intTypePromotion=1

Bài giảng: Kiểm tra - thanh tra giáo dục

Chia sẻ: Do Manh Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:74

0
732
lượt xem
231
download

Bài giảng: Kiểm tra - thanh tra giáo dục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Kiểm tra là quá trình xem xét thực tế, đánh giá thực trạng so với mục tiêu, phát hiện các mặt: tích cực, sai lệch, vi phạm để đưa ra quyết định điều chỉnh. - KTNBTH là hoạt động nghiệp vụ quản lý của người Hiệu trưởng nhằm điều tra, theo dõi, xem xét, kiểm soát, phát hiện, kiểm nghiệm sự diễn biến và kết quả các hoạt động giáo dục trong phạm vi nội bộ nhà trường và đánh giá kết quả các hoạt động giáo dục đó có phù hợp với mục tiêu, kế hoạch, chuẩn mực, quy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Kiểm tra - thanh tra giáo dục

 1. BÀI GI NG Ki m tra - thanh tra giáo d c 1
 2. M CL C CHƯƠNG I: KI M TRA VÀ THANH TRA GIÁO D C...................................................... 4 I. KI M TRA TRONG GIÁO D C ....................................................................................... 4 1. M t s v n chung v ki m tra n i b trư ng h c (KTNBTH) ............................................. 4 1.1. Khái ni m ki m tra .......................................................................................................... 4 1.2. Cơ s khoa h c c a ki m tra n i b trư ng h c ............................................................... 4 1.3. V trí, vai trò c a KTNBTH............................................................................................. 5 1.4. Ch c năng c a KTNBTH ................................................................................................ 5 1.5. M c ích và nhi m v ki m tra n i b trư ng h c ........................................................... 5 1.6. i tư ng và n i dung KTNBTH .................................................................................... 6 Sơ 2: Các thành t c a h th ng sư ph m nhà trư ng ........................................................ 6 1.7. Nguyên t c ki m tra n i b trư ng h c ............................................................................ 9 1.8. Hình th c ki m tra n i b trư ng h c .............................................................................. 9 1.9. Phương pháp ki m tra n i b trư ng h c ....................................................................... 10 2. Nghi p v ki m tra n i b trư ng h c .............................................................................. 10 2.1. Xây d ng k ho ch ki m tra n i b trư ng h c ............................................................. 10 2.2. T ch c ki m tra n i b trư ng h c ............................................................................... 12 2.3. Hi u trư ng ti n hành ki m tra n i b trư ng h c ......................................................... 12 II. THANH TRA GIÁO D C TI U H C ........................................................................... 16 1. Lý lu n chung v thanh tra giáo d c ................................................................................. 16 1.1. M t s khái ni m.......................................................................................................... 16 1.2. Cơ s khoa h c c a TTGD ............................................................................................ 17 1.3. M c ích, nhi m v c a thanh tra giáo d c.................................................................... 19 1.4. Ch c năng c a thanh tra giáo d c .................................................................................. 20 1.5. i tư ng và n i dung thanh tra giáo d c ..................................................................... 20 1.6. Hình th c thanh tra giáo d c ........................................................................................ 21 1.7. Nguyên t c ch o ho t ng TTGD ............................................................................ 22 1.8. Phương pháp, phương ti n th c hi n thanh tra giáo d c................................................. 23 1.9. Quy n h n, trách nhi m c a thanh tra viên và i tư ng thanh tra ................................. 24 2. Nghi p v thanh tra giáo d c............................................................................................ 26 2.1. Quy trình thanh tra ........................................................................................................ 26 2.2. Thanh tra toàn di n m t trư ng ti u h c ........................................................................ 29 2
