intTypePromotion=1

Bài tập thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản: Phần 1 (Tập 1)

Chia sẻ: Kien Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
340
lượt xem
101
download

Bài tập thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản: Phần 1 (Tập 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản được trình bày tuân theo phương pháp giảng dạy tích cực, vừa là Tài liệu dành cho sinh viên cử nhân Điều dưỡng tự học, cũng có thể làm Tài liệu cho các sinh viên ngành Y cần tham khảo môn Kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản: Phần 1 (Tập 1).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản: Phần 1 (Tập 1)

 1. HUONG U N THUC HANH 55KY THUAT BlEU DUONG CO BAN TAP 1 (D U N G C H O f)A O T A O C lT N H A N O IE U D l/O N G ) Chu bien: TS. d 6 D iN H XUAN ThS. TRAN THI■TH U A■N CD NHA XUAT BAN GIAO DUC VIET NAM
 2. BO Y TE HUONG DAN THlfC HANH 55 KY THUAT DIEU DI/QfNG CO BAN TAP 1 (DUNG CHO DAO TAO CtT NH AN DIEU D l/O N G ) MA SO: D34.Z01 (Tdi ban Ian thu nhat) / | NHA XUAT BAN GlAO DUC VIET NAM \ lo iU j
 3. Chi dao bien soan VU KHOA HOC VA DAO TAO - B 0 Y TE Chu bien t s . d 6 d in h x u An ThS. TRAN THI THUAN NhiJng ngifcfi bien soan ThS. TRAN THI THUAN ThS. NGUYEN THI SUONG ThS. DOAN THI ANH LE ThS. TRAN THUY KHANH LINH ThS. NGUYfiN MANH DUNG CN. TONG VINH PHU ThS. VU THI MINH PHUONG ThS. HOANG CONG CHANH BS. NGUYfiN DANG THANG BSCKII. TRAN Dl/C THAl TS. LE VAN AN TS. NGUYfiN THI KIM HOA ThU ky bien soan ThS. NGUYEN MANH DUNG Tham gia to chufc ban thao ThS. PHI VAN THAM TS. NGUYEN MANH PHA
 4. L di g i6 i t h ie u ThUc hien mot so" dieu Luat Giao due, Bo Giao due & Dao tao va Bo Y te da ban hanh chUdng trinh kh un g dao tao C \i nhan Dieu difdng. Bo Y te to ch\ic bien soan tai lieu day - hoc cac mon cO sd va chuyen mon theo chUdng trinh tren nham tifng budc xay dung bo sach chuan trong cong tac dao tao nhan lUc y te. Sach Hitdng dan thuc hanh 55 ky thuat dieu ditdng dUdc bien soan dUa tren chUdng trinh giao due cua cac TrUOng Dai hoc Dieu dUOng tren cO sd chUOng trinh khung da dUOc phe duyet. Sach dUOc cac nha giao giau kinh nghiem va tam huyet v6i cong tac dao tao bien soan theo phUdng cham: Kien thiic cd ban, he thohg; noi dung chinh xac, khoa hoc; cap nhat cac tien bo khoa hoc, ky thuat hien dai va thuc tien V iet Nam. Sach Hitdng d an thiic hanh 5 5 ky thuat dieu ditdng da dUdc Hoi dong chuyen mon tham dinh sach va tai lieu day - hoc chuyen nganh CiJ nhan Dieu dudng cua Bo Y te tham dinh nam 2009. Bo Y te quyet dinh ban hanh lam tai lieu day - hoc chinh thiic cua nganh Y te. Trong thdi gian tu: 3 den 5 nam, sach phai dUdc chinh ly, bo sung va cap nhat. Bo Y te xin chan thanh cam dn cac tac gia va Hoi dong chuyen mon tham dinh da giup hoan than h cuon sach. Cam dn TS. Le Thi Binh; CN. N guyen Thi Kim Loan da doc va phan bien gop y kien cho viec hoan thanh cuon sach, kip thdi phuc -vu cho cong tac dao tao nhan lUc y te. Vi lan dau xuat ban, chung toi mong nhan difdc y kien dong gop cua dong nghiep, cac ban sinh vien va cac doc gia de sach dUdc hoan thien hdn trong lan tai ban sau. VU KHOA HOC VA DAO TAO - B 0 Y TE
