intTypePromotion=1

Bài giảng Thanh toán và tín dụng Quốc tế: Bài 3 - ĐH Quốc gia Hà Nội

Chia sẻ: Lê Thị Hạnh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
121
lượt xem
17
download

Bài giảng Thanh toán và tín dụng Quốc tế: Bài 3 - ĐH Quốc gia Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 3: Điều kiện thanh toán Quốc tế thuộc bài giảng Thanh toán và tín dụng Quốc tế trình bày về khái niệm nghiệp vụ thanh toán Quốc tế, điều kiện về tiền tệ, điều kiện về thời gian thanh toán, ngoại tệ tín dụng, các loại tiền tệ trong thanh toán và tín dụng Quốc tế. Tài liệu này phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán và tín dụng Quốc tế: Bài 3 - ĐH Quốc gia Hà Nội

 1. Ch¬ng 3. §iÒu kiÖn Thanh to¸n quèc tÕ
 2. NghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ lµ sù vËn dông tæng hîp c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n quèc tÕ. Nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy ®îc thÓ hiÖn trong c¸c ®iÒu kho¶n thanh to¸n cña c¸c hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng. Trong bu«n b¸n cÇn nghiªn cøu kü c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n quèc tÕ ®Ó ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu cô thÓ sau:
 3. Khi xuÊt khÈu • - B¶o ®¶m ch¾c ch¾n thu ®îc ®óng, ®ñ, kÞp thêi tiÒn hµng vµ thu vÒ cµng nhanh cµng tèt. • - B¶o ®¶m gi÷ v÷ng ®îc gi¸ trÞ thùc tÕ cña sè thu nhËp ngo¹i tÖ • - Gãp phÇn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu
 4. Khi nhËp khÈu • - B¶o ®¶m ch¾c ch¾n nhËp ®îc hµng ®óng sèm lîng, ®óng chÊt lîng, chñng lo¹i, ®óng thêi h¹n • - Trong c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c kh«ng thay ®æi th× tr¶ tiÒn cµng chËm cµng tèt. • - Gãp phÇn lµm cho viÖc nhËp khÈu theo ®óng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ
 5. I. §iÒu kiÖn vÒ tiÒn tÖ. 1. §Æc ®iÓm vÒ t×nh h×nh tiÒn tÖ trong thanh to¸n vµ tÝn dông quèc tÕ. §Æc ®iÓm 1: - HiÖn nay trªn thÕ giíi kh«ng cßn mét chÕ ®é tiÒn tÖ thèng nhÊt bao trïm toµn bé hµnh tinh. - Thay cho mét ®ång tiÒn chuÈn quèc tÕ ®· ra ®êi c¸c ®ång tiÒn khu vùc nh sau: 1.1 Quü tiÒn tÖ quèc tÕ (IMF): cho ra ®êi ®ång SDR (QuyÒn rót vèn ®Æc biÖt - Special Drawing Right).
 6. 1.2. Khu vùc tiÒn tÖ EEC nay lµ EMU (Liªn minh tiÒn tÖ Ch©u ¢u) cho ra ®êi ®ång tiÒn ®Çu tiªn ECU (European Currency Unit) - ®¬n vÞ tiÒn tÖ Ch©u ¢u nay lµ EURO . TiÕn tr×nh nhÊt thÓ ho¸ tiÒn tÖ cña Ch©u ¢u - Tõ 1/7/90 ®Õn 31/12/1993 - Tõ 1/1/1994 ®Õn 1/1/1997 - Tõ 1/1/1997 ®Õn 1/1/1999 - Gi¸ trÞ ECU kh«ng thay ®æi 1ECU = 1 Euro - §æi tªn ECU -> Euro
 7. - TØ gi¸ gi÷a c¸c quèc gia víi ®ång Euro ®îc Ên ®Þnh vµo ngµy 31/12/1998 + ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ dù tr÷ ngo¹i hèi b»ng Euro. + C¸c kho¶n nî ®îc quy ®æi vµ thanh to¸n b»ng ®ång Euro. + C¸c ®ång tiÒn quèc gia vÉn tån t¹i hîp ph¸p. - Tõ 1/1/2002: Ph¸t hµnh tiÒn giÊy vµ tiÒn xu b»ng ®ång Euro vµ Euro b¾t ®Çu ®îc lu th«ng song song víi c¸c ®ång tiÒn quèc gia. - §Õn 30/6/2002: Qu¸ tr×nh chuyÓn sang ®ång tiÒn duy nhÊt sÏ hoµn tÊt.
