intTypePromotion=1

Bài giảng Thanh toán quốc tế - ThS. Phan Chung Thủy

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
102
lượt xem
9
download

Bài giảng Thanh toán quốc tế - ThS. Phan Chung Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thanh toán quốc tế do ThS. Phan Chung Thủy biên soạn gồm có 5 chương, với các nội dung như sau: Thị trường hối đoái, nghiệp vụ hối đoái quốc tế, phương tiện thanh toán quốc tế, phương thức thanh toán quốc tế, bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế và UCP 600. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế - ThS. Phan Chung Thủy

 1. THOÂNG TIN GIAÛNG VIEÂN Giaûng vieân : ThS. PHAN CHUNG THUÛY Đơn vị : BOÄ MOÂN KINH DOANH TIEÀN TEÄ THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ KHOA NGAÂN HAØNG Ñieän thoaïi: Cô quan : 8.530.561 Email: phanthuy@ueh.edu.vn Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy ÑEÀ CÖÔNG MOÂN HOÏC ÑEÀ CÖÔNG MOÂN HOÏC 1. Teân moân hoïc: Thanh toaùn quoác teá 7. Muïc tieâu: 2. Soá ñôn vò hoïc trình : 5 (75 tieát), Nhaän bieát vaø aùp duïng nhöõng kieán thöùc cô baûn veà 3. Ñoái töôïng: sinh vieân năm thöù 3 chuyeân ngaønh NH tieàn teä theá giôùi, caùc nghieäp vuï KDNT treân thò 4. Thôøi gian: 18 buoåi tröôøng hoái ñoaùi. 5. Phaân boá thôøi gian: Kyõ naêng phaân tích cô baûn vaø kyõ thuaät lieân quan Lyù thuyeát: 70% ñeán hoaït ñoäng ñaàu tö ngoaïi hoái. Bài tập, Kieåm tra giöõa kyø: 30% Caùch phaùt haønh vaø löu thoâng caùc phöông tieän TTQT vaø caùch thöïc hieän caùc phöông thöùc thanh 6. Yeâu caàu: Kinh teá quoác teá, Tieàn teä ngaân haøng, Kyõ toaùn trong caùc giao dòch thöông maïi, dòch vuï quoác thuaät nghieäp vuï ngoaïi thöông. teá & trong nöôùc. Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy NOÄI DUNG MOÂN HOÏC ÑEÀ CÖÔNG MOÂN HOÏC Teân chöông Soá tieát 8. Ñaùnh giaù 1- Thò tröôøng hoái ñoaùi 15 Thang ñieåm ñaùnh giaù keát quaû cuoái moân hoïc: 2- Nghieäp vuï hoái ñoaùi quoác teá 20 Ñieåm thi Ñieåm kieåm tra giöõa kyø 3- Phöông tieän thanh toaùn quoác teá 5 Ñieåm baøi taäp tình huoáng 4- Phöông thöùc thanh toaùn quoác teá 20 9. Taøi lieäu tham khaûo: 5-Bộ chứng từ trong TTQT&UCP600 15 Giaùo trình Thanh toaùn quoác teá : PGS-TS Traàn Toång coäng 75 Hoaøng Ngaân chuû bieân Baøi taäp &baøi giaûi thanh toaùn quoác teá: nhoùm taùc giaû (TS. Nguyeãn Minh Kieàu- chuû bieân) Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 1
 2. Chöông 1: Thò tröôøng ngoaïi hoái Muïc tieâu Nhöõng noäi dung trình baøy trong chöông Tyû giaù hoái ñoaùi I- Tyû giaù hoái ñoaùi Thò tröôøng ngoaïi hoái Phaân tích trong kinh doanh ngoaïi hoái Yeâu caàu cuûa chöông Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy I. Tyû giaù hoái ñoaùi 1- Khaùi nieäm 1. Khaù Khaùi nieä nieäm Samuelson – nhaø kinh teá hoïc ngöôøi Myõ cho raèng: 2. Phö Phöông phaù phaùp yeá yeát giaù giaù Tyû giaù hoái ñoaùi laø tyû giaù ñeå ñoåi tieàn cuûa moät 3. Nhö Nhöõng qui öôùc trong giao dòch hoá hoái ñoaù oaùi nöôùc laáy tieàn cuûa moät nöôùc khaùc. 4. Phö Phöông phaù phaùp tính cheù cheùo trong tyû tyû giaù giaù hoá hoái ñoaù oaùi Statyer – nhaø kinh teá ngöôøi Uùc, trong cuoán saùch thò tröôøng ngoaïi hoái, cho raèng: Moät ñoàng tieàn cuûa 5. Cô sôû sôû xaù xaùc ñònh tyû tyû giaù giaù moät nöôùc naøo ñoù thì baèng giaù trò cuûa moät soá 6. Caù Caùc nhaân toá toá aûnh nh höôûng ng ñeán tyû tyû giaù giaù hoá hoái ñoaù oaùi löôïng ñoàng tieàn nöôùc khaùc. 7. Phö Phöông phaù phaùp ñieà ieàu chæ chænh tyû tyû giaù giaù hoá hoái ñoaù oaùi Christopher vaø Bryan Lowes, ngöôøi Anh trong 8. Caù Caùc loaï loaïi tyû tyû giaù giaù thoâng duïduïng ng Distionary of economics cho raèng: Tyû giaù hoái ñoaùi laø giaù cuûa moät loaïi tieàn ñöôïc bieåu hieän giaù moät tieàn teä khaùc. Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 1- Khaùi nieäm (tt) 2- Phöông phaùp yeát giaù Nguyeân taéc Keát luaän: Tyû giaù hoái ñoaùi laø giaù caû cuûa moät ñôn vò tieàn 1 base currency = x counter currency hay 1 ñoàng tieàn yeát giaù = x ñoàng tieàn ñònh giaù teä nöôùc naøy theå hieän baèng soá löôïng ñôn vò tieàn teä nöôùc khaùc. Ví duï: = EUR/USD = 1.2489 – 92 hay USD/VND=17246 - 17250 GBP / USD = 1.9000 Base Currency Counter Currency Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 2
 3. 2 - Phöông phaùp yeát giaù 2.1 Phöông phaùp yeát giaù tröïc tieáp Ví duï: Nguyeân taéc: 1 ngoaïi teä = x noäi teä USD/CHF = 1.2067 Hoûi: ñoàng yeát giaù vaø ñoàng ñònh giaù?? Ví duï USD/JPY = 114.82 ôû Nhaät Nhö vaäy: USD/VND = 16248 ôû Vieät Nam o Ñoàng yeát giaù laø ñoàng tieàn bieåu thò giaù trò qua AÙp duïng : Nhaät, Thaùi Lan, Haøn Quoác vaø ñoàng ñònh giaù (heä soá 1, 100, 1000) Vieät Nam... o Ñoàng ñònh giaù laø ñoàng tieàn duøng ñeå xaùc ñònh Cuï theå: www.vcb.com.vn giaù trò cuûa ñoàng yeát giaù (h/s baát kyø) Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 2.2 Phöông phaùp yeát giaù giaùn tieáp 3 - Qui öôùc trong giao dòch hoái ñoaùi Kyù hieäu ñôn vò tieàn teä Nguyeân taéc: 1 noäi teä = y ngoaïi teä • all currency codes normally follow the ISO Ví duï: naming standard for countries for the first two GBP/USD = 1.9841 ôû Anh letters of the code • and then appended with a letter for the currency AUD/USD = 0.7667 ôû UÙc AÙp duïng : Anh, UÙc, Newzealand, United States USD Dollar Cuï theå: www.forexdirectory.net Great Britain GBP Pound European Union EUR EURO khaûo: www.exchangerates.com Tham khaû Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 3- Qui öôùc trong giao dòch hoái ñoaùi 3- Qui öôùc trong giao dòch hoái ñoaùi Phö Phöông phaù phaùp ñoïc tyû tyû giaù giaù: Spread Tyû giaù: ??? BID ASK GBP/USD = 1.9023 1.9026 Cable GBP/USD price 1.9023 to 1.9026 Mua GBP Baùn GBP GBP/USD Baùn USD Mua USD Quy taéc: Big Figure 1.90 In pips 23 - 26 o Soá nhoû laø giaù mua ñoàng tieàn yeát giaù (GBP), laø giaù baùn ñoàng tieàn ñònh giaù (USD). The price quoted o Soá lôùn laø giaù baùn ñoàng tieàn yeát giaù (GBP), laø giaù mua ñoàng tieàn ñònh giaù (USD). Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 3
 4. 4- Phöông phaùp tính cheùo 4- Phöông phaùp tính cheùo 4.1 Khaùi nieäm Ví duï 1 Tyû giaù cheùo laø tyû giaù giöõa hai ñoàng tieàn khoâng phaûi USD/JPY= 117.88 laø USD ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua USD. USD/CHF =1.3162 4.2 Nguyeân taéc xaùc ñònh Tính CHF/JPY? a. Nguyeân lyù cô baûn Tyû giaù cheùo giöõa 2 ñoàng tieàn yeát giaù tröïc tieáp baèng tyû giaù giöõa USD vaø ñoàng tieàn ñònh giaù A/B = A/C *C/B chia cho tyû giaù giöõa USD vaø ñoàng tieàn yeát giaù. Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 4- Phöông phaùp tính cheùo 4- Phöông phaùp tính cheùo Ví duï 2 Ví duï 3 GBP/USD=1.7347 GBP/USD=1.7347 AUD/USD=0.7302 USD/CAD=1.1933 Tính GBP/AUD? Tính GBP/CAD ? Tyû giaù cheùo giöõa 2 ñoàng tieàn yeát giaù giaùn tieáp Tyû giaù cheùo giöõa 1 ñoàng tieàn yeát giaù giaùn tieáp vaø baèng tyû giaù giöõa ñoàng tieàn yeát giaù vaø USD chia 1 ñoàng tieàn yeát giaù tröïc tieáp baèng tyû giaù giöõa cho tyû giaù giöõa ñoàng tieàn ñònh giaù vaø USD. ñoàng tieàn yeát giaù vaø USD nhaân cho tyû giaù giöõa USD vaø ñoàng tieàn ñònh giaù. Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy b- Vaän duïng nguyeân taéc tính cheùo ñeå tính b- Vaän duïng nguyeân taéc tính cheùo ñeå tính tyû giaù mua vaø tyû giaù baùn tyû giaù mua vaø tyû giaù baùn Hai ñoàng tieàn yeát giaù tröïc tieáp Moät yeát giaù tröïc tieáp vaø moät yeát giaù giaùn tieáp Ví duï: Ví duï: Moät coâng ty Nhaät taïi Canada xuaát khaåu moät loâ haøng thu Moät coâng ty Phaùp xuaát khaåu moät loâ haøng thu ñöôïc ñöôïc 100,000 CAD caàn baùn cho ngaân haøng ñeå chi traû 100,000 EUR, caàn baùn cho ngaân haøng ñeå laáy CHF nhaèm löông cho nhaân vieân vaø caùc khoaûn thanh toaùn khaùc. Khi thanh toaùn cho hôïp ñoàng nhaäp khaåu ñaõ ñeán haïn. Khi ñoù, ñoù, ngaân haøng seõ thanh toaùn cho coâng ty bao nhieâu ngaân haøng seõ thanh toaùn cho coâng ty bao nhieâu CHF? JPY? Vôùi EUR/USD = 1.1901 -1.1904 Vôùi USD/JPY = 118.86 – 90 USD/CHF = 1.3038 -1.3042 USD/CAD = 1.1937 – 42 Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 4
 5. b- Vaän duïng nguyeân taéc tính cheùo ñeå tính 5- Cô sôû xaùc ñònh tyû giaù tyû giaù mua vaø tyû giaù baùn 5.1 Trong cheá ñoä baûn vò vaøng Hai ñoàng tieàn yeát giaù giaùn tieáp a. Khaùi nieäm Ví duï: Laø cheá ñoä maø vaøng ñöôïc choïn laøm kim loaïi tieàn teä duy Moät coâng ty Anh xuaát khaåu moät loâ haøng thu ñöôïc 1000 nhaát. GBP, caàn baùn cho ngaân haøng laáy AUD ñeå thanh toaùn moät hôïp ñoàng nhaäp khaåu ñaõ ñeán haïn. Tieàn ñöôïc ñuùc baèng vaøng. Song song vôùi noù laø tieàn Vôùi GBP/USD = 1.7565 – 1.7569 giaáy khaû hoaùn AUD/USD = 0.7430 – 0.7434 Ví duï: Caâu hoûi: 1FRF=0.32258 gr vaøng (Phaùp - 1803) a. Tính tyû giaù mua vaø baùn cuûa tyû giaù cheùo GBP/AUD 1GBP=7.32 gr vaøng (Anh - 1821) b. Khi ñoù, ngaân haøng seõ thanh toaùn cho coâng ty bao 1USD=1.50463 gr vaøng (Myõ - 1879) nhieâu AUD? Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 5.1 Cheá ñoä baûn vò vaøng 5.1 Cheá ñoä baûn vò vaøng b. Ñaëc ñieåm Cheá ñoä baûn vò vaøng thoi: Laø cheá ñoä baûn vò vaøng khoâng troïn veïn. Theo ñoù, giaáy c. Nguyeân nhaân suïp ñoå cuûa cheá ñoä baûn vò vaøng baïc ngaân haøng chæ ñöôïc ñoåi ra vaøng thoi vôùi soá löôïng Do chieán tranh theá giôùi thöù nhaát 1914-1918 (Ñöùc, Aùo, vaø ñieàu kieän haïn cheá. Hung >< Anh, Phaùp, Nga). Cheá ñoä baûn vò hoái ñoaùi vaøng Laø cheá ñoä tieàn teä, giaáy baïc ngaân haøng ko tröïc tieáp ñoåi Theá giôùi chia thaønh nhieàu cheá ñoä tyû giaù: ra vaøng, chæ ñöôïc pheùp ñoåi ra ngoaïi hoái, theo tyû giaù - Cheá ñoä baûn vò vaøng nguyeân thuûy (Myõ) aán ñònh vôùi ngoaïi teä maïnh coù theå ñoåi ra vaøng. - Cheá ñoä baûn vò vaøng thoi (Anh Phaùp) Ví duï: 1 HKD= 1/10 GBP - Cheá ñoä hoái ñoaùi vaøng, ngoaïi teä baûn vò 1VND = 1/35 USD - Cheá ñoä tieàn giaáy baát khaû hoaùn (Ñöùc) Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 5.1 Cheá ñoä baûn vò vaøng 5.1 Cheá ñoä baûn vò vaøng d. Cô cheá xaùc ñònh tyû giaù: Ví duï: Ví duï: Coâng ty Myõ nhaäp cuûa coâng ty Anh haøng hoùa trò 1GBP=7,32 gr vaøng (Anh-1821) giaù 100,000 GBP, chi phí ñeå ñöa vaøng töø Myõ 1USD=1,50463 gr vaøng(Myõ-1879) sang Anh laø 1%. Hoûi coâng ty Myõ seõ thanh toaùn Suy ra: GBP/USD =7.32/1.50463 = 4.86. cho coâng ty Anh theo hình thöùc naøo? Cô cheá: Tyû giaù giöõa GBP/USD ñöôïc xaùc ñònh thoâng Phöông aùn 1: thanh toaùn baèng vaøng qua nguyeân lyù ñoàng giaù vaøng hay ngang giaù vaøng. Phöông aùn 2: thanh toaùn baèng USD Ñieåm vaøng Ñieåm xuaát vaøng Ñieåm nhaäp vaøng Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 5
 6. 5.1 Cheá ñoä baûn vò vaøng 5.2 Heä thoáng tieàn teä Bretton Woods Muïc tieâu: Nhaän xeùt: Naâng cao vò theá USD, chuyeån thaønh ñoàng tieàn thoáng Ñieåm xuaát vaøng cuûa Myõ = 4,91363 vaø cuõng chính trò. laø ñieåm nhaäp vaøng cuûa Anh. Ñeà aùn: Toùm laïi: Vaøo ngaøy 5-4-1943, Myõ coâng boá ñeà aùn do Harry Giôùi haïn leân xuoáng cuûa tyû giaù hoái ñoaùi laø ngang White soaïn thaûo. giaù vaøng coäng tröø chi phí chuyeån vaøng giöõa caùc nöôùc. • Thaønh laäp moät t/c taøi chính quoác teá • Thieát laäp moät cheá ñoä tyû giaù hoái ñoaùi coá ñònh, laáy ñola Myõ laøm chuaån. • Thuû tieâu moïi khu vöïc tieàn teä, môû roäng töï do chuyeån ñoåi tieàn teä giöõa caùc nöôùc Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 5.2 Heä thoáng tieàn teä Bretton Woods 5.2 Heä thoáng tieàn teä Bretton Woods Muïc tieâu: 1-7-1944, Myõ chính thöùc trieäu taäp hoäi nghò quoác teá toå Khaéc phuïc thöïc traïng neàn kinh teá Anh chöùc taïi Bretton Woods - New Hamptshire, Baéc Myõ. Ñeà aùn: Hoäi nghò keùo daøi töø ngaøy 1/7/1944 ñeán ngaøy 20/7/1944 Vaøo ngaøy 6-4-1943, Anh cuõng ñöa ra moät ñeà aùn do döôùi söï laõnh ñaïo cuûa J.M.Keynes vaø H.D.White (44). J.M.Keynes soaïn thaûo. Hoäi nghò ñaõ ñi ñeán thoûa thuaän: • Thaønh laäp lieân minh “thanh toaùn buø tröø” phaùt haønh • Thaønh laäp IMF - International Monetary Fund ñoàng tieàn ghi soå (BANCOR) duøng trong thanh toaùn vaø www.imf.org döï tröõ quoác teá. • NH theá giôùi WB www.worldbank.org • Ñeà nghò thöïc thi cheá ñoä tyû giaù hoái ñoaùi linh hoaït. • Hình thaønh heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi Bretton Woods. Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Heä thoáng TGHD Bretton Woods Heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi Bretton The gold exchange standard Woods Ñaëc ñieåm Caùc cuoäc khuûng hoaûng tieàn teä buøng noå vaøo 1969- o Laø heä thoáng tyû giaù coá ñònh theo USD 1970 Ñöùc, Haø lan, Canada thaû noåi tyû giaù. o Tyû giaù hoái ñoaùi chính thöùc cuûa caùc nöôùc hoäi vieân hình Naêm 1971, Toång thoáng Nixon chính thöùc baõi boû vieäc thaønh treân cô sôû so saùnh vôùi haøm löôïng vaøng chính ñoåi USD ra vaøng cho chính phuû caùc nöôùc, tuyeân boá phaù thöùc cuûa USD (0,888671gr - 35USD/ounce) vaø khoâng giaù USD laàn 1 laø 7.89% (1USD=0.8185 gr vaøng), môû roäng khung bieân ñoä 2,25% (12/1971). ñöôïc bieán ñoäng quaù phaïm vi +- x% (1%) cuûa tyû giaù chính thöùc ñaõ ñaêng kyù taïi IMF. 12/2/1973, Myõ tuyeân boá phaù giaù USD laàn thöù hai caùc nöôùc thaû noåi tyû giaù. Ví duï: ??? Nguyeân nhaân 1USD =4 DEM 1 USD= 6FRF 1USD =360JPY….. Heä Heä thoá thoáng ng tieà tieàn teä teä BrettonWoods chí chính thöù thöùc keá keát thuù thuùc Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 6
 7. 5.3 Cheá ñoä tieàn teä ngaøy nay 6. Phaân tích trong kinh doanh ngoaïi hoái Tyû giaù coá ñònh (Fixed Exchange rate) Tyû giaù thaû noåi töï do vaø tyû giaù thaû noåi coù quaûn Phaân tích cô baûn (Fundamental analysis) Laø phaân tích caùc thoâng tin töø chæ tieâu kinh teá vó moâ, lyù - tyû giaù linh hoaït (Flexible exchange Rate ñoäng thaùi cuûa caùc CP, CT – XH aûnh höôûng ñeán tyû Regimes) giaù hoái ñoaùi hay thò tröôøng ngoaïi hoái. Phaân tích kyõ thuaät (Technical analysis) Tyû giaù thaû noåi töï do (Freely Floating Laø söï nghieân cöùu veà lòch söû dieãn bieán cuûa caùc soá Exchange rate) lieäu veà giaù, xu höôùng thò tröôøng thoâng qua caùc bieåu Tyû giaù thaû noåi coù quaûn lyù (Managed Float ñoà, moâ hình trong quaù khöù nhaèm döï baùo xu höôùng tieáp theo cuûa thò tröôøng. exchange rate) Tyû giaù thaû noåi taäp theå Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 6.1.1 Caùc nhaân toá a/h ñeán TGHÑ 6.1.1 Caùc nhaân toá a/h ñeán TGHÑ Laïm phaùt t/ñ ñeán TGHÑ? a. Nhoùm yeáu toá veà laïm phaùt Lyù thuyeát ñoàng giaù söùc mua (Purchasing Laïm phaùt laø söï suy giaûm söùc mua cuûa tieàn teä Power Parity) vaø ñöôïc ño löôøng baèng chæ soá giaù caû chung Giaû thieát: Trong moät neàn kinh teá caïnh tranh ngaøy caøng taêng leân. laønh maïnh, töùc laø cöôùc phí vaän chuyeån, thueá haûi quan baèng 0. Do ñoù, neáu caùc haøng hoùa ñeàu ñoàng nhaát thì ngöôøi tieâu duøng seõ mua haøng ôû nöôùc naøo maø giaù thaät söï thaáp. Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 6.1.1 Caùc nhaân toá a/h ñeán TGHÑ 6.1.1 Caùc nhaân toá a/h ñeán TGHÑ Ví duï: b. Caùn caân thanh toaùn quoác teá T Newyork Toronto Caùn caân thanh toaùn quoác teá laø moät baûng toång HaøngX Tñk 100 USD 120 CAD hôïp phaûn aùnh caùc giao dòch veà thöông maïi, Tck 102 USD 123,6 CAD dòch vuï, chuyeån tieàn, ñaàu tö, vay nôï cuûa moät nöôùc vôùi caùc nöôùc khaùc. Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 7
 8. 6.1.1 Caùc nhaân toá a/h ñeán TGHÑ CAÙN CAÂN THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ c. Nhaân toá laõi suaát THU CHI - Laõi suaát töông ñoái : Thay ñoåi trong laõi suaát töông ñoái taùc ñoäng ñeán Caùn caân t/maïi Xuaát khaåu Nhaäp khaåu hoaït ñoäng ñaàu tö CK nöôùc ngoaøi vaø ngöôïc laïi, chính hoaït ñoäng ñaàu tö CK taùc ñoäng ñeán cung caàu tieàn teä tyû giaù hoái ñoaùi. Caùn caân Lôïi töùc ñaàu tö Lôïi töùc ñaàu tö Ví duï: laõi suaát cuûa Myõ giảm trong khi laõi suaát cuûa Anh ko thay ñoåi thanh toaùn vaõng Dòch vuï Dòch vuï - Laõi suaát thöïc: Laõi suaát cao töông ñoái thu huùt voán nöôùc ngoaøi lai Chuyeån nhöôïng moät chieàu laïm phaùt cao giaûm giaù noäi teä ko khuyeán khích hoaït ñoäng ñaàu tö nöôùc ngoaøi ………… xem xeùt laõi suaát thöïc - Sö töông quan cao giöõa cheânh leäch laõi suaát thöïc giöõa hai quoác gia Vieän trôï vôùi tyû giaù hoái ñoaùi. Kieàu hoái Caùn caân voán ÑTNN Ñaàu tö ra Thu nôï, Vay nôï Traû nôï, cho vay Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 7- Phöông phaùp ñieàu chænh tyû giaù 6.1.1 Caùc nhaân toá a/h ñeán TGHÑ hoái ñoaùi d. Sự kiểm soaùt cuûa chính phuû Caùc coâng cuï cuûa chính saùch taøi chính tieàn teä: dtbb, laõi Chính saùch chieát khaáu suaát cô baûn, laõi suaát taùi ck, taùi caáp voán, nghieäp vuï thò Chính saùch thò tröôøng môû tröôøng môû… Chính saùch taøi khoùa: taêng/giaûm chi tieâu cuûa chính phuû Quyõ döï tröõ bình oån hoái ñoaùi trong ngaân saùch. e. Söï kyø voïng cuûa nhaø ñaàu tö Phaù giaù tieàn teä (Devaluation) (caùc yeáu toá kinh teá, chính trò, xaõ hoäi, taâm lyù) Naâng giaù tieàn teä (Revaluation) Caùc söï kieän taïi Myõ Döï baùo cuûa thò tröôøng veà laõi suaát, tyû giaù. Taâm lyù nhaø ñaàu tö Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 8- Caùc loaïi tyû giaù thoâng duïng 8- Caùc loaïi tyû giaù thoâng duïng Tyû giaù kinh doanh cuûa NHTM Tyû giaù chính thöùc Tyû giaù xuaát khaåu: Tyû giaù môû cöûa Toång giaù voán haøng VN treân saøn taøu Tyû giaù ñoùng cöûa Ngoaïi teä thu theo giaù FOB taïi caûng VN Tyû giaù cao nhaát Tyû giaù nhaäp khaåu: Tyû giaù thaáp nhaát Toång giaù baùn haøng nhaäp taïi caûng VN Tyû giaù kinh doanh cuûa NHTM Ngoaïi teä traû theo giaù CIF taïi caûng VN Tyû giaù xuaát khaåu Tyû giaù nhaäp khaåu Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 8
