intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên tắc xây dựng và sắp xếp hàng hóa trong kho dược - ThS. Lương Thanh Long

Chia sẻ: Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

762
lượt xem
83
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên tắc xây dựng và sắp xếp hàng hóa trong kho dược trình bày kho, nguyên tắc chung xây dựng và sắp xếp trong kho dược, yêu cầu sắp xếp và tính toán các thông số xây dựng kho, các trang thiết bị cần thiết trong một kho dược, quy định về bảo vệ kho thuốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên tắc xây dựng và sắp xếp hàng hóa trong kho dược - ThS. Lương Thanh Long

 1. NGUYEÂN TAÉC XAÂY DÖÏNG vaø SAÉP XEÁP HAØNG HOÙA TRONG KHO DÖÔÏC ThS LÖÔNG THANH LONG Giaûng vieân chính
 2. NOÄI DUNG 1. KHO ? 2. NGUYEÂN TAÉC CHUNG XAÂY DÖÏNG VAØ SAÉP XEÁP TRONG KHO DÖÔÏC 3. YEÂU CAÀU SAÉP XEÁP VAØ TÍNH TOAÙN CAÙC THOÂNG SOÁ XAÂY DÖÏNG KHO 4. CAÙC TRANG THIEÁT BÒ CAÀN THIEÁT TRONG MOÄT KHO DÖÔÏC 5. QUI ÑÒNH VEÀ BAÛO VEÄ KHO THUOÁC
 3. KHO ? * Laø nôi tieáp nhaän, baûo quaûn, phaân phoái theo keá hoaïch * Laø khaâu trung gian giöõa saûn xuaát vaø tieâu thuï Phaân loaïi kho: + Phaân loaïi kho döïa vaøo ñaëc ñieåm haøng hoùa: kho thuoác, kho hoùa chaát, kho y cuï, kho boâng baêng, kho maùt, kho laïnh … + Phaân loaïi döïa vaøo söùc chöùa cuûa kho: kho nhoû, kho vöøa, kho lôùn
 4. NGUYEÂN TAÉC CHUNG XAÂY DÖÏNG VAØ SAÉP XEÁP TRONG KHO DÖÔÏC
 5. Nguyeân taéc xaây döïng Choïn ñòa ñieåm Cao raùo, thoaùng maùt, thuaän tieän giao thoâng, xa choã ñoâng ngöôøi, xa nôi oâ nhieãm Höôùng kho Ñoâng – ñoâng nam Neàn kho Tuyeät ñoái baèng phaúng, khoâng laùt gaïch, chòu ñöôïc moät löïc neùn nhaát ñònh, thöôøng traùng xi maêng nhöng toát nhaát laø ñoå beâ toâng Töôøng kho xaây baèng vaät lieäu chaéc chaén Maùi kho Kho döôïc phaåm: thieát keá maùi nhoïn Kho döôïc lieäu : thieát keá maùi baèng Cöûa kho thieát keá caùnh môû ra ngoaøi Maùi Hieân ñuû roäng ñeå traùnh aùnh naéng hoaëc trôøi möa haét vaøo
 6. Ñoái vôùi Kho baûo quaûn thuoác , hoaù chaát deã chaùy noå + Neàn kho: phaûi thaáp hôn maët ñaát 1,5 m – 2m + Giöõa töôøng vaø maùi kho coù caùc khe thoâng hôi + Coâng taéc, caàu dao ñieän phaûi gaén ôû beân ngoaøi, daây noái ñeøn phaûi ñöôïc boïc kín + Moïi nguyeân nhaân phaùt sinh tia löûa phaûi ñöôïc loaïi tröø
 7. Nguyeân taéc saép xeáp haøng hoùa trong kho döôïc Phaân loaïi Thuoác – Hoùa chaát – Y duïng cuï khi nhaän veà phaûi phaân loaïi ngay Coù theå döïa vaøo caùc yeáu toá + Haøng hoaù deã chaùy - noå , ñoäc : ñeå rieâng, baûo quaûn rieâng + Döïa vaøo daïng baøo cheá + Caên cöù vaøo taùc duïng döôïc lyù + Caên cöù vaøo haïn duøng cuûa thuoác + Döïa vaøo maãu töï (A,B,C.) …..