 8. 1.3. Khèi SEV: t¹o ra ®ång Róp chuyÓn nhîng (Transferable Rouble), 1963-1991. RCN cã 3 chøc n¨ng sau: + Lµm ph¬ng tiÖn thanh to¸n vµ thÓ hiÖn gi¸ c¶. + Chøc n¨ng thanh to¸n gi÷a c¸c thµnh viªn khèi SEV. + Chøc n¨ng ph¬ng tiÖn tÝch luü díi d¹ng lµ tiÒn göi trªn tµi kho¶n më t¹i ng©n hµng MBES (ng©n hµng hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ: Interbank for Economic Cooperation - IBEC). - §Õn nay ®ång RCN, kh«ng cßn ph¸t huy ®îc chøc n¨ng cña nã.
 9. §Æc ®iÓm 2: - C¸c ®ång tiÒn quèc gia ®îc quy ®Þnh trªn bµn ®µm ph¸n theo nguyªn t¾c tho¶ thuËn - Thanh to¸n quèc tÕ trong thêi ®¹i ngµy nay lµ thanh to¸n b»ng ®ång tiÒn quèc gia.
 10. C¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c ®ång tiÒn quèc gia: + C¸c ®ång tiÒn quèc gia ®Òu kh«ng ®îc ®æi ra vµng. + HÇu hÕt c¸c ®ång tiÒn quèc gia ®Òu kh«ng æn ®Þnh + Khi chän ®ång tiÒn quèc gia nµo lµm ®ång tiÒn thanh to¸n th× cÇn dùa vµo h¹ tÇng c¬ së cña ®Êt n- íc ®ã. + Khi lùa chän ®ång tiÒn cÇn lu ý ®Õn c¸c ph¬ng thøc giao dÞch theo hîp ®ång mua b¸n VÝ dô: Ph¬ng thøc bu«n b¸n hµng ®èi øng (counter purchase).
 11. §Æc ®iÓm 3: Trªn thÕ giíi cã 2 chÕ ®é qu¶n chÕ ngo¹i hèi kh¸c nhau: - C¸c níc TB c«ng nghiÖp ph¸t triÓn thùc hiÖn chÕ ®é ngo¹i hèi tù do. - C¸c níc cßn l¹i: thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n chÕ ngo¹i hèi nghiªm ngÆt .
 12. 2. C¸c lo¹i tiÒn tÖ trong thanh to¸n vµ tÝn dông quèc tÕ 2.1. C¨n cø vµo ph¹m vi lu th«ng tiÒn tÖ, cã 3 lo¹i: TiÒn tÖ thÕ giíi (World Currency), TiÒn tÖ quèc tÕ (International Currency), TiÒn tÖ quèc gia (National Currency). TiÒn tÖ thÕ giíi: lµ vµng. - Kh«ng dïng vµng thÓ hiÖn gi¸ c¶. - Kh«ng dïng vµng ®Ó thanh to¸n theo tõng chuyÕn hµng giao dÞch trong n¨m, theo tõng hîp ®ång. - Vµng ®îc dïng lµm ph¬ng tiÖn thanh to¸n cuèi cïng gi÷a 2 ng©n hµng trung ¬ng cña 2 níc víi nhau.
 13. - §ång tiÒn chuyÓn nhîng (Transferable currency) + Lµ ®ång tiÒn hiÖp ®Þnh: §ång tiÒn nµy kh«ng thay ®æi h×nh th¸i tiÒn tÖ mµ chØ chuyÓn quyÒn së h÷u tõ ngêi nµy sang ngêi kh¸c qua hÖ thèng tµi kho¶n Ng©n hµng. + Nã cã thÓ chuyÓn tõ tµi kho¶n cña ng©n hµng ngµy sang tµi kho¶n cña ng©n hµng kh¸c vµ khi kÕt thóc n¨m quy ®æi ra vµng ®Ó thanh to¸n. Trong thanh to¸n quèc tÕ ngêi ta kh«ng muèn dïng.
 14. - §ång tiÒn ghi sæ (clearing currency): + Cã t¸c dông ghi sæ trªn 1 tµi kho¶n trong mét níc kh«ng chuyÓn ra níc ngoµi ®îc. §ång tiÒn chØ cã chøc n¨ng tÝnh to¸n, kh«ng cã chøc n¨ng thanh to¸n.
