intTypePromotion=1

bài giảng môn học giám sát thi công công trình, chương 4

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
449
lượt xem
286
download

bài giảng môn học giám sát thi công công trình, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các Tiêu chuẩn và tài liệu: - TCXD 79:1980 Thi công và nghiệm thu các công tác về nền móng - TCVN 4447: 1987 Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu - 14 TCVN 20:1985 Quy phạm kỹ thuật thi công đập đất theo phương pháp đầm nén Có các phương pháp sau: - Lu lèn, đầm nặng rơi từ cao xuống; - Lèn chặt đất qua lỗ khoan (cọc cát, cọc đá dăm, cọc đất vôi ximăng, nổ mìn..); - Cố kết động (dynamic consolidation). Các công nghệ thi công nói trên hiện đã phát...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học giám sát thi công công trình, chương 4

  1. Chương 4: Lµm chÆt ®Êt b»ng ®Çm/lu lÌn trªn mÆt hoÆc chiÒu s©u C¸c Tiªu chuÈn vµ tµi liÖu: - TCXD 79:1980 Thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c vÒ nÒn mãng - TCVN 4447: 1987 C«ng t¸c ®Êt – Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu - 14 TCVN 20:1985 Quy ph¹m kü thuËt thi c«ng ®Ëp ®Êt theo ph-¬ng ph¸p ®Çm nÐn Cã c¸c ph-¬ng ph¸p sau: - Lu lÌn, ®Çm nÆng r¬i tõ cao xuèng; - LÌn chÆt ®Êt qua lç khoan (cäc c¸t, cäc ®¸ d¨m, cäc ®Êt v«i xim¨ng, næ m×n..); - Cè kÕt ®éng (dynamic consolidation). C¸c c«ng nghÖ thi c«ng nãi trªn hiÖn ®· ph¸t triÓn rÊt cao nhê thiÕt bÞ thi c«ng ngµy cµng hoµn thiÖn vµ ph-¬ng ph¸p kiÓm tra ngµy cµng cã ®é tin cËy cao. Nh÷ng th«ng sè kiÓm tra chÝnh nh- ®· tr×nh bµy ë ®Çu môc III vµ chi tiÕt th× theo nh÷ng tiªu chuÈn thi c«ng cô thÓ cña tõng ph-¬ng ph¸p. VÒ nguyªn t¾c : ®èi víi c«ng tr×nh quan träng cÇn tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nÐn vµ c¾t cho ®Êt ë ®é ®Çm chÆt kh¸c nhau, trªn c¬ së ®ã x©y dùng biÓu ®å quan hÖ gi÷a: - Lùc dÝnh vµ ®é chÆt (th«ng qua kh« hay hÖ sè ®Çm chÆt kc); - Gãc ma s¸t vµ ®é chÆt; - M« ®un biÕn d¹ng/c-êng ®é vµ ®é chÆt. Khi ch-a cã sè liÖu thÝ nghiÖm cã thÓ dïng c¸c sè liÖu tham kh¶o ë c¸c b¶ng sau ®©y trong thiÕt kÕ s¬ bé ®Ó khèng chÕ chÊt l-îng.