 3. 2.3. Thanh tra ho t ng sư ph m c a giáo viên ti u h c .................................................... 32 2.4. ánh giá m t ti t d y .................................................................................................... 34 2.4.2. ánh giá năng l c s d ng phương pháp (k năng sư ph m) ...................................... 34 CÂU H I VÀ BÀI T P ...................................................................................................... 36 CHƯƠNG II: ÁNH GIÁ TRONG GIÁO D C ................................................................. 38 I. ÁNH GIÁ TRONG GIÁO D C. ................................................................................... 38 1. ánh giá trong giáo d c ................................................................................................... 38 1.1. Lý lu n chung v ánh giá trong giáo d c và ào t o ..................................................... 38 1.2. ánh giá k t qu ào t o h c sinh ................................................................................ 51 II. HI U TRƯ NG QU N LÝ VI C ÁNH GIÁ K T QU ÀO T O H C SINH TRONG TRƯ NG TI U H C. .......................................................................................... 57 2. 1. T ch c, ôn c và ki m tra vi c th c hi n cách ánh giá cho i m c a giáo viên ...... 57 2.2. Ch o vi c rút kinh nghi m ánh giá - x p lo i h c sinh ............................................. 59 2.3. Duy t các k t qu ánh giá - x p lo i cu i h c kỳ và cu i năm h c ............................... 60 2.4. Xây d ng m i quan h thông tin hai chi u gi a nhà trư ng và gia ình ........................ 61 2.5. Ti p nh n và gi i quy t các khi u n i c a h c sinh, cha m h c sinh v vi c ánh giá - x p lo i h c sinh .................................................................................................................. 62 2.6. T ch c các cu c ki m tra cu i h c kỳ theo úng quy ch ............................................. 64 CÂU H I ÔN T P.............................................................................................................. 67 TÀI LI U THAM KH O .................................................................................................... 68 3
 4. PH N XI KI M TRA - THANH TRA GIÁO D C CHƯƠNG I: KI M TRA VÀ THANH TRA GIÁO D C I. KI M TRA TRONG GIÁO D C 1. M t s v n chung v ki m tra n i b trư ng h c (KTNBTH) 1.1. Khái ni m ki m tra - Ki m tra là quá trình xem xét th c t , ánh giá th c tr ng so v i m c tiêu, phát hi n các m t: tích c c, sai l ch, vi ph m ưa ra quy t nh i u ch nh. - KTNBTH là ho t ng nghi p v qu n lý c a ngư i Hi u trư ng nh m i u tra, theo dõi, xem xét, ki m soát, phát hi n, ki m nghi m s di n bi n và k t qu các ho t ng giáo d c trong ph m vi n i b nhà trư ng và ánh giá k t qu các ho t ng giáo d c ó có phù h p v i m c tiêu, k ho ch, chu n m c, quy ch ã ra hay không. Qua ó, k p th i ng viên m t t t, i u ch nh, u n n n nh ng m t chưa t chu n nh m nâng cao ch t lư ng và hi u qu giáo d c và ào t o trong nhà trư ng. 1.2. Cơ s khoa h c c a ki m tra n i b trư ng h c 1.2.1. Cơ s lý lu n c a KTNBTH Cơ s lý lu n c a ki m tra n i b trư ng h c là t o l p m i liên h thông tin ngư c (kênh thông tin ph n h i) trong qu n lý trư ng h c. Theo i u khi n h c thì qu n lý là m t quá trình i u khi n và i u ch nh bao g m nh ng m i liên h thông tin thu n, ngư c. Sơ 1: M i liên h thông tin trong qu n lý H QU N LÝ a H B QU N LÝ (ch th ) (khách th , đ i b tư ng) b' Song có ư c thông tin úng, , chính xác và k p th i, ho t ng ki m tra n i b trư ng h c c n d a vào các cơ s khoa h c như: Tâm lý h c qu n lý, giáo d c h c, xã h i h c giáo d c, kinh t h c giáo d c, khoa h c qu n lý giáo d c, pháp lu t 4
 5. trong giáo d c, m c tiêu ào t o các c p h c, m c tiêu môn h c, yêu c u c a chương trình, hư ng d n gi ng d y các b môn, công tác giáo viên ch nhi m l p, c i m lao ng sư ph m c a giáo viên, chu n ánh giá gi lên l p s giúp hi u trư ng có ư c cơ s khoa h c ki m tra ánh giá m t cách chính xác. 1.2.2. Cơ s pháp lý c a KTNBTH Ki m tra n i b trư ng h c là ho t ng mang tính ch t pháp ch ư c quy nh trong các văn b n pháp quy c a Nhà nư c và B Giáo d c và ào t o. 1.2.3. Cơ s th c ti n c a KTNBTH Do yêu c u th c ti n Giáo d c và ào t o, ho t ng giáo d c, d y h c trong trư ng h c ph c t p, a d ng. Giáo d c ào t o con ngư i không ư c phép ph ph m, do ó hi u trư ng nhà trư ng thư ng xuyên (hay nh kỳ) ph i ki m tra toàn b ho t ng, công vi c và m i quan h trong trư ng phát hi n, theo dõi, ki m soát, phòng ng a và ánh giá chính xác nh m ng viên, giúp , u n n n, i u ch nh k p th i cho phù h p v i m c tiêu, k ho ch, quy ch . Trên cơ s ó rút kinh nghi m c i ti n cơ ch qu n lý và hoàn thi n chu trình qu n lý m i phù h p hơn, m b o nâng cao ch t lư ng và hi u qu Giáo d c và ào t o trong nhà trư ng. 1.3. V trí, vai trò c a KTNBTH - KTNBTH là m t ch c năng ích th c c a qu n lý trư ng h c, là khâu c bi t quan tr ng trong chu trình qu n lý, m b o t o l p m i liên h ngư c thư ng xuyên, k p th i giúp ngư i qu n lý (hi u trư ng) hình thành cơ ch i u ch nh hư ng ích trong quá trình qu n lý nhà trư ng. - KTNBTH là m t công c s c bén góp ph n tăng cư ng hi u l c qu n lý trư ng h c. - V i i tư ng ki m tra thì ki m tra n i b trư ng h c có tác ng t i ý th c, hành vi và ho t ng c a con ngư i, nâng cao tinh th n trách nhi m, ng viên thúc y vi c th c hi n nhi m v , u n n n, giúp s a ch a sai sót, khuy t i m và tuyên truy n kinh nghi m giáo d c tiên ti n. Ki m tra, ánh giá t t s d n t i t ki m tra, ánh giá t t c a i tư ng. 1.4. Ch c năng c a KTNBTH - T o l p kênh thông tin ph n h i v ng ch c, cung c p thông tin ã ư c x lý chính xác hi u trư ng ho t ng qu n lý có hi u qu . - Ki m soát, phát hi n và phòng ng a. - Ch c năng, ng viên, phê phán, u n n n, i u ch nh, giúp . - ánh giá và x lý c n thi t. 1.5. M c ích và nhi m v ki m tra n i b trư ng h c 1.5.1. M c ích 5
