intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - ThS. Nguyễn Kim Nam

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
345
lượt xem
63
download

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - ThS. Nguyễn Kim Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh trình bày nội dung qua các chương sau: chương 1 giới thiệu về chương trình Excel, chương 2 ứng dụng Excel trong quản lý tài chính, chương 3 ứng dụng Excel để dự báo và phân tích hồi quy tương quan, chương 4 thống kê mô tả và phân tích phương sai, chương 5 ứng dụng Excel để giải các bài toán tối ưu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - ThS. Nguyễn Kim Nam

11/6/2012<br /> <br /> TIN H C<br /> <br /> NG D NG TRONG KINH DOANH<br /> ThS. ThS. Nguy n Kim Nam http//:www.namqtkd.come.vn<br /> <br /> N i dung<br /> Chương 1: Gi i thi u v chương trình EXCEL Chương 2: ng d ng EXCEL trong qu n lý tài chính d báo và phân tích<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> TIN H C<br /> <br /> GI I THI U MÔN H C NG D NG TRONG KINH DOANH<br /> <br /> Chương 3: ng d ng EXCEL h i quy tương quan<br /> <br /> Chương 4: Th ng kê mô t và phân tích phương sai Chương 5: ng d ng EXCEL gi i các bài toán t i ưu<br /> <br /> ThS. Nguy n Kim Nam-Tr ng b môn Lý thuy t cơ s - Khoa QTKD http//:www.namqtkd.come.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> 2<br /> <br /> Gi i thi u<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> Gi i thi u<br /> Trong ph m vi môn h c này, chúng ta s s d ng Excel Excel Chú tr ng các hàm th ng kê và các hàm tài chính N m ư c m t s ki n th c chuyên môn ng d ng<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 3 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 4<br /> <br /> Các ph n m m th ng kê thư ng ư c s d ng th ng kê và phân tích d li u trong kinh t g m:<br /> SPSS<br /> EVIEW STATA<br /> <br /> h c t p. Vì v y:<br /> <br /> C n n m ư c các hàm thông d ng trong<br /> <br /> EXCEL<br /> <br /> Tài li u<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> ánh giá: giá:<br /> i m quá trình: ánh giá thư ng xuyên: Ki m tra: Thi cu i kỳ: 40% 5 5 10 60% 10<br /> <br /> Slide Tin h c ng d ng trong kinh doanh trên trang:http://namqtkd.come.vn<br /> <br /> i m t ng k t = i m quá trình x 40% + i m thi x 60%<br /> <br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> 5<br /> <br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> 10/21/2012<br /> <br /> TIN H C<br /> <br /> NG D NG TRONG KINH DOANH<br /> ThS. ThS. Nguy n Kim Nam http//:www.namqtkd.come.vn<br /> <br /> N i dung<br /> Gi i thi u<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> CHƯƠNG I:<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> Các d ng d<br /> <br /> li u<br /> <br /> GI I THI U V CHƯƠNG TRÌNH EXCEL<br /> <br /> Các phép tính M t s hàm thông d ng<br /> <br /> ThS. Nguy n Kim Nam-Tr ng b môn Lý thuy t cơ s - Khoa QTKD<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1- Gi i thi u<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> 1- Gi i thi u<br /> B n tính Excel:<br /> <br /> Hi n nay (2012) a s các máy tính ang s d ng Microsoft Excel phiên b n 2007 và<br /> <br /> 2010. Các ví d minh h a trong tài li u này ư c minh h a b ng Microsoft Excel 2007. có y các tính năng c a Microsoft Excel, khi cài t c n chú ý ch n ch cài t Custom Install.<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 3<br /> <br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1- Gi i thi u<br /> M t file b ng tính c a Excel g i là m t workbook. Trong m t workbook có nhi u worksheet.M i worksheet g i là m i trang c a b ng tính. Trong m t workbook ta d dàng thêm ho c xóa b t m t worksheet nào ó. Trong m i worksheet có r t nhi u ô (cell). Ô là giao gi a c t và dòng. Dòng ư c ánh s t 1 n 1.048.576 và c t ư c ánh t A n XFD. Các a ch trong b ng tính thư ng ư c dùng theo d ng C T-DÒNG.