 8. Saép xeáp haøng hoaù trong kho ñaûm baûo 3 Deå : Deå THAÁY – Deå LAÁY – Deå KIEÅM TRA Baûo quaûn haøng hoaù trong kho ñaûm baûo 5 Choáng + Choáng aåm – noùng, moái – moït, chuoät, coân truøng + Choáng nhaàm laãn + Choáng chaùy noå + Choáng quaù haïn duøng + Choáng ñoå vôõ, hö hao, maát maùt
 9. YEÂU CAÀU SAÉP XEÁP VAØ TÍNH TOAÙN CAÙC THOÂNG SOÁ XAÂY DÖÏNG KHO DÖÔÏC
 10. * Taát caû caùc thuoác, hoaù chaát – y duïng cuï ñeàu ñöôïc xeáp treân caùc pallet, gía, keä, tuû… * Tuyeät ñoái khoâng ñeå thuoác, hoùa chaát, y cuï tröïc tieáp treân neàn kho (ñeå choáng aåm, moái, chuoät) * Trong kho phaûi coù ñöôøng ñi, khe hôû giöõa caùc khoái haøng, ñeå ñaûm baûo thoâng hôi - thoaùng gioù vaø thuaän tieän khi xuaát nhaäp vaø di chuyeån
 11. * Heä soá söû duïng dieän tích kho : kyù hieäu laø  Cho bieát tyû leä dieän tích thöïc söï cuûa kho duøng ñeå xeáp haøng s = S * Heä soá söû duïng theå tích kho : kyù hieäu laø K Cho bieát tyû leä khoâng gian khoái haøng chieám choå trong kho h K= H
 12. • CAÙC THOÂNG SOÁ XAÂY DÖÏNG • Troïng taán haøng löu kho = Söùc chöùa haøng cuûa kho C.L T= N Troïng taán haøng treân moät ñôn vò dieän tích xaây döïng T D= S
 13. TRANG THIEÁT BÒ CAÀN THIEÁT TRONG MOÄT KHO DÖÔÏC
 14. Thieát bò vaän chuyeån, saép xeáp haøng hoaù - Xe ñaåy, xe naâng - Tuû, keä, giaù, pallet - Baêng taûi - thang chöõ A …. Thieát bò baûo quaûn, ñoùng goùi - Heä thoáng quaït maùt, quaït huùt. - Heä thoáng ñeøn chieáu saùng (ñeøn oáng) - Nhieät keá, aåm keá - Duïng cuï ñoùng goùi, ra leû, baûo quaûn laïi Trang bò phoøng chaùy, chöõa chaùy - Beå chöùa nöôùc, thuøng caùt, bao taûi ñay, seûng, gaøu, thang, caâu lieâm, moùc …. - Bình CO 2 , bình boät khoâ, bình boït A-B ….
 15. Trang Bò Baûo Hoä Lao Ñoäng Trong Kho Döôïc Phaûi coù: * Noäi qui söû duïng an toaøn ñieän trong kho * Noäi qui söû duïng maùy moùc, trang thieát bò * Noäi qui an toaøn lao ñoäng khi tieáp xuùc vôùi chaát ñoäc, nguy hieåm, deã chaùy, noå …. Trang bò ñaày ñuû phöông tieän baûo hoä lao ñoäng Quaàn aùo baûo hoä, uûng, gaêng tay, maët naï phoøng ñoäc, tuû thuoác caáp cöùu ….. QUI ÑÒNH VEÀ BAÛO VEÄ KHO THUOÁC * Coù noäi quy ra vaøo kho, cheá ñoä baûo veä, tröïc ngoaøi giôø, quaûn lyù chìa khoùa kho. * Cheá ñoä traùch nhieäm, baøn giao, nieâm phong, kieåm tra, kieåm keâ …
 16. TRANG BÒ SAÉP XEÁP TRONG KHO
 17. SAÉP XEÁP HAØNG TRONG KHO DÖÔÏC
 18. SAÉP XEÁP HAØNG TRONG KHO DÖÔÏC
 19. SAÉP XEÁP HAØNG TRONG KHO DÖÔÏC
 20. SAÉP XEÁP HAØNG TRONG KHO DÖÔÏC
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2