 6. - Ki m tra nh m m c ích xác nh n th c ti n, phát huy nhân t tích c c, phòng ng a, ngăn ch n các sai ph m, giúp i tư ng hoàn thành t t nhi m v , ng th i giúp cho nhà qu n lý i u khi n và i u ch nh ho t ng qu n lý úng hư ng ích. - Ki m tra nh m m c ích giúp cho nhà trư ng nâng cao hi u l c và hi u qu qu n lý và nâng cao ch t lư ng giáo d c và ào t o. 1.5.2. Nhi m v - Hi u trư ng có trách nhi m s d ng b máy qu n lý: cán b , giáo viên ki m tra công vi c, ho t ng, m i quan h c a m i thành viên trong trư ng và nh ng i u ki n phương ti n ph c v cho d y h c và giáo d c; xét và gi i quy t các khi u n i, t cáo v các v n thu c trách nhi m qu n lý c a mình. - Hi u trư ng có nhi m v ki m tra thư ng xuyên, nh kỳ theo k ho ch ch t ch . c bi t ki m tra công vi c c a giáo viên hàng tu n. M i năm ki m tra toàn di n 1/3 giáo viên, còn t t c các giáo viên khác u ư c ki m tra t ng m t hay chuyên . - Ph i h p v i t ch c ng, oàn th trong trư ng ti n hành vi c t ki m tra n i b nhà trư ng, hi u trư ng t ki m tra công tác qu n lý, phát huy và th c hi n dân ch hoá trong qu n lý nhà trư ng, th c hi n t t quy ch chuyên môn, gi i quy t k p th i các khi u n i, t cáo trong trư ng. - Khi ki m tra ph i có k t lu n, biên b n ki m tra và lưu tr h sơ ki m tra. 1.6. i tư ng và n i dung KTNBTH 1.6.1. i tư ng c a KTNBTH - i tư ng KTNBTH là t t c các thành t c u thành h th ng sư ph m nhà trư ng, s tương tác gi a chúng t o ra m t phương th c ho t ng ng b và th ng nh t nh m th c hi n t t m c tiêu Giáo d c và ào t o trong nhà trư ng. Sơ 2: Các thành t c a h th ng sư ph m nhà trư ng N P KQ GV HS CSVC-TBDH 6
 7. (M: m c tiêu; N: n i dung; P: phương pháp; GV: Giáo viên; HS: H c sinh; CSVC-TBDH: cơ s v t ch t - thi t b d y h c; KQ: k t qu ; ↔: m i quan h ). 1.6.2. N i dung KTNBTH Hi u trư ng có trách nhi m ki m tra toàn b công vi c, ho t ng, m i quan h , k t qu c a toàn b quá trình d y h c và giáo d c và nh ng i u ki n, phương ti n c a nó không lo i tr m t nào. Song trên th c t , ki m tra n i b trư ng h c c n t p trung vào các n i dung chính không tách r i nhau mà luôn liên quan ch t ch v i nhau: - Th c hi n k ho ch phát tri n giáo d c và ph c p giáo d c. + Th c hi n ch tiêu v s lư ng h c sinh t ng kh i l p và toàn trư ng: duy trì sĩ s , t l h c sinh b h c, lên l p, lưu ban. + Th c hi n ch tiêu, k ho ch v s lư ng và ch t lư ng ph c p giáo d c t ng kh i l p và toàn trư ng. - Th c hi n các nhi m v c a k ho ch ào t o: + Th c hi n n i dung, chương trình d y h c và giáo d c + Ch t lư ng d y h c và giáo d c: • Ch t lư ng giáo d c o c, l i s ng: Th c hi n úng chương trình d y o c, giáo d c công dân các kh i l p, thông qua các gi lên l p, ho t ng giáo d c ngoài gi lên l p, công tác ch nhi m l p. Vi c ánh giá o c, h nh ki m h c sinh. • Ch t lư ng giáo d c văn hoá, khoa h c, k thu t Vi c th c hi n k ho ch d y h c theo chương trình, sách giáo khoa m i t ng kh i l p. Th c hi n quy ch chuyên môn, n n n p d y h c: th c hi n th i khoá bi u, gi gi c, ki m tra, ch m bài, cho i m. Vi c i m i phương pháp d y và h c c a giáo viên và h c sinh. Vi c b i dư ng năng khi u, ph o giúp h c sinh. K t qu h c t p c a h c sinh (ki n th c, k năng, thái ) so v i u vào. • Ch t lư ng giáo d c lao ng KTTH, hư ng nghi p, d y ngh : th c hi n k ho ch gi ng d y, giáo d c, trình h c sinh và k t qu . • Ch t lư ng giáo d c s c kho , th d c, v sinh và qu c phòng. • Ch t lư ng giáo d c th m m . 7
 8. - Xây d ng i ngũ: + Ho t ng c a các t , nhóm chuyên môn: sinh ho t t , nhóm chuyên môn: d gi thăm l p, h i gi ng; s d ng và phân công giáo viên; nhân viên. Công tác b i dư ng v chuyên môn - nghi p v và t b i dư ng c a các thành viên trong t , nhóm chuyên môn; v n th c hi n ch chính sách, quy ch chuyên môn, c i thi n i s ng giáo viên. + Giáo viên: nâng cao trình chuyên môn - nghi p v , tay ngh , ý th c trách nhi m, th c hi n quy ch chuyên môn, m b o k t qu gi ng d y và giáo d c; tham gia y các m t công tác khác. - Xây d ng, s d ng và b o qu n cơ s v t ch t - thi t b d y h c: + m b o các tiêu chu n v l p h c, bàn gh , b ng, ánh sáng, v sinh. + S d ng và b o qu n h p lý cơ s v t ch t, thi t b d y h c: dùng d y h c, phòng thí nghi m, d ng c th thao, thư vi n, vư n trư ng, sân bãi t p, phòng lao ng - hư ng nghi p. + C nh quan sư ph m c a trư ng: c ng trư ng, tư ng rào, ư ng i, vư n hoa, cây xanh, l p h c s ch p m b o tiêu chu n v sinh h c ư ng. - Công tác t ki m tra c a hi u trư ng. + Công tác k ho ch (k ho ch hoá): xây d ng, ch o và th c hi n k ho ch chung và t ng b ph n (g m 4 lo i k ho ch chính: k