<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 5<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> 1- Gi i thi u<br /> Ví d : ô B2 là giao c a c t B dòng th 2 ch n nhi u ô không li n nhau, nh n gi phím Ctrl và ng th i b m chu t trái vào ô c n ch n a ch tương i có d ng c t - dòng ví d A3, t c c t A dòng 3. M t công th c có ch a a ch tương i khi copy n v trí m i a ch s t ng bi n i. a ch tuy t i có d ng $c t$dòng. Ví d $B$4. M t công th c có ch a a ch tuy t i khi copy n v trí m i a ch không thay i.<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> 10/21/2012<br /> <br /> 1- Gi i thi u<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> 2- D ng d li u<br /> D ng d li u s nh hư ng n vi c tính toán Vào Format cells nh d ng d li u trư c khi tính toán. Bao g m:<br /> General - D li u t ng quát (ng m Number - D li u s Currency - D li u ki u ti n t Accounting - D li u ki u k toán Date - Ki u ngày tháng Time - Ki u th i gian Percentage - Ki u ph n trăm Fraction - Ki u phân s Text - Ki u ký t Scientific - Ki u rút g n Special - Ki u c bi t Custom - Ki u do ngư i dùng<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 7<br /> <br /> a ch h n h p là d ng k t h p c a c a ch tương i và a ch tuy t i theo d ng $c t dòng (ví d $A3) hay c t $dòng (ví d B$5). Khi copy m t công th c có ch a a ch h n h p, thành ph n tuy t i không bi n i, thành ph n tương i bi n i. chuy n i gi a a ch tuy t i –tương i dùng phím F4.<br /> <br /> nh)<br /> <br /> nh nghĩa<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 8<br /> <br /> 3- Các phép tính<br /> Tóm t t các ký hi u tính toán<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> 4- M t s hàm thông d ng<br /> nh p hàm vào b ng tính có th nh p tr c ti p t b ng tính c a Excel b t u b ng d u = ho c d u + ho c vào function ( n bi u tư ng fx) • M c select a category ch n nhóm hàm nh m thu h p ph m vi tìm ki m hàm. Bao g m như nhóm hàm tài chính (finacial), nhóm hàm ngày tháng và th i gian (date & time), nhóm hàm toán h c và lư ng giác (math & trig),nhóm hàm th ng kê (statistical)…<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 10<br /> <br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> 9<br /> <br /> 4- M t s hàm thông d ng<br /> Cú pháp<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> 4- M t s hàm thông d ng<br /> Lưu ý:<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> = Tên hàm(Danh sách<br /> <br /> is )<br /> <br /> ◦ Tên hàm không phân bi t ch hoa ho c ch thư ng, ph i vi t úng theo cú pháp ◦ N u hàm có nhi u i s thì các i s ph i t cách nhau b i phân cách(d u ph y ho c d u ch m ph y. N u s d ng d u ph y (,) làm d u ph y trong excel thì khi ngăn cách ph i dùng d u ch m ph y(;)) ◦ Hàm không có hàm Now() i s cũng ph i có d u “( )”. VD: m b o cú<br /> 12<br /> <br /> ◦ Tên hàm: S d ng theo quy ư c c a Excel ◦ Danh sách hàm i s : là nh ng giá tr truy n vào cho is c a a ch vùng, a ch ô, th c hi n m t công vi c nào ó.<br /> <br /> hàm có th là h ng s , chu i, nh ng hàm khác ◦ VD: Hàm Now(), Int(B3)….<br /> <br /> ◦ Các hàm có th l ng nhau nhưng ph i pháp c a hàm<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 11<br /> <br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> 2<br /> <br /> 10/21/2012<br /> <br /> HÀM TOÁN H C VÀ LƯ NG GIÁC HàmABS<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> Hàm MOD<br /> ◦ Cú pháp : =MOD(Number,divisor) ◦ Công d ng: tr v giá tr ph n dư c a Number chia cho s b chia divisor. ◦ Ví d ◦ Cú pháp ◦ Công d ng ◦ Ví d : mod(20,3) tr v giá tr 2. : =SQRT(Number) : tr v căn b c hai c a Number. : =SQRT(25) tr v giá tr 5.