intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 3 - GV. Võ Văn Dần

Chia sẻ: Chán Đời | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:68

1
178
lượt xem
48
download

Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 3 - GV. Võ Văn Dần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 "Công tác thi công bê tông và bê tông cốt thép toàn khối" thuộc bài giảng Kỹ thuật thi công trình bày về: Khái niệm về vật liệu bê tông, công tác cốp pha đà giáo, các quá trình gia công cốt thép, lắp đặt cốt thép,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 3 - GV. Võ Văn Dần

 1. M«n häc: kü thuËt thi c«ng CH¦¥NG 3: C¤NG T¸C THI C¤NG B£ T¤NG Vµ B£ T¤NG CèT THÐP ToµN KHèI LOGO
 2. 3.1. Kh¸I niÖm vÒ vËt liÖu bª t«ng !  Bª t«ng lµ lo¹i ®¸ nh©n t¹o, ®ã lµ hçn hîp cña c¸c cèt liÖu ®¸, sái, c¸t … xi m¨ng, n­íc vµ mét vµi lo¹i phô gia theo tû lÖ nhÊt ®Þnh. - ­u ®iÓm: + C¸c thµnh phÇn cèt liÖu ph©n bè trªn toµn quèc + Cã thÓ t¹o ®­îc h×nh d¸ng theo ý muèn + Cã kh¶ n¨ng c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt, chÞu löa, chÞu mµi mßn, chèng bøc x¹. + DÔ thi c«ng, dÔ dµng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng + Gi¸ thµnh c«ng tr×nh kh«ng qu¸ cao + S¶n xuÊt ®­îc nhiÒu lo¹i kh¸c nhau - Nh­îc ®iÓm: + CÊu kiÖn nÆng
 3. 3.2. c«ng t¸c cèp pha ®µ gi¸o
 4. 3.2.1. Nh÷ng yªu cÇu kü thuËt ®èi víi cèp pha 1. - ChÕ t¹o ®óng h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc cña c¸c bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh. 2. - Ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc yªu cÇu. 3. - Ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu th¸o, l¾p dÔ dµng. 4. - Ph¶i kÝn khÝt ®Ó kh«ng g©y mÊt n­íc xi m¨ng. 5. - Ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng vËn chuyÓn, l¾p ®Æt trªn c«ng tr­êng. 6. - Ph¶i cã kh¶ n¨ng sö dông l¹i nhiÒu lÇn
 5. 3.2.2. Ph©n lo¹i cèp pha a. Ph©n lo¹i theo vËt liÖu chÕ t¹o * Cèp pha lµm tõ gç xÎ. - VËt liÖu: TÊm v¸n gç dÇy tõ 2,5 ®Õn 4cm. gç nhãm VII, VIII. - Sö dông: C¸c tÊm gç liªn kÕt víi nhau thµnh tõng m¶ng theo kÝch th­íc yªu cÇu, - §Æc ®iÓm: + DÔ bÞ h­ háng, lu©n chuyÓn Ýt 3 7 lÇn + HiÖn nay dïng ë c¸c c«ng tr×nh nhá, dÇn dÇn sö dông Ýt ®i 3 2 1 60-70cm
 6. 3.2.2. Ph©n lo¹i cèp pha * Cèp pha gç c«ng nghiÖp  - KÝch th­íc: 1,220 x 2,440m, dÇy tõ 1 ®Õn 2,5cm, cã thÓ ®Æt hµng.  - ¦u ®iÓm: + Gi¶m chi phÝ gia c«ng, sè lÇn lu©n chuyÓn nhiÒu, gi¸ thµnh kh«ng cao, kh«ng bÞ cong vªnh, bÒ mÆt ph¼ng nh½n chÊt l­îng bª t«ng tèt h¬n  - Sö dông: kÕt hîp víi s­ên b»ng thÐp, gç ®Ó t¹o thµnh cèp pha v÷ng ch¾c 1 1 2 1 - Gç d¸n (v¸n Ðp) 3 2 - S­ên däc 3 - S­ên ngang 2
 7. 3.2.2. Ph©n lo¹i cèp pha * Cèp pha gç c«ng nghiÖp
 8. 3.2.2. Ph©n lo¹i cèp pha  * Cèp pha kim lo¹i.  - Gåm c¸c tÊm mÆt s¶n xuÊt tõ thÐp ®en dÇy tõ 1 ®Õn 2mm ®­îc hµn víi c¸c thanh thÐp dÑt ®Ó lµm s­ên (a) (b) 3 2 1 4  1 - Lç ®Ó liªn kÕt c¸c tÊm khu«n  2 - MÆt tÊm khu«n  3 - S­ên tÊm khu«n  4 - Lç ®Ó xuyªn thanh gi»ng
 9. 3.2.2. Ph©n lo¹i cèp pha  * Cèp pha kim lo¹i.
 10. 3.2.2. Ph©n lo¹i cèp pha • *Cèp pha nhùa • - ­u ®iÓm: • + KÝch th­íc ®a d¹ng • + L¾p dùng th¸o dì nhanh • + T¶i träng nhá • + Cho chÊt l­îng khèi bª t«ng tèt • + Sau khi th¸o t¹o nh¸m trªn bÒ mÆt
 11. 3.2.2. Ph©n lo¹i cèp pha Cèp pha nhùa Fuvi.
 12. 3.2.2. Ph©n lo¹i cèp pha Cèp pha nhùa Fuvi.                               b(mm) 100 250 500 1000      a(mm) 30 N/A N/A N/A MPP001F00 50 N/A N/A N/A MPP002F00 100 N/A N/A MPP003F01 MPP003F00 150 N/A N/A MPP005F01 MPP005F00 200 MPP006F02 MPP006F03 MPP006F01 MPP006F00 250 MPP007F02 MPP007F03 MPP007F01 MPP007F00 300 MPP008F02 MPP008F03 MPP008F01 MPP008F00 500 N/A N/A N/A MPP020F00 * Cèp pha bª t«ng cèt thÐp. - ¸p dông cho c«ng tr×nh b¸n l¾p ghÐp, nã lµ mét phÇn cña kÕt cÊu c«ng tr×nh. * Cèp pha cao su
 13. 3.2.2. Ph©n lo¹i cèp pha b. Ph©n lo¹i cèp pha theo ph­¬ng ph¸p sö dông. * Cèp pha cè ®Þnh. - Gia c«ng cho tõng bé phËn cña mét kÕt cÊu c«ng tr×nh cô thÓ. muèn dïng l¹i ph¶i gia c«ng l¹i Ýt dïng. * Cèp pha ®Þnh h×nh. -Tõng tÊm cã kÝch th­íc ®Þnh h×nh, sö dông l¹i cho nhiÒu kÕt cÊu kh¸c nhau
 14. 3.2.2. Ph©n lo¹i cèp pha * Cèp pha di ®éng. + Cèp pha di chuyÓn theo ph­¬ng ®øng. - Cèp pha tr­ît: Toµn bé cèp pha di chuyÓn lªn cao, liªn tôc, ®ång ®Òu trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng. - Cèp pha leo: Toµn bé cèp pha, hay mét ®o¹n, cã thÓ n©ng lªn theo tõng chu kú tuú thuéc vµo thêi gian kÓ tõ khi ®æ bª t«ng cho ®Õn khi bª t«ng ®«ng kÕt - Cèp pha treo: Toµn bé cèp pha ®­îc treo trªn th¸p n©ng ®Æt ë trung t©m
 15. 3.2.3. Dµn gi¸o  a. Dµn gi¸o, c©y chèng s¶n xuÊt tõ gç, tre.  - CÊu t¹o: cét chèng gç trßn, gç xÎ. Nhãm gç IV, V, VI, gç xÎ cã kÝch th­íc 6x8cm; 5x10cm vµ 10x10cm, chiÒu dµi tõ 3 ®Õn 4 m.  - Ngµy nay cét chèng gç ngµy cµng h¹n chÕ sö dông. 800-1000  (c) (a) (b) (d) 250 a. §èi víi gç vu«ng c. Chi tiÕt kh¸c nhau cña ®Çu cét b»ng gç trßn 
 16. 3.2.3. Dµn gi¸o  b. Cét chèng c«ng cô.  - S¶n xuÊt tõ thÐp èng, d¹ng cét chèng ®¬n hay cét chèng tæ hîp.  - ¦u ®iÓm:  + C¸c bé phËn nhÑ, phï hîp víi kh¶ n¨ng chuyªn chë trªn c«ng tr­êng.  + L¾p dùng vµ th¸o dì nhanh, ®¬n gi¶n.  + ChÝnh x¸c, dÔ dµng b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu kü thuËt.  + Cã cÊu t¹o ®­îc nghiªn cøu thÝch hîp víi ®Æc ®iÓm cña thi c«ng cèp pha.  + TiÕt kiÖm vËt liÖu, kh¶ n¨ng chÞu lùc lín,  + Cho phÐp lu©n chuyÓn, sö dông nhiÒu lÇn.
 17. 3.2.3. Dµn gi¸o c¸c bé phËn cña gi¸o PAL c©y chèng ®¬n a. KÝch ch©n, kÝch ®Çu, èng nèi 150 100 b. Khung tam gi¸c c. Thanh gi»ng (a) Ø67.5 (a) 140 (b) (c) (b) 1200
 18. 3.2.3. Dµn gi¸o HÖ gi¸o chèng VIET-FORM
 19. 3.2.3. Dµn gi¸o  c. §µ ®ì  - §µ ®ì lµ kÕt cÊu trùc tiÕp ®ì cèp pha. Cã thÓ b»ng thÐp, gç.  * Gç: cã tiÕt diÖn 6 x 8cm, 5 x 10cm, 8 x 12cm, 10 x 10cm chiÒu dµi tõ 3 ®Õn 5m.  * ThÐp hép: TiÕt diÖn ch÷ nhËt, vu«ng, b»ng hîp kim nh«m cã tiÕt diÖn ch÷ I (a) 2.2 - 2.5m 1  * DÇm rót: ­u ®iÓm c¬ b¶n lµ cã kh¶ n¨ng v­ît ®­îc nh÷ng 2 khÈu ®é lín, (b) 2.5 - 3.0m 3 (c) 3 - 4.5m 4 (d)
 20. 3.2.3. Dµn gi¸o d. Gi¸o thao t¸c.  - lo¹i ®¬n gi¶n th­êng dïng lµ gi¸o tre, luång, gç.  - Ngµy nay trong thi c«ng ng­êi ta th­êng dïng gi¸o thao t¸c ®Þnh h×nh b»ng s¾t 3 2 1 (b) 1200 (a)  Khung gi¸o vµ ch©n kÝch  a. Khung ®øng gi¸o thÐp b. KÝch ch©n ®iÒu chØnh chiÒu cao  1 - Thanh ®øng, 2 - Tai liªn kÕt thanh gi»ng, 3 - Thanh ngang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2