intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phối hợp thuốc trong điều trị tăng huyết áp - PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh

Chia sẻ: Lê Hồng Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

103
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phối hợp thuốc trong điều trị tăng huyết áp - PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh" nêu các yếu tố sinh bệnh của tăng huyết áp. Lý do tại sao cần phải phối hợp thuốc trong điều trị tăng huyết áp. Lợi điểm của điều trị đa cơ chế. Các phương pháp điều trị tăng huyết áp... Và các nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phối hợp thuốc trong điều trị tăng huyết áp - PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh

Phối hợp thuốc trong điều<br /> trị bệnh Tăng huyết áp<br /> PGS.TS.Phạm Nguyễn Vinh<br /> Bệnh viện Tim Tâm Đức<br /> Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch<br /> Viện Tim Tp.Hồ Chí Minh<br /> 1<br /> <br /> Phối hợp thuốc trong điều trị bệnh THA<br /> <br /> Tăng huyết áp: bệnh đa cơ chế,<br /> phối hợp thuốc là thiết yếu<br /> <br /> 2<br /> <br /> Phối hợp thuốc trong điều trị bệnh THA<br /> <br /> Taàn suaát taêng huyeát aùp ôû 3 quaàn<br /> theå daân chuùng 2000-2001<br /> <br /> TL : Gu D et al. Hypertension 2002 ; 40 : 925<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phối hợp thuốc trong điều trị bệnh THA<br /> <br /> Caùc yeáu toá beänh sinh cuûa THA<br /> Yeáu toá di truyeàn<br /> ° Taêng hoaït giao caûm<br /> ° Taêng hoaït maïch maùu vaø taùi caáu truùc maïch maùu<br /> ° Ñoä cöùng ñoäng maïch<br /> ° Heä thoáng renin – angiotensin<br /> ° Aldosterone<br /> ° Muoái natri<br /> ° Nitric oxide (NO) vaø Endothelin<br /> °<br /> <br /> 4<br /> <br /> Phối hợp thuốc trong điều trị bệnh THA<br /> <br /> Khoaûng 70% beänh nhaân THA/Chaâu AÂu<br /> khoâng ñaït muïc tieâu ñieàu trò<br /> <br /> Patients (%)<br /> <br /> 100<br /> <br /> BP goal achieved<br /> <br /> BP goal not achieved<br /> <br /> 60<br /> <br /> 79<br /> <br /> 70<br /> <br /> 81<br /> <br /> 72<br /> <br /> England<br /> <br /> Sweden<br /> <br /> Germany<br /> <br /> Spain<br /> <br /> Italy<br /> <br /> 80<br /> 60<br /> 40<br /> 20<br /> 0<br /> <br /> *Treated for hypertension<br /> BP goal is
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2