intTypePromotion=1

Bài giảng Mỹ thuật 9: Bài 10 - GV. Nguyễn Thị Kim Ghi

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Ghi | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:15

0
43
lượt xem
2
download

Bài giảng Mỹ thuật 9: Bài 10 - GV. Nguyễn Thị Kim Ghi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìm và chọn nội dung đề tài, cách vẽ, thực hành vẽ tranh đề tài lễ hội là những nội dung chính trong bài 10 "Vẽ tranh: Đề tài lễ hội" thuộc bài giảng Mỹ thuật 9. Hy vọng nội dung bài giảng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mỹ thuật 9: Bài 10 - GV. Nguyễn Thị Kim Ghi

  1.  TRÖÔØNG THCS BÌNH TAÂN M OÂN MÓ THUAÄT 9 Giaùo vieân thöïc hieân: Nguyeãn Thò Kim Ghi Naêm hoïc: 2010- 2011
  2. Baøi 10: Veõ tranh ÑEÀ TAØI LEàHOÄI NOÄI DUNG BAØI  HOÏC I. Tìm và choïn noäi dung ñeà taøi II. Caùch veõ  III. Thöïc haønh 
  3. Baøi 10: Veõ tranh ÑEÀ TAØI LEàHOÄI I. Tìm và choïn noäi dung ñeà taøi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2