 9. 1. Khaùi nieäm Theo PLNH 2005, ngoaïi hoái goàm: II. THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI Ngoaïi teä (FOREIGN EXCHANGE Caùc giaáy tôø coù giaù ghi baèng ngoaïi teä MARKET) Vaøng tieâu chuaån quoác teá Ñoàng tieàn quoác gia do ngöôøi khoâng cö truù naém giöõ. Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 1. Khaùi nieäm PHAÂN LOAÏI Thò tröôøng ngoaïi hoái (Foreign exchang market) Thò tröôøng ngoaïi hoái: chia thaønh 2 caáp: o Thò tröôøng lieân ngaân haøng, thò tröôøng baùn Cung Caàu buoân o Thò tröôøng khaùch haøng, thò tröôøng baùn leû. Giaù Ñieàu kieän mua baùn Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Thò tröôøng lieân ngaân haøng Thò tröôøng lieân ngaân haøng Phaàn lôùn giao dòch treân thò tröôøng laø mua vaø Laø moät maïng löôùi caùc quan heä ngaân haøng ñaïi baùn “tieàn gôûi ngaân haøng” ghi baèng caùc ñoàng lyù. tieàn khaùc nhau. Laø söï lieân keát toaøn caàu giöõa caùc ngaân haøng, Caùc beân tham gia chuû yeáu: caùc nhaø buoân phi ngaân haøng vaø caùc nhaø moâi o NHTM lôùn giôùi o Nhaø moâi giôùi ngoaïi hoái Ko taäp trung ñaët ñòa ñieåm taïi moät quoác gia o Caùc khaùch haøng TM: coâng ty ña quoác gia. duy nhaát, maø raûi ra khaép caùc trung taâm taøi o NHTW chính theá giôùi. Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 9
 10. Thò tröôøng baùn leû 2. Ñaëc ñieåm Laø nôi giao dòch giöõa caùc NH nhoû (hoaëc VP Không phí dịch vụ ñòa phöông cuûa caùc NH lôùn ) vôùi KH, caùc Không qua trung gian đặt lệnh doanh nghieäp. Không giới hạn giao dịch Thaønh vieân tham gia: Phí giao dịch thấp o NHTM Thị trường giao dịch 24h/5 o DN hoaït ñoäng XNK Không ai có khả năng định hướng thị trường o Caù nhaân. Độ thanh khoản cao Thị trường 2 chiều, 2 mặt. Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 3. Chöùc naêng 4. Thaønh vieân tham gia Chöùc naêng cuûa Forex ? Thaønh vieân naøo laø quan troïng nhaát * 1. Phuïc vu TMQT (primary role) Ñaët Ñaët leänh leänh Ñaáu giaù môû 2. Phuïc vuï luaân chuyeån voán quoác teá 2 chieàu Ñaët 3. Nôi hình thaønh tyû giaù Ñaët leänh % % leänh 4. Nôi KD vaø phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù Ñaët leänh Ñaët leänh Giaù tay trong ☺ Giaù tay trong 5. Nôi NHTW can thieäp leân tyû giaù Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 5. Caùch thöùc giao dòch 6. Caùc nghieäp vuï kinh doanh ngoaïi hoái FOREX Giao dòch taïi saøn vôùi heä thoáng rao giaù coâng khai (open outcry system) PRIMARY DERIVATIVE OPERATIONS OPERATIONS (Nghieäp vuï phaùi sinh) (Nghieäp vuï sô caáp) Giao dòch thoâng qua heä thoáng giao dòch ñieän töû (Electronic market) SPOT FORWARD SWAP OPTION FUTURES OTC – OTC – OTC – OTC – OTC – OTC – OTC – OTC EXCHANGE Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 10
 11. Chöông 2 I. Nghieäp vuï giao ngay NGHIEÄP VUÏ HOÁI ÑOAÙI QUOÁC (Spot operations) TEÁ Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Khaùi nieäm Khaùi nieäm Ví duï II. Nghieäp vuï kinh doanh Ngaøy 7/11/05, KH A mua 100.000 USD töø cheânh leäch giaù NHÑoâng AÙ, bieát raèng: o Tyû giaù USD/VND 7/11:15886-15890 (arbitrage operations) o Tyû giaù USD/VND 9/11:15888-15892 o Xaùc ñònh ñoái khoaûn VND khaùch haøng A traû cho NH Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Toång quan Ví duï Taïi thôøi ñieåm t, ta coù thoâng tin tyû giaù treân thò tröôøng Muïc ñích: söû duïng söï cheânh leäch giaù ôû caùc tieàn teä nhö sau: thò tröôøng ngoaïi hoái ñeå kieám lôïi nhuaän. GBP/USD = 1,5410/05 ôû Newyork Caùch thöïc hieän: mua ôû nôi giaù thaáp vaø baùn ôû USD/EUR = 0,9419/87 ôû Frankfruit nôi giaù cao GBP/EUR = 1,4621/71 ôû London Kinh doanh 100 trieäu GBP treân ba thò tröôøng? khuynh höôùng laøm bình quaân tyû giaù giöõa caùc thò tröôøng khaùc nhau. Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 11
 12. Söû duïng thò tröôøng giao ngay Ñaùp öùng nhu caàu mua hoaëc baùn ngoaïi teä ôû hieän taïi. Nhaø xuaát khaåu III. Nghieäp vuï kyø haïn Nhaø nhaäp khaåu (Forward operations) Thò tröôøng giao ngay khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu mua hoaëc baùn ngoaïi teä maø chuyeån giao trong töông lai. Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 1. Khaùi nieäm 2. Xaùc ñònh tyû giaù kyø haïn Giao dòch hoái ñoaùi kyø haïn laø giao dòch ngoaïi F= S(1+nrd)/(1+nry) teä maø moïi thoûa thuaän giöõa hai beân mua vaø baùn veà loaïi ngoaïi teä, tyû giaù, thôøi haïn hôïp Trong ñoù: ñoàng ñeàu dieãn ra ôû hieän taïi nhöng vieäc F: tyû giaù kyø haïn chuyeån giao ngoaïi teä seõ thöïc hieän trong töông S: tyû giaù giao ngay lai. rd: laõi suaát ñoàng tieàn ñònh giaù Tyû giaù kyø haïn ry: laõi suaát ñoàng tieàn yeát giaù Hôïp ñoàng kyø haïn Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 2. Xaùc ñònh tyû giaù kyø haïn 2. Xaùc ñònh tyû giaù kyø haïn Caùc ngaân haøng thöông maïi xaùc ñònh tyû giaù kyø Coâng thöùc xñ tyû giaù kyø haïn cuûa NHTM VN haïn nhö sau: S m [LSTG (VND ) − LSCV ( NT ) ]n F = S + Ñieåm kyø haïn Fm = S m + 36000 Coâng thöùc xaùc ñònh tyû giaù mua vaø baùn kyø haïn: Fm=Sm + Sm.N.[LSTG(B)– LSCV(A)] Fb= Sb + Sb .N.[LSCV(B) – LSTG(A)] S b [LSCV (VND ) − LSTG ( NT ) ]n Fb = S b + Nhaän xeùt: 36000 Ls(B) > Ls(A) F>S Ls(B) < Ls(A) F