 5. loi noi oau Ky nang thUc hanh Dieu dudng gom 55 ky thuat cO ban dUdc Dieu dudng thUc lien tai cac cO sd kham va chUa benh. Cac ky thuat nay dUdc chon loc tu1cac nha }uan ly, giang vien d cac trUdng Dai hoc, Cao dang dao tao Dieu dUdng co uy tin ,rong nU6c nham dap Ung nhu cau chuan hoa, thong nhat va cap nhat cac ky thuat Dieu dUdng. Dong thdi dUdc sU giup dd, co van cua cac chuyen gia nUdc ngoai (Ha Lan, Anh) ve cach thiet ke cuon sach dung cho sinh vien Dieu dUdng; cac bu6c cau O . ✓ v ✓ ;ruc xay dung de phu hdp v6i noi dung kien thUc can thiet cho ky nang thUc hanh Dieu dUdng va dap Ung phUdng phap tu hoc cho sinh vien Dieu dUdng. Cuon sach dUdc bien soan bdi cac giang vien chuyen nganh Dieu dUdng cua :ac trUdng Dai hoc Y Ha Noi, Dai hoc Dieu dudng Nam Dinh, Dai hoc Y Hue va Dai hoc Y —DUdc Thanh pho" Ho Chi Minh. Noi dung cuoh sach dUdc phan ra lam 10 chUdng va chia thanh 2 tap. Tap 1 tii chUdng I den chUdng V ChUdng I: Cac ky thuat lam giUdng va cham soc ngUdi benh tai giUdng ChUdng II: Cac ky thuat ve sinh ca nhan ChUdng III: Cac ky thuat theo doi va tham kham ChUdng IV: Cac ky thuat vo khuan ChUdng V: Cac ky thuat cho an va cham soc bai tiet Tap 2 tU chUdng VI den chUdng X. ChUdng VI: Cac ky thuat dUa thuoc vao cd the ChUdng VII: Cac ky thuat truyen dich ChUdng VIII: Cac ky thuat thay bang vet thUdng ChUdng IX: M ot so ky thuat khac ChUdng X: Cap cUu ban dau Cuon sach dUdc trinh bay tuan theo phUdng phap giang day tich cUc, vUa la tai lieu danh cho sinh vien cU nhan Dieu dUdng tu hoc, cung co the lam tai lieu cho cac sinh vien thuoc cac chuyen nganh khac cua Y hoc can tham khao mon Ky thuat Dieu dUdng cd ban. Trong qua trinh bien soan, mac du cac tac gia da rat co gang nhUng chac chan se khong tranh khoi cac thieu sot, chung toi mong nhan dUdc sU dong gop cua quy dong nghiep va quy ban doc. Dong chu bien TS. Do Dinh Xuan ThS. Tran Thi Thuan
 6. M U C LUC Ldi gidi thieu....................................................................................................................... 3 Ldi noi d a u ...........................................................................................................................5 Muc luc................................................................................................................................. 7 Chitang I. CAC KY THUAT LAM GlUdNG VA CHAM SOC NGUOl BENH TAI GlUdNG... 9 Dai cUdng............................................................................................................................. 9 1. Chuan bi giUdng benh.................................................................................................12 2. Thay vai trai giUdng co ngUdi benh nam......................................................... 35 3. Tu the nghi ngdi tri lieu thong thUdng....................................................................47 4. Co" dinh ngUdi ben h ..................................................................................................... 63 5. Van chuyen ngUdi benh.............................................................................................. 67 Chuang II. CAC KY THUAT VE SINH CA NHAN............................................................... 76 1. Dai cUdng...................................................................................................................... 76 2. Riia tay thUdng quy..................................................................................................... 79 3. Sat khuan tay bang dung dich con........................................................................... 87 4. Ve sinh rang mieng cho ngUdi benh......................................................................... 89 5. Goi dau cho ngUdi benh tai giiidng........................................................................... 96 6. Tam cho ngUdi benh tai giUdng...............................................................................100 7. Ve sinh vung hau mon sinh due cho ngUdi benh..................................................104 Chitang III. CAC KY THUAT THEO DOI VA THAM KHAM.............................................. 114 1. Dai cU d n g............................................................. ............................................................. 