Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Luật kinh tế kế toán

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

30
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật kinh tế kế toán" để nắm được những nội dung chính của luật kinh tế. Hiểu được các điều kiện trở thành chủ thể của luật kinh tế. Biết được nguồn của pháp luật kinh tế. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp các bạn học tập và giảng dạy tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh tế kế toán

 1. lOMoARcPSD|16911414 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LUẬT KINH TẾ Mục tiêu:  Nắm được những nội dung chính của luật kinh tế  Hiểu được các điều kiện trở thành chủ thể của luật kinh tế  Biết được nguồn của pháp luật kinh tế 1.1 Khái niệm chung về pháp luật kinh tế- luật Kinh tế 1.1.1 Khái niệm pháp luật kinh tế Pháp luật được xây dựng để điều chỉnh các quan hệ xã hội, đảm bảo cho các quan hệ xã hội được duy trì trong một trật tự nhất định theo định hướng của Nhà nước. - Khái niệm: pháp luật kinh tế bao gồm toàn bộ các văn bản qui phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau điều chỉnh các quan hệ có liên quan đến sự vận hành và quản lí nền kinh tế . luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật kinh tế. 1.1.2 Khái niệm luật kinh tế Luật kinh tế là ngành luật nghiên cứu quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức, hoạt động, thay đổi cơ cấu tổ chức, giải quyết tranh chấp và chấm dứt sự hoạt động của các chủ thể Luật kinh tế. Có thể định nghĩa Luật kinh tế như sau: Luật kinh tế là ngành luật bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức công tác nội bộ giữa các chủ thể kinh tế với nhau và quan hệ quản lý phát sinh giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với các chủ thể kinh tế nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước. * Nội dung cụ thể của các chế định pháp luật cơ bản này là: - Pháp luật về doanh nghiệp: 1 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 2. lOMoARcPSD|16911414 Nội dung của chương này là: khái niệm, đặc điểm, phân loại doanh nghiệp; quy chế để thành lập doanh nghiệp; các loại hình doanh nghiệp gồm doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. - Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại Chương này tiến hành nghiên cứu về khái niệm hợp đồng, điều kiện và phân loại hợp đồng; tìm hiểu chi tiết về hợp đồng thương mại, hợp đồng dân sự; các loại hợp đồng điển hình trong hoạt động thương mại. - Điều chỉnh bằng pháp luật quan hệ lao động trong doanh nghiệp Trong chương này tập trung vào nghiên cứu về các quan hệ lao động trong doanh nghiệp và việc điều chỉnh các quan hệ lao động bằng pháp luật; tìm hiểu về hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; vấn đề tiền lương, thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động - trách nhiệm vật chất và một số vấn đề về bảo hiểm xã hội. - Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại Chương này nghiên cứu về khái niệm tranh chấp trong kinh doanh thương mại; các phương thức giải quyết tranh chấp và thủ tục giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại. - Pháp luật về phá sản Nội dung chương này giới thiệu khái quát chung về phá sản, doanh nghiệp có dấu hiệu lâm vào tình trạng phá sản và thủ tục phá sản doanh nghiệp. - Pháp luật về kế toán: Trong chương này, tập trung giới thiệu nội dung của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành, nội dung chế độ kế toán và xử lý vi phạm hành chính trong kế toán nhằm giúp người học vận dụng pháp luật kế toán để tổ chức thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp. 2 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 