Bài giảng Thanh toán Quốc tế - ThS.Trần Thanh Long

Chia sẻ: Trần Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:312

0
171
lượt xem
37
download

Bài giảng Thanh toán Quốc tế - ThS.Trần Thanh Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng Thanh toán Quốc tế trình bày về tổng quan thanh toán quốc tế, các phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, tập quán trong thanh toán quốc tế, bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế,... Hãy tham khảo tài liệu này vì nó có ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán Quốc tế - ThS.Trần Thanh Long

 1. THANH TOÁN QUỐC TẾ (INTERNATIONAL PAYMENT)  Thời gian: 45 tiết  GV: Ths Trần Thanh Long  Nội dung  Tổng quan thanh toán quốc tế  Các phương tiện thanh toán quốc tế: Hối phi ếu, séc, thẻ nhựa  Các phương thức thanh toán quốc tế: T/T, D/A, D/P,CAD,…  Tập quán trong thanh toán qu ốc tế: URC, UCP, ISBP, URR,…  Bộ chứng từ trong thanh toán qu ốc t ế: B/L, C/O,… Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long1
 2.  Tài liệu học tập chính:  Thanh toán quốc tế - PGS.Nguyễn Văn Tiến (HVNH)  Thanh Toán quốc tế - PGS. Đình Xuân Trình (ĐHNT)  Tập quán thanh toán quốc tế - ICC  Toàn tập UCP 600 – Nguyễn Trọng Thùy – 2009.  Tài liệu tham khảo: liên quan các lĩnh vực ngân hàng thương mại quốc tế.  Đánh giá:  Giữa kỳ: trắc nghiệm (đề đóng)  Kiểm tra hết môn: trắc nghiệm (đề đóng) Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long2
 3. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ - LUẬT ---------------o0o--------------- Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long 3
 4. CƠ SỞ HÌNH THÀNH THANH TOÁN QUỐC 1.1 TẾ - Mäi què c g ia kh«ng thÓ tù s ¶n xuÊt vµ c ung c Êp nh ững thø mµ minh c Çn - S ù kh¸c biÖt vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, x· hé i… => S ù phô thué c lÉn nhau vÒ kinh tÕ, x· hé i. Hinh thµnh quan hÖ kinh tÕ què c tÕ: - ng o ¹i th-¬ng . Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long4
 5. sù h× thµnh nh 1.1 thanh to¸n quèc tÕ - Vận tải quốc tế - Đầu tư quốc tế - Du lịch quốc tế - Viễn thông quốc tế - Xuất khẩu lao động … Tất các các hoạt động phát sinh các khoản phải trả và phải thu từ đó phát sinh hoạt động thanh toán quốc tế Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long5
 6. 1.2 Kh¸I niÖm. - Thanh to ¸n què c tÕ lµ viÖc thùc hiÖn c ¸c ng hÜa vô c hi tr¶ vµ quyÒn h-ë ng lîi vÒ tiÒn tÖ ph¸t s inh trªn c ¬ s ë c ¸c ho ¹t ®é ng kinh tÕ vµ phi kinh tÕ g iữa c ¸c tæ c hø c , c ¸ nh©n n-íc nµy víi c ¸c tæ c hø c , c ¸ nh©n n-íc kh¸c , hay g i÷a mé t què c g ia víi c ¸c tæ c hø c què c tÕ, th«ng qua quan hÖ ng ©n hµng c ña c ¸c n-íc liªn quan. + Sù kh¸c biÖt trong TT gi÷a trong n ước vµ qu ốc tế Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long6
 7. Chủ thể tham gia thanh toán quốc 1.3 tế 1.3.1 Ngân hàng trung ương 1.3.2 Ngân hàng thương mại - Trung gian tín dụng - Tạo lập phương tiện lưu thông tín dụng - Trung gian thanh toán Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long7
 8. Ng© hµng Th­¬ m¹i víi TTQT n ng Ho ¹t ®é ng c ¬ b¶n c ña NHTM: 1) Kinh do anh tiÒn tÖ. 2) Trung g ian tÝn dô ng 3) Trung g ian thanh to ¸n + Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt vµ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. + Thanh to¸n néi ®Þa vµ thanh to¸n quèc tÕ. 4) Tµi trî ng o ¹i th-¬ng Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long8
 9. Vai trß cña NHTM trong a. thanh to¸n quèc tÕ - Lµ c Çu nè i trung g ian thanh to ¸n g i÷a hai bªn: thanh to ¸n the o yªu c Çu c ña kh¸c h hµng , b¶o vÖ quyÒn lîi c ña kh¸c h hµng . - Cung c Êp vµ lùa c hän c ¸c ph-¬ng thø c thanh to ¸n què c tÕ - Tµi trî XNK mé t c ¸c h c hñ ®é ng vµ tÝc h c ùc - Thùc hiÖn b¶o l·nh tro ng ho ¹t ®é ng ng o ¹i th- ¬ng . Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long9
 10. NghiÖ p vô Huy TÝn ® néi èi ® én dôn §Çu g g néi t­ vèn ®Þa néi Thanh ® Þa to¸n néi C¸c ® Þa dÞc Ho¹t h vô ®éng kh¸c NHT M TÝn B¶o dôn l·nh g Tµi trî NH QT ngo¹i KD th­¬ng Than ngo¹i h tÖ NghiÖ p vô to¸n NH QT Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long10 Quèc
 11. 1.3.3 Các chủ thể khác Các pháp nhân, thể nhân hoạt động trong các lĩnh vực: - Xuất nhập khẩu hàng hóa - Xuất nhập khẩu lao động - Du lịch quốc tế - Vận tải quốc tế - Đầu tư quốc tế - Chuyển giao công nghệ quốc tế… Lúc này ngân hàng chi hộ và thu hộ các chủ thể trên Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long11
 12. 2. Vai trß c ña THANH TOAN QUỐC TẾ Thanh to ¸n què c tÕ víi nÒn kinh tÕ: - B«i tr¬n vµ thó c ®Èy ho ¹t ®é ng XNK - B«i tr¬n vµ thóc ®Èy ®Çu t- n-íc ngoµi - Thóc ®Èy c ¸c ho¹t ®é ng dÞch vô - Tăng c-ê ng thu hót kiÒu hèi vµ nguån lùc tµi chÝnh kh¸c - Thóc ®Èy thÞ tr-ê ng tµi chÝnh quèc gia héi nhËp què c tÕ. Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long12
 13. Thanh to ¸n què c tÕ víi NHTM: - Mang l¹i ng uån thu ®¸ng kÓ c ho ng ©n hµng vÒ s è l-îng vµ tû träng . - Lµ mé t m¾t xÝc h c h¾p nè i c ¸c ho ¹t ®é ng kh¸c c ña NHTM. - Lµ kh©u kh«ng thÓ thiÕu tro ng m«I tr-ê ng ho ¹t ®é ng kinh do anh. - T¹o ®iÒu kiÖn ®a d¹ng ho ¸ ho ¹t ®é ng ng ©n hµng , n©ng c ao n¨ng lùc c ¹nh tranh . Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long13
 14. 2. •ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng TTQT cña NHTM: C¸c c hØ tiªu ®ßn bÈy. - Tăng c -ê ng , hç trî ng hiÖp vô KD ng o ¹i tÖ - Tăng c-ê ng, hç trî nghiÖp vô tµi trî XNK - Tăng c-ê ng vµ hç trî nghiÖp vô tÝn dông - Tăng c -ê ng vµ hç trî dÞc h vô NH kh¸c - Tăng c -ê ng ng uån vè n - Cñng c è uy tÝn c ña NH Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long14
 15. 2. •ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng TTQT cña NHTM: C¸c c hØ tiªu trùc tiÕp. - Do anh thu, lîi nhuËn, s è vô khiÕu n¹i do lç i ng ©n hµng g ©y ra. - Tû s è DT TTQT/Tæ ng Do anh thu - Tû s è lîi nhuËn TTQT/Do anh thu - Tû s è lîi nhuËn TTQT/L·I kinh do anh NH - Tû s è lîi nhuËn TTQT/Vè n tù c ã; tæ ng tµi s ¶n, tæ ng CBCNV… - Tû s è vô khiÕu n¹i/Tæ ng s è mãn TT Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long15
 16. 2. •C¸c nh© tè ¶nh h­ëng ® TTQT cña NHTM: n Õn C¸c nh©n tè kh¸c h quan: - M«i tr-ê ng c hÝnh trÞ, m«I tr-ê ng kinh tÕ, m«i tr-ê ng ph¸p lý. C¸c nh©n tè c hñ quan: - Quy m« ho ¹t ®é ng c ña ng ©n hµng . - Th-¬ng hiÖu c ña NH - ChiÕn l-îc kinh do anh c ña NH - Ng uån nh©n lùc - NÒn t¶ng c «ng ng hÖ th«ng tin Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long16 - ChÝnh s ¸c h kh¸c h hµng
 17. 2. •HÑ thèng c¸c văn b¶n ph¸p lý ®iÒu chØnh ho¹t ®éng TTQT - Quy t¾c thè ng nhÊt vµ thùc hµnh vÒ tÝn dô ng c hø ng tõ (UCP) - Quy t¾c thè ng nhÊt vÒ nhê thu (URC) - C¸c ng uån luËt ®iÒu c hØnh hè i phiÕu - Ng uån luËt ®iÒu c hØnh TT S Ðc - Quy t¾c thè ng nhÊt vÒ ho µn tr¶ liªn hµng (IRR). ….. Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long17
 18. 3. •Nội dung chủ yếu của điều khoản thanh toán trong hợp đồng ngoại thương 3.1 Điều kiện tiền tệ: (currency): chọn đồng tiền và đối phó với rủi ro tỉ giá a. Các loại tiền tệ trong thanh toán quốc tế A1. Nếu căn cứ vào phạm vụ sử dụng: 3 loại - Tiền tệ thế giới (World currency): là đồng tiền được tất cả các nước trên thế giới thừa nhận và sử dụng làm phương tiện thanh toán quốc tế. Có thể hình thành do hiệp định hoặc bản chất tự nhiên mà vàng là đồng tiền thế giới Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long18
 19. 3. • các loại tiền (tt) - Tiền tệ quốc tế (international currency): là đồng tiền sinh ra từ các hiệp định của các khối kinh tế. - SDR của IMF - EUR của EU ... - Đồng tiền quốc gia (national currency): đồng tiền do một quốc gia phát hành, có thể sử dụng trong thanh toán quốc tế Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long19
 20. 3. • các loại tiền (tt) A 2. Căn cứ vào khả năng chuyển đổi - Đồng tiền tự do chuyển đổi (freely convertible currency) là đồng tiền được quyền tự do chuyển đổi sang các loại đồng tiền nước khác mà không bị hạn chế nào. Vì dụ: USD, EUR, GBP, JPY, SGD, … - Đồng tiền chuyển đối từng phần (partial free convertible currency): là loại tiền tệ mà việc chuyển đổi tùy thuộc vào một trong ba yếu tố sau + Chủ thể chuyển đổi: Người cư trú (resident) hay phi cư trú (non – resident). + Mức độ chuyển đổi: quy định hạn mức được tứ do chuyên đổi, qua hạn mức phải có giấy phép Biên soạn: Ths. Trần Thanh Long20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản