intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 3 - ĐH Thăng Long

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

90
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: TÓm tắt dữ liệu bằng tần số, tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng biểu đồ và đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 3 - ĐH Thăng Long

 1. Ch÷ìng III Tâm t­t v  tr¼nh b y dú li»u b¬ng b£ng v  ç thà Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 51 / 664
 2. Ch÷ìng III 8 Tâm t­t v  tr¼nh b y dú li»u b¬ng b£ng t¦n sè 9 Tâm t­t v  tr¼nh b y dú li»u b¬ng biºu ç v  ç thà Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 52 / 664
 3. Ch÷ìng III 8 Tâm t­t v  tr¼nh b y dú li»u b¬ng b£ng t¦n sè 9 Tâm t­t v  tr¼nh b y dú li»u b¬ng biºu ç v  ç thà Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 52 / 664
 4. B£ng t¦n sè Kh¡i ni»m B£ng t¦n sè l  mët b£ng têng hñp c¡c biºu hi»n câ thº câ cõa °c iºm quan s¡t, ho°c c¡c kho£ng gi¡ trà m  trong â dú li»u (ành l÷ñng) câ thº rìi v o v  sè quan s¡t (t¦n sè), t¿ l» ph¦n tr«m chi¸m (t¦n su§t) t÷ìng ùng vîi méi biºu hi»n ho°c kho£ng gi¡ trà dú li»u. B£ng t¦n sè th÷íng gçm ba cët: Cët ¦u ti¶n mæ t£ c¡c biºu hi»n ho°c c¡c gi¡ trà hay kho£ng gi¡ trà ÷ñc x¡c ành cho dú li»u; Cët thù hai mæ t£ t¦n sè t÷ìng ùng vîi c¡c biºu hi»n hay gi¡ trà; Cët thù ba mæ t£ c¡c t¦n su§t t÷ìng ùng. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 53 / 664
 5. B£ng t¦n sè Kh¡i ni»m B£ng t¦n sè l  mët b£ng têng hñp c¡c biºu hi»n câ thº câ cõa °c iºm quan s¡t, ho°c c¡c kho£ng gi¡ trà m  trong â dú li»u (ành l÷ñng) câ thº rìi v o v  sè quan s¡t (t¦n sè), t¿ l» ph¦n tr«m chi¸m (t¦n su§t) t÷ìng ùng vîi méi biºu hi»n ho°c kho£ng gi¡ trà dú li»u. B£ng t¦n sè th÷íng gçm ba cët: Cët ¦u ti¶n mæ t£ c¡c biºu hi»n ho°c c¡c gi¡ trà hay kho£ng gi¡ trà ÷ñc x¡c ành cho dú li»u; Cët thù hai mæ t£ t¦n sè t÷ìng ùng vîi c¡c biºu hi»n hay gi¡ trà; Cët thù ba mæ t£ c¡c t¦n su§t t÷ìng ùng. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 53 / 664
 6. Lªp b£ng t¦n sè cho dú li»u ành t½nh B£ng t¦n sè cõa dú li»u ành t½nh gçm ba cët vîi c¡c thæng tin sau: Cët ¦u ti¶n li»t k¶ c¡c biºu hi»n câ thº câ cõa èi t÷ñng theo c¡c °c iºm c¦n nghi¶n cùu, ch¯ng h¤n ta câ k biºu hi»n; Cët thù hai l  t¦n sè méi biºu hi»n vøa li»t k¶, ch¯ng h¤n biºu hi»n ¸ thù i câ t¦n sè l  fi . N¸u têng sè quan s¡t cõa tªp dú li»u l  n th¼ ta câ n kfi ; i 1 Cët thù ba mæ t£ c¡c t¦n su§t t÷ìng ùng vîi méi biºu hi»n. Vîi c¡c gi£ sû nh÷ tr¶n, t¦n su§t cõa biºu hi»n thù i s³ l  fi n 100%. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 54 / 664
