intTypePromotion=1

Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 5 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

Chia sẻ: 653543 653543 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
50
lượt xem
2
download

Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 5 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức về các điều khiển liên kết cơ sở dữ liệu. Chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Điều khiển kết nối cơ sở dữ liệu và điều khiển liên kết cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Web ASP.Net với C#: Chương 5 - Th.S Phạm Đào Minh Vũ

 1. LẬP TRÌNH WEB ASP.NET VỚI C# Giảng Viên: Th.S Phạm Đào Minh Vũ Email: phamdaominhvu@yahoo.com 1
 2. Chương 5 Các Điều Khiển Liên Kết CSDL 5.1 Điều khiển kết nối cơ sở dữ liệu 5.2 Điều khiển liên kết cơ sở dữ liệu 161 Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
 3. 5.1. Điều khiển kết nối CSDL–Data-Source Control  Là các điều khiển dùng để chứa nguồn dữ liệu được rút trích từ các hệ QT CSDL như: Access, SQLServer, XML, Ocracle . . .  Có các điều khiển Data-Source sau: SQLDataSource, Access Data Source, XML Data Source, . . . 162 Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
 4. CSDL MẪU 163 Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
 5. 5.1.1 Điều khiển SQLDataSource  Dùng để kết nối CSDL trong các hệ quản trị CSDL SQLServer, Ocracle Server, . . .  Chọn đối tượng CSDL như Table, View, Procedure hay câu lệnh SQL và khai báo điều kiện lọc (Where) với nhiều cách như: Giá trị định sẳn, đối tượng Session, Request.Form, Request.QueryString . . . Tạo kết nối Kéo điều khiển SQLDataSource từ Toolbox vào trang Chọn Configure Data Source  164 Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
 6. Nếu trước đó đã tạo kết nối thì chọn kết nối đã có. Ngược lại để tạo mới kết nối thì chọn New Connection Tạo kết nối CSDL mới 165 © Dương Thành Phết-www.thayphet.net Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
 7.  Chọn QTCSDL (Microsoft SQLServer)  Chọn Continue để tiếp tục 166 Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
 8. Khai báo các thông số cho kết nối Chọn Hệ QT CSDL Chọn Tên Server Chọn thông tin đăng nhập Chọn tên CSDL Đồng ý kết nối Kiểm tra kết nối 167 Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
 9. Đặt tên cho kết nối Tên kết nối 168 Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
 10. Xác định nguồn dữ liệu từ Table, View hay câu lệnh SQL có thể chỉ định điều kiện lọc dữ liệu, sắp xếp hay các chỉ định vcho xử lý thêm, xoá, sửa Xác định nguồn dữ liệu Từ câu lệnh SQL hay Từ Table, View Xác định điều kiện Chỉ định sắp xếp Các lệnh thê, xoá, sửa 169 Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
 11.  Chọn Test Query để kiểm tra kết quả nguồn dữ liệu.  Chọn Finish để hòan thành 170 Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
 12. Điều khiển SQL DataSource và tham số Request.QueryString Để lọc dữ liệu theo điều kiện thì giá trị tham số có thể được gán trực tiếp thông qua đối tượng Request.Querystring (Truyền tham số qua liên kết) Khi click vào liên kết trang có địa chỉ kèm theo tham số dạng: 171 http://localhost:49222/ . . ./SachNXB.aspx?MaNXB=3 Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
 13. Thực hiện: Tạo trang NhaXB.aspx là danh mục nhà xuất bản Chọn Edit Column từ GiridView Task 172 Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
 14. 173 Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
 15. Với các thuộc tính:  HeaderText: Nhãn tiêu đề cột  Text: Nhãn hiện thị trong tất cả các ô  DataTextField: Giá trị từ 1 field chỉ định trong nguồn DL  DataNavigateUrlFields: Danh mục tên các tham số ghi cách nhau bởi dấu “,”  DataNavigateUrlFormatting: Địa chỉ trang liên kết kèm tham số dạng: ~/SachNXB.aspx?MaNXB={0} Giá trị tham số ghi dưới dạng chỉ số các tham số được khai báo trong DataNavigateUrlFields bắt đầu là 0 và cách nhau dấu , 174 Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
 16. Tạo trang hiện thị dữ liệu với nguồn dữ liệu có tham số qua liên kết (Request.QueryString). Xác định nguồn dữ liệu, sau đó chọn Where để chỉ định điều kiện 175 Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
 17. Columns: Tên cột làm điều kiện Operator: Toán tử so sánh Source: Loại tham số (QueryString) QueryString field: Tên tham số đã truyền 176 Chọn Add để chấp nhận thêm tham số Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
 18. Columns: Tên cột làm điều kiện Operator: Toán tử so sánh Source: Loại tham số (QueryString) QueryString field: Tên tham số đã truyền 177 Chọn Add để chấp nhận thêm tham số Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
 19. Thi hành xem kết quả 178 Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
 20. Điều khiển SQL DataSource và tham số Request.Form Để lọc dữ liệu trong nguồn dữ liệu theo điều kiện với giá trị tham số là giá trị trên form. Thực hiện: Tạo trang Lietkesach.aspx gồm: 1 Textbox thuộc tính ID: MaNXB 1 Button thuộc tính PostbackURL: ~/Lietkesach.aspx (Chính trang thiết kế) Tạo SqlDataSource với nguồn dữ liệu: 179 Khoa CNTT Trường CĐ CNTT TP.HCM
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2