114 2. Ky thuat lay dau hieu sinh t o n ......................... ....................................................... 116 3. Ky nang do chieu c a o .................................................... 1............................................. 137 4. Do can n a n g ...................................................................................................................145 5. Ky thuat sU dung may monitor..................................................................................156 6. Ky thuat ghi dien tim................................................................................................... 174 7. Kham the c h a t ...............................................................................................................183 Chitang IV. KY THUAT VO KHUAN................................................................................. 217 1. Dai cUdng ....................... ................................................................................................ 217 2. Rua tay ngoai khoa (rtfa tay vo k h u a n )...................................................................220 3. Ky thuat mang gang vo k h u a n .................................................................................. 229 4. Ky thuat mac va cdi ao choang vo khuan..................................... ...........................236 5. Chuan bi dung cu tiet k h u a n ..................................................................................... 243 6. Ky thuat khii khuan - Tiet khuan dung c u ............................................................ 248 7. Quy trinh lam sach - co r i a dung c u ........................................................ •............. 255 7
 7. ChUdng V. CAC KY THUAT CHO AN VA CHAM SOC BAI TIET..................................... 259 1. Dai cUdng....................................................................................................................259 2. Ho Lrd cho ngUdi benh.............................................................................................. 262 3. Dal o n g thong da day............................................................................................... 2 / 1 4. Sii dung bo vit, bo d e l .............................................................................................. 285 5. Dat ong thong vao trUc trang.................................................................................. 290 6. Ky thuat thut lh a o....................................................................................................295 7. rI'hong Lieu nuf............................................................................................................. 301 8. Thong Lieu nam............................................................................................... ..........308 9. Dan lUu nude Lieu lien Luc........................................................................................314 10. Ky LhuaL riia bang q u a n g .......................................................................................319 11. Ky LhuaL riia bang quang lien Luc........................................................................ 326 12. Ghi chop va Lheo doi lUdng dich vao va ra ..........................................................332 Tai lieu Lham khao........................................................................................................ 338