 7. Lªp b£ng t¦n sè cho dú li»u ành l÷ñng N¸u dú li»u ành l÷ñng m  °c iºm chóng ta quan t¥m câ ½t biºu hi»n th¼ c¡ch lªp b£ng t¦n sè gièng nh÷ c¡ch lªp b£ng t¦n sè cho dú li»u ành t½nh, lóc n y méi gi¡ trà xem nh÷ l  mët biºu hi»n. N¸u dú li»u ành l÷ñng m  °c iºm chóng ta quan t¥m câ qu¡ nhi·u biºu hi»n th¼ vi»c li»t k¶ tøng biºu hi»n mët nh÷ c¡ch ð tr¶n khæng cán phò hñp v¼ n¸u l m th¸ b£ng t¦n sè s³ r§t d i, m§t i t¡c döng tâm l÷ñc thæng tin, khæng t¤o i·u ki»n thuªn lñi cho ng÷íi quan s¡t thæng tin trong vi»c nhªn thùc v§n ·. Lóc n y chóng ta ph£i ti¸n h nh ph¥n tê dú li»u rçi sau â mîi lªp b£ng t¦n sè tr¶n cì sð dú li»u ¢ ph¥n tê n y. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 55 / 664
 8. Lªp b£ng t¦n sè cho dú li»u ành l÷ñng N¸u dú li»u ành l÷ñng m  °c iºm chóng ta quan t¥m câ ½t biºu hi»n th¼ c¡ch lªp b£ng t¦n sè gièng nh÷ c¡ch lªp b£ng t¦n sè cho dú li»u ành t½nh, lóc n y méi gi¡ trà xem nh÷ l  mët biºu hi»n. N¸u dú li»u ành l÷ñng m  °c iºm chóng ta quan t¥m câ qu¡ nhi·u biºu hi»n th¼ vi»c li»t k¶ tøng biºu hi»n mët nh÷ c¡ch ð tr¶n khæng cán phò hñp v¼ n¸u l m th¸ b£ng t¦n sè s³ r§t d i, m§t i t¡c döng tâm l÷ñc thæng tin, khæng t¤o i·u ki»n thuªn lñi cho ng÷íi quan s¡t thæng tin trong vi»c nhªn thùc v§n ·. Lóc n y chóng ta ph£i ti¸n h nh ph¥n tê dú li»u rçi sau â mîi lªp b£ng t¦n sè tr¶n cì sð dú li»u ¢ ph¥n tê n y. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 55 / 664
 9. Ph¥n tê dú li»u Mët sè kh¡i ni»m trong ph¥n tê dú li»u: Trong méi mët tê, giîi h¤n d÷îi l  trà sè nhä nh§t cõa tê, giîi h¤n tr¶n l  trà sè lîn nh§t cõa tê. Kho£ng c¡ch cõa mët tê l  hi»u giúa giîi h¤n tr¶n v  giîi h¤n d÷îi. Ph¥n tê ·u l  c¡ch ph¥n chia sao cho t§t c£ c¡c tê trong b£ng t¦n sè ·u câ kho£ng c¡ch b¬ng nhau. Ph¥n tê khæng ·u l  c¡ch ph¥n chia sao cho ½t nh§t hai tê trong b£ng t¦n sè câ kho£ng c¡ch khæng b¬ng nhau. Mët sè i·u ki»n khi ti¸n h nh ph¥n tê: C¡c tê khæng ÷ñc giao nhau, º £m b£o mët quan s¡t b§t k¼ ch¿ thuëc v o mët tê; C¡c tê ÷ñc ph¥n chia ph£i bao qu¡t h¸t t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tªp dú li»u; Måi tê ph£i chùa ½t nh§t mët quan s¡t. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 56 / 664
