intTypePromotion=1

Bài tập thực hành word cơ bản - ĐH Thủy lợi

Chia sẻ: Phạm Văn Thắng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

2
1.931
lượt xem
460
download

Bài tập thực hành word cơ bản - ĐH Thủy lợi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình Microsoft Word là chương trình giúp bạn soạn thảo, trang trí, trình bày tất cả các công văn, hợp đồng, báo cáo, tạo lập bảng biểu một cách nhanh chóng và thuận tiện. Tài liệu Bài tập thực hành word cơ bản sau đây sẽ giúp các bạn rèn luyện được các kỹ năng trong việc sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thực hành word cơ bản - ĐH Thủy lợi

 1. C«ng ty cæ phÇn tin häc vµng Phßng 502 kÝ tóc x¸ ®¹i häc thuû lîi §iÖn tho¹i: 046.684.6912 --------------- Bµi tËp micro soft word Hµ Néi, 2011
 2. C«ng ty cæ phÇn tin häc vµng Phßng 502 kÝ tóc x¸ 11 tÇng ®¹i häc thuû lîi Tel: 046.684.6912 www.tinhocvang.com Quy tr×nh ®µo t¹o ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng häc tËp, trung t©m yªu cÇu häc viªn - §i häc ®óng ca, ®óng giê ®· ®¨ng ký. - Lµm bµi «n tËp vµ kiÓm tra hÕt m«n khi hoµn thµnh mét ch¬ng tr×nh; - Yªu cÇu gi¸o viªn ký tªn vµo c¸c bµi gi¶ng cña m×nh. - ChÐp lý thuyÕt tríc khi thùc hµnh vµ hoµn thµnh ®Çy ®ñ c¸c bµi tËp trong s¸ch. - Kh«ng ®îc tù ý sao chÐp gi¸o tr×nh cña Trung t©m. - Yªu cÇu Trung t©m thªm buæi häc khi cha kÕt thóc ch¬ng tr×nh mµ ®· hÕt sè buæi. (ChØ ¸p dông víi c¸c häc viªn ®i häc ®óng ngµy, giê quy ®Þnh vµ kh«ng nghØ nhiÒu) - NÕu nghØ tõ 1-5 ngµy ph¶i b¸o víi gi¸o viªn. NÕu nghØ trªn 5 ngµy ph¶i mang thÎ ®Õn Trung t©m b¶o lu (cÇn cã ch÷ ký cña nh©n viªn v¨n phßng trªn thÎ) - Trêng hîp nghØ kh«ng cã lý ®i qu¸ 5 ngµy, thÎ kh«ng cã gi¸ trÞ. - Khi cã nhu cÇu lµm chøng chØ cÇn gÆp nh©n viªn v¨n phßng trong vßng 3 th¸ng sau khi kÕt thóc ch¬ng tr×nh häc. (Chøng chØ do Së Gi¸o dôc - §µo t¹o Hµ Néi cÊp) - Trong qu¸ tr×nh häc nÕu cã gãp ý hoÆc th¾c m¾c xin vui lßng gÆp trùc tiÕp phô tr¸ch ®µo t¹o hoÆc liªn hÖ theo sè ®iÖn tho¹i: : 046.684.6912 Trô së chÝnh: Phßng 502 kÝ tóc x¸ 11 tÇng ®¹i häc thuû lîi RÊt mong ®îc sù hîp t¸c cña c¸c b¹n! Bµi tËp thùc hµnh word c¬ b¶n Trang 2
 3. C«ng ty cæ phÇn tin häc vµng Phßng 502 kÝ tóc x¸ 11 tÇng ®¹i häc thuû lîi Tel: 046.684.6912 www.tinhocvang.com Lêi nãi ®Çu C«ng ty tin häc Vµng trùc thuéc Së gi¸o dôc vµ §µo t¹o Hµ Néi, víi mong muèn mang ®Õn cho b¹n mét nÒn t¶ng kiÕn thøc s©u réng vµ thùc tiÔn vÒ C«ng NghÖ Th«ng Tin, Tin häc Vµng ®· x©y dùng mét ®éi ngò gi¸o viªn chuyªn nghiÖp vµ giµu thùc tiÔn, khi kÕt hîp víi hÖ thèng ch¬ng tr×nh ®µo t¹o phï hîp víi cÊp ®é, tr×nh ®é vµ lu«n cËp nhËt nh»m gióp b¹n häc tËp kÕt qu¶ cao nhÊt. Ch¬ng tr×nh Microsoft Word lµ ch¬ng tr×nh gióp b¹n so¹n th¶o, trang trÝ, tr×nh bµy tÊt c¶ c¸c c«ng v¨n, hîp ®ång, b¸o c¸o, t¹o lËp b¶ng biÓu mét c¸ch nhanh chãng vµ thuËn tiÖn. §Æc biÖt víi c¸c bµi tËp h- íng dÉn thùc hµnh trong cuèn s¸ch nµy lµ c¸c bµi mÉu thùc tÕ ®ang ®îc ¸p dông trong c¸c c«ng viÖc hµng ngµy cña c¸c b¹n, ngµnh, c«ng ty sÏ gióp b¹n thÊy tù tin vµ tù chñ h¬n trong c«ng viÖc ®·, ®ang vµ sÏ ®¶m nhËn. Chóng t«i ®¸nh gi¸o cao ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c b¹n ®Ó cho c¸c lÇn t¸i b¶n sau ngµy cµng tèt h¬n. Ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c b¹n ®· göi niÒm tin vµo tin häc Vµng Chóc c¸c b¹n hoµn thµnh bµi tËp mét c¸ch xuÊt s¾c! Bµi tËp thùc hµnh word c¬ b¶n Trang 3
