intTypePromotion=1

Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 5 - TS. Lê Hoàng Sơn

Chia sẻ: Tieu Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
34
lượt xem
2
download

Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 5 - TS. Lê Hoàng Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật - Buổi 5: Hàm và chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức về hàm và chương trình con. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 5 - TS. Lê Hoàng Sơn

Buổi 5: Hàm và chương trình<br /> Giảng viên: TS. Lê Hoàng Sơn<br /> lehoangson@hus.edu.vn<br /> <br /> Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung chính<br /> <br /> 1<br /> <br /> Hàm & chương trình con<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bài tập<br /> <br /> 2/20<br /> <br /> Lê Hoàng Sơn<br /> <br /> 1. Hàm<br />  Là một đoạn chương trình độc lập thực hiện trọn vẹn<br /> một công việc rồi trả về một giá trị cho chương trình đã<br /> gọi nó.<br />  Hỗ trợ cho chương trình chính nhằm thực hiện một số<br /> thao tác cụ thể.<br />  Một chương trình C bao gồm một hoặc nhiều hàm.<br />  Hàm main() là thành phần bắt buộc của chương trình<br />  Đặc điểm của hàm:<br /> <br /> <br /> <br /> Là một đơn vị độc lập của chương trình.<br /> Không cho phép xây dựng một hàm bên trong một hàm khác.<br /> 3/20<br /> <br /> Lê Hoàng Sơn<br /> <br /> Cú pháp Hàm<br /> <br /> <br /> Kiểu dữ liệu (KiểuDL): Giá trị trả<br /> về của hàm được xác định dựa<br /> vào mục đích của hàm. VD: int,<br /> float, double, void<br /> <br /> <br /> <br /> Tên hàm (hàmA): theo quy ước<br /> đặt tên biến<br /> <br /> <br /> <br /> Tham số: danh sách các giá trị<br /> đầu vào (tham trị) và đầu ra<br /> (tham biến) của hàm<br /> <br /> <br /> <br /> Danh sách biến: là các biến chỉ<br /> sử dụng trong từng hàm con<br /> <br /> <br /> <br /> Gọi hàm trong main() bằng tên<br /> hàm và tham số<br /> 4/20<br /> <br /> KiểuDL: hàmA (tham số)<br /> {<br /> danh sách biến;<br /> các lệnh;<br /> return KiểuDL;<br /> }<br /> int main() {<br /> hàmA();<br /> …<br /> }<br /> Lê Hoàng Sơn<br /> <br /> Ví dụ: Tính lũy thừa m của x<br /> # include <br /> # include <br /> # include <br /> double luy_thua(int x, int m) {<br /> Định nghĩa hàm<br /> double ket_qua;<br /> ket_qua = pow(x,m);<br /> return ket_qua;<br /> Trả về lũy thừa m của x<br /> }<br /> int main() {<br /> int a, n;<br /> printf("\n Nhap vao a va so mu n:");<br /> scanf("%d%d", &a,&n);<br /> printf("\n Luy thua a^n = %5.3f",luy_thua(a,n));<br /> Gọi hàm<br /> getch();<br /> return 0;<br /> }<br /> 5/20<br /> <br /> Lê Hoàng Sơn<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2