intTypePromotion=1

Bài giảng Thanh toán và tín dụng Quốc tế: Bài 2 - ĐH Quốc gia Hà Nội

Chia sẻ: Lê Thị Hạnh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
102
lượt xem
11
download

Bài giảng Thanh toán và tín dụng Quốc tế: Bài 2 - ĐH Quốc gia Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn sinh viên và giảng viên có thêm tài liệu tham khảo. Sau đây là bài giảng Thanh toán và tín dụng Quốc tế bài 2: Các phương tiện thanh toán Quốc tế áp dụng trong ngoại thương trình bày về khái niệm hối phiếu, các bên liên quan trong hối phiếu, lưu thông hối phiếu, lưu thông hối phiếu trả tiền sau, đặc điểm của hối phiếu thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán và tín dụng Quốc tế: Bài 2 - ĐH Quốc gia Hà Nội

 1. Bµi 2 C¸c ph¬ng tiÖn TTQT ¸p dông trong Ngo¹i th¬ng (Payment Instrucment) 1
 2. C¸ch thøc tr¶ tiÒn trong c¸c ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i th¬ng: MT HP tr¶ ngay (at sight) Kú phiÕu XuÊt khÈu NhËp khÈu SÐc HP cã kú h¹n (time draft) T/T 2
 3. I. Hèi phiÕu th¬ng m¹i (Bill of Exchange/Commercial Draft) 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: -§Ó b¸n ®îc hµng ho¸ vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi mua, vµo thÕ kû 12, quan hÖ tÝn dông b¾t ®Çu ®îc h×nh thµnh vµ biÓu hiÖn díi d¹ng HP tù nhËn nî. - §Õn thÕ kû 16, HP tù nhËn nî ®îc chuyÓn thµnh HP ®ßi nî. - Sù ph¸t triÓn kinh tÕ kÐo theo sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ Ng©n hµng vµ HP trë thµnh c«ng cô thanh to¸n chñ yÕu vµ lu th«ng réng r·i trªn thÞ trêng. 3
 4. 2. C¸c nguån luËt ®iÒu chØnh lu th«ng hèi phiÕu: - LuËt mang tÝnh chÊt quèc gia: + LuËt HP cña Anh 1882 BEA (Bill of Exchange Acts) -> ¸p dông cho níc Anh vµ c¸c níc thuéc ®Þa Anh. + LuËt th¬ng m¹i thèng nhÊt cña Mü 1962 UCC (Uniform Commercial Code) ¸p dông trong ph¹m vi n- íc Mü vµ c¸c níc ch©u Mü La tinh.. 4
 5. - LuËt mang tÝnh chÊt khu vùc: C«ng íc Gi¬nev¬ 1930 ULB (Uniform Law for Bill of Exchange) - LuËt m¹ng tÝnh chÊt quèc tÕ: LuËt hèi phiÕu vµ kú phiÕu quèc tÕ do uû ban LuËt Th¬ng m¹i quèc tÕ cña LHQ. Kú häp thø 15 New York, ngµy 26/07 ®Õn 6/08/1982, tµi liÖu sè A/CN 9/211 ngµy 18/02/1982. 5
 6. §èi víi ViÖt Nam -Cho ®Õn ®Çu n¨m 1999, ViÖt Nam vÉn cha x©y dùng ®îc v¨n b¶n Ph¸p lý riªng biÖt vÒ Hèi phiÕu mµ c¬ b¶n vÉn tu©n thñ theo C«ng íc Gi¬nev¬ -§Õn 24/12/1999 UBTV Quèc héi ®· ban hµnh Ph¸p lÖnh vÒ th¬ng phiÕu cã hiÖu lùc 1/7/2000 vµ vÉn dùa trªn nÒn t¶ng cña C«ng íc Gi¬nev¬ - Cho ®Õn nay, th¬ng phiÕu vÉn cha ph¸t huy ®îc vai trß cña trong ®êi sèng kinh tÕ 6
 7. 3. Kh¸i niÖm hèi phiÕu: Kh¸i niÖm thø nhÊt: TrÝch tõ nguån luËt cña níc Anh (BEA 1882): - Lµ mét mÖnh lÖnh díi d¹ng viÕt cña ngêi b¸n ph¸t ra ®ßi tiÒn ngêi mua yªu cÇu ngêi mua khi ®Õn h¹n qui ®Þnh cña lÖnh ph¶i tr¶ một sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi b¸n, hoÆc theo lÖnh cña ngêi b¸n tr¶ cho một ngêi kh¸c t¹i một ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh. 7
 8. Theo LuËt thèng nhÊt vÒ Hèi Kh¸i niÖm thø hai: phiÕu (C«ng íc Gi¬nev¬ 1930) - Lµ mét mÖnh lÖnh yªu cÇu tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn, do mét ngêi ký ph¸t cho ngêi kh¸c, yªu cÇu ngêi nµy: HoÆc khi nh×n thÊy Hèi phiÕu, hoÆc t¹i mét ngµy cô thÓ trong t¬ng lai; hoÆc t¹i mét ngµy cã thÓ x¸c ®Þnh trong t¬ng lai, ph¶i tr¶ một sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ngêi ngêi nµo ®ã, hoÆc theo lÖnh cña ngêi nµy tr¶ cho một ngêi kh¸c, hoÆc tr¶ cho ngêi cÇm phiÕu. 8