 4. C«ng ty cæ phÇn tin häc vµng Phßng 502 kÝ tóc x¸ 11 tÇng ®¹i häc thuû lîi Tel: 046.684.6912 www.tinhocvang.com BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 1A Ngµy…th¸ng…n¨m…. C¸ch tr×nh bµy v¨n b¶n, t¹o cét gi¶, lu, ®ãng më v¨n  Gi¸o viªn gi¶ng d¹y b¶n BÀI TẬP THỰC HÀNH MS WORD CÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢN Khi gõ văn bản nên dùng một Font chữ rõ ràng, dễ  đọc. Khi mới tập goc   nên có quan niệm “chậm mà đúng còn hơn nhanh mà sai” Khi trình bày một văn bản, bạn nên nhập thô văn bản trước, sau đó mới   tiến hành định dạng và trang trí để  hoàn chỉnh văn bản. Không nên kết hợp vừa  gõ vừa định dạng văn bản, vì như vậy sẽ làm chậm “tiến độ” và mất nhiều thưòi  gian hơn để chỉnh sửa văn bản nhiều lần theo ý muốn. Khi thực hiện định dạng,  trang trí, nên dùng các tổ hợp phím nóng, trường hợp không có phím nóng (hoặc   quên) thì mới dùng chuột vid thao tác bằng chuột làm mất nhiều thời gian. Luôn phải canh lề tự động để hai biên văn bản trên đường thẳng (Justify).  Khi gõ văn bản, chỉ gõ Enter khi kết thúc một đoạn văn, còn mỗi dòng Word tự  động xuống hàng và canh lề, nếu hết trang thì Word sẽ  tự  động sang trang mới  tiếp theo. Chú ý khi đánh dấu chính tả: Dấu chấm câu (.), dấu (,), dấu chấm phẩy   (;), dấu hai chấm (:) và các dấu khác (nếu có) phải đặt sát với chữ kề phía trước  nó, không cách rời. Chữ đầu tiên liền sau các dấu nói trên phải cách một khoảng   trống (space) bằng một ký tự. Những câu trong dấu nháy đơn (‘), dấu nháy kép (“), trong dấu ngoặc (),  {}. [] thì các dấu mở, đóng phải sát đầu và cuối câu, mở  dấu nào thì phải đóng   dấu ấy. Câu tiếp theo sau các dấu trên cách một khoảng trắng. Ký tự  dấu phẩy   (,) và dấu chấm phẩy (;) không viết hoa. Ký tự  đi sau dấu chấm (.), dấu chấm  than (!), dấu hỏi (?) phải viết hoa (phần việc này Word đã hỗ  trợ  tự  động). Tất  cả tên riêng phải viết hoa. Kết thúc một ý phải có dấu phẩy (,), kết thúc một câu  phải có dấu chấm (.). Bµi tËp thùc hµnh word c¬ b¶n Trang 4
 5. C«ng ty cæ phÇn tin häc vµng Phßng 502 kÝ tóc x¸ 11 tÇng ®¹i häc thuû lîi Tel: 046.684.6912 www.tinhocvang.com BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 1B Ngµy…th¸ng…n¨m…. C¸ch tr×nh bµy v¨n b¶n, t¹o cét gi¶, lu, ®ãng më v¨n  Gi¸o viªn gi¶ng d¹y b¶n Trung t©m tin häc vµng §T: 043.563.7012 Trung t©m tin häc Vµng  lµ trung t©m ®µo t¹o tin häc trùc thuéc Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Hµ Néi. Víi chøc n¨ng ®µo t¹o tin häc vµ t vÊn, cung cÊp thiÕt bÞ CNTT. Trung t©m Tin häc Vµng ®µo t¹o tõ c¬ b¶n ®Õn chuyªn m«n c¸c khãa häc: Tin häc v¨n phßng, KÕ to¸n m¸y, §å häa m¸y tÝnh, ThiÕt kÕ Website, VÏ Kü thuËt, KiÕn tróc, LËp tr×nh …TÊt c¶ c¸c ch¬ng tr×nh häc cña Tin häc Vµng ®Òu mang tÝnh chuyªn nghiÖp cao vÒ c«ng nghÖ, thùc tiÔn vµ ®¹t gi¸ trÞ chuÈn mùc cho viÖc tuyÓn chän vµo c¸c vÞ trÝ lµm viÖc trong nghµnh CNTT cña c¸c c¬ quan tæ chøc, doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc. Tin häc Vµng tù hµo cã ®éi ngò gi¸o viªn chuyªn nghiÖp, nhiÖt t×nh giµu kinh nghiÖm thùc tÕ ®· gi¶ng d¹y nhiÒu n¨m t¹i c¸c trêng ®µo t¹o nghÒ, §¹i häc …, kÕt hîp víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ phßng häc tiÖn nghi sÏ gióp häc viªn kh«ng chØ häc tËp víi c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n mµ cßn biÕt c¸ch vËn dông vµo xö lý c¸c t×nh huèng thùc tiÔn. Tin häc Vµng cam kÕt mang ®Õn cho häc viªn giê häc hiÖu qu¶ nhÊt, cïng nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô tèt nhÊt.  Yªu cÇu thùc hiÖn: 1. Lu tr÷ v¨n b¶n vµo Folder cña riªng b¹n trong C:\ My Documents 2. Tr×nh bµy v¨n b¶n theo ®óng mÉu (cì ch÷: 15, kho¶ng c¸ch dßng: 1.5 lines) 3. Xãa toµn bé ®Þnh d¹ng & thùc hiÖn l¹i yªu cÇu 2. Bµi tËp thùc hµnh word c¬ b¶n Trang 5
 6. C«ng ty cæ phÇn tin häc vµng Phßng 502 kÝ tóc x¸ 11 tÇng ®¹i häc thuû lîi Tel: 046.684.6912 www.tinhocvang.com C¸ch ®Æt tab BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 2A C«ng ty cæ phÇn tin häc vµng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Phßng kinh doanh §éc LËp - Tù Do – H¹nh Phóc ------***------ -------o0o------- Hîp ®ång kinh tÕ Sè: 241008/H§KT - C¨n cø vµo bé luËt d©n sù níc Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 14/06/2005. H«m nay, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2008 t¹i Hµ Néi. Chóng t«i gåm cã: ®¹i diÖn bªn a : trêng trung häc c¬ së ®øc giang §¹i diÖn : ¤ng NguyÔn Ngäc TiÕn Chøc vô : HiÖu Trëng §Þa chØ : Phêng §øc Giang - Long Biªn - Hµ Néi ®¹i diÖn bªn b : c«ng ty cæ phÇn tin häc vµng §¹i diÖn : ¤ng Lª Anh NhËt Chøc Vô : Gi¸m ®èc §Þa ChØ : P109/9 Khu TT §H Thñy Lîi – P.Trung LiÖt- §èng §a- Hµ Néi Hai bªn thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®iÒu kho¶n sau: §iÒu 1: Bªn B nh©n cung cÊp cho bªn A c¸c thiÕt bÞ, linh kiÖn m¸y tÝnh theo ®óng quy c¸ch phÈm chÊt (phô lôc ®Ýnh kÌm hîp ®ång); §iÒu 2: Bªn B nhËn giao hµng t¹i ®Þa ®iÓm bªn A yªu cÇu. Bªn A cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n toµn bé gi¸ trÞ hîp ®ång ngay sau khi nhËn ®ñ hµng; §iÒu 3: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, hai bªn bµn b¹c ®Ó ® ra c¸ch gi¶i quyÕt thèng nhÊt; §iÒu 4: Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. Hîp ®ång nµy lËp thµnh 02 b¶n gièng nhau cã gi¸ trÞ nh nhau, mçi bªn gi÷ 01 b¶n §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B  Yªu cÇu thùc hiÖn: 1. §Æt lÒ cho trang v¨n b¶n; 2. Tr×nh bµy v¨n b¶n theo ®óng mÉu (cì ch÷: 15, kho¶ng c¸ch dßng: 1.5 lines); 3. ChÌn file bµi tËp 1a tríc file bµi tËp 1b. Bµi tËp thùc hµnh word c¬ b¶n Trang 6