3. lOMoARcPSD|16911414 1.2 Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế Đối tượng điều chỉnh của một ngành luật là nhóm các quan hệ xã hội được các quy phạm pháp luật của ngành luật đó tác động đến, hướng cho các quan hệ xã hội đó ổn định, vận động và phát triển theo mục đích đã đề ra của Nhà nước. Luật kinh tế điều chỉnh các quan hệ xã hội gắn liền với hoạt động của các chủ thể kinh doanh trong xã hội, gồm: Nhóm quan hệ quản lý kinh tế, nhóm quan hệ sản xuất kinh doanh, nhóm quan hệ nội bộ trong doanh nghiệp. * Nhóm quan hệ quản lý kinh tế * Nhóm quan hệ sản xuất, kinh doanh * Nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp 1.3 Phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế Xuất phát từ tính chất của những quan hệ kinh tế do luật kinh tế điều chỉnh, luật kinh tế sử dụng kết hợp linh hoạt phương pháp mệnh lệnh quyền uy với phương pháp thỏa thuận bình đẳng tùy thuộc vào từng quan hệ kinh tế cụ thể. 1.4 Chủ thể của luật kinh tế. KN: Chủ thể của luật kinh tế là các tổ chức, cá nhân có những quyên và nghĩa vụ pháp lí khi tham gia vào các quan hệ kinh tế do luật kinh tế điều chỉnh. 1.4.1 Điều kiện trở thành chủ thể của luật kinh tế. - Chủ thể phải được thành lập hợp pháp. - Chủ thể phải có tài sản riêng. - Chủ thể phải có thảm quyền kinh tế. 1.4.2 Các loại chủ thể của luật kinh tế. * Căn cứ vào vai trò, mức độ tham gia vào các quan hệ kinh tế, phân loại: 3 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 4. lOMoARcPSD|16911414 - Chủ thế chủ yếu thường xuyên của luật kinh tế:các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể. - Các cơ quan quản lí Nhà nước về kinh tế. - Một số chủ thể không thường xuyen của luật kinh tế. * Căn cứ vào trách nhiệm tài sản trong hoạt đông sản xuất kinh doanh, phân loại: - Chủ thể chịu trách nhiệm hữu hạn: doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH.... - Chủ thể kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn: doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể. 1.5 Nguồn của luật kinh tế * Văn bản luật: Hiến pháp2013, Bộ luật dân sự năm 2005, luật doanh nghiệp năm 2014, luật đầu tư năm 2014, luật thương mại năm 2005, Bộ luật lao động 2013, luật phá sản năm 2004, Luật trọng tài thương mại năm 2010, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, Luật kế toán 2003. * Văn bản dưới luật: Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 hướn dẫn thi hành chi tiết một số điều của doanh nghiệp năm 2005, Nghị định số 33/2010/NĐ-CP về đăng kí kinh doanh, Nghị định 44/2014/NĐ-CP về hợp đồng lao động… * Nguồn bổ trợ Bản Điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp được ban hành phù hợp qui định của pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn được coi là nguồn bổ trợ của pháp luật, để giải quyết các quan hệ trong nội bộ của doanh nghiệp và các quan hệ khác có liên quan. 4 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 5. lOMoARcPSD|16911414 Ch¬ng 2. Ph¸p luËt vÒ doanh nghiÖp 2.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ doanh nghiÖp 2.1.1 Kh¸i niÖm doanh nghiÖp Theo Kho¶n 1 §iÒu 4 LuËt doanh nghiÖp n¨m 2005 “Doanh nghiÖp lµ tæ chøc kinh tÕ cã tªn riªng, cã tµi s¶n, cã trô së giao dÞch æn ®Þnh, ®îc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m môc ®Ých thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh”. Định nghĩa doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 cũng không thay đổi nhiều so với qui định trên. Tại Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 qui định: Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo qui định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Doanh nghiÖp ph¶i cã