intTypePromotion=1

Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 3.2 - ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
113
lượt xem
11
download

Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 3.2 - ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 3.2 giúp người học hiểu về "Tình cảm và ý chí". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm tình cảm, các mức độ của tình cảm, các quy luật tình cảm, ý chí và hành động ý chí,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 3.2 - ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

10/22/2013<br /> <br /> Chương III. T×nh c¶m vµ ý chÝ<br /> 1. Kh¸i niÖm t×nh c¶m<br /> 2. C¸c møc ®é cña t×nh c¶m<br /> 3. C¸c quy luËt t×nh c¶m<br /> 4. Ý chÝ vµ hµnh ®éng ý chÝ<br /> <br /> 1. Kh¸i niÖm t×nh c¶m<br /> * §Þnh nghÜa t×nh c¶m<br /> * Ph¸n ¸nh nhËn thøc vµ ph¶n ¸nh t×nh c¶m<br /> * T×nh c¶m vµ xóc c¶m<br /> <br /> T×nh c¶m<br /> Lµ th¸i ®é c¶m xóc æn ®Þnh cña con ngêi víi<br /> nh÷ng SVHT cña hiÖn thùc kh¸ch quan, ph¶n<br /> ¸nh ý nghÜa cña chóng trong mèi liªn hÖ víi<br /> nhu cÇu vµ ®éng c¬ cña hä<br /> <br /> 1<br /> <br /> 10/22/2013<br /> <br /> Đặc điểm<br /> <br /> Phản ánh NT<br /> <br /> Phản ánh TC<br /> <br /> Đối tượng,<br /> Phạm vi<br /> <br /> SVHT thỏa mãn 1<br /> nhu cầu nào đó<br /> của CN<br /> Rung động, trải<br /> nghiệm<br /> <br /> Mọi SVHT<br /> <br /> Phương thức<br /> <br /> HA, Biểu tượng,<br /> KN<br /> <br /> Tính chủ thể<br /> <br /> Tương đối khách<br /> quan<br /> <br /> Chủ quan<br /> <br /> Con đường<br /> hình thành<br /> <br /> Nhanh hơn, đơn<br /> giản hơn<br /> <br /> Lâu dài hơn,phức<br /> tạp hơn<br /> <br /> * Xóc c¶m vµ tình c¶m<br /> Giống nhau:<br /> - Đều là thái độ của CN đối với SVHT<br /> - Đều có tính lây lan<br /> - Biểu hiện của tâm lý người<br /> <br /> * Xóc c¶m vµ t×nh c¶m<br /> Xóc c¶m<br /> Là QT tâm lý<br /> Cã ë người vµ vËt<br /> <br /> T×nh c¶m<br /> Là thuộc tính tâm lý<br /> ChØ ë con người<br /> <br /> T¹m thêi, ®a d¹ng<br /> <br /> X¸c ®Þnh vµ æn ®Þnh<br /> <br /> ë tr¹ng th¸i hiÖn thùc<br /> <br /> ë tr¹ng th¸i tiÒm tµng<br /> <br /> XuÊt hiÖn trước<br /> Thùc hiÖn chøc n¨ng<br /> sinh vËt<br /> <br /> XuÊt hiÖn sau<br /> Thùc hiÖn chøc n¨ng<br /> x· héi<br /> <br /> G¾n víi PX kh«ng §K<br /> <br /> G¾n víi PX cã §K<br /> <br /> 2<br /> <br /> 10/22/2013<br /> <br /> 2. C¸c møc ®é cña t×nh c¶m<br /> Møc1: MÇu s¾c xóc c¶m cña c¶m gi¸c<br /> C¸c<br /> møc<br /> ®é<br /> TC<br /> <br /> Xóc ®éng<br /> <br /> Møc2:<br /> Xóc<br /> c¶m<br /> <br /> T©m tr¹ng<br /> T×nh c¶m ®¹o ®øc<br /> <br /> Møc3:<br /> T×nh<br /> c¶m<br /> <br /> T×nh c¶m trÝ tuÖ<br /> T×nh c¶m thÈm mÜ<br /> T×nh c¶m ho¹t ®éng<br /> <br /> 3. C¸c quy luËt cña t×nh c¶m<br /> Quy luËt l©y lan<br /> Quy