 9. Kh¸i niÖm thø ba Theo Ph¸p lÖnh vÒ Th¬ng phiÕu cña ViÖt Nam: - Hèi phiÕu lµ mét chøng chØ cã gi¸ do ngêi ký ph¸t lËp, yªu cÇu ngêi bÞ ký ph¸t thanh to¸n kh«ng ®iÒu kiÖn mét sè tiÒn x¸c ®Þnh khi cã yªu cÇu hoÆc vµo mét thêi gian nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai cho ngêi thô hëng. 9
 10. 10
 11. 4. C¸c bªn liªn quan trong hèi phiÕu 4.1. Ngêi kÝ ph¸t HP (Drawer): - Ngêi kÝ ph¸t hèi phiÕu thêng lµ ngêi b¸n. - Lµ ngêi lËp vµ kÝ HP ra lÖnh cho ngêi bị kÝ ph¸t ph¶i tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi hëng lîi. 11
 12. - 2 quyÒn lîi cña ngêi ký ph¸t: + Ngêi kÝ ph¸t HP ®îc quyÒn kÝ ph¸t HP cho bÊt kú ai. + Lµ ngêi hëng lîi ®Çu tiªn cña hèi phiÕu. 12
 13. - 2 nghÜa vô cña ngêi ký ph¸t: + Cam kÕt r»ng HP ®ã sÏ ®îc chÊp nhËn vµ ®îc tr¶ tiÒn khi xuÊt tr×nh. + Khi hèi phiÕu bÞ tõ chèi tr¶ tiÒn, ngêi ký ph¸t ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ sè tiÒn hèi phiÕu cho ngêi hëng lîi. (Ngêi kÝ ph¸t HP ph¶i kh¸c víi ngêi chÊp nhËn HP - kh«ng cïng lµ mét ngêi) 13
 14. 4.2. Ngêi bÞ ký ph¸t hèi phiÕu (Drawee) - ngêi tr¶ tiÒn hèi phiÕu: - Lµ ngêi nhËp khÈu hoÆc mét ngêi kh¸c ®îc ngêi tr¶ tiÒn chØ ®Þnh, cã thÓ: + lµ ngêi chÊp nhËn tr¶ tiÒn (accepter); + ngêi b¶o l·nh (avanler); + ng©n hµng (bank) - nÕu lµ ng©n hµng më L/C (issuing bank). 14
 15. 4.3. Ngêi hëng lîi (benificiary) - Lµ ngêi b¸n vµ cã thÓ lµ mét ngêi kh¸c do ngêi b¸n chØ ®Þnh: + Cã thÓ lµ b¶n th©n ngêi ký ph¸t th× ph¶i ghi vµo HP “..tr¶ cho t«i..” hoÆc “..tr¶ theo lÖnh cña t«i..” + Cã thÓ lµ mét ngêi ®Ých danh ®îc ghi vµo HP + Cã thÓ lµ ngêi v« danh (ngêi cÇm phiÕu) th× HP ph¶i ®Ó trèng.  Thùc tiÔn ë ViÖt Nam: “Theo nguyªn t¾c qu¶n chÕ ngo¹i hèi: ngêi hëng lîi ®Çu tiªn (®îc thÓ hiÖn trªn mÆt tríc cña hèi phiÕu) cña th¬ng nh©n xuÊt khÈu ViÖt Nam lµ c¸c NHTM ViÖt Nam. 15
 16. 4.4. Ngêi ký hËu HP (endorser) - ngêi chuyÓn nhîng: - Lµ ngêi ®îc hëng lîi tê HP nhêng quyÒn së h÷u HP ®ã cho ngêi kh¸c b»ng c¸ch ký hËu. - Tr¸ch nhiÖm: rµng buéc tr¸ch nhiÖm ®èi víi nh÷ng ngêi ký hËu tiÕp theo vµ ®èi víi ngêi cÇm phiÕu. - Ngêi chuyÓn nhîng ®Çu tiªn cña HP lµ ngêi ký ph¸t HP. 16
 17. 4.5. Ngêi ®îc chuyÓn nhîng: - Lµ ngêi ®îc ngêi kh¸c chuyÓn nhîng HP ®ã cho m×nh vµ lóc nµy lµ ngêi hëng lîi. 4.6. Ngêi cÇm phiÕu (bearer): - Lµ ngêi ®îc hëng lîi tê HP ®ã víi ®iÒu kiÖn HP lµ lo¹i HP v« danh hoÆc ký hËu v« danh (®Ó trèng). Ngêi cÇm phiÕu cã thÓ trë thµnh ngêi ®îc chuyÓn nhîng b»ng c¸ch ghi tªn m×nh vµo HP. 17
 18. 4.7. Ngêi chÊp nhËn tr¶ tiÒn HP (accepter): th«ng thêng lµ ng©n hµng. 4.8. Ngêi b¶o l·nh HP: thêng lµ ng©n hµng næi tiÕng. 4.9. Ngêi gi÷ phiÕu. 18
 19. 5. Lu th«ng hèi phiÕu: 5.1. Lu th«ng hèi phiÕu tr¶ ngay 3 Ng©n hµng Ng©n hµng 2 3 2 2 3 1 Ngêi xuÊt khÈu Ngêi nhËp khÈu 1 - Giao hµng ho¸ (cã thÓ c¶ bé chøng tõ) 2 - Ký ph¸t HP vµ uû th¸c cho ng©n hµng thu tiÒn hé 3 - Ngêi mua tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n khi nh×n thÊy HP th«ng qua hÖ thèng ng©n hµng 19
 20. 5.2. Lu th«ng HP tr¶ tiÒn sau 5 4 Ng©n hµng 3 Ng©n hµng 2 2 5 4 3 3 4 5 2 Ngêi xuÊt Ngêi nhËp 1 khÈu khÈu 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2