ho ch d y h c và giáo d c trên l p; k ho ch giáo d c ngoài gi lên l p, k ho ch giáo d c lao ng, hư ng nghi p, d y ngh ; k ho ch ph c p giáo d c) cho c năm, h c kỳ, t ng tháng, t ng tu n. Hi u trư ng t ki m tra - ánh giá công tác k ho ch c a mình bao g m: thu th p, x lý thông tin, xác nh m c tiêu và phân h ng ưu tiên; tìm phương án, gi i pháp th c hi n m c tiêu; so n th o; thông qua; duy t và truy n t k ho ch. + Công tác t ch c - nhân s : Hi u trư ng t ki m tra - ánh giá v : xây d ng, s d ng cơ c u b máy, quy nh ch c năng, quy n h n, nhi m v và s ph i h p, quan h t ng b ph n, cá nhân, l a ch n, phân công cán b , giáo viên, cung c p k p th i nh ng i u ki n, phương ti n c n thi t; khai thác ti m năng c a t p th sư ph m và cá nhân cho vi c th c hi n k ho ch ã ra. + Công tác ch o: Hi u trư ng t ki m tra, ánh giá v các m t: n m quy n ch huy; hư ng d n cách làm: i u hoà ph i h p (can thi p khi c n thi t); kích thích ng viên; b i dư ng cán b , giáo viên trong ho t ng ch o các công tác c th trong trư ng như: • Ch o d y h c và giáo d c trong và ngoài l p, công tác lao ng hư ng nghi p, d y ngh , công tác ph c p giáo d c. • Ch o công tác hành chính, qu n tr trong trư ng: Công tác văn thư hành chính, hành chính giáo v trong trư ng 8
 9. H sơ, s sách trong nhà trư ng, l p h c, giáo viên h c sinh. Các ch công tác, sinh ho t nh kỳ c a hi u trư ng, hi u phó, các t , nhóm, kh i chuyên môn, h i ng giáo d c, h i ph huynh h c sinh. Th i khoá bi u, l ch công tác hàng tu n c a trư ng. • Ch o thi ua i m và i n hình. • Vi c th c hi n dân ch hoá qu n lý trư ng h c: Th c hi n công khai v qu n lý tài s n, tài chính, v n t có, tuy n sinh, lên l p, t t nghi p, khen thư ng, k lu t, nâng b c lương. • Ch o và th c hi n vi c k t h p v i t ch c ng, oàn th và huy ng c ng ng tham gia xây d ng và qu n lý nhà trư ng. + Công tác ki m tra: th c hi n ki m tra n i b trư ng h c và t ki m tra m t cách thư ng xuyên, nh kỳ theo k ho ch phát hi n, theo dõi, ki m soát, ng viên u n n n, giúp k p th i. + Ngoài ra, Hi u trư ng còn c n t ki m tra - ánh giá: l l i làm vi c, phong cách t ch c và qu n lý c a chính mình, t ánh giá khách quan ph m ch t, năng l c và uy tín c a mình t i u ch nh cho phù h p v i yêu c u, chu n m c c a ngư i qu n lý trư ng h c. 1.7. Nguyên t c ki m tra n i b trư ng h c Ho t ng ki m tra n i b trư ng h c ph c t p, a d ng: hi u trư ng không th ti n hành tuỳ ti n mà c n tuân theo các nguyên t c ch o ho t ng ki m tra n i b trư ng h c sau: - Nguyên t c tính pháp ch . - Nguyên t c tính k ho ch. - Nguyên t c tính khách quan. - Nguyên t c tính hi u qu . - Nguyên t c tính giáo d c. Các nguyên t c trên có liên quan, b sung, h tr cho nhau. Tuỳ t ng m c ích, i tư ng, n i dung và tình hu ng ki m tra c th mà hi u trư ng s d ng các nguyên t c ho c s ph i h p t i ưu gi a chúng m t cách linh ho t và sáng t o. 1.8. Hình th c ki m tra n i b trư ng h c - Ki m tra toàn di n: ki m tra toàn di n m t t chuyên môn, m t giáo viên, m t l p h c, m t h c sinh. - Ki m tra t ng m t: có th ch ki m tra h sơ giáo viên, ki m tra s u bài, ki m tra v h c t p c a h c sinh, ki m tra gi d y trên l p… - Ki m tra theo chuyên . - Ki m tra thư ng kỳ. 9
 10. - Ki m tra t xu t. - Ki m tra vi c th c hi n các ki n ngh c a ki m tra l n trư c. 1.9. Phương pháp ki m tra n i b trư ng h c Có nhi u cách phân lo i phương pháp ki m tra. 1.9.1. Cách th nh t, g m 3 phương pháp ph bi n - Phương pháp ki m tra k t qu (ch t lư ng và hi u qu d y h c và giáo d c) - Phương pháp ki m tra phòng ng a (d oán ư c sai l ch, u n n n, i u ch nh) - Phương pháp t ki m tra (t xem xét, ánh giá so v i chu n m c) 1.9.2. Cách th hai, g m các phương pháp c th sau - Phương pháp ki m tra ho t ng gi ng d y c a giáo viên: + D gi (có l a ch n, theo tài, song song, nghiên c u ph i h p m t s l p, d c bu i, d có m c ích và m i chuyên gia cùng d ) + Xem xét, ki m tra các tài li u khác nhau: s sách, k ho ch cá nhân (giáo án, k ho ch chương, l ch trình gi ng d y) + àm tho i v i giáo viên (v th c hi n chương trình, phương pháp, s chuyên c n và ti n b c a h c sinh) - Phương pháp ki m tra ch t lư ng ki n th c, k năng c a h c sinh. + Ki m tra nói, vi t, th c hành. + Nghiên c u và phân tích v h c sinh. + Ki m tra k năng h c sinh trong vi c làm bài t p, th c hành, lao ng. - Phương pháp ki m tra quá trình giáo d c h c sinh trong các gi lên l p: + H c sinh th c hi n các quy t c, hành vi, k lu t trong gi h c, chu n b gi h c, chuyên c n, tính c n th n, n n n p h c t p. + Trình ư c giáo d c th m mĩ, th ch t, gi gìn l p h c, n n n p tr c nh t. - Nhóm phương pháp phòng ng a: Có t m quan tr ng trong h th ng ki m tra sư ph m. Nhi m v c a nó là phòng ng a nh ng khuy t i m có th có, giúp k p th i ngư i giáo viên. Có hai hình th c ki m tra phòng ng a: hình th c t p th và hình th c cá nhân. 2. Nghi p v ki m tra n i b trư ng h c 2.1. Xây d ng k ho ch ki m tra n i b trư ng h c - Hi u trư ng xây d ng k ho ch ki m tra n i b trư ng h c ph i phù h p v i tình hình, i u ki n c th cho phép c a trư ng và có tính kh thi. - K ho ch ki m tra n i b trư ng h c c n ư c thi t k dư i d ng sơ hoá và ư c treo văn phòng nhà trư ng, trong ó ghi rõ: m c ích, yêu c u, n i dung, 10