 15. 2.3. C¨n cø h×nh th¸i tån t¹i cña tiÒn tÖ, cã: - TiÒn mÆt (Cash): Lµ ®ång tiÒn b»ng giÊy cña c¸c quèc gia riªng biÖt mµ con ng- êi cÇm nã trong tay ®Ó lu th«ng.
 16. - Ngo¹i tÖ tÝn dông (Credit currency): Lµ ®ång tiÒn chØ tån t¹i trªn tµi kho¶n cña ng©n hµng. Khi sö dông b»ng c¸ch ghi cã vµo tµi kho¶n níc nµy ®ång thêi ghi nî vµo tµi kho¶n cña ng©n hµng níc kia. + Tû träng trong thanh to¸n quèc tÕ chiÕm 90% lµ tiÒn tÝn dông. + H×nh thøc tån t¹i cña ®ång tiÒn tÝn dông lµ ph- ¬ng tiÖn tÝn dông nãi chung hay ph¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng bao gåm: Hèi phiÕu, SÐc, T/T, M/T...
 17. 2.4. C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông tiÒn tÖ trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng hay hîp ®ång tÝn dông. - TiÒn tÖ tÝnh to¸n (account currency): lµ ®ång tiÒn thÓ hiÖn gi¸ c¶ trong hîp ®ång mua b¸n hay tæng trÞ gi¸ hîp ®ång. §ång tiÒn ph¸t huy chøc n¨ng thíc ®o gi¸ trÞ. - §ång tiÒn thanh to¸n (Payment currency): lµ ®ång tiÒn ngêi mua tr¶ cho ng- êi b¸n, cã thÓ dïng ®ång tiÒn tÝnh to¸n hay mét ®ång tiÒn kh¸c do 2 bªn mua vµ b¸n tháa thuËn.
 18. 3. §iÒu kiÖn ®¶m b¶o hèi ®o¸i trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng §¶m b¶o hèi ®o¸i lµ nh÷ng biÖn ph¸p mµ ngêi mua vµ ngêi b¸n ®Ò ra nh»m ®¶m b¶o gi¸ trÞ thùc tÕ cña c¸c nguån thu nhËp khi ®ång tiÒn cã kh¶ n¨ng lªn hoÆc xuèng gi¸. Trong bu«n b¸n quèc tÕ hiÖn nay ngêi ta cã thÓ lùa chän c¸c c¸ch b¶o ®¶m sau ®©y: 3.1. Dùa vµo vµng (®iÒu kiÖn ®¶m b¶o vµng): §ång tiÒn tÝnh to¸n vµ thanh tãan trong hîp ®ång lµ vµng.
 19. a/ §ång tiÒn tÝnh to¸n vµ thanh tãan trong hîp ®ång lµ vµng. (quy ®Þnh gi¸ c¶ hîp ®ång trùc tiÕp ra vµng). VÝ dô: 1 tÊn ®êng = 65 gam vµng nguyªn chÊt. H§ 1000 tÊn ®êng= 65 kg vµng nguyªn chÊt. Trong thùc tÕ hiÖn nay kh«ng sö dông bëi nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau:
 20. b/ §ång tiÒn tÝnh to¸n vµ thanh tãan trong hîp ®ång lµ 1 ®ång tiÒn, ®ång thêi quy ®Þnh hµm lîng vµng cña ®ång tiÒn ®ã. Khi hµm lîng vµng ®ång tiÒn nµy thay ®æi th× ®iÒu chØnh gi¸ trÞ hîp ®ång t¬ng øng: VÝ dô: 1 tÊn g¹o = 25 b¶ng Anh. 1 GBP = 2,48828 gr vµng nguyªn chÊt, ®Õn khi thanh to¸n hµm lîng vµng cña GBP chØ cßn 2,13281gr (gi¶m 14,3%). H§ nµy cÇn ph¶I ®iÒu chØnh. C¸ch b¶o ®¶m nµy chØ ¸p dông ®èi víi ®ång tiÒn cã c«ng bè hµm lîng vµng. Trong thùc tÕ tiÒn tÖ kh«ng trùc tiÕp chuyÓn ®æi ra vµng gi¸ trÞ thùc tÕ cña ®ång tiÒn kh«ng hoµn toµn do hµm lîng vµng quyÕt ®Þnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2