tªn riªng Tªn doanh nghiÖp ®îc ghi trong con dÊu cña doanh nghiÖp vµ mçi chñ thÓ kinh doanh ®éc lËp víi t c¸ch lµ doanh nghiÖp ®Òu ®îc cÊp vµ sö dông mét con dÊu cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ph¶i cã tµi s¶n §Æc trng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ ®Çu t tµi s¶n ®Ò thu lîi vÒ tµi s¶n. Bëi vËy, ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt vµ còng lµ nÐt ®Æc trng lín cña doanh nghiÖp lµ ph¶i cã mét møc ®é tµi s¶n nhÊt ®Þnh. Doanh nghiÖp ph¶i cã trô së giao dÞch æn ®Þnh C¸c doanh nghiÖp cã trô së chÝnh t¹i ViÖt Nam, ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo ph¸p luËt ViÖt Nam vµ lµ c¸c ph¸p nh©n ViÖt Nam. ViÖc gi¶i quyÕt nh÷ng tranh chÊp ph¸t sinh trong kinh doanh gi÷a c¸c doanh nghiÖp tríc hÕt ph¶i do 5 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 6. lOMoARcPSD|16911414 träng tµi hoÆc toµn ¸n ViÖt Nam gi¶i quyÕt theo ph¸p luËt cña ViÖt Nam. Doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn thñ tôc thµnh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt Mçi doanh nghiÖp khi thµnh lËp doanh nghiÖp ®Òu ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp Ýt nhÊt mét giÊy chøng nhËn gäi lµ giÊy ®¨ng ký kinh doanh. Trong ®ã Nhµ níc ghi nhËn nh÷ng yÕu tè chñ yÕu cÊu thµnh t c¸ch chñ thÓ cña doanh nghiÖp, ph¹m vi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Môc tiªu thµnh lËp doanh nghiÖp lµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh Doanh nghiÖp lu«n lµ mét tæ chøc kinh tÕ ho¹t ®éng v× môc ®Ých lîi nhuËn. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng nh»m c¸c môc tiªu x· héi nhng ®ã kh«ng ph¶i lµ môc tiªu b¶n chÊt cña doanh nghiÖp. 2.1.2. C¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp 2.1.2.1. Ph©n lo¹i theo h×nh thøc së h÷u tµi s¶n C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n C«ng ty cæ phÇn C«ng ty hîp danh Doanh nghiÖp t nh©n Doanh nghiÖp nhµ níc C«ng ty cæ phÇn C«ng ty TNHH Doanh nghiÖp liªn doanh Doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi 6 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 7. lOMoARcPSD|16911414 Doanh nghiÖp cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ-x· héi Hîp t¸c x· 2.1.2.2. Ph©n lo¹i theo t c¸ch ph¸p lý Cã t c¸ch ph¸p nh©n C«ng ty TNHH c¸c lo¹i C«ng ty cæ phÇn Doanh nghiÖp nhµ níc C«ng ty hîp danh Hîp t¸c x· Kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n Doanh nghiÖp t nh©n 2.1.2.3 Ph©n lo¹i theo tr¸ch nhiÖm Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n: Lµ doanh nghiÖp mµ ngêi thµnh lËp chØ chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c¸c kho¶n nî vµ c¸c tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi hä ®· bá ra ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp. Ph¸p luËt quy ®Þnh doanh nghiÖp cã t c¸ch ph¸p nh©n lµ tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. Tr¸ch nhiÖm v« h¹n: Lµ doanh nghiÖp mµ ngêi thµnh lËp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh. 2.1.3. Quy chÕ thµnh lËp doanh nghiÖp 2.1.3.1. §iÒu kiÖn thµnh lËp doanh nghiÖp VÒ tµi s¶n 7 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 8. lOMoARcPSD|16911414 Tµi s¶n gåm tµi s¶n h÷u h×nh vµ tµi s¶n v« h×nh. Tµi s¶n h÷u h×nh bao gåm nhµ xëng, m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÒn, giÊy tê cã gi¸ trÞ nh tiÒn. Tµi s¶n h÷u h×nh bao gåm quyÒn tµi s¶n (gåm quyÒn së sö dông ®Êt, quyÒn khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn, quyÒn së h÷u trÝ tuÖ gåm quyÒn t¸c gi¶ vµ quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp). §iÒu kiÖn vÒ nh©n th©n Nhµ níc ViÖt Nam khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t trong vµ ngoµi níc ®Çu t kinh doanh vµo c¸c h×nh thøc doanh nghiÖp v× nh÷ng gi¸ trÞ kinh tÕ vµ x· héi to lín tõ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ níc ngoµi ®Òu cã quyÒn thµnh lËp vµ qu¶n lý doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam. §iÒu kiÖn vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh Doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®îc tù do kinh doanh trong nh÷ng ngµnh nghÒ mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm. Khi ®¨ng ký thµnh lËp doanh nghiÖp, chñ doanh nghiÖp ph¶i lùa chän vµ ®¨ng ký nh÷ng ngµnh nghÒ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn sù lùa chän cña chñ doanh nghiÖp ph¶i phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tªn gäi, trô së, con dÊu cña doanh nghiÖp Tªn gäi Tªn gåm Ýt nhÊt hai thµnh tè lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp vµ tªn riªng. Tªn riªng ph¶i viÕt b»ng tiÕng ViÖt cã thÓ kÌm theo ch÷ sè, ký hiÖu nhng ph¶i ph¸t ©m ®îc. Tªn viÕt b»ng tiÕng níc ngoµi lµ tªn dÞch tõ tªn tiÕng viÖt sang tiÕng níc ngoµi t¬ng øng. 8 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 9. lOMoARcPSD|16911414 Tªn viÕt b»ng tiÕng níc ngoµi viÕt hoÆc in b»ng cì ch÷ nhá h¬n b»ng tiÕng viÖt cña doanh nghiÖp. Tªn viÕt t¾t cña doanh nghiÖp ®îc viÕt t¾t tõ tªn tiÕng ViÖt hoÆc tõ tªn níc ngoµi. Trô së: Mçi doanh nghiÖp b¾t buéc ph¶i ®¨ng ký mét ®Þa chØ cña trô së chÝnh. §Þa chØ gåm: - Sè nhµ - Tªn phè (hoÆc tªn th«n, lµng, x·, phêng, thÞ trÊn). - HuyÖn (hoÆc quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh). - TØnh (hoÆc thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng). - Sè ®iÖn tho¹i, sè fax vµ th ®iÖn tö (nÕu cã). Doanh nghiÖp ph¶i tu©n thñ theo nh÷ng quy ®Þnh vÒ th«ng b¸o vÒ thêi gian më cöa sau khi ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. Con dÊu: Mçi doanh nghiÖp ph¶i cã mét con dÊu riªng. Trong trêng hîp cÇn thiÕt doanh nghiÖp doanh nghiÖp cã thÓ cã con dÊu thø hai. 2.1.3.2 Thñ tôc thµnh lËp doanh nghiÖp VÒ phÝa doanh nghiÖp - Nép hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh: §îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 20 ®Õn ®iÒu 24 luËt doanh nghiÖp 2014 - Nép lÖ phÝ ®¨ng ký kinh doanh - Bæ sung vµ hoµn tÊt hå s¬ nÕu thiÕu sãt hoÆc cha ®Çy ®ñ 9 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 10. lOMoARcPSD|16911414 - Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, doanh nghiÖp ®¨ng tin trªn m¹ng th«ng tin doanh nghiÖp cña c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh hoÆc trªn 3 sè b¸o liªn tiÕp VÒ phÝa c¬ quan nhµ níc - NhËn hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh - Xem xÐt tÝnh hîp lÖ cña hå s¬ vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®¨ng ký kinh doanh - CÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cho doanh nghiÖp hoÆc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n nªu râ lý do tõ chèi cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. - Trong thêi h¹n 7 ngµy kÓ tõ ngµy cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh ph¶i th«ng b¸o néi dung giÊy chøng nhËn ®ã cho c¬ quan thuÕ, c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn kh¸c, ñy ban nh©n d©n n¬i doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh. 2.2. C«ng ty TNHH c¸c lo¹i 2.2.1. C«ng ty TNHH hai thµnh viªn trë lªn 2.2.1.1. Kh¸i niÖm c«ng ty TNHH hai thµnh viªn trë lªn C«ng ty TNHH hai thµnh viªn trë lªn lµ doanh nghiÖp trong ®ã c¸c thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn ®· cam kÕt gãp vµo doanh nghiÖp. 