 13. 3. Söû duïng hôïp ñoàng coù kyø haïn Thoaû maõn nhu caàu mua hoaëc baùn ngoaïi teä trong töông lai vôùi khaû naêng ñaûm baûo: Chaéc chaén coù theå mua hoaëc baùn ngoaïi teä theo IV. Nghieäp vuï hoaùn ñoåi nhu caàu cuûa mình (Swap operations) Chaéc chaén tyû giaù seõ ñöôïc aùp duïng. Hôïp ñoàng kyø haïn ñöôïc söû duïng nhö laø moät coâng cuï ngöøa ruûi ro tyû giaù Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Khaùi nieäm 2. Phaân loaïi Nghieäp vuï hoaùn ñoåi laø coâng cuï phoøng traùnh ruûi Theo ñoái töôïng, giao dòch hoaùn ñoåi goàm 2 ro tyû giaù, ñaùp öùng nhu caàu mua/baùn ngoaïi teä loaïi: maø vieäc chuyeån giao xaûy ra ôû caû 2 thôøi ñieåm: Giao dòch hoaùn ñoåi giöõa NH vaø NH ngaøy hieäu löïc vaø ngaøy ñaùo haïn. Giao dòch hoaùn ñoåi giöõa NH vaø KH Swaps bao goàm 2 giao dòch: Theo tính chaát, giao dòch hoaùn ñoåi goàm 2 loaïi: o Mua giao ngay vaø baùn coù kyø haïn Giao dòch hoaùn ñoåi goàm: Spot, Forward o Hoaëc, baùn giao ngay vaø mua coù kyø haïn Giao dòch hoaùn ñoåi goàm: Forward, Forward. Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Ví duï 3. Cô cheá giao dòch Ngaøy10/06/2007 coù tyû giaù USD/VND: 16260 – Giao dòch hoaùn ñoåi giöõa NH vaø KH 62, laõi suaát USD: 4,2 – 5,8% vaø VND: 6,6 – 7,6%. Coâng ty A caàn VND neân muoán baùn 32.000USD KH mua giao ngay vaø baùn NH baùn giao ngay vaø coù kyø haïn mua coù kyø haïn nhöng Coâng ty bieát raèng 3 thaùng sau seõ caàn mua laïi soá USD naøy ñeå thanh toaùn HÑNK. NH mua giao ngay vaø lôïi nhuaän cuûa coâng ty KH baùn giao ngay vaø mua coù kyø haïn baùn coù kyø haïn lôïi nhuaän cuûa ngaân haøng Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 13
 14. Minh hoïa Cty A coù moät loâ haøng NK trò giaù 100.000 USD traû chaäm 3 thaùng, VI. Nghieäp vuï quyeàn choïn Ñeå phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù, cty A ñeán NH (options) ACB mua moät quyeàn choïn mua (call options) trò giaù 100.000 USD, thôøi haïn 3 thaùng, vôùi tyû giaù USD/VND thöïc hieän laø 15.998 vaø chi phí maø coâng ty phaûi traû cho NH ACB laø 300VND/USD. Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 1. Khaùi nieäm 2. Moät soá thuaät ngöõ lieân quan Ngöôøi mua quyeàn Quyeàn choïn (options) laø moät coâng cuï taøi Ngöôøi baùn quyeàn chính, cho pheùp ngöôøi mua noù coù quyeàn nhöng khoâng baét buoäc ñöôïc mua (call) hoaëc baùn (put) Taøi saûn cô sôû moät coâng cuï taøi chính khaùc ôû moät möùc giaù hay Tyû giaù thöïc hieän(strike) thôøi haïn xaùc ñònh tröôùc. Trò giaù hôïp ñoàng quyeàn choïn n/vuï ngöôøi mua & ngöôøi baùn options? Thôøi haïn cuûa quyeàn choïn Phí mua quyeàn(premium) Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 2. Moät soá thuaät ngöõ lieân quan 2. Moät soá thuaät ngöõ lieân quan Loaïi quyeàn choïn: loaïi quyeàn maø ngöôøi mua o Quyeàn choïn baùn (put options): laø kieåu quyeàn naém giöõ. choïn maø cho pheùp ngöôøi mua noù coù quyeàn o Quyeàn choïn mua (call options): laø kieåu nhöng khoâng baét buoäc ñöôïc baùn moät soá löôïng quyeàn choïn maø cho pheùp ngöôøi mua noù coù ngoaïi teä ôû moät möùc giaù vaø trong thôøi haïn quyeàn nhöng khoâng baét buoäc ñöôïc mua moät ñöôïc xaùc ñònh tröôùc. soá löôïng ngoaïi teä ôû moät möùc giaù vaø trong Kieåu quyeàn choïn thôøi haïn ñöôïc xaùc ñònh tröôùc o Quyeàn choïn kieåu Myõ o Quyeàn choïn kieåu Chaâu AÂu Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 14
 15. 3. Söû duïng hôïp ñoàng quyeàn choïn Minh hoïa quyeàn choïn mua Nhaø NK Myõ coù khoaûn phaûi traû 62.500 DEM cho nhaø XK Ñöùc trong thôøi haïn 60 V. Nghieäp vuï giao sau ngaøy. Nhaø NK mua quyeàn choïn mua kieåu Myõ vôùi nhöõng ñieàu khoaûn sau: (Futures) Tyû giaù thöïc hieän: 0,64USD/DEM Phí giao dòch laø 0,02 USD/DEM Thôøi haïn hôïp ñoàng laø 60 ngaøy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Khaùi nieäm Ñaëc ñieåm Ñöôïc thöïc hieän taïi quaày giao dòch mua baùn cuûa thò Thò tröôøng ngoaïi teä giao sau (currency tröôøng thoâng qua moâi giôùi (broker) future market) laø thò tröôøng giao dòch caùc HÑGS phaûi coù tieàn kyù quyõ. hôïp ñoàng mua baùn ngoaïi teä giao sau, thöïc HÑGS coù tính thanh khoaûn cao phaàn lôùn HÑGS chaát chính laø thò tröôøng coù kì haïn ñöôïc thöôøng keát thuùc tröôùc thôøi haïn. tieâu chuaån hoaù veà loaïi ngoaïi teä giao dòch, HÑGS chæ coù 4 ngaøy coù giaù trò trong naêm. Ngaøy soá löôïng ngoaïi teä giao dòch, ngaøy chuyeån thöù 4 tuaàn thöù ba cuûa caùc thaùng 3,6,9,12. giao ngoaïi teä (sau ñaây goïi taét laø hôïp ñoàng Caùc khoaûn lôøi loã ñöôïc ghi nhaän haøng ngaøy thoâng giao sau). qua Phoøng giao hoaùn (clearing house) Thò tröôøng giao sau quy ñònh kích côõ cho moät ñôn vò hôïp ñoàng. Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Chuaån hoaù hôïp ñoàng giao sau (IMM Giao dòch hoái ñoaùi giao sau – Chicago) Giao dòch giao sau – Giao dòch mua/hoaëc baùn ngoaïi teä maø vieäc chuyeån giao ñöôïc thöïc hieän sau moät thôøi haïn nhaát ñònh Loaïi ngoaïi Trò giaù hôïp Kyù quyõ ñöôïc thieát laäp bôûi Sôû giao dòch teä ñoàng Thöïc chaát giao dòch giao sau chính laø giao dòch coù kyø haïn AUD 100.000 Laàn ñaàu: $1215, duy trì: nhöng ñöôïc chuaån hoaù veà ($900) Loaïi ngoaïi teä giao dòch GBP 62.500 $4050 ($3000) Trò giaù hôïp ñoàng Thôøi haïn giao dòch CAD 100.000 $1080 ($800) Coâng duïng – Vöøa laø coâng cuï kinh doanh vöøa laø coâng cuï EUR 125.000 $2700 ($2000) phoøng traùnh ruûi ro tyû bieán ñoäng cuûa tyû giaù JPY 12.500.000 $1890 ($1400) CHF 125.000 $4050 ($4050) Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 15
 16. Chuaån hoaù hôïp ñoàng giao sau Söû duïng HÑ giao sau nhö moät coâng cuï (LiFFE- London international töï baûo hieåm financial futures market) Töï baûo hieåm mua (long hedge) Loaïi ngoaïi teä Trò giaù hôïp ñoàng CHF 120.000 Giaû söû ngaøy 1/3 moät nhaø nhaäp khaåu nhaäp 1.000 DEM 125.000 chieác ñoàng hoà Thuïy Só vôùi ñôn giaù laø 375CHF giao haøng vaø thanh toaùn vaøo 5/9. Tyû giaù luùc naøy laø GBP 62.500 USD/CHF = 1,7066 hay CHF/USD = =0,5860. Neáu FRF 250.000 CHF leân giaù so vôùi USD thì chi phí nhaäp khaåu JPY 12.500.000 baèng USD seõ gia taêng. Laøm theá naøo ñeå töï baûo EUR 100.000 hieåm ruûi ro taêng giaù CHF? Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Phaân bieät giöõa giao dòch coù kyø haïn vaø giao dòch giao sau Ñieåm khaùc bieät Giao dòch coù kyø haïn Giao dòch giao sau Loaïi ngoaïi teä Do 2 beân thoaû thuaän Do sôû giao dòch ñöa ra Chöông 3 Trò giaù HÑ do 2 beân thoaû thuaän do Sôû giao dòch qui ñònh tuøy theo loaïi ngoaïi teä Thôøi haïn Do 2 beân thoaû thuaän, thöôøng laø boäi Do Sôû giao dòch aán ñònh NHÖÕNG PHÖÔNG TIEÄN soá cuûa 30 ngaøy Thanh toaùn Chöa coù thanh toaùn tieàn teä tröôùc Thanh toaùn haøng ngaøy tuøy theo bieán Thanh toaùn sau ngaøy hôïp ñoàng ñeán haïn ñoäng tyû giaù Treân 90% HÑ ñöôïc thanh toaùn sau Chöa ñeán 2% HÑ ñöôïc thanh toaùn THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ cuøng cuøng khi ñeán haïn thoâng qua chuyeån giao ngoaïi teä Tyû giaù Tyû giaù coá ñònh bieát tröôùc Tyû giaù thay ñoåi haøng ngaøy Yeâu caàu kyù quyõ Thöôøng laø khoâng, ñoâi khi ñoøi hoûi Baét buoäc kyù quyõ moät soá löôïng ngoaïi teä haïn möùc tín duïng töø 5-10% nhaát ñònh vaø ñieàu chænh theo thò tröôøng haèng ngaøy. Hoa hoàng Cheânh leäch giöõa giaù baùn vaø giaù mua Khaùch haøng traû hoa hoàng cho ngöôøi moâi giôùi, ngöôøi moâi giôùi traû chi phí cho Sôû Bien soan: ThS Phan Chung Thuy giao dòch Bien soan: ThS Phan Chung Thuy PHÖÔNG TIEÄN THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ Thöông phieáu- Trade bill Hoái phieáu- Bill of exchange I. Hoái phieáu Leänh phieáu – Promissory notes Seùc- Cheque Theû- Card Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 16
 17. 1. Khaùi nieäm 1. Khaùi nieäm Hoái phieáu laø moät meänh leänh ñoøi tieàn voâ ñieàu kieän do ngöôøi xuaát khaåu , ngöôøi baùn, ngöôøi cung öùng dòch vuï …kyù phaùt ñoøi tieàn ngöôøi Drawer nhaäp khaåu, ngöôøi mua, ngöôøi nhaän cung öùng vaø yeâu caàu ngöôøi naøy phaûi traû moät soá tieàn Beneficiary nhaát ñònh, taïi moät ñòa ñieåm nhaát ñònh, trong moät thôøi gian xaùc ñònh cho ngöôøi höôûng lôïi quy ñònh trong meänh leänh aáy. Drawee hoái phieáu thöông maïi. Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy No……… BILL OF EXCHANGE 2. Cô sôû phaùp lyù ----2004 For At …………………. sight of this FIRST Bill of Exchange (Second of the Luaät hoái phieáu cuûa Anh 1882 same tenor and date being unpaid) Luaät thoáng nhaát veà hoái phieáu (Uniform Law for Pay to the order of ………………………………………………………….. Bill of Exchange - ULB 1930) do caùc nöôùc the sum of………………………………………… Value received as per our invoice (s) No(s) ………… tham gia Coâng öôùc Geneva ñöa ra naêm 1930 - Dated ……………………………………… 1931. Drawn under ………………………………… Luaät thöông maïi thoáng nhaát cuûa Myõ naêm 1962 Confirmed / irrevocable / without recourse L/C No ……………… Dated / wired …………………………………… UÛy ban Luaät Thöông maïi quoác teá cuûa Lieân Hôïp To ………………………… Drawer Quoác ban haønh vaên kieän soá A/CN 9/211 ngaøy ………………………………… 18/2/1982 veà Hoái phieáu vaø Leänh phieáu quoác teá Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 3. Ñaëc ñieåm cuûa hoái phieáu 4. Hình thöùc cuûa hoái phieáu Tính tröøa töôïng cuûa hoái phieáu Kích thöùôùc Tính baét buoäc traû tieàn Caùch vieát Tính löu thoâng cuûa hoái phieáu Ngoân ngöõ Soá löôïng baûn Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 17