  2. B¶ng 6.8. §é chÆt yªu cÇu cña ®Êt ®¾p Chøc n¨ng cña ®Êt lÌn chÆt HÖ sè ®Çm chÆt kc  Cho nÒn mãng cña nhµ vµ c«ng tr×nh hoÆc nÒn cña thiÕt bÞ nÆng còng nh- nÒn cã t¶i 0,98-0,95 träng ph©n bè ®Òu lín h¬n 0,15MPa.  Nh- trªn, thiªt bÞ nÆng võa, mÆt nÒn cã t¶i träng 0,05-0,15 MPa. 0,95-0,92  Nh- trªn, thiÕt bÞ nhÑ, mÆt nÒn cã t¶i träng nhá h¬n 0,05 MPa. 0,92-0,90  Vïng kh«ng cã c«ng tr×nh 0,9-0,88
  3. B¶ng 6.9. TrÞ tiªu chuÈn cña m«dun biÕn d¹ng E mét sè lo¹i ®Êt ®Çm chÆt E, MPa ë ®é Èm ®Çm chÆt tèi ë tr¹ng th¸i b·o hoµ §Êt -u n-íc kc =0,92 kc =0,95 kc =0,92 kc =0,95 ¸ c¸t hoµng thæ 20 25 15 20 (lít) 25 30 20 25 ¸ sÐt vµ sÐt lít 30 40 - - C¸t th« 25 30 - - C¸t trung 15 20 - - C¸t mÞn B¶ng 6.10. C-êng ®é tÝnh to¸n Ro cña nÒn ®Êt ®Çm chÆt Ro, MPa ë hÖ sè kc §Êt 0,92 0,95 0,97 ¸ c¸t 0,2 0,25 0,28 ¸ sÐt 0,25 0,3 0,32 SÐt 0,3 0,35 0,4 C¸t th« 0,3 0,4 0,5 C¸t trung 0,25 0,3 0,4 C¸t mÞn 0,2 0,25 0,3 B¶ng 6.11. TrÞ khèng chÕ vÒ chÊt l-îng tÇng ®Êt ®Çm chÆt (kinh nghiÖm Trung Quèc) Lo¹i h×nh kÕt cÊu VÞ trÝ líp lÌn chÆt kc §é Èm Wop % KÕt cÊu x©y, nÆng vµ Trong ph¹m vi tÇng chÞu  0,96 Wop  2 lùc KÕt cÊu khung D-íi ph¹m vi tÇng chÞu 0,93-0,96 lùc
  4. KÕt cÊu chèng ®ì vµTrong ph¹m vi tÇng chÞu 0,94-0,97 lùc kh«ng ph¶i kÕt cÊu D-íi ph¹m vi tÇng chÞu 0,91-0,93 khung lùc B¶ng 6.12. TrÞ tham kh¶o vÒ ®é Èm tèi -u vµ ®é chÆt (kh«) lín nhÊt §é chÆt (kh«) lín nhÊt Lo¹i ®Êt §é Èm tèi -u (%) (g/cm3) §Êt c¸t 8-12 1,8-1,88 §Êt sÐt 19-23 1,58-1,70 §Êt sÐt bôi 12-15 1,85-1,95 §Êt bôi 16-22 1,61-1,80
  5. B¶ng 6.13. TrÞ tham kh¶o vÒ ®é Èm tèi -u Wop % ChØ sè dÎo cña ®Êt Ip §é chÆt kh« lín nhÊt dmax §é Èm tèi -u (g/cm3) Wop (%) 0 1,85 13 0-14 1,75-1,85 13-15 14-17 1,70-1,75 15-17 17-20 1,65-1,70 17-19 20-22 1,60-1,75 19-21 Chó thÝch : 1) Khi dïng ph-¬ng ph¸p ®éng ®Ó lÌn chÆt th× kh«ng chÕ sai kh¸c gi÷a ®é Èm vµ ®é Èm tèi -u thay ®æi trong  2%; 2) Khi thi c«ng ®¾p ®Êt lªn vïng ®Êt rÊt yÕu ( c-êng ®é bÐ h¬n 0,3 MPa) th× ph¶i lµm c¸c ®-êng t¹m ®Ó m¸y mãc ®i l¹i. Lóc nµy cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p æn ®Þnh ®-êng ( ®¾p líp ®Êt tho¸t ®-îc n-íc nh- c¸t, ®¸ d¨m .... hoÆc vËt liÖu v¶i / l-íi ®Þa kü thuËt ); 3) ChÕ ®é ®¾p ( bÒ dµy vµ tèc ®é ®¾p .... ) do thiÕt kÕ qui ®Þnh ®Ó tr¸nh nÒn mÊt æn ®Þnh do v-ît t¶i. Cã khi ph¶i ®Æt mèc quan tr¾c lón theo ®é s©u vµ trªn mÆt ®Êt yÕu ®Ó khèng chÕ tèc ®é gia t¶i lóc thi c«ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản