intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Tín dụng ngân hàng 1

Chia sẻ: Codon_01 Codon_01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:154

0
114
lượt xem
8
download

Bài giảng môn học Tín dụng ngân hàng 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tìm hiểu tổng quan về kinh doanh ngân hàng; huy động tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán; những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng; hoạt động đầu tư và các; dịch vụ tài chính được trình bày cụ thể trong "Bài giảng môn học Tín dụng ngân hàng 1".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Tín dụng ngân hàng 1

 1. MÔN HỌC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1 THẠC SĨ BÙI DIỆU ANH BỘ MÔN TÍN DỤNG
 2. KẾT CẤU MÔN HỌC TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH NGÂN HÀNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ VÀ CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO  TÀI LIỆU TÍN DỤNG 1  SÁCH NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG  SÁCH NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI  CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CỦA NHÀ NƢỚC VÀ CỦA NGÀNH  SỔ TAY TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI  CÁC QUY ĐỊNH CỦA UỶ BAN BASEL
 4. CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH NGÂN HÀNG  NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ HIỆN ĐẠI • KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƢNG CỦA NGÂN HÀNG • ĐẶC TRƢNG CỦA KINH DOANH NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI • CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VN  CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG  RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG
 5. 1.1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƢNG CỦA NGÂN HÀNG  NGÂN HÀNG LÀ LOẠI HÌNH TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƢỢC THỰC HIỆN TOÀN BỘ CÁC HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁC CÓ LIÊN QUAN ( Luật Các tổ chức tín dụng Việt Nam)  ĐẶC TRƢNG : * TÀI SẢN NỢ CHỦ YẾU LÀ TIỀN GỬI * TÀI SẢN CÓ CHỦ YẾU LÀ TÍN DỤNG * CÓ KHẢ NĂNG TẠO TIỀN
 6. CÁC LOẠI HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG  HOẠT ĐỘNG MANG BẢN CHẤT NGÂN HÀNG : + NHẬN TIỀN GỬI, SỬ DỤNG TIỀN ĐÓ ĐỂ CẤP TD DƢỚI NHIỀU HÌNH THỨC  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁC CÓ LIÊN QUAN : + MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN ; KINH DOANH VÀNG BẠC ; TƢ VẤN TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ ; CHO THUÊ KÉT SẮT…
 7. 1.1.2 ĐẶC TRƢNG CỦA KINH DOANH NGÂN HÀNG  KINH DOANH NGÂN HÀNG LÀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN  ĐỐI TƢỢNG KINH DOANH LÀ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG MANG TÍNH CHẤT TRUNG GIAN  HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CHỊU SỰ CHI PHỐI MẠNH MẼ CỦA MÔI TRƢỜNG  LÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẶC BIỆT CÓ RỦI RO HỆ THỐNG CAO
 8. 1.2 CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG  BẢNG CÂN ĐỐI CỦA NGÂN HÀNG  NGHIỆP VỤ NỘI BẢNG • NGHIỆP VỤ TÀI SẢN CÓ : DỰ TRỮ , TÍN DỤNG, ĐẦU TƢ • NGHIỆP VỤ TÀI SẢN NỢ: TIỀN GỬI, VAY TRÊN THỊ TRƢỜNG, VỐN TỰ CÓ  NGHIỆP VỤ NGOẠI BẢNG
 9. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA NGÂN HÀNG  TÀI SẢN CÓ GỒM : * NGÂN QUỸ : DƢỚI DẠNG TIỀN MẶT TẠI QUỸ, TIỀN GỬI TẠI NH NHÀ NƢỚC, TẠI CÁC TCTD KHÁC … * TÍN DỤNG : NGẮN HẠN, TRUNG DÀI HẠN * CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƢ * TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 10. 2/ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA NGÂN HÀNG  NGUỒN VỐN GỒM : * TIỀN GỬI CÁC LOẠI : TIỀN GỬI DÂN CƢ, TIỀN GỬI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC TD KHÁC … * VỐN VAY : VAY NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC, VAY TCTD KHÁC … * VỐN CHỦ SỞ HỮU : VỐN ĐIỀU LỆ, QUỸ DỰ TRỮ …
 11. NGHIỆP VỤ TẠO NGUỒN MỤC TIÊU : TẠO RA NGUỒN VỐN HOẠT ĐỘNG VỚI CHI PHÍ THẤP NHẤT - TỐI THIỂU HÓA CHI PHÍ ĐẦU VÀO CÁC NGHIỆP VỤ CHÍNH : - HUY ĐỘNG TIỀN GỬI - PHÁT HÀNH GIẤY CÓ GIÁ - VAY VỐN
 12. NGHIỆP VỤ SỬ DỤNG VỐN MỤC TIÊU : TẠO LỢI NHUẬN VÀ ĐẢM BẢO SỤ AN TOÀN CỦA ĐỒNG VỐN - TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN VÀ TỐI THIỂU HÓA RỦI RO CÁC NGHIỆP VỤ CHÍNH : - NGÂN QUỸ - TÍN DỤNG - ĐẦU TƢ
 13. NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ  MỤC ĐÍCH : NHẰM ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU VỀ THANH KHOẢN CHO NGÂN HÀNG  NỘI DUNG CỦA KHOẢN MỤC NGÂN QUỸ • TIỀN MẶT TẠI QUỸ, ĐANG TRÊN ĐƢỜNG , TẠI CÁC CHI NHÁNH … • TIỀN GỬI TẠI NHNN, CÁC TCTD TRONG, NGOÀI NƢỚC ...
 14. NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ  VỊ TRÍ CỦA KHOẢN MỤC NGÂN QUỸ : ĐƢỢC COI LÀ NHỮNG TÀI SẢN CÓ ÍT/KHÔNG RỦI RO – KHÔNG SINH LỜI  CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI QUY MÔ KHOẢN MỤC NGÂN QUỸ : + MÔI TRƢỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NH + TÍNH THỜI VỤ CỦA THỊ TRƢỜNG + KHẢ NĂNG QUẢN TRỊ + SỰ HỖ TRỢ CỦA THỊ TRƢỜNG TC TRONG NƢỚC
 15. NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG  Ý NGHĨA : • LÀ NGHIỆP VỤ CÓ TÍNH CHẤT TRUYỀN THỐNG CỦA NGÂN HÀNG • LÀ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU TẠO LỢI NHUẬN CHO NGÂN HÀNG (NHẤT LÀ CÁC NGÂN HÀNG QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ)  NỘI DUNG : • CẤP TÍN DỤNG DƢỚI DẠNG BÁN LẺ CHO CÁC KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ • CẤP TÍN DỤNG DƢỚI DẠNG BÁN BUÔN CHO CÁC TỔ CHỨC TD KHÁC HOẶC CHO KHÁCH HÀNG LỚN.
 16. NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG  CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG • MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG • CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG • THỊ TRƢỜNG HOẠT ĐỘNG MỤC TIÊU CỦA NGÂN HÀNG • CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ CỦA NHÀ NƢỚC VÀ NGÂN HÀNG TW • MÔI TRƢỜNG KINH TẾ, CHÍNH TRỊ &XÃ HỘI
 17. NGHIỆP VỤ ĐẦU TƢ  MỤC ĐÍCH : • TÌM KIẾM LỢI NHUẬN • ĐÁP ỨNG THANH KHOẢN KHI CẦN THIẾT • ĐA DẠNG HOÁ DANH MỤC SỬ DỤNG VỐN, GIẢM THIỂU RỦI RO TẬP TRUNG  NỘI DUNG : • ĐẦU TƢ GIÁN TIẾP: MUA TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU … • ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP: GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, CÁC TCTD KHÁC …
 18. NGÂN QUỸ KHI NGÂN KHI NGÂN QUỸ DỒI QUỸ THIẾU DÀO HỤT KHI TIỀN GỬI GIẢM ĐẦU TƢ TIỀN GỬI KHI TIỀN GỬI TĂNG KHI NHU KHI NHU CẦU TÍN CẦU TÍN DỤNG GIA DỤNG TĂNG GIẢM TÍN DỤNG
 19. NGHIỆP VỤ NGOẠI BẢNG  MỤC TIÊU : o BỔ SUNG LỢI NHUẬN o ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ SẢN PHẨM, THỰC HIỆN CHIẾN LƢỚC DUY TRÌ MỞ RỘNG KHÁCH HÀNG  ĐẶC TRƢNG : ĐÂY LÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG PHI LÃI, SỬ DỤNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ NHỮNG LỢI THẾ CÓ SẴN ĐỂ TẠO LỢI NHUẬN TỪ CÁC LOẠI PHÍ THU ĐƢỢC : HOA HỒNG PHÍ, PHÍ CAM KẾT … o
 20. NGHIỆP VỤ NGOẠI BẢNG  CÁC DỊCH VỤ CHÍNH o DỊCH VỤ NGÂN QUỸ o TƢ VẤN o ỦY THÁC ĐẠI DIỆN o KINH DOANH NGOẠI HỐI o BẢO LÃNH BẢO ĐẢM o DỊCH VỤ BẢO HIỂM o CHO THUÊ KÉT SẮT o BẢO QUẢN VẬT CÓ GIÁ ....
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2