 10. Ph¥n tê dú li»u Mët sè kh¡i ni»m trong ph¥n tê dú li»u: Trong méi mët tê, giîi h¤n d÷îi l  trà sè nhä nh§t cõa tê, giîi h¤n tr¶n l  trà sè lîn nh§t cõa tê. Kho£ng c¡ch cõa mët tê l  hi»u giúa giîi h¤n tr¶n v  giîi h¤n d÷îi. Ph¥n tê ·u l  c¡ch ph¥n chia sao cho t§t c£ c¡c tê trong b£ng t¦n sè ·u câ kho£ng c¡ch b¬ng nhau. Ph¥n tê khæng ·u l  c¡ch ph¥n chia sao cho ½t nh§t hai tê trong b£ng t¦n sè câ kho£ng c¡ch khæng b¬ng nhau. Mët sè i·u ki»n khi ti¸n h nh ph¥n tê: C¡c tê khæng ÷ñc giao nhau, º £m b£o mët quan s¡t b§t k¼ ch¿ thuëc v o mët tê; C¡c tê ÷ñc ph¥n chia ph£i bao qu¡t h¸t t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tªp dú li»u; Måi tê ph£i chùa ½t nh§t mët quan s¡t. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 56 / 664
 11. Ph¥n tê dú li»u Mët sè kh¡i ni»m trong ph¥n tê dú li»u: Trong méi mët tê, giîi h¤n d÷îi l  trà sè nhä nh§t cõa tê, giîi h¤n tr¶n l  trà sè lîn nh§t cõa tê. Kho£ng c¡ch cõa mët tê l  hi»u giúa giîi h¤n tr¶n v  giîi h¤n d÷îi. Ph¥n tê ·u l  c¡ch ph¥n chia sao cho t§t c£ c¡c tê trong b£ng t¦n sè ·u câ kho£ng c¡ch b¬ng nhau. Ph¥n tê khæng ·u l  c¡ch ph¥n chia sao cho ½t nh§t hai tê trong b£ng t¦n sè câ kho£ng c¡ch khæng b¬ng nhau. Mët sè i·u ki»n khi ti¸n h nh ph¥n tê: C¡c tê khæng ÷ñc giao nhau, º £m b£o mët quan s¡t b§t k¼ ch¿ thuëc v o mët tê; C¡c tê ÷ñc ph¥n chia ph£i bao qu¡t h¸t t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tªp dú li»u; Måi tê ph£i chùa ½t nh§t mët quan s¡t. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 56 / 664
 12. Thõ töc ph¥n tê ·u C¡c b÷îc cõa thõ töc ph¥n tê ·u: X¡c ành sè tê c¦n chia: N¸u tªp dú li»u câ n ph¦n tû, sè tê c¦n chia k câ thº x¡c ành theo cæng thùc: k p2nq1{3 ho°c theo cæng thùc cõa H.A.Stugres: k 1 2 log n, ð ¥y k s³ ÷ñc l m trán ¸n sè nguy¶n d÷ìng g¦n nh§t n¸u k khæng ph£i l  sè nguy¶n. X¡c ành kho£ng c¡ch tê h: Kho£ng c¡ch tê h ÷ñc t½nh theo cæng thùc: x max min x h k , trong â x v  x max min t÷ìng ùng l  gi¡ trà nhä nh§t v  gi¡ trà lîn nh§t cõa tªp dú li»u, k l  sè tê c¦n chia. X¡c ành giîi h¤n d÷îi v  giîi h¤n tr¶n cõa c¡c tê: giîi h¤n giúa c¡c tê c¦n chia ph£i £m b£o c¡c i·u ki»n: Tê ¦u ti¶n ph£i chùa gi¡ trà nhä nh§t x ; min Tê cuèi còng ph£i chùa gi¡ trà lîn nh§t x ; max Giîi h¤n tr¶n cõa tê tr÷îc ph£i tròng vîi giîi h¤n d÷îi cõa tê li·n sau. Ph¥n chia c¡c quan s¡t v o c¡c tê: quan s¡t câ gi¡ trà phò hñp vîi tê n o th¼ th¼ x¸p v o tê â, tùc l  quan s¡t câ gi¡ trà xi ÷ñc x¸p v o tê thäa m¢n i·u ki»n: Giîi h¤n d÷îi   xi ¤ Giîi h¤n tr¶n (Giîi h¤n d÷îi ¤ xi   Giîi h¤n tr¶n). Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 57 / 664