 11. phương pháp ti n hành, hình th c, ơn v và cá nhân ư c ki m tra, th i gian ki m tra m b o tính n nh tương i c a k ho ch ki m tra. - K ho ch ki m tra n i b trư ng h c c n công b công khai t u năm h c. - N i dung ki m tra ph i có s c thuy t ph c, hình th c ki m tra g n nh không gây tâm lý n ng n cho i tư ng, c n huy ng ư c nhi u l c lư ng tham gia ki m tra và dành th i gian c n thi t, thích áng cho ki m tra. - Hi u trư ng c n xây d ng các lo i k ho ch ki m tra: k ho ch ki m tra toàn năm h c, k ho ch ki m tra h c kỳ, k ho ch ki m tra hàng tháng, k ho ch ki m tra hàng tu n… v i nh ng l ch bi u c th . + K ho ch ki m tra năm ư c ghi toàn b các u vi c theo th t th i gian t tháng 9 năm rư c n tháng 8 năm sau. Bi u m u 1 Tu n Tu n 1/ công Tu n 2/ công Tu n 3/ công Tu n 4/ công vi c Tháng vi c vi c vi c Ki m tra sĩ s Ki m tra sách Ki m tra h sơ 9 các l p v h c sinh giáo viên 10 ... 2 3 ... 5 8 + K ho ch ki m tra tháng: d a vào k ho ch ki m tra năm nhưng c n chi ti t công vi c, i tư ng, th i gian c th . Bi u m u 2 N i dung ki m tra Tu n Th D gi H sơ Các m t khác Ghi chú Môn, bài L p GV L p T GV 1 2 3 4 11
 12. 5 6 7 2 ... + K ho ch ki m tra tu n: ư c ghi chi ti t c th : i tư ng (cá nhân, ơn v ) ư c ki m tra, n i dung c th , th i gian, l c lư ng ki m tra... m t cách công khai văn phòng nhà trư ng. 2.2. T ch c ki m tra n i b trư ng h c - Xây d ng l c lư ng ki m tra: Hi u trư ng ra quy t nh thành l p Ban ki m tra g m nh ng thành viên có uy tín, có nghi p v chuyên môn sư ph m gi i, phân công c th và xác nh quy n h n, trách nhi m c a t ng thành viên trong ban ki m tra. - Phân c p trong ki m tra: Hi u trư ng có th ki m tra tr c ti p hay gián ti p. Khi ki m tra gián ti p ph i u nhi m, phân c p rõ ràng (cho phó hi u trư ng, t trư ng chuyên môn ho c cán b , giáo viên có uy tín). - Xây d ng ch ki m tra: Hi u trư ng quy nh th th c làm vi c, nhi m v c th , th i gian, quy trình ti n hành, quy n l i cho m i t ki m tra ho c m i ki m tra viên... - Cung c p k p th i nh ng i u ki n v t ch t, tinh th n, tâm lý cho ho t ng ki m tra, khai thác và t n d ng m i kh năng, sáng t o c a các thành viên trong ban ki m tra. 2.3. Hi u trư ng ti n hành ki m tra n i b trư ng h c 2.3.1. Ki m tra toàn di n m t giáo viên Vi c ki m tra, ánh giá toàn di n m t giáo viên d a vào 4 n i dung sau: - Trình chuyên môn - nghi p v (tay ngh ): thông qua d gi trên l p và các ho t ng giáo d c h c sinh trong gi n i khoá và ngo i khoá. - Th c hi n quy ch chuyên môn: vi c th c hi n chương trình, quy nh c a nhà trư ng, tham gia các ho t ng c i ti n phương pháp d y h c... ý th c trách nhi m. - K t qu gi ng d y, giáo d c (thông qua ki m tra ch t lư ng h c sinh: thư ng xuyên, nh kỳ và t xu t). - Tham gia các ho t ng giáo d c khác: công tác ch nhi m l p, công tác oàn, i, công tác ph huynh h c sinh, công tác t b i dư ng, nghiên c u khoa h c... 2.3.2. Ki m tra gi d y c a giáo viên 12
 13. - Ki m tra h sơ c a giáo viên: vi c chu n b bài d y trên l p úng chương trình và k ho ch gi ng d y cá nhân, chu n b phương ti n, thi t b d y h c, th c hành... - Gi ng bài trên l p c a giáo viên - K t qu nh n th c (lĩnh h i tri th c) c a h c sinh trên l p. Riêng ki m tra vi c gi ng bài trên l p (th c hi n bài gi ng trên l p c a giáo viên). Hi u trư ng c n thi t ph i ti n hành theo quy trình sau: + D gi dư i nhi u hình th c: báo trư c, không báo trư c, các l p song song, d liên t c c bu i, theo chuyên , có l a ch n, có th m i chuyên gia cùng d . + Phân tích sư ph m bài trên l p ã d : d a vào lý thuy t các ki u bài h c, phân tích ho t ng th y - trò trong vi c th c hi n m c ích - n i dung - phương pháp - k t qu và m i quan h tương tác gi a chúng: M N P + ánh giá k t qu bài h c: giáo viên t ánh giá, hi u trư ng ánh giá d a vào chu n ánh giá m t gi lên l p, c bi t nh n m nh ba m t: ki n th c, k năng và thái . + Ki m tra k t qu nh n th c c a h c sinh sau gi lên l p (n u c n) kh ng nh nh n xét, ánh giá c a hi u trư ng. + Hi u trư ng nêu k t lu n cu i cùng, ghi biên b n, lưu h sơ. 2.3.3. Ki m tra ho t ng sư ph m c a t , nhóm chuyên môn giáo viên - N i dung ki m tra: + Ki m tra công tác qu n lý c a t trư ng, nhóm trư ng: nh n th c, vai trò, tác d ng, uy tín, kh năng lãnh o chuyên môn... + Ki m tra h sơ chuyên môn: b n k ho ch, biên b n, ch t lư ng d y, các chuyên b i dư ng chuyên môn, sáng ki n kinh nghi m. + Ki m tra n n n p chuyên môn: so n bài, ch m bài, d gi , gi ng m u... + Ki m tra vi c ch o phong trào h c t p c a h c sinh. + Ki m tra ch t lư ng d y-h c c a t , nhóm chuyên môn, tác d ng, uy tín trong trư ng... - Phương pháp ki m tra: àm tho i, xem xét, phân tích h sơ, d gi , d sinh ho t chuyên môn c a t , nhóm chuyên môn: nghe báo cáo chuyên hay t ng k t, i u tra thăm dò qua h c sinh, cha m h c sinh, ti n hành ki m tra chéo gi a các t , nhóm chuyên môn. 2.3.4. Ki m tra cơ s v t ch t, tài chính 13
