intTypePromotion=1

Bài giảng Tinh dầu và dược liệu chứa tinh dầu - TS. Nguyễn Viết Kình

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:93

1
1.196
lượt xem
332
download

Bài giảng Tinh dầu và dược liệu chứa tinh dầu - TS. Nguyễn Viết Kình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tinh dầu và dược liệu chứa tinh dầu được biên soạn với kết cấu nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức về Tinh dầu. Với nội dung cụ thể trình bày về tinh dầu là gì, tính chất lý - hóa của tinh dầu, cách định tính - định lượng được tinh dầu, cách phân tích thành phần hóa học của tinh dầu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tinh dầu và dược liệu chứa tinh dầu - TS. Nguyễn Viết Kình

 1. TS. Nguyễn Viết Kình Bộ môn Dược liệu­2006
 2. 1.  Tinh dầu là gì ?  Trong tinh dầu gồm có gì ? 2.  Tính chất lý, hóa của tinh dầu 3.  Tinh dầu thường gặp ở đâu, trong cơ quan nào ? 4.  Cách chiết, tách tinh dầu từ dược liệu 5.  Cách định tính, định lượng được tinh dầu / dược liệu 6.  Cách phân tích thành phần hóa học của tinh dầu. 7.  Tác dụng, công dụng của tinh dầu 8.  Các dược liệu chứa tinh dầu thông dụng 2
 3. 1. Đinh nghia va phân biêt đươc tinh dâu ̣ ̃ ̀ ̣ ̣ ̀ 2. Tr.bay đươc công thưc 16 thành phân chinh cua tinh dâu    ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̀ 3. Trinh bay đươc 4 phương phap chiêt xuât tinh dâu. ̀ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̀ 4. Trinh bay đươc cac phương phap kiêm nghiêm tinh dâu,  ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̀     & kiểm nghiệm dươc liêu chưa tinh dâu.  ̣ ̣ ́ ̀ 5. Trinh bay đươc 16 dươc liêu giau cac thanh phân trên. ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̀     (tên Viêt nam, tên kh.hoc, đăc điêm thưc vât­phân bố,  ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́     bô phân dung, thanh phân hoa hoc, công dung chinh). ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́ 3
 4. Tinh dâu la  ̀ ̀ ­ môt hôn hơp gôm nhiêu thanh phân. ̣ ̃ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ­ chu yêu tư thưc vât. ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ­ thương co mui thơm. ̀ ́ ̀ ­ không tan trong nươc, tan trong dung môi hưu cơ.  ́ ̃ ­ bay hơi đươc ơ nhiêt đô thương, điêm sôi thâp. ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ­ co thê điêu chê tư thao môc băng ph.phap cât keo hơi nươc  ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́  nhưng tưng thanh phân cua tinh dâu lai co điêm sôi rât cao   ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ́ 5
 5. A.  Nhóm hợp chất cơ bản  : glucid, lipid, protid. B.  Nhóm hợp chất thứ cấp :    steroid     terpenoid  polyphenol steroid đơn giản triterpen phenylpropan steroid trợ tim diterpen quinon steroid saponin sesquiterpen  flavonoid monoterpen tannin  chứa N  xanthon lignan cyanogenoid   TINH DẦU  alkaloid 6
 6. tinh dầu chất béo nguồn gốc      terpenoid glycerid bay hơi dễ rất khó mùi thơm có không lôi cuốn theo hơi nước được không tan / cồn, AcOH được      không*** bị savon hóa / KOH        không *** + tan / chloral hydrat 25% tan không 7