 13. Thõ töc ph¥n tê ·u C¡c b÷îc cõa thõ töc ph¥n tê ·u: X¡c ành sè tê c¦n chia: N¸u tªp dú li»u câ n ph¦n tû, sè tê c¦n chia k câ thº x¡c ành theo cæng thùc: k p2nq1{3 ho°c theo cæng thùc cõa H.A.Stugres: k 1 2 log n, ð ¥y k s³ ÷ñc l m trán ¸n sè nguy¶n d÷ìng g¦n nh§t n¸u k khæng ph£i l  sè nguy¶n. X¡c ành kho£ng c¡ch tê h: Kho£ng c¡ch tê h ÷ñc t½nh theo cæng thùc: x max min x h k , trong â x v  x max min t÷ìng ùng l  gi¡ trà nhä nh§t v  gi¡ trà lîn nh§t cõa tªp dú li»u, k l  sè tê c¦n chia. X¡c ành giîi h¤n d÷îi v  giîi h¤n tr¶n cõa c¡c tê: giîi h¤n giúa c¡c tê c¦n chia ph£i £m b£o c¡c i·u ki»n: Tê ¦u ti¶n ph£i chùa gi¡ trà nhä nh§t x ; min Tê cuèi còng ph£i chùa gi¡ trà lîn nh§t x ; max Giîi h¤n tr¶n cõa tê tr÷îc ph£i tròng vîi giîi h¤n d÷îi cõa tê li·n sau. Ph¥n chia c¡c quan s¡t v o c¡c tê: quan s¡t câ gi¡ trà phò hñp vîi tê n o th¼ th¼ x¸p v o tê â, tùc l  quan s¡t câ gi¡ trà xi ÷ñc x¸p v o tê thäa m¢n i·u ki»n: Giîi h¤n d÷îi   xi ¤ Giîi h¤n tr¶n (Giîi h¤n d÷îi ¤ xi   Giîi h¤n tr¶n). Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 57 / 664
 14. Thõ töc ph¥n tê ·u C¡c b÷îc cõa thõ töc ph¥n tê ·u: X¡c ành sè tê c¦n chia: N¸u tªp dú li»u câ n ph¦n tû, sè tê c¦n chia k câ thº x¡c ành theo cæng thùc: k p2nq1{3 ho°c theo cæng thùc cõa H.A.Stugres: k 1 2 log n, ð ¥y k s³ ÷ñc l m trán ¸n sè nguy¶n d÷ìng g¦n nh§t n¸u k khæng ph£i l  sè nguy¶n. X¡c ành kho£ng c¡ch tê h: Kho£ng c¡ch tê h ÷ñc t½nh theo cæng thùc: x max min x h k , trong â x v  x max min t÷ìng ùng l  gi¡ trà nhä nh§t v  gi¡ trà lîn nh§t cõa tªp dú li»u, k l  sè tê c¦n chia. X¡c ành giîi h¤n d÷îi v  giîi h¤n tr¶n cõa c¡c tê: giîi h¤n giúa c¡c tê c¦n chia ph£i £m b£o c¡c i·u ki»n: Tê ¦u ti¶n ph£i chùa gi¡ trà nhä nh§t x ; min Tê cuèi còng ph£i chùa gi¡ trà lîn nh§t x ; max Giîi h¤n tr¶n cõa tê tr÷îc ph£i tròng vîi giîi h¤n d÷îi cõa tê li·n sau. Ph¥n chia c¡c quan s¡t v o c¡c tê: quan s¡t câ gi¡ trà phò hñp vîi tê n o th¼ th¼ x¸p v o tê â, tùc l  quan s¡t câ gi¡ trà xi ÷ñc x¸p v o tê thäa m¢n i·u ki»n: Giîi h¤n d÷îi   xi ¤ Giîi h¤n tr¶n (Giîi h¤n d÷îi ¤ xi   Giîi h¤n tr¶n). Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 57 / 664
 15. Thõ töc ph¥n tê ·u C¡c b÷îc cõa thõ töc ph¥n tê ·u: X¡c ành sè tê c¦n chia: N¸u tªp dú li»u câ n ph¦n tû, sè tê c¦n chia k câ thº x¡c ành theo cæng thùc: k p2nq1{3 ho°c theo cæng thùc cõa H.A.Stugres: k 1 2 log n, ð ¥y k s³ ÷ñc l m trán ¸n sè nguy¶n d÷ìng g¦n nh§t n¸u k khæng ph£i l  sè nguy¶n. X¡c ành kho£ng c¡ch tê h: Kho£ng c¡ch tê h ÷ñc t½nh theo cæng thùc: x max min x h k , trong â x v  x max min t÷ìng ùng l  gi¡ trà nhä nh§t v  gi¡ trà lîn nh§t cõa tªp dú li»u, k l  sè tê c¦n chia. X¡c ành giîi h¤n d÷îi v  giîi h¤n tr¶n cõa c¡c tê: giîi h¤n giúa c¡c tê c¦n chia ph£i £m b£o c¡c i·u ki»n: Tê ¦u ti¶n ph£i chùa gi¡ trà nhä nh§t x ; min Tê cuèi còng ph£i chùa gi¡ trà lîn nh§t x ; max Giîi h¤n tr¶n cõa tê tr÷îc ph£i tròng vîi giîi h¤n d÷îi cõa tê li·n sau. Ph¥n chia c¡c quan s¡t v o c¡c tê: quan s¡t câ gi¡ trà phò hñp vîi tê n o th¼ th¼ x¸p v o tê â, tùc l  quan s¡t câ gi¡ trà xi ÷ñc x¸p v o tê thäa m¢n i·u ki»n: Giîi h¤n d÷îi   xi ¤ Giîi h¤n tr¶n (Giîi h¤n d÷îi ¤ xi   Giîi h¤n tr¶n). Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 57 / 664