2.2.1.2. §Æc ®iÓm c«ng ty TNHH hai thµnh viªn trë lªn §Æc ®iÓm vÒ thµnh viªn Thµnh viªn cña c«ng ty cã thÓ lµ c¸ nh©n hoÆc tæ chøc. Sè lîng thµnh viªn cña c«ng ty bÞ h¹n chÕ víi sè lîng tèi thiÓu lµ 2 vµ tèi ®a lµ 50 thµnh viªn. 10 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 11. lOMoARcPSD|16911414 §Æc ®iÓm vÒ t c¸ch ph¸p lý C«ng ty TNHH cã t c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. §Æc ®iÓm vÒ giíi h¹n tr¸ch nhiÖm C«ng ty TNHH lµ doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. Giíi h¹n tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh lµ tµi s¶n riªng cña c«ng ty. C¸c thµnh viªn cña c«ng ty còng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n trong ph¹m vi sè vèn mµ hä ®· cam kÕt gãp vµo c«ng ty. §Æc ®iÓm vÒ chuyÓn nhîng phÇn vèn gãp Thµnh viªn cña c«ng ty TNHH kh«ng thÓ tù do chuyÓn nhîng toµn bé hoÆc mét phÇn vèn gãp. Thµnh viªn muèn chuyÓn nhîng phÇn vèn gãp cña m×nh tríc hÕt ph¶i chµo b¸n phÇn vèn ®ã cho tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cßn l¹i cña c«ng ty. NÕu c¸c thµnh viªn cßn l¹i cña c«ng ty kh«ng mua hoÆc mua kh«ng hÕt th× thµnh viªn muèn chuyÓn nhîng míi ®îc chuyÓn nhîng cho ngêi kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn. §Æc ®iÓm vÒ tham gia thÞ trêng vèn C«ng ty TNHH kh«ng ®îc ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó huy ®éng thªm vèn §iÒu lÖ tõ c«ng chóng nhng ®îc phÐp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ó vay vèn theo nh÷ng quy ®Þnh cña luËt chøng kho¸n. 2.2.1.3. Vèn vµ chÕ ®é tµi chÝnh cña c«ng ty TNHH hai thµnh viªn trë lªn Khi thµnh lËp c«ng ty C¸c thµnh viªn ph¶i cam kÕt gãp vèn vµo c«ng ty víi gi¸ trÞ vèn gãp vµ thêi gian cô thÓ t¹o thµnh vèn ®iÒu lÖ cña 11 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 12. lOMoARcPSD|16911414 c«ng ty. Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty TNHH do c¸c thµnh viªn gãp cã thÓ b»ng tiÒn, hiÖn vËt vµ nh÷ng tµi s¶n kh¸c mµ ph¸p luËt cho phÐp. Nh÷ng hiÖn vËt dïng ®Ó gãp vèn ph¶i ®îc ®Þnh gi¸. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng: C¸c thµnh viªn cã quyÒn yªu cÇu c«ng ty mua l¹i phÇn vèn gãp cña m×nh trong nh÷ng trêng hîp nhÊt ®Þnh. C¸c thµnh viªn cã thÓ chuyÓn nhîng mét phÇn hoÆc toµn bé phÇn vèn gãp cña m×nh cho c¸c thµnh viªn cßn l¹i theo tû lÖ t¬ng øng víi phÇn vèn gãp cña hä trong c«ng ty víi cïng ®iÒu kiÖn. Vµ chØ ®îc chuyÓn nhîng cho ngêi kh¸c kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn nÕu c¸c thµnh viªn cßn l¹i cña c«ng ty kh«ng mua hÕt trong thêi h¹n ba m¬i ngµy kÓ tõ ngµy chµo b¸n Ph©n chia lîi nhuËn cho c¸c thµnh viªn: C«ng ty chØ ®îc ph©n chia lîi nhuËn cho c¸c thµnh viªn khi kinh doanh cã l·i, ®· hoµn thµnh nghÜa vô thuÕ vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n ®Õn h¹n ph¶i tr¶ kh¸c sau khi cã lîi nhuËn. 2.2.1.4. Tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng cña c«ng ty TNHH hai thµnh viªn trë lªn Héi ®ång thµnh viªn Héi ®ång thµnh viªn kh«ng lµm viÖc thêng xuyªn mµ chØ tån t¹i trong thêi gian häp vµ ra quyÕt ®Þnh trªn c¬ së biÓu quyÕt t¹i cuéc häp hoÆc lÊy ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn b»ng v¨n b¶n. 12 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 13. lOMoARcPSD|16911414 Héi ®ång thµnh viªn häp Ýt nhÊt mçi n¨m mét lÇn vµ cã thÓ ®îc triÖu tËp häp bÊt cø khi nµo theo yªu cÇu cña chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn hoÆc cña thµnh viªn së h÷u trªn 25% vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. Chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn Chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn do héi ®ång thµnh viªn bæ nhiÖm. Chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn cã thÓ lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty nÕu ®iÒu lÖ cña c«ng ty cã quy ®Þnh nh vËy. Gi¸m ®èc - Gi¸m ®èc hoÆc