 7. làm lạnh phần lỏng (oleopten) Tinh dầu menthol phần đặc (stearopten) borneol camphor Tinh dâu la môt hôn hơp gôm ̀ ̀ ̣ ̃ ̣ ̀  ­ cac hydrocarbon terpen (mach hơ, vong, ∆’ co Oxy) ́ ̣ ̉ ̀ ́  ­ cac ∆’ thơm it vong (aldehyd, phenol, phenylpropanoid) ́ ́ ̀  ­ cac hơp chât co N, S   ́ ̣ ́ ́ (sulfit, isothiocyanat)  ­ cac ester mach ngăn  ́ ̣ ́ (Δ’ formic, acetic, butyric, valeric) hiên diên vơi ty lê khac nhau → tinh chât rât khac nhau ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ 8
 8. gồm 5 nhom chinh : ́ ́ 2.1.  ∆’  monoterpen  (10 C) 2.2.  ∆’  sesquiterpen (15 C) 2.3.  ∆’  vong thơm     (C6 – C3)  ̀ 2.4.  ∆’  chưa N, S ́ 2.5.  cac thanh phân khac ́ ̀ ̀ ́ 9
 9. 2.1. cac monoterpen ́ 2.1.1. monoterpen mach hở ̣ a. không co Oxy : it đươc quan tâm (ocimen, myrcen) ́ ́ ̣                                                         ocimen                           myrcen 10
 10. 2.1.1. monoterpen mach hở ̣ b. co Oxy : đươc quan tâm nhiêu ́ ̣ ̀ ­ cac alcol  ́ (nerol, geraniol, citronellol, linalol) CH2OH α CH2OH CH2OH nerol               geraniol             citronellol CH2OH β CH2OH CH2OH 11
 11. monoterpen mach hơ, co Oxy ̣ ̉ ́ ­ cac aldehyd (neral, geranial, citronellal) ́ citral­b   citral­a CHO α CHO CHO neral               geranial            citronellal CHO β CHO CHO 12
 12. 2.1. cac monoterpen ́ 2.1.2. monoterpen 1 vong ̀ O limonen             phellandren            carvon α­terpinen    β­terpinen    γ­terpinen 13
 13. 2.1. cac monoterpen ́ 2.1.2. monoterpen 1 vong ̀ α­terpineol  β­terpineol    ɣ­terpineol OH OH OH O O  pulegon        piperiton 14
 14. 2.1. cac monoterpen ́ 2.1.2. monoterpen 1 vong ̀ O O O OH O menthol        menthon       ascaridol       1,8­cineol 15
 15. 2.1. cac monoterpen ́ 2.1.3. monoterpen 2 vong ̀ OH O α­pinen        β­pinen          borneol         camphor   α ­                β ­                 γ  ­           δ­fenchen 16
 16. 2.2.  Cac Δ’ tư sesquiterpen ́ ̀ 2.2.1. sesquiterpen không chưa Oxy ́ farnesen         zingiberen      curcumen 2.2.2. Cac hơp chât azulen ́ ̣ ́ Me Me iPr Me iPr Me Et Me guajazulen          vetivazulen           chamazulen 17
 17. 2.2.  Cac Δ’ tư sesquiterpen ́ ̀ 2.2.3. sesquiterpen lacton (SQL) O O O O O sausurea lacton            santonin Con co artemisinin (trong Thanh hao hoa vang, ∆ sôt ret) ̀ ́ ̀ ́ ́  ­ không bay hơi ơ to thương  ̉ ̀  ­ không cât keo được băng hơi nươc.  ́ ́ ̀ ́  ­ chiêt xuât được băng dung môi hưu cơ  ́ ́ ̀ ̃  ­ không được coi là tinh dâu chinh danh ̀ ́ 18
 18. 2.3. Cac dân chât co vong thơm ́ ̃ ́ ́ ̀ OH OH p­cymen        thymol       carvacrol OH OH OMe OMe OMe OMe OMe CHO vanilin          eugenol      Me­eugenol   Me­chavicol 19
 19. 2.3. Cac dân chât co vong thơm (t.t) ́ ̃ ́ ́ ̀ OMe COOMe OH CHO trans aldehyd methyl anethol cinnamic salicylat Đai hôi                Quê                Long nao ̣ ̀ ́ ̃ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2