 18. 5. Noäi dung 5. Noäi dung Tieâu ñeà Ñoái vôùi phöông thöùc tín duïng chöùng töø, chuùng Soá hieäu hoái phieáu ta coù theâm moät soá yeáu toá sau: Soá tieàn vaø loaïi tieàn Hoùa dôn thöông maïi (commercial invoice): Ñòa ñieåm kyù phaùt hoái phieáu Ngaøy kyù phaùt hoái phieáu Kyù phaùt hoái phieáu cho ( Drawn under) Meänh leänh ñoøi tieàn Theo thö tín duïng ( L/C) Thôøi haïn traû tieàn Ngöôøi höôûng lôïi hoái phieáu (Beneficiary) Ngöôøi traû tieàn hoái phieáu (Drawee) moät ñieåm khaùc Ngöôøi kyù phaùt hoái phieáu (Drawer) Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 6. Chaáp nhaän hoái phieáu 6. Chaáp nhaän hoái phieáu Caùc tröôøng hôïp töø choái thanh toaùn Khaùi nieäm Hoái phieáu ñöôïc laäp khoâng ñuùng (thôøi gian) Chaáp nhaän hoái phieáu laø moät thuû tuïc phaùp lyù nhaèm xaùc nhaän vieäc ñoàng yù (ñaûm baûo) thanh Noäi dung cuûa hoái phieáu thieáu moät soá phaàn toaùn cuûa ngöôøi traû tieàn hoái phieáu. quy ñònh. Hình thöùc: Hoái phieáu xuaát trình muoän. “accepted” - kyù goùc döôùi beân traùi, maët sau, ñoùng daáu ngay giöõa hoaëc chaáp nhaän baèng tôø giaáy Hoái phieáu taåy xoùa, söûa chöõa. rôøi. YÙ nghóa cuûa chaáp nhaän Hoái phieáu ñaõ coâng boá maát Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 7. Kyù haäu 8. Baûo laõnh hoái phieáu Kyù haäu hoái phieáu laø moät thuû tuïc phaùp lyù ñeå chuyeån Baûo laõnh laø söï cam keát cuûa ngöôøi thöù ba nhöôïng hoái phieáu töø ngöôøi höôûng lôïi naøy sang ngöôøi (thoâng thöôøng laø caùc toå chöùc taøi chính) nhaèm höôûng lôïi khaùc. ñaûm baûo traû tieàn cho nguôøi höôûng lôïi neáu Hình thöùc kyù haäu nhö ñeán kyø haïn maø ngöôøi traû tieàn khoâng Kyù haäu ñeå traéng (Blank endorsement) thanh toaùn. Kyù haäu theo leänh (To order endorsement) Baûo laõnh bí maät hay baõo laõnh coâng khai Kyù haäu coù giôùi haïn (Restrictive endorsement) Kyù haäu mieãn truy ñoøi (Without recourse endorsement) YÙ nghóa cuûa kyù haäu Hoái phieáu – baûo laõnh Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 18
 19. 10. Caùc loaïi hoái phieáu 9. Chieát khaáu hoái phieáu Caên cöù vaøo thôøi haïn traû tieàn hoái phieáu Hoái phieáu traû tieàn ngay Hoái phieáu traû tieàn sau Caên cöù vaøo tính chaát Hoái phieáu trôn Hoái phieáu keøm chöùng töø Caên cöù vaøo phöông thöùc thanh toaùn Hoái phieáu söû duïng trong phöông thöùc nhôø thu Hoái phieáu söû duïng trong phöông thöùc tín duïng chöùng töø Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Leänh phieáu Khaùi nieäm: leänh phieáu laø lôøi höùa, lôøi cam keát traû tieàn do ngöôøi nhaäp khaåu, ngöôøi II. Leänh phieáu traû tieàn kyù phaùt. Hình thöùc Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Maãu 1: Leänh phieáu traû ngay Maãu 2: Leänh phieáu coù kyø haïn NewYork 30 December 2004 NewYork 24 January 2004 USD 5,000.00 5,000.00 USD Three months after date I promise to pay US Dollars I promise to pay bearer on David Henry or order the sum of five thousand demand the sum of five thousand only. US Dollars. Mr Agassi David Cantona Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 19
 20. 1. Khaùi nieäm Seùc laø moät tôø meänh leänh voâ ñieàu kieän cuûa ngöôøi chuû taøi khoûan tieàn gôûi, ra leänh cho ngaân III. Seùc (cheque) haøng trích töø taøi khoûan cuûa mình moät soá tieàn nhaát ñònh ñeå traû cho ngöôøi caàm seùc, ngöôøi coù teân trong seùc hoaëc traû theo leänh cuûa ngöôøi aáy. Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 2. Noäi duïng cuûa tôø seùc 3. Ñoái töôïng Tieâu ñeà Ngaøy thaùng naêm phaùt haønh seùc Ngöôøi kyù phaùt Ñòa ñieåm phaùt haønh seùc Ngaân haøng traû tieàn Ngöôøi Taøi khoaûn ñöôïc trích traû höôûng lôïi Yeâu caàu traû moät soá tieàn nhaát ñònh Ngaân haøng Ngöôøi höôûng lôïi tôø seùc thanh toaùn Chöõ kyù cuûa ngöôøi phaùt haønh seùc Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 4. Ñaëc ñieåm cuûa seùc 4. Ñaëc ñieåm cuûa seùc Tính tröøu töôïng Tính löu thoâng Tính baét buoäc chi tieàn Coâng öôùc Geneve naêm 1931 (8-20-70) Tính löu thoâng Luaät seùc cuûa Anh – Myõ Luaät seùc quoác teá do LHQ (1982) (120 –NH) Nghò ñònh soá 159/2003/CP-NÑ do NHNNVN ban haønh (30 ngaøy -6 thaùng) Bien soan: ThS Phan Chung Thuy Bien soan: ThS Phan Chung Thuy 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2