 8. C h ifcfn g I CAC KY THUAT LAM GIUONG VA CHAM SOC NGl/Ol BENH ■ TAI ■ GlliONG DAI Cl/GNG 1. g i6 i t h i e u t o A n CHUdNG 1.1. Danh sach cac ky nang trong chifOng - Chuan bi giUdng: + GiUdng binh thUdng. + GiUdng ngoai khoa. + GiUdng co thiet bi. - Thay vai trai giUdng co ngUdi benh v6i: + Mot vai trai. + Hai vai trai. - Cac tu the khac nhau cua ngUdi benh nam tren giUdng. - Co dinh ngUdi benh. - Ky thuat van chuyen ngUdi benh. 1.2. Muc tieu chung toan chtfdng 1. Nhan thiic tam quan trong cua viec chuan bi giiidng tai khoa phong. 2. Liet ke cac yeu cau cua gitfdtig benh, mo ta cac nguyen tac trai giiidng. 3. Chuan bi day du dung cu cho tiing loai giiidng. 4. Thiic hien quy trinh ky thuat chuan bi cac loai giiidng. 5. Thao luan va tii ren luyen ve thdi do khi thiic hien de dam bao sii an toan. 2. YEU CAU 2.1. Gicfi thieu tong quan GiUdng benh la ndi ma ngUdi benh nam de nghi ngdi, dufdng benh va thvfc hien cac sinh hoat ca nhan nhu an uong, giai tri, tiep khach v.v..., ngoai ra cung tai giiidng benh ngUdi benh con diidc kham, dieu tri va cham soc. Tuy theo tinh trang cua ngUdi benh, co nhung ngUdi benh khong co kha nang rdi khoi giu'dng, viec nuoi dudng, sinh hoat, tam, dai tieu tien deu thiic hien tai giUdng, do do van de am u'dt, ve sinh lay nhiem la nhfing tac nhan lam cho nguv 9
 9. cd nhiem trung da, loet tren da phat trien nhieu hdn va se lam thdi gian nam vien keo dai, ngUdi benh suy kiet va benh trd nen tram trong hdn. Vi vay, giiidng benh can co nhiing tien nghi, an toan va dap ling cho viec thay doi tu the cung nhu dap ling cho nhu cau trong viec dieu tri cham soc benh keo dai. Dieu diidng can biet nhu cau cua ngiidi benh de giup ngiidi benh thoai mai an tam khi nam vien va tranh difdc nhiing bien chiing do nam lau. Chuan bi giiidng benh con giup tao ve my quan cho khoa phong, co san giiidng de tiep r h a n ngiidi benh, ngoai ra con giup bao ve sii an toan cho ngiidi benh dung theo quy dinh. Dieu dudng cung can phan biet de chu&n bi cho cac loai giiidng va cham soc cac nhu cau cua ngUdi benh tai giiidng: - Chuan bi giiidng binh thUdng de san sang don ngUdi benh m6i vao khoa phong. - Chuan bi giiidng ngoai khoa de san sang don ngiidi benh sau khi phau thuat. - Thay giiidng c6 ngUdi benh nam tao sii an toan cho ngiidi benh ma ngiidi dieu diidng van co the thay dUdc vai trai giiidng. - Cach thay doi cac tu the ngUdi benh tren giiidng, tao sii thoai mai tien nghi cho ngUdi benh. - Cac phUdng phap co dinh ngiidi benh tai giiidng n&m, de dam bao an toan cho ho va cac ngiidi xung quanh. - Cac phiidng phap van chuyen ngiidi benh rdi khoi giiidng va van chuyen ho len giUdng. 2.2. K ie m tra tru’d c giof h o c P h a n b ie t d u n g sai c a c c a u sau b a n g c a c h t i c h (V) v a o c o t D c h o c a u d u n g , c o t S c h o c a u sai STT N oi d u n g D S 1 Giiidng benh la phiidng tien de ngiidi benh nghi ngdi va ngu Khung giiidng nen chia lam hai phan de c6 the nang len 2 ha xuong 3 Vat giiidng nen co cau true thiia co lo Can dieu khien thay doi vi tri cua giiidng nen dat d ndi 4 ma ngiidi benh khong the tii dieu khien 5 Chi chuan bi giUdng khi co ngiidi benh mdi nhap vien Sau khi ngiidi benh tii vong phai thay vai trai de don 6 ngiidi benh mdi ---------- - Thdi gian' thay vai trai giUdng thuan tien nhat la buoi 7 sang khi giiidng trong 10
 10. 8 Chuan bi giiidng ngoai khoa diidc thiic hien tai phong mo >■ Thay doi vi tri cua dau hay chan giiidng tuy thuoc vao yeu 9 cau cua ngUdi benh 10 GiUdng tu the Fowler la dau giiidng cao 90° Giiidng tu the Trendelenburg la toan bo giiidng nghieng 11 vdi dau giUdng doc xuong thap 12 Giiidng khong can co song chan hai ben Tam cao su dUdc dung de trai cho nhiing trUdng hdp ngUdi 13 b§nh co nhieu dich tiet 14 Vai phu cao su thiidng nho hdn tam cao su - 15 Vai trai giUdng phai thang de tranh de ep cho ngUdi benh 11
 11. CHUAN Bj Gll/ONG BENH 1. G lfll THIEU TONG QUAN Chuan bi giUdng benh con giup tao ve my quan cho khoa phong, co san giiidng de ti£p nhan ngUdi benh, ngoai ra con giup bao ve sii an toan cho ngiidi benh dung theo quy dinh. Khi ngUdi benh nhap vien den khoa phong, tam ly ho rat lo lang vi tat ca moi trUdng trong buong benh hau nhii xa la khac vdi ndi nam nghi tai gia dinh ho, do do viec chuan bi cho giUdng nam diidc san sang se tao tam ly an tam, tin tUdng cua ngUdi benh vdi nhan vien y te. Hdn niia giiidng benh se la ndi'ma ngiidi benh nam de nghi ngdi, diidng benh va thiic hien cac sinh hoat ca nhan nhu an uong, giai tri, tiep khach v.v..., ngoai ra cung tai giUdng benh ngUdi benh con dUdc kham dieu tri, va cham soc. Do do, giUdng nam can dUdc chuan bi tien nghi, phu hdp vdi tinh trang ngiidi benh nhu chuan bi giUdng noi khoa cho ngUdi benh nhe, co the rdi khoi giUdng de tii di den nha ve sinh hoac tinh trang cua ngUdi benh khong co kha nang rdi khoi giiidng, viec nuoi diidng sinh hoat, tam, dai tieu tien deu thiic hien tai giiidng, do do van de am Udt, ve sinh lay nhiem la nhiing tac nhan lam cho nguy cd nhiem triing da, loet tren da phat trien nhieu hdn va se lam thdi gian nam vien keo dai, ngiidi benh suy kiet va benh trd nen tram trong hdn can co nhiing tam vai cao su chen lot hoac co dem hdi phong chong loet. Doi vdi ngiidi benh sau phau thuat giUdng benh can co nhiing tien nghi, an toan va dap ling cho viec thay doi tu the cung nhu dap ling cho nhu cau trong viec dieu tri cham soc benh tai khoa hau phau. Dieu diidng can biet nhu cau cua ngUdi benh de giup ngUdi benh thoai mai an tam khi nSm vien va tranh diidc nhiing bien chiing do nikm lau. Dieu dudng cung can phan biet de chuan bi cho cac loai giiidng: - Chuan bi giiidng binh thiidng - Chuan bi giUdng ngoai khoa 2. MUC TIEU KY NANG 1. Mo ta cac nguyen tac trai gii/dng. 2. Chuan bi day du dung cu cho titng loai giiidng, liet ke cac yeu cau cua giiidng benh. 3. Thi/c hien quy trinh ky thuat chuan bi cac loai giiidng. • 4. Nhan thiic tam quan trong cua viec chuan bi giiidng tai khoa phong. 5. Xdc dinh sii tii ren luyen ve thdi do khi thiic hien de dam bao sii an toan. 12
 12. 3. LY THUYET LIEN QUAN DEN KY NANG Tuy theo dieu kien va tinh trang cua ngUdi benh ma trang bi cac loai giUdng khac nhau ve kich thudc hay nhiing trang thiet bi di kem tu: ddn gian den hien dai. Co hai loai giiidng cd ban la giUdng dieu khien tii dong va giiidng dieu khien bang tay. GiUdng dieu khien tii dong co bo phan dieu chinh d mot ben giiidng gan giUa giUdng giap ngiidi benh de co the tii dieu chinh. Giiidng dieu khien bang tay co can dieu khien dUdc thiet ke d chan giUdng, xoay theo chieu kim dong ho la nang len, ngUdc chieu kim dong ho la ha xuong de dieu chinh do cao cua dau giUdng, chan giUdng hoac nang toan bo giUdng. Tuy theo tinh trang ngUdi benh, giUdng dUdc dieu chinh theo tii the thich hdp. Co cac loai giUdng tu the sau: - Fowler: dau giUdng cao 45° den 90°, chan giiidng co the chinh cao 15° de ngiidi benh de chiu. Tu the nay ap dung cho ngUdi benh dang kho thd, ngUdi benh an qua ong thong da day v.v... - Semi Fowler: dau giiidng cao 30° den 45°, chan giiidng co the chinh cao 15° de ngUdi benh de chiu. Tu the lam giant sii cang cO cho nhiing ngiidi benh sau phau thuat vung bung, ap dung cho ngiidi benh dang thd oxy, can gian nd phoi. - Trendelenburg: ca giiidng nghieng vdi dau giiidng doc xuong thap ap dung trong dan liiu tu the va nhufng triidng hdp can mau ngoai bien ve nao. - Trendelenburg ngUdc: ca giUdng nghieng vdi chan giUdng doc xuong thap, ap dung trong nhung trUdng hdp trao_ngUdc da day thiic quan. - Thang bang: ca giUdng bang phang va song song mat san, ap dung cho nhiing trUdng hdp ngUdi benh chan thUdng cot song, ha huyet ap, hoac co trUdng hop ngUdi benh thich ngu vdi tu the nay. Hinh 1.1. Cac do dung trong phong benh. H inh 1.2. Bang dieu khien 13