 14. - Ki m tra cơ s v t ch t trư ng s g m: + Nhà c a, l p h c, bàn gh , b ng... xác nh giá tr s d ng, m b o tiêu chu n v sinh h c ư ng. + Thư vi n, phòng thí nghi m, phòng truy n th ng, phòng hư ng nghi p, xư ng trư ng, vư n trư ng... m b o tiêu chu n ph c v d y h c. + Các dùng d y h c, tài li u tham kh o + Các phương ti n k thu t d y h c khác... Hi u trư ng ki m tra cách s d ng, b o qu n, b sung, t làm thêm c a th y-trò. C n t ch c l c lư ng ki m tra cơ s v t ch t - thi t b d y h c h p lý, h sơ ki m tra c n c th , chi ti t và hi u trư ng nh hư ng cách x lý sau ki m tra... - Ki m tra tài chính: Hi u trư ng ki m tra tài chính trong trư ng nh m i u ti t ngu n ngân sách, s d ng úng các ngu n v n, ch ng tham ô lãng phí, l m d ng c a công. N i dung ki m tra: + Ki m tra vi c th c hi n nguyên t c tài chính trong trư ng h c. + Ki m tra ch ng t thu, chi, s sách k toán. + Ki m tra qu két, ti n m t… K T LU N Là Hi u trư ng trư ng h c b t kỳ c p, b c h c nào cũng ph i ti n hành ki m tra n i b , b i vì: - Ki m tra n i b trư ng h c là m t ch c năng cơ b n, quan tr ng c a hi u trư ng. - Ki m tra n i b trư ng h c là ho t ng mang tính pháp ch ( ư c quy nh trong các văn b n pháp quy c a Nhà nư c và B Giáo d c và ào t o). - Ki m tra n i b trư ng h c là m t ho t ng nghi p v qu n lý c a Hi u trư ng trư ng h c, không th tuỳ ti n và hình th c. C n ph i n m ư c cơ s khoa h c, n m ư c nh ng phương pháp, bi n pháp k thu t ti n hành ki m tra n i b trư ng h c có hi u qu . - Các cơ quan qu n lý giáo d c (S , Phòng Giáo d c và ào t o) tăng cư ng ch o Hi u trư ng ti n hành t t ki m tra n i b trư ng h c: b i dư ng chuyên môn nghi p v , hư ng d n cách làm c th . C n nh n m nh r ng: - Làm Hi u trư ng không th thi u ho t ng ki m tra n i b trư ng h c (lãnh o không ki m tra thì không ph i là lãnh o). Hi u trư ng c n: 14
 15. + N m cơ s khoa h c, nh ng phương pháp, bi n pháp k thu t nghi p v ki m tra n i b trư ng h c, th c hi n phân c p quy n l c và u quy n trách nhi m trong ki m tra n i b trư ng h c. + Luôn nâng cao trình văn hoá - khoa h c, chuyên môn và nghi p v ; hi u bi t r ng, kh năng chuyên môn v ng, năng l c sư ph m d i dào, t rèn luy n phong cách lãnh o, nâng cao ph m ch t, uy tín c a mình. - Các cơ quan qu n lý giáo d c (S , Phòng Giáo d c và ào t o) tăng cư ng ch o Hi u trư ng ti n hành t t ki m tra n i b trư ng h c; b i dư ng chuyên môn nghi p v , hư ng d n cách làm c th . CÂU H I ÔN T P 1. V trí, vai trò c a ki m tra n i b trư ng Ti u h c 2. Trình bày i tư ng và n i dung ki m tra n i b trư ng Ti u h c 3. Th xây d ng k ho ch ki m tra n i b trư ng Ti u h c trong năm h c dư i d ng sơ hoá: k ho ch c năm, k ho ch h c kỳ, k ho ch tháng, k ho ch tu n. 4. Nêu cách th c t ch c và ti n hành ki m tra n i b trư ng Ti u h c có hi u qu . 5. Xây d ng quy trình ki m tra - ánh giá gi lên l p c a giáo viên Ti u h c. 6. Xây d ng chu n m c hay tiêu chí ánh giá: toàn di n m t giáo viên, gi lên l p c a7777 giáo viên Ti u h c. TÀI LI U THAM KH O 1. Lu t Giáo d c. NXB Chính tr Qu c gia, Hà N i 1998. 2. Thanh tra Giáo d c B Giáo d c và ào t o. Nghi p v Thanh tra trư ng h c và giáo viên ph thông, Hà N i, 1997. 3. Lưu Xuân M i. Ki m tra n i b trư ng h c. Trư ng cán b qu n lý Giáo d c và ào t o. Hà N i, 1993. 4. Lưu Xuân M i, Nguy n Th Chín: Bài gi ng v thanh tra và ki m tra n i b trư ng h c. Trư ng Cán b qu n lý Giáo d c và ào t o, Hà N i 2001. 5. Lưu Xuân M i. Hi u trư ng v i công tác ki m tra n i b trư ng h c. S tay hi u trư ng trư ng Dân t c n i trú. Ch biên Ng c Bích, NXB Giáo d c, Hà N i 1998. 6. Lưu Xuân M i. Ki m tra, thanh tra, ánh giá trong giáo d c. Giáo trình cao h c chuyên ngành "Qu n lý và t ch c công tác văn hoá, giáo d c". Trư ng HSPHN 2- Trư ng CBQL GD& T, Hà N i 1998. 7. Phan Th S ng, Lưu Xuân M i. Tình hu ng và cách ng x tình hu ng trong qu n lý giáo d c và ào t o. NXB i h c Qu c gia, Hà N i 2000. 15
 16. II. THANH TRA GIÁO D C TI U H C 1. Lý lu n chung v thanh tra giáo d c 1.1. M t s khái ni m - Thanh tra nhà nư c là vi c xem xét, ánh giá, x lý c a cơ quan qu n lý nhà nư c i v i vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a cơ quan, t ch c, cá nhân ch u s qu n lý theo th m quy n, trình t , th t c ư c quy nh trong Lu t thanh tra và các qui nh khác c a pháp lu t. Thanh tra nhà nư c bao g m thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. - Thanh tra hành chính là ho t ng thanh tra c a cơ quan qu n lý nhà nư c theo c p hành chính i v i vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p. - Thanh tra chuyên ngành là ho t ng thanh tra c a cơ quan qu n lý nhà nư c theo ngành, lĩnh v c i v i cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c ch p hành pháp lu t, nh ng qui nh v chuyên môn- k thu t, quy t c qu n lý c a ngành, lĩnh v c thu c th m quy n qu n lý. - Thanh tra giáo d c là thanh tra chuyên ngành v giáo d c. Thanh tra giáo d c th c hi n quy n thanh tra trong ph m vi qu n lý v giáo d c , nh m b o m vi c thi hành pháp lu t, phát huy nhân t tích c c, phòng ng