<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 14<br /> <br /> ◦ Cú pháp : =ABS(Number) ◦ Công d ng : tr v tr tuy t i c a (Number). ◦ Ví d : ABS(-7) tr v giá tr 7.<br /> <br /> Hàm INT<br /> ◦ Cú pháp : =INT(Number) ◦ Công d ng : tr v ph n nguyên c a (Number). ◦ Ví d : INT(17,8) tr v giá tr 17.<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 13<br /> <br /> Hàm SQRT()<br /> <br /> Hàm POWER ◦ Cú pháp<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> Hàm SUM<br /> : = POWER(number,power)<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> ◦ Công d ng power.<br /> <br /> : tr v k t qu c a lũy th a number mũ<br /> <br /> ◦ Cú pháp :=SUM(number1,[number2],[number3],…) ◦ Công d ng :Hàm tính t ng c a dãy s ◦ Ví d :=SUM(2,3,4,5) → 14<br /> <br /> ◦ Ví d : =POWER(2,4) → 16 Hàm PRODUCT ◦ Cú pháp : =PRODUCT(Number1, Number2, Number3…) ◦ Công d ng : tr v giá tr c a phép nhân các s Number1, Number2,… ◦ Ví d : = PRODUCT (1,2,3,4) tr v giá tr 24.<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 15<br /> <br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> 16<br /> <br /> Hàm SUMIF<br /> ◦ Cú pháp: =SUMIF (range,criteria,[sum_range])<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> Hàm SUMIF<br /> ◦ Ví d : Tính s ngư i có tên tèo = Sumif(A2:A6,”tèo”,B2:B6) 12<br /> <br /> ◦ Công d ng: Hàm tính t ng các ô th a mãn i u ki n. range: Vùng i u ki n criteria: i u ki n tính t ng, có th là s , ch ho c bi u th c sum_range: Vùng tính t ng ◦ Hàm SUMIF ch tính t ng theo 1 i u ki n.<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 17<br /> <br /> Chú ý không có kho ng tr ng trong ch tèo<br /> <br /> 3<br /> <br /> 10/21/2012<br /> <br /> Hàm ROUND<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> Hàm ROUNDUP<br /> ◦ Tương t hàm Round nhưng làm tròn lên ◦ VD: =roundup(9.23,1) = 9.3<br /> <br /> ◦ Cú pháp: =ROUND(number, num_digits) ◦ Công d ng: Hàm làm tròn number v i chính xác n con s num_digits.<br /> N u num_digits > 0 hàm làm tròn ph n th p phân, N u num_digits = 0 hàm l y ph n nguyên, N u num_digits < 0 hàm làm tròn ph n nguyên.<br /> <br /> Hàm ROUNDDOWN<br /> ◦ Tương t hàm Round nhưng làm tròn xu ng ◦ VD: =rounddown(9.27,1) = 9.2<br /> <br /> ◦<br /> <br /> Ví d : =ROUND(123.456789,3) → 123.457<br /> <br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> 19<br /> <br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> 20<br /> <br /> Các hàm logic (logical)<br /> Hàm SIN<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> VD: tính sin 90 =sin(90*PI()/180)<br /> <br /> Hàm AND<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam<br /> <br /> ◦ Cú pháp =SIN(number) ◦ Công d ng: Tr v sin c a m t góc<br /> <br /> ◦ ◦<br /> <br /> Hàm COS<br /> ◦ Cú pháp =COS(number) ◦ Công d ng: Tr v cos c a m t góc<br /> <br /> Hàm TAN<br /> ◦ Cú pháp =TAN(number) ◦ Công d ng: Tr v tan c a m t góc<br /> Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 21<br /> <br /> ◦<br /> <br /> Cú pháp : =AND(logical1, logical2,...) Công d ng: dùng liên l t i u ki n ki m tra ng b , trong ó: logical1, logical1, ... là nh ng bi u th c logic. K t qu c a hàm là True ( úng) n u t t c các i s là True, các trư ng h p còn l i cho giá tr False (sai) Ví d : =AND(35) cho giá tr False. =AND(3>2,55) cho giá tr False. =OR(3>2,5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2