tæng gi¸m ®èc cña c«ng ty lµ ngêi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy cña c«ng ty. - Gi¸m ®èc hoÆc tæng gi¸m ®èc lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty trõ trêng hîp ®iÒu lÖ cña c«ng ty quy ®Þnh chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn lµ ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty. Ban kiÓm so¸t Ban kiÓm so¸t lµ c¬ quan thay mÆt c¸c thµnh viªn c«ng ty kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty, ph¸p luËt chØ b¾t buéc c«ng ty TNHH trªn 11 thµnh viªn ph¶i cã ban kiÓm so¸t. QuyÒn, nghÜa vô vµ chÕ ®é lµm viÖc cña ban kiÓm so¸t, tr- ëng ban kiÓm so¸t do ®iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh. 2.2.2. C«ng ty TNHH mét thµnh viªn 1.2.2.1. Kh¸i niÖm c«ng ty TNHH mét thµnh viªn C«ng ty TNHH mét thµnh viªn lµ doanh nghiÖp do mét tæ chøc hoÆc mét c¸ nh©n lµm chñ së h÷u. Chñ së h÷u 13 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 14. lOMoARcPSD|16911414 chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña c«ng ty trong ph¹m vi sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. 2.2.2.2. §Æc ®iÓm c«ng ty TNHH mét thµnh viªn §Æc ®iÓm vÒ chñ së h÷u cña c«ng ty Lµ c¸ nh©n hoÆc tæ chøc cã t c¸ch ph¸p nh©n. Quy ®Þnh vÒ t c¸ch ph¸p nh©n chÝnh lµ ®Ó ®¶m b¶o cã sù t¸ch b¹ch râ rµng vÒ t c¸ch chñ thÓ còng nh t¸ch b¹ch vÒ tµi s¶n gi÷a c«ng ty, chñ së h÷u c«ng ty vµ kh¶ n¨ng cña c«ng ty ®éc lËp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña m×nh. §Æc ®iÓm quyÒn cña chñ së h÷u c«ng ty Khi sö dông phÇn vèn ®· ®Çu t vµo c«ng ty, chñ së h÷u chØ ®îc quyÒn rót vèn b»ng c¸ch chuyÓn nhîng mét phÇn hoÆc toµn bé sè vèn ®iÒu lÖ cho tæ chøc hoÆc c¸ nh©n kh¸c. Khi ®ã c«ng ty ph¶i ®¨ng ký chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty TNHH hai thµnh viªn trë lªn trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy chuyÓn nhîng. 2.2.2.3 Vèn vµ chÕ ®é tµi chÝnh cña c«ng ty TNHH mét thµnh viªn Khi thµnh lËp c«ng ty Thµnh viªn ph¶i cam kÕt gãp vèn vµo c«ng ty víi gi¸ trÞ vèn gãp vµ thêi gian cô thÓ. Ph¶i cã sù t¸ch biÖt tµi s¶n gi÷a chñ së h÷u c«ng ty víi tµi s¶n cña c«ng ty. §èi víi chñ së h÷u c«ng ty lµ c¸ nh©n cßn ph¶i t¸ch biÖt chi tiªu cña c¸ nh©n vµ gia ®×nh víi c¸c chi tiªu trªn c¬ng vÞ lµ chñ tÞch c«ng ty vµ gi¸m ®èc (hoÆc tæng gi¸m ®èc) c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng: 14 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 15. lOMoARcPSD|16911414 Chñ së h÷u chØ ®îc quyÒn rót vèn b»ng c¸ch chuyÓn nhîng mét phÇn hoÆc toµn bé sè vèn ®iÒu lÖ cho tæ chøc hoÆc c¸ nh©n kh¸c. Trêng hîp chuyÓn nhîng mét phÇn vèn ®iÒu lÖ c«ng ty ph¶i ®¨ng ký chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty TNHH hai thµnh viªn trë lªn. 2.2.2.4. Tæ chøc qu¶n lý c«ng ty TNHH mét thµnh viªn §èi víi c«ng ty TNHH mét thµnh viªn lµ tæ chøc Trêng hîp cã Ýt nhÊt 2 ngêi ®îc bæ nhiÖm lµm ®¹i diÖn theo ñy quyÒn th× c¬ cÊu tæ chøc c«ng ty gåm : Héi ®ång thµnh viªn, gi¸m ®èc hoÆc tæng gi¸m ®èc vµ kiÓm so¸t viªn. Trêng hîp mét ngêi ®îc bæ nhiÖm lµ ®¹i diÖn theo ñy quyÒn th× c¬ cÊu tæ chøc c«ng ty gåm : Chñ tÞch c«ng ty, gi¸m ®èc hoÆc tæng gi¸m ®èc vµ kiÓm so¸t viªn. §èi víi c«ng ty TNHH mét thµnh viªn lµ c¸ nh©n C¬ cÊu tæ chøc gåm chñ tÞch c«ng ty, gi¸m ®èc (hoÆc tæng gi¸m ®èc), Chñ së h÷u c«ng ty ®ång thêi lµ chñ tÞch c«ng ty. Gi¸m ®èc (hoÆc tæng gi¸m ®èc) c«ng ty cã thÓ ®îc thuª hoÆc do chñ tÞch c«ng ty kiªm nhiÖm Héi ®ång thµnh viªn: Lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty. Héi ®ång thµnh viªn thùc hiÖn chøc n¨ng cña m×nh trong c¸c kú häp, cuéc häp héi ®ång thµnh viªn ®îc tiÕn hµnh khi cã Ýt nhÊt 2/3 sè thµnh viªn dù häp. QuyÕt ®Þnh cña héi ®ång thµnh viªn ®îc th«ng qua khi cã h¬n mét nöa sè thµnh viªn dù häp chÊp thuËn. 15 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 16. lOMoARcPSD|16911414 Chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn Héi ®ång thµnh viªn bÇu mét thµnh viªn lµm chñ tÞch. Chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn cã thÓ kiªm Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc c«ng ty. Gi¸m ®èc Lµ ngêi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy cña c«ng ty, lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ së h÷u c«ng ty. KiÓm so¸t viªn Chñ së h÷u c«ng ty bæ nhiÖm mét ®Õn ba KiÓm so¸t viªn víi nhiÖm kú kh«ng qu¸ ba n¨m. KiÓm so¸t viªn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ chñ së h÷u c«ng ty vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh. 2.3. C«ng ty cæ phÇn 2.3.1. Kh¸i niÖm c«ng ty cæ phÇn C«ng ty cæ phÇn lµ doanh nghiÖp cã vèn ®iÒu lÖ ®îc chia thµnh c¸c phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn vµ ngêi së s÷u cæ phÇn ®îc gäi lµ c¸c cæ ®«ng. Trong c«ng ty cæ phÇn, c¸c cæ ®«ng ph¶i cã Ýt nhÊt lµ ba ngêi vµ chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vµ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn ®· gãp vµo doanh nghiÖp. 1.3.2. §Æc ®iÓm cña c«ng ty cæ phÇn §Æc ®iÓm vÒ thµnh viªn Sè lîng thµnh viªn tèi thiÓu lµ 3 vµ kh«ng h¹n chÕ tèi ®a. Thµnh viªn cña c«ng ty cæ phÇn cã thÓ lµ c¸ nh©n hoÆc tæ chøc vµ ®îc gäi lµ cæ ®«ng. 16 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 17. lOMoARcPSD|16911414 Mçi cæ ®«ng cã thÓ së h÷u nhiÒu cæ phÇn. ViÖc së h÷u sè lîng cæ phÇn kh¸c nhau quy ®Þnh ®Þa vÞ ph¸p lý gi÷a c¸c thµnh viªn. §Æc ®iÓm vÒ t c¸ch ph¸p lý C«ng ty cæ phÇn cã t c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. §iÒu nµy cã nghÜa lµ c«ng ty cã tµi s¶n riªng ghi râ trong ®iÒu lÖ, lµ khèi tµi s¶n ®éc lËp t¸ch khái tµi s¶n riªng cña c¸c thµnh viªn. §Æc ®iÓm giíi h¹n tr¸ch nhiÖm C«ng ty cæ phÇn cã quyÒn ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu ra c«ng chóng theo luËt chøng kho¸n ®Ó huy ®éng vèn. 2.3.3. Vèn vµ chÕ ®é tµi chÝnh Khi thµnh lËp Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty sÏ ®îc chia thµnh c¸c phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn. Cæ phÇn thÓ hiÖn díi d¹ng cæ phÇn phæ th«ng vµ cæ phÇn u ®·i. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng C¸c cæ ®«ng cã quyÒn tù do chuyÓn nhîng cæ phÇn trõ c¸c trêng hîp cæ ®«ng së h÷u cæ phÇn u ®·i biÓu quyÕt. §èi víi cæ ®«ng s¸ng lËp trong thêi h¹n 3 n¨m kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh nÕu muèn chuyÓn nh- îng cæ phÇn phæ th«ng cho cæ ®«ng kh¸c kh«ng ph¶i lµ cæ ®«ng s¸ng lËp ph¶i cã sù chÊp thuËn cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. Tr¶ cæ tøc cho cæ ®«ng ViÖc thanh to¸n cæ tøc cho c¸c cæ ®«ng cña c«ng ty cæ phÇn chØ ®îc tiÕn hµnh khi c«ng ty kinh doanh cã l·i, ®· 17 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 18. lOMoARcPSD|16911414 hoµn thµnh c¸c nghÜa vô nép thuÕ, c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.3.4. Tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng c«ng ty cæ phÇn §¹i héi ®ång cæ ®«ng Lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty cæ phÇn, gåm tÊt c¸c c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt (tøc lµ gåm cæ ®«ng phæ th«ng, cæ ®«ng u ®·i biÓu quyÕt). §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i häp Ýt nhÊt mçi n¨m mét lÇn Héi ®ång qu¶n trÞ Lµ c¬ quan qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn, do §H§C§ bÇu ra. H§QT chÞu tr¸ch nhiÖm tríc §H§C§ vÒ toµn bé ho¹t ®éng qu¶n lý cña m×nh. Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Do §H§C§ hoÆc H§QT bÇu ra. Trêng hîp do HDDQT bÇu ra chñ tÞch H§QT th× chñ tÞch ph¶i ®îc bÇu ra trong sè c¸c thµnh viªn cña H§QT. Chñ tÞch H§QT cã thÓ kiªm gi¸m ®èc hoÆc tæng gi¸m ®èc nÕu ®iÒu lÖ c«ng ty kh«ng cã quy ®Þnh kh¸c. Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc hoÆc tæng gi¸m ®èc do H§QT bæ nhiÖm mét trong sè c¸c thµnh viªn cña H§QT hoÆc thuª ngêi kh¸c lµm gi¸m ®èc hoÆc tæng gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc hoÆc tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng c«ng viÖc kinh doanh hµng ngµy cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc H§QT vµ tríc ph¸p luËt vµ c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®îc giao. Ban kiÓm so¸t 18 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 19. lOMoARcPSD|16911414 Lµ c¬ quan kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p vµ hîp lÖ trong c¸c ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan cña c«ng ty cæ phÇn. BKS do §H§C§ bÇu ra. QuyÒn vµ nghÜa vô cña BKS xem t¹i ®iÒu 123 LDN n¨m 2005. 2.4. C«ng ty hîp danh 1.4.1. Kh¸i niÖm c«ng ty hîp danh C«ng ty hîp danh lµ doanh nghiÖp cã Ýt nhÊt hai thµnh viªn hîp danh, ngoµi ra cã thÓ cã thµnh viªn gãp vèn. Thµnh viªn hîp danh niªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh vÒ mäi kho¶n nî cña c«ng ty cßn thµnh viªn gãp vèn chØ chÞu tr¸ch nhiÖm trong ph¹m vi sè vèn ®· gãp vµo c«ng ty. 2.4.2. §Æc ®iÓm cña c«ng ty hîp danh §Æc ®iÓm thµnh viªn: C«ng ty hîp danh cã hai thµnh viªn lµ thµnh viªn h¬p danh vµ thµnh viªn gãp vèn. Thµnh viªn hîp danh chÞu tr¸ch nhiÖm v« h¹n vÒ c¸c kho¶n nî cña c«ng ty cßn thµnh viªn gãp vèn chØ chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n trong ph¹m vi sè vèn ®· gãp vµo c«ng ty. §Æc ®iÓm vÒ t c¸ch ph¸p lý C«ng ty hîp danh cã t c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. §Æc ®iÓm giíi h¹n tr¸ch nhiÖm C«ng ty hîp danh chÞu tr¸ch nhiÖm v« h¹n nÕu c«ng ty chØ cã thµnh viªn hîp danh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nÕu c«ng ty cã c¶ thµnh viªn hîp danh vµ thµnh viªn gãp vèn. §Æc ®iÓm tham gia thÞ trêng vèn 19 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 20. lOMoARcPSD|16911414 C«ng ty hîp danh kh«ng ®îc phÐp ph¸t hµnh bÊt kú lo¹i chøng kho¸n nµo. 2.4.3. Vèn vµ chÕ ®é tµi chÝnh cña c«ng ty hîp danh Khi thµnh lËp: Khi thµnh lËp c«ng ty, c¸c thµnh viªn ph¶i gãp vèn t¹o thµnh vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. Sè vèn mµ mçi thµnh viªn cam kÕt gãp vµo c«ng ty ph¶i ®îc ghi râ trong ®iÒu lÖ c«ng ty. Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty hîp danh trong mét sè ngµnh nghÒ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt kh«ng ®îc thÊp h¬n vèn ph¸p ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng: C«ng ty hîp danh cã thÓ t¨ng vèn ®iÒu lÖ b»ng c¸ch t¨ng phÇn vèn gãp cña c¸c thµnh viªn c«ng ty hoÆc kÕt n¹p thµnh viªn míi vµo c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ c«ng ty. Ph©n chia lîi nhuËn cho c¸c thµnh viªn Thµnh viªn hîp danh vµ thµnh viªn gãp vèn ®îc chia lîi nhuËn hµng n¨m t¬ng øng víi tû lÖ vèn gãp trong vèn ®iÒu lÖ c«ng ty. ViÖc ph©n chia lîi nhuËn cho c¸c thµnh viªn chØ ®îc tiÕn hµnh khi c«ng ty ®· hoµn thµnh c¸c nghÜa vô vÒ thuÕ, thanh to¸n hÕt c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c. 2.4.4. Tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty hîp danh Héi ®ång thµnh viªn Lµ c¬ quan cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty gåm tÊt c¶ c¸c thµnh viªn hîp danh vµ thµnh viªn gãp vèn. Héi ®ång thµnh viªn cã quyÒn quyÕt ®Þnh tÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc kinh doanh cña c«ng ty. NÕu ®iÒu lÖ c«ng 20 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2