a và x lý vi ph m, b o v l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân trong lĩnh v c giáo d c. ( i u 1, chương 1 trong ngh nh S 101/2002/N -CP ngày 10-12-2002 c a chính ph v t ch c và ho t ng c a thanh tra giáo d c). - TTGD là ki m tra có tính Nhà nư c c a cơ quan qu n lý giáo d c c p trên i v i cơ quan, t ch c và cá nhân c p dư i do m t t ch c chuyên bi t (t ch c thanh tra) ti n hành v i các ch c năng: ánh giá, phát hi n, i u ch nh và giúp i tư ng thanh tra nh m m b o pháp ch , gi v ng k cương, tăng cư ng k lu t và góp ph n nâng cao ch t lư ng và hi u qu giáo d c và ào t o. - TTGD là thanh tra chuyên ngành, th c hi n quy n thanh tra Nhà nư c v giáo d c và ào t o v a b c l quy n l c Nhà nư c, v a m b o dân ch , k cương trong ho t ng giáo d c - ào t o. - Thanh tra nhân dân trong các trư ng h c, các cơ s giáo d c- v tính ch t, n ng v tư v n và thuy t ph c, t ch c thanh tra do qu n chúng b u ra cơ s , ho t ng ch y u là giám sát, ki m tra và ki n ngh v i c p trên (Ngh nh 241/H BT ngày5-8-1991 v t ch c và ho t ng c a Ban thanh tra nhân dân, thông tư 01-TT/LB và thông tư liên t ch 62/TT-LT ngày 22-5-1992 c a B và Công oàn Ngành Giáo d c và ào t o). 16
 17. 1.2. Cơ s khoa h c c a TTGD 1.2.1. Cơ s lý lu n Cơ s lý lu n c a TTGD là t o l p m i liên h thông tin ngư c (trong và ngoài) trong qu n lý giáo d c, cung c p nh ng thông tin ã ư c x lý, ánh giá chính xác- ó là ngu n thông tin c n thi t c c kỳ quan tr ng h qu n lý i u ch nh và ho t ng có hi u qu hơn, ng th i h b qu n lý ( i tư ng thanh tra) t i u ch nh ý th c, hành vi và ho t ng c a mình ngày càng t t hơn (sơ 1) . b’ a H qu n lý H b b qu n lý a - M i liên h thông tin thu n. b - M i liên h thông tin ngư c bên ngoài. b’- M i liên h thông tin ngư c bên trong. b ∪b’- N n t ng c a s i u ch nh (do TTGD em l i) i u ch nh c a nhà qu n lý G m 2 quá trình: T i u ch nh c a ngư i dư i quy n - Theo i u khi n h c thì qu n lý là m t quá trình i u khi n và i u ch nh, bao g m nh ng m i liên h thông tin thu n, ngư c. - Xét dư i góc lí thuy t thông tin thì qu n lý là m t quá trình thu nh n, x lý, truy n t và lưu tr thông tin. Thông tin là n n t ng c a qu n lý - ó là nh ng s li u, tư li u ã ư c l a ch n, x lí ph c v cho m t m c ích nh t nh. Qu n lý c n thông tin nhi u chi u, thông tin là m t ch c năng c a qu n lý. Nó xen l n vào các ch c năng khác và r t c n cho các ch c năng y, như k ho ch hoá, t ch c, ch o, ki m tra. Chính TTGD ã t o l p m i liên h ngư c (trong và ngoài) trong qu n lý giáo d c, cung c p nh ng thông tin ã ư c x lý, ánh giá chính xác- ó là ngu n thông tin c n thi t vô cùng quan tr ng h qu n lý i u ch nh và ho t ng có hi u qu hơn, ng th i h b qu n lý ( i tư ng thanh tra) t i u ch nh ý th c, hành vi và ho t ng c a mình ngày càng t t hơn. Song có thông tin úng , chính xác và k p th i, TTGD c n d a vào các cơ s khoa h c khác như : Tâm lý h c qu n lý, giáo d c h c, xã h i h c giáo d c, kinh t 17
 18. h c giáo d c, khoa h c QLGD, pháp lu t trong giáo d c... làm cơ s chung c a TTGD; d a vào m c tiêu ào t o các b c, c p h c, m c tiêu môn h c, yêu c u chung c a chương trình, hư ng d n gi ng d y c a các môn h c, công tác giáo viên ch nhi m l p, c i m lao ng sư ph m c a hi u trư ng và giáo viên, chu n ánh giá gi lên l p c a giáo viên… làm cơ s c a thanh tra qu n lý và thanh tra chuyên môn. Nh quá trình thanh tra t o nên các quá trình i u ch nh. S i u ch nh này làm nên hi u qu m i cho giáo d c và ào t o. 1.2.2. Cơ s pháp lý Thanh tra giáo d c là ho t ng tuân theo pháp lu t. i u ó ư c th hi n rõ trong các văn b n pháp quy c a nhà nư c và B Giáo d c và ào t o như: - Lu t giáo d c. - Quy ch v t ch c và ho t ng c a h th ng thanh tra giáo d c. - Thông tư hư ng d n thanh tra trư ng h c và giáo viên ph thông. - Ngh nh c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a thanh tra giáo d c. 1.2.3. Cơ s th c ti n : Do yêu c u c a th c ti n giáo d c và ào t o: H th ng giáo d c qu c dân r ng l n g m nhi u t ch c, cơ quan, cơ s giáo d c nh ng t ng b c khác nhau v i nh ng ch c năng, nhi m v , quy n h n khác nhau và h th ng các lo i hình trư ng h c; m m non, ph thông, b túc văn hoá, chuyên nghi p- d y ngh , cao ng, i h c, qu n lý, b i dư ng... r t a d ng v i nh ng m c tiêu, k ho ch ào t o, phương pháp ào t o khác nhau... Do ó, lãnh o và qu n lý ph i ki m tra, thanh tra ánh giá, phát hi n, i u ch nh, giúp và phòng ng a, trên cơ s ó rút kinh nghi m c i ti n cơ ch qu n lý và hoàn thi n chu trình qu n lý m i phù h p và có hi u qu hơn. Qu n lý giáo d c mang c thù: qu n lý trư ng h c th c ch t là qu n lí d y h c và giáo d c. S n ph m c a GD- T (nhà trư ng) là s phát tri n nhân cách h c sinh. Do v y, ph i thư ng xuyên thanh tra quá trình hình thành nhân cách này, không ư c phép có s n ph m lo i b . Ho t ng giáo d c và ào t o các lo i hình trư ng h c r t a d ng và ph c t p. t ư c m c tiêu qu n lý, cán b qu n lý ph i thư ng xuyên ki m tra giám sát vi c th c hi n các nhi m v d y h c c a th y và trò, các ho t ng ph c v cho vi c d y và h c c a cán b nhân viên. Trình , trách nhi m c a giáo viên, cán b , h c sinh không ng u, do v y không th hoàn toàn phó m c cho s t giác c a h . Thanh tra giúp và i u ch nh k p th i nh ng sai sót l ch l c ng th i ng viên nh ng ngư i làm t t công vi c c a mình. Thanh tra thư ng xuyên t o nên n n n p k cương trong h th ng giáo d c. 18