 16. V½ dö v· b£ng t¦n sè B£ng t¦n sè v· sè th½ sinh dü thi c¡c khèi A, B, D v o tr÷íng ¤i håc Th«ng Long n«m 2008 Sè th½ sinh T¦n sè T¦n su§t (%) Khèi A 2974 57.05 Khèi B 666 12.78 Khèi D 1573 30.17 Têng 5213 100 Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 58 / 664
 17. V½ dö v· b£ng t¦n sè B£ng t¦n sè v· iºm thi To¡n khèi A v o tr÷íng ¤i håc Th«ng Long n«m 2008 iºm T¦n sè iºm T¦n sè 0.0 214 4.25 61 0.25 101 4.5 63 0.5 166 4.75 42 0.75 181 5.0 43 1.0 358 5.25 26 1.25 119 5.5 18 1.5 178 5.75 13 1.75 130 6.0 9 2.0 247 6.25 6 2.25 140 6.5 4 2.5 155 6.75 1 2.75 152 7 5 3.0 143 7.25 1 3.25 109 7.5 1 3.5 107 7.75 1 3.75 89 8.0 1 4.0 89 8.75 1 Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 59 / 664
 18. V½ dö v· b£ng t¦n sè p döng c¡c qui t­c ph¥n tê, t½nh k 1 log 34 6.09, l§y k2 6, h 8.75 0.0 1.46, l§y h 1.5. Ta câ thº lªp l¤i b£ng t¦n sè thu gån nh÷ 6 sau: iºm T¦n sè T¦n su§t (%) [0.0, 1.5] 1317 44.28 (1.5, 3.0] 967 32.51 (3.0, 4.5] 518 17.42 (4.5, 6.0] 151 5.08 (6.0, 7.5] 18 0.61 (7.5, 9.0] 3 0.10 Têng 2974 100 Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 60 / 664
 19. Biºu ç ph¥n phèi t¦n sè Biºu ç ph¥n phèi t¦n sè gçm c¡c thanh ùng dòng º mi¶u t£ ph¥n phèi t¦n sè cõa tªp dú li»u. L»nh trong R º v³ biºu ç ph¥n phèi t¦n sè (histogram): hist(x,...). Biºu ç t¦n sè biºu di¹n t¦n sè iºm thi To¡n khèi A v o ¤i håc Th«ng Long n«m 2008: Bieu Do Tan So Diem Thi Toan Khoi A nam 2008 1500 1200 900 Tan So 600 300 0 0.0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 Diem Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 61 / 664
 20. a gi¡c t¦n sè a gi¡c t¦n sè l  ç thà gçm c¡c o¤n th¯ng nèi c¡c iºm vîi nhau dòng º mi¶u t£ ph¥n phèi t¦n sè cõa tªp dú li»u. L»nh trong R º v³ a gi¡c t¦n sè: plot(x, y, type = "l",...). a gi¡c t¦n sè biºu di¹n t¦n sè iºm thi To¡n khèi A v o ¤i håc Th«ng Long n«m 2008: Da Giac Tan So Diem Thi Toan Khoi A Nam 2008 1500 ● 1200 ● 900 Tan So 600 ● 300 ● ● ● ● ● 0 0.0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 Diem Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 62 / 664
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=90

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2