 13. Nang ca giUdng Nang dau giUdng N ang phi'a cuoi giUdng Hinh 1.3. GiUdng co dieu khien Hinh 1.4. GiUdng nang phia dau 45° Hinh 1.5. GiUdng nang phia dau 30° Hinh 1.6. GiUdng Trendelenburg Hinh 1. G iUdng da nang Ngoai ra, nhQng yeu cau cd ban ve gnidng can phai co la: - Kich thiidc phai dam bao de ngiidi benh xoay trd tai giiidng, tranh nguy cd rdi xuong dat, do do giiidng can dat cac yeu cau sau: + Chieu dai: 1,8 m - 2,0 m + Chieu rong: 0,8 m - 1,0 m + Chieu cao: 0,6 m - 0,8 m - Giiidng diidc cau tao gon. de di chuyen, de tay ue, thiidng khung gnidng dude lam bang kim loai. 14
 14. - Hai dau giiidng co he thong tay quay hoac nut an de ngiidi benh tu dieu chinh nang len hay ha xuong theo y muon. - Vat giudng cau true thiia, co lo de tranh li dong dich tiet. - Chan giudng co banh xe, dUdc boc cao su va co khoa de tranh giudng di chuyen gay mat an toan cho ngiidi benh. - GiUdng nen co song chan hai ben de dam bao an toan cho ngUdi benh khong bi te nga. Tuy nhien, can chu y ngUdi benh kem y thiic co the treo qua song chan va gay te nga nguy hiem hdn. - Viec chuan bi giudng benh c^ th e ap dung trong hai trUdng hdp: + Giudng trong khong co ngUdi benh, chuan bi giiidng de ddi ngUdi benh. + GiUdng co ngUdi benh, nhiing ngUdi benh khong co mat hoac ho co the di chuyen xuong ghe ngoi. 4. CAC P H l/d N G TIEN KEM THEO GIUDNG BENH - Dem M ouse co lo thong hdi se giup ngUdi benh thoai mai. Chieu cao cua dem tot nhat la tren 20cm, nen chuan bi giudng cho ngUdi benh ma tinh trang benh cua ho phai nam dieu tri keo dai, bat dong de giam nguy co loet do ty de. - D em can dUdc b oc vai cao su de tranh dich tiet th a m h u t vao dem va de lau riia tay ue. - Vai trai giiidng kich thii6c phai dai va rong hdn dem 40 — 50 cm. - Vai cao su: vai co do trdn lang, chong tham hut dich tiet cua ngUdi benh. Do do, vai cao su thUdng dUdc trai d vung mong, chan, hay d dau doi vdi giudng ngoai khoa. - Goi: bang mouse, gon v.v..., goi khong nen qua ciing hay qua cao. Goi cung can diidc che chd bang vai cao su de tranh tham hut. - Tu dau giiidng: tu la vat dung di kem vdi giiidng benh, la vat khong the thieu. Tu dau giu'dng diidc dung de diing cac vat dung ca nhan cua ngUdi benh, moi ngUdi benh sii dung rieng. Tren mat tu ngUdi benh thUdng de nU6c, ly uong, va vat dung can thiet phai dung thiidng xuyen. Cac ngan tu ben diidi dung chiia nhijfng vat dung ca nhan khac. Sau khi ngiidi benh xuat vien, tu dau giiidng cung can diidc tay ue trii6c khi ngiidi benh khac sii dung. - Ghe: tuy theo tinh trang ma ngiidi benh co the ngoi day va ra khoi giUdng, do dd yeu cau ghe can co cho diia liing va tay vin de giii an toan cho ngUdi benh. Ghe thiidng de phia chan giiidng, thay thuoc cung co the dung de ngoi kham benh hoac ngu'di benh dung de tiep khach. - Tay quay dau hay chan giiidng: tai cac benh vien ldn giudng benh co dem diidc dat tren khung va vat giiidng bang kim loai, khung diidc chia lam ba phan va co the nang hay ha dau va chan giiidng bang tay quay hay nut dieu khien tii dong bang dien. 15