 19. 1.3. M c ích, nhi m v c a thanh tra giáo d c 1.3.1. M c ích c a thanh tra giáo d c Ho t ng thanh tra nh m m c ích “cân ong, o m” th c ch t ho t ng c a i tư ng m t cách khách quan... góp ph n th c hi n m c tiêu qu n lý giáo d c b ng s tác ng vào i tư ng qu n lý trong vi c ch p hành nhi m v th c hi n t t các quy t nh qu n lý. C th là: Quan sát, theo dõi, phát hi n, ki m nghi m và và ánh giá khách quan tình hình công vi c; vi c th c hi n nhi m v c a i tư ng tác ng n m c c n thi t công tác c a t ch c, cơ quan và cá nhân, m b o t t vi c ch p hành chính sách, pháp lu t v giáo d c c a Nhà nư c, th c hi n các văn b n pháp quy c a B Giáo d c và ào t o i v i các c p qu n lý giáo d c, các ơn v cơ s và trư ng h c; giúp phát hi n ưu i m, kh c ph c khuy t i m, khen chê k p th i, x lý c n thi t c i ti n t ch c qu n lý và nâng cao ch t lư ng, hi u qu giáo d c và ào t o. Như v y, m c ích thanh tra giáo d c th hi n: Phát huy nhân t tích c c, phòng ng a, ngăn ch n các sai ph m, giúp i tư ng hoàn thành t t nhi m v . 1.3.2. Nhi m v c a thanh tra giáo d c Thanh tra giáo d c có nh ng nhi m v sau ây: - Thanh tra vi c th c hi n Lu t giáo d c và các qui nh khác c a pháp lu t v giáo d c i v i các cơ quan, t ch c và cá nhân có ho t ng trong ho c liên quan n lĩnh v c giáo d c - ào t o . -Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao c a các cơ s giáo d c, t ch c và cá nhân thu c quy n qu n lý c a Ngành Giáo d c và ào t o. - Thanh tra vi c th c hi n m c tiêu k ho ch, chương trình, n i dung, phương pháp giáo d c, quy ch chuyên môn; quy ch thi c , c p b ng, c p ch ng ch ; vi c th c hi n các quy nh v i u ki n c n thi t b o m ch t lư ng giáo d c các cơ s giáo d c. - Xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t các khi u n i, t cáo v ho t ng giáo d c; ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có th m quy n x lý vi ph m pháp lu t v giáo d c. - Ki n ngh các bi n pháp b o m thi hành pháp lu t v giáo d c; ngh s a i b sung các chính sách và quy nh c a Nhà nư c v giáo d c. - Tư v n cho i tư ng thanh tra nh ng v n c n thi t phát huy ưu i m, kh c ph c h n ch nh m t ư c m c tiêu giáo d c trong nh ng hoàn c nh c th . - X ph t ho c ki n ngh cơ quan có th m quy n x ph t vi ph m hành chính theo qui nh c a pháp lu t. 19
 20. 1.4. Ch c năng c a thanh tra giáo d c 1.4.1. Ch c năng ki m tra: là ch c năng u tiên c a ho t ng thanh tra nh m xác nh m c t ư c trong ho t ng giáo d c và ào t o c a i tư ng. 1.4.2. Ch c năng phát hi n: phát hi n ra nh ng m t t t ng viên,kích thích, ng th i tìm ra nh ng sai sót, l ch l c, nh ng gì còn chưa t so v i m c tiêu d ki n, nh ng m t còn y u kém, khó khăn tr ng i, nh ng th t b i, nh ng v n m i n y sinh c n gi i quy t, nh ng nguyên nhân t n t i... giúp i tư ng và i u ch nh quá trình qu n lý. 1.4.3. Ch c năng ánh giá: là phân tích, xác nh n giá tr th c tr ng v m c hoàn thành nhi m v , ch t lư ng và hi u qu công vi c, trình , s phát tri n, nh ng kinh nghi m ư c hình thành th i i m ang xét so v i m c tiêu, k ho ch hay nh ng chu n m c ã ư c xác l p. ánh giá còn nh m th m nh nh ng y u t ch quan, khách quan, nh ng l ch l c... giúp i tư ng u n n n, i u ch nh các quy t nh, làm cho các ho t ng qu n lý t hi u qu hơn. 1.4.4. Ch c năng giúp : Thanh tra nh m ki m soát vi c th c hi n nhi m v c a i tư ng t ó giúp i tư ng hoàn thành nhi m v , phát huy ưu i m, kh c ph c khuy t i m, tuyên truy n nh ng kinh nghi m giáo d c tiên ti n nh m làm cho i tư ng hoàn thành t t nhi m v ư c giao. 1.4.5. Ch c năng thu th p thông tin: Thu th p thông tin là ch c năng trung tâm c a ho t ng thanh tra. Qua ki m tra, ánh giá m i có ư c nh ng thông tin áng tin c y, chính xác, t ó giúp cho ngư i qu n lý khen chê úng n và ng viên ư c k p th i. ng th i vi c x lý úng n các thông tin s giúp cho ngư i qu n lý c p trên có th i u ch nh m c tiêu và ra quy t nh úng n k p th i cho c p dư i. 1.5. i tư ng và n i dung thanh tra giáo d c 1.5.1. i tư ng c a TTGD - i tư ng c a TTGD nói chung: Theo ngh nh s 101/ 2002/Q - CP ngày 10-12-2002 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a thanh tra giáo d c thì i tư ng c a thanh tra giáo d c là: - Các cơ s giáo d c c a cơ quan nhà nư c, c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, c a l c lư ng vũ trang nhân dân, c a t ch c kinh t và c a cá nhân. - Các cơ s giáo d c có v n u tư nư c ngoài, cơ s h p tác v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài v giáo d c ho t ng trên lãnh th Vi t nam - T ch c, cá nhân ho t ng ưa ngư i i ào t o nư c ngoài theo chương trình giáo d c ph thông, giáo d c i h c và sau i h c, giáo d c ngh nghi p cho công dân Vi t Nam. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2