luËt thÝch øng<br /> C¸c<br /> quy<br /> luËt<br /> TC<br /> <br /> Quy luËt t¬ng ph¶n<br /> Quy luËt di chuyÓn<br /> Quy luËt pha trén<br /> <br /> Vai trò của tình cảm<br /> Trong<br /> tâm lý học<br /> Với nhận<br /> thức<br /> <br /> Với hành<br /> động<br /> <br /> Là mặt tập trung nhất, đậm nét nhất nhân cách<br /> của con người<br /> Tình cảm là nguồn động lực mạnh mẽ kích thích con<br /> người tìm tòi chân lý. Ngược lại nhận thức là cơ sở,<br /> là cái “lý” của tình cảm, “lý” chỉ đạo tình cảm, lý và<br /> tình là 2 mặt của một vấn đề, nhân sinh quan thống<br /> nhất của con người.<br /> Nảy sinh và biểu hiện trong hoạt động, đồng thời là<br /> một trong những động lực thúc đẩy con người hoạt<br /> động<br /> <br /> Tình cảm có quan hệ và chi phối toàn bộ các thuộc tính tâm lý của<br /> nhân cách<br /> Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN<br /> <br /> Phần III. Nhân cách và sự hình<br /> thành nhân cách<br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> 10/22/2013<br /> <br /> 4. Ý chÝ vµ hµnh ®éng ý chÝ<br /> * Kh¸i niÖm ý chÝ<br /> * Kh¸i niÖm hµnh ®éng ý chÝ<br /> <br /> * ý chÝ<br /> Ý chÝ lµ mÆt n¨ng ®éng cña ý thøc, biÓu hiÖn ë<br /> n¨ng lùc thùc hiÖn nh÷ng hµnh ®éng cã môc<br /> ®Ých, ®ßi hái ph¶i cã sù nç lùc khắc phục khã<br /> kh¨n<br /> Là điểm hội tụ của NT và TC hướng vào hđ của CN<br /> Là yếu tố QT tạo nên tài năng của CN<br /> Là 1 thuộc tính tâm lý của nhân cách<br /> PA HTKQ dưới hình thức các mục đích hành động<br /> Là hình thức điều chỉnh hành vi tích cực nhất<br /> <br /> ý chÝ<br /> Mét<br /> sè<br /> phÈm<br /> chÊt<br /> cña ý<br /> chÝ<br /> <br /> TÝnh môc ®Ých (tù gi¸c)<br /> YC.ppt<br /> TÝnh<br /> ®éc lËp<br /> TÝnh quyÕt ®o¸n<br /> TÝnh kiªn cường<br /> TÝnh tù chñ<br /> <br /> 4<br /> <br /> 10/22/2013<br /> <br /> Người có mục đích hành động là người:<br />  Biết nỗ lực ý chí để hành động<br />  Biết tự kiềm chế bản thân<br />  Biết hy sinh cái nhỏ, nhằm vào cái lớn<br />  Biết chống lại hành động mạo hiểm, phưu<br /> lưu<br />  Biết chủ động để hành động<br /> <br /> Tính độc lập ở người thể hiện:<br /> • Không từ bỏ dễ dàng lòng tin của mình<br /> • Không dễ nghe theo người khác mù quáng<br /> • Có trách nhiệm với mình, mọi người<br /> • Có tính kiên trì để đạt tới mục đích<br /> • Học tập có chọn lọc, không bảo thủ<br /> --> Phân biệt với: Độc<br /> <br /> đoán<br /> <br /> Người kiên cường có các biểu hiện:<br />  Vững lòng tin, không hoang mang, do dự<br />  Kịp thời QĐ và thực hiện QĐ kịp thời<br />  Tư tưởng đạo đức tiến bộ, không đầu<br /> hàng trước khó khăn, cám dỗ<br />  Thất bại  rút kinh nghiệm<br />  Biết tự kiềm chế, dũng cảm, kiên trì đạt<br /> mục đích<br /> -Phân biệt: Ngoan cố<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2