 15. 5. NGUYEN TAC KHI CHUAN BI GlUdNG BENH 5.1. Quy djnh chung - Nhan dinh tinh trang va yeu cau dieu tri de chuan bi loai giudng thich hop. - Chuan bi dung cu trai giudng day du, theo thU tii dung cu lam trudc de d tren, dung cu lam sau de d dUdi. - Cac be song cua vai trai giudng de cung ben va ra ngoai. - Khong sii dung vai trai giudng rach. - Kiem tra vai trai trUdc khi thay vi ngudi benh co the de tien, vang. kim ghim v.v..., JUdi goi hay vai trai. 5.2. Dam bao ve sinh - Tranh tung vai trai, du la vai sach hoac ban. - Doi vdi vai giudng ban, phai cuon phan ban vao trong va nhe nhang cho vao tui nilon, tranh cham vai ban vao ngUdi thUc hien. - Khi vai trai bi udt hay ban phai thay ngay. - Sau khi ngudi benh xuat vien, vai trai phai dUdc thao ra giii nha giat, dem dUdc ho ly ve sinh sach se trUdc khi chuan bi don ngUdi benh mdi. 5.3. Dam bao ky thuat - Khi trai giudng mot tam vai phai boc hai dau dem xong, mdi tien hanh lam goc. - Tranh di chuyen nhieu lan, hoan tat mot ben giiidng, roi tiep ben con lai. - Khi thuc hien nhiing phan dudi thap, thi nen nang giudng len hoac khuyu goi, tranh cong lung. - Vai trai phai thang cang, khong xep nep tranh gay chen ep cho ngudi benh. - Neu sU dung tam cao su, can phai phu vai len tren, khong de vai cao su true tiep tiep xuc vdi ngiidi benh. - Luon ton trong sii rieng tu va an toan cho ngudi benh. 6. PHAN LOAI CAC CACH CHUAN BI GlU dN G 6.1. Chuan bi giifdrng binh thi^o?ng Giudng binh thUdng diidc cau tao ddn gian, gon, de di chuyen cung dat cac veu cau cd ban cua giudng benh. Giudng binh thUdng, thUdng ap dung cho da so cac khoa tong quat, vdi ngudi benh co tinh trang benh khong can yeu cau dieu tri va cham soc gi dac biet. giuqng dUdc trai kin. Muc dich: - De cd giudng sach, tien nghi san sang don ngudi benh mdi. - Giup phong benh dep mat, trat tii. - Tao niem tin cho ngudi benh. 16
 16. H inh 2. G iu d n g binh thU dng •> 6.2. Chuan bi givfdfng ngoai khoa - Giudng ngoai khoa hay con goi giudng mo diidc ap dung cho ngudi benh ngay sau phau thuat, sau khi gay me, gay te. - Giiidng dUdc chuan bi them mot so" dung cu ho trd khac de phong djch tiet tii chat non, nUdc tieu, phan, vet thUdng lam tham Udt dem giudng va ngUdi benh. Ngoai ra, giudng con giup giU am than nhiet cua ngudi benh sau mo bang nhiing tam vai dap dude sUdi vdi nhiet do am, vi sau phau thuat than nhiet cua ngUdi benh thUdng ha thap do khoi lUdng tuan hoan bi giam trong qua trinh phau thuat. - Sau khi chuan bi giudng ngoai khoa, chan dUdc gap theo chieu doc qua 1/3 giudng, giup chuyen ngUdi benh tii cang qua giudng mot cach de dang. - Sau khi ngudi benh tinh va giam non oi, nhOng vai lot se dude lay dan ra. ni Whuv ■ r ~ . u r; / Hinh 3. G iu d n g n g o ai kho a L l2 * k -
 17. 7. QUY TRINH KY THUAT Cac budc PhUdng phap Nhung diem Ly do Hinh anh minh hoa thuc hanh tien hanh can luu y 1. Tim hieu - Can tham - Anh hUdng tdi Phan loai yeu cau cua khao yeu cau sU an toan cua trai giudng chuan bi chuan bj giudng ngudi benh (NB) de chuan bi giudng benh vdi ngudi dieu trj - Ho trd trong thich hdp Dieu dudng viec dieu trj va trUdng. cham soc - Quan sat tinh - Dap Ung nhu trang ngudi cau ngudi benh benh neu co. - Chuan bj - Can hieu ro gang tay de bao dieu kien, ve phUdng tien san co tai khoa. - Nhin vai trai giudng can thay co dinh dich tiet. 2. Kiem tra - Phong benh Dam bao an - Giudng da moi trUdng trong, hay co toan ve sinh dUdc tay ue nhieu NB. trudc khi trai Trudc - Giudng da - Dem phai dUdc tay ue dUdc khCf trudc chua. khuan: lau rtfa, phdi nang v.v... 3. Chuan bi dung cu 3.1. Giudng - Mot vai trai Sau khi trai, be Cac loai vai mot vai trai giudng be trai mat se d ngoai trai xep theo xep ra ngoai thU tU, be song ra j f P ^ j - Mot goi va ao goi ngoai - Mot tam cao su va vai phu fr im n T i y cao su (neu can) l s o t 3.2. Giudng - Mot vai trai Sau khi trai, be hai vai giudng be trai phai se tiep xuc xep ra ngoai . vdi ngudi benh - Mot goi va ao goi . - Mot tam cao su va vai phu cao su . - Mot vai dap be phai xep ra ngoai i - Gang sach - Tui (nilon) a . rTi fnm\/oi uuiiy han Vdi Uall 1-------- ----------------------- 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản