intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ngôn ngữ PHP - Hoàng Văn Hiệp

Chia sẻ: Codon_03 Codon_03 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

88
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tìm hiểu tổng quan về ứng dụng web; lập trình web với PHP; kết nối cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Ngôn ngữ PHP".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngôn ngữ PHP - Hoàng Văn Hiệp

 1. NGÔN NGỮ PHP Giảng viên: Hoàng Văn Hiệp Bộ môn Kỹ thuật Máy tính Viện CNTT – ĐH Bách Khoa Hà Nội
 2. NỘI DUNG BÀI GIẢNG  Tổng quan về ứng dụng web  Lập trình web với PHP  Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP
 3. NỘI DUNG BÀI GIẢNG  Tổng quan về ứng dụng web  Lập trình web với PHP  Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP
 4. TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG WEB  Các ứng dụng web chạy trên môi trƣờng web theo mô hình client / server.  Môi trƣờng web bao gồm các web server và các trình duyệt (client) đƣợc kết nối với nhau
 5. GIAO TIẾP GIỮA CLIENT VÀ SERVER  Server chờ và nhận các yêu cầu từ các client.  Server xử lý yêu cầu tƣơng ứng rồi gửi kết quả đến các client.  Client hiển thị kết quả trả về tùy chƣơng trình ứng dụng.
 6. WEB SERVER  Là các server đƣợc cài phần mềm web server.  Có nhiệm vụ chờ các yêu cầu, xử lý yêu cầu và gửi kết quả.  Các phần mềm web server thông dụng hiện nay  IIS  Apache
 7. WEB CLIENT  Là các trình duyệt  Gửi yêu cầu đến server  Hiển thị kết quả trả về
 8. CÁC CÔNG NGHỆ WEB ĐỘNG  Cho phép tƣơng tác với ngƣời sử dụng.  Kết nối với các hệ CSDL nhằm lƣu trữ, khai thác thông tin hiệu quả.  Kết nối với các hệ thống tài nguyên khác nhƣ âm thanh, hình ảnh, video …  Một số công nghệ web động đang đƣợc sử dụng hiện nay  PHP  ASP  .NET  JSP
 9. NỘI DUNG BÀI GIẢNG  Tổng quan về ứng dụng web  Lập trình web với PHP  Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP
 10. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PHP  PHP là ngôn ngữ kịch bản phía server  Các kịch bản (lệnh) PHP đƣợc thực hiện trên server trƣớc khi trả về cho trình duyệt  PHP hỗ trợ nhiều hệ CSDL nhƣ MySQL, SQL Server, Oracle, Infomix, Sybase …
 11. TẠI SAO LÀ PHP  PHP chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau nhƣ Windows, UNIX, Linux, Symbian, …  Tƣơng thích với các phần mềm web server nhƣ Apache, IIS, …  Là phần mềm mã nguồn mở, đƣợc cung cấp miễn phí.
 12. CÀI ĐẶT WEB SERVER  Cài đặt web server Apache  Cài đặt PHP  Cài đặt MySQL => Cài đặt XAMPP
 13. CẤU HÌNH WEB SERVER  Sử dụng công cụ cấu hình sẵn có của XAMPP  Cho phép bật tắt và cấu hình chi tiết các dịch vụ  Nội dung của các trang web đƣợc lƣu vào thƣ mục htdocs trong thƣ mục cài đặt xampp
 14. SẴN SÀNG LẬP TRÌNH WEB
 15. SO SÁNH PHP VÀ JAVASCRIPT  PHP là ngôn ngữ kịch bản phía server  JavaScript là ngôn ngữ kịch bản phía client.  Kịch bản PHP đƣợc thực hiện trên server. Một yêu cầu PHP luôn trả về client dƣới dạng HTML thuần túy.  Kịch bản JavaScript đƣợc thực hiện trên client. Mã nguồn JavaScipt đƣợc đƣa về client rồi mới thực hiện.
 16. CÚ PHÁP PHP CƠ BẢN  Một khối lệnh PHP bao giờ cũng đƣợc bắt đầu bằng  Một file PHP có thể chứa các lệnh PHP, các thẻ HTML, các đoạn mã JavaScript.
 17. VÍ DỤ Demo 2 Đoạn này viết bằng HTML.
 18. BIẾN TRONG PHP  Biến luôn luôn đi sau ký tự $  Đặt tên biến theo quy tắc đặt tên giống nhƣ các ngôn ngữ khác.  Không cần phải khai báo  Kiểu biến đƣợc xác định khi gán với giá trị tƣơng ứng.
 19. VÍ DỤ VỀ BIẾN
 20. KIỂU XÂU KÝ TỰ  Luôn đặt trong dấu “” hoặc dấu „‟  Hiển thị một chuỗi, một số, … dùng lệnh echo hoặc lệnh print của PHP  Ghép các chuỗi với nhau sử dụng ký tự .  Một số hàm xử lý chuỗi  strlen()độ dài chuỗi  strpos() tìm vị trí của chuỗi con.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2