 7. C«ng ty cæ phÇn tin häc vµng Phßng 502 kÝ tóc x¸ 11 tÇng ®¹i häc thuû lîi Tel: 046.684.6912 www.tinhocvang.com Bµi tËp sè 2B Ngµy …th¸ng….n¨m ….. C¸ch ®Æt Gi¸o viªn gi¶ng d¹y tab (1) §¹i häc quèc gia Hµ Néi céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ViÖn C«ng nghÖ Th«ng tin §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -------o0o-------- Hå s¬ thÝ sinh dù thi Hä tªn:....................................................................................................................... Ngµy sinh:..............................................N¬i sinh................................................... Sè chøng minh th:................................................................................................... §Þa chØ..................................................§iÖn tho¹i................................................ (2) PhiÕu ®¨ng ký mua s¶n phÈm khuyÕn m¹i Tªn s¶n phÈm :________________________________________________ Chi tiÕt san phÈm :________________________________________________ _________________________________________________________________ Th«ng tin liªn hÖ: Hä vµ tªn :------------------------------ §Þa chØ:------------------------------ §iÖn tho¹i :------------------------------ Email :--------------------------------- (3) C¸c thiÕt bÞ linh kiÖn m¸y tÝnh th«ng dông S¶n phÈm Nhµ s¶n xuÊt Gi¸(USD) Monitor LCD Dell 150$ Case Golden Field 25$ Printer Cannon 475$ Keyboard Mitsumi 11$  Yªu cÇu thùc hiÖn: 1. §Æt tab, tr×nh bµy v¨n b¶n theo ®óng mÉu (tiªu ®Ò cña phÇn 1 kh«ng t¹o cét gi¶ mµ sö dông ®Æt tab gi÷a). 2. ¸p dông vµ thùc hµnh kiÓu v¨n b¶n tù ®éng cho ®o¹n tiªu ®Ò cña phÇn 1 (§¹i häc quèc gia .. Céng hßa….) 3. Thùc hiÖn xãa tªn cña ®o¹n v¨n b¶n tù ®éng võa ®îc t¹o t¹i yªu cÇu 2. Bµi tËp thùc hµnh word c¬ b¶n Trang 7
 8. C«ng ty cæ phÇn tin häc vµng Phßng 502 kÝ tóc x¸ 11 tÇng ®¹i häc thuû lîi Tel: 046.684.6912 www.tinhocvang.com Bµi tËp sè 3 Ngµy…..th¸ng ….n¨m…. ChÌn ký tù ®¨c biÖt sao chÐp, di Gi¸o viªn gi¶ng d¹y chuyÓn v¨n b¶n Së gi¸o dôc ®µo t¹o Hµ Néi Trung t©m tin häc vµng -------o0o------  Phßng phô tr¸ch ®µo t¹o (04 )3.8258178 – m¸y lÎ 11 – 12;  Phßng phô tr¸ch kinh doanh m¸y tÝnh (04)3.9367537– m¸y lÎ 13 – 14; §¬n ghi danh CNTT – phÇn cøng qu¶n trÞ m¹ng ¤ dµnh cho v¨n phßng ghi (ngêi phô tr¸ch ghi danh)................................................ Líp............................................................ Kho¸........................................... Ngµy giê häc........................................... Khai gi¶ng................................. PhÇn häc viªn ghi Hä vµ tªn (viÕt ch÷ in)................................................................................................. Sinh ngµy................................................. N¬i sinh....................................... V¨n ho¸ (nÕu sinh viªn th× ghi râ tªn trêng) ................................................................ Tr×nh ®é ngo¹i ng÷:  English  French  Chinese Søc khÎo:  Tèt  Trung b×nh  YÕu Ghi chó:  VÒ sau häc viªn nép ¶nh mÇu 3x4 ®Ó lµm b»ng tèt nghiÖp.  GiÊy chøng nhËn tèt nghiÖp (khi cha cã b»ng). Cam kÕt:  Kh«ng lÊy l¹i häc phÝ dï cã bÊt kú ly do g×.  §ãng häc phÝ ®óng thêi h¹n quy ®Þnh ghi danh, nÕu trÔ bÞ trõ buæi. Hµ Néi, ngµy…… th¸ng …..n¨m… Ngêi lµm ®¬n  Yªu cÇu thùc hiÖn: 1. Tr×nh bµy v¨n b¶n theo mÉu. 2. ChÌn ký tù ®Æc biÖt vµ sao chÐp c¸c ký tù trªn nÕu chóng lÆp l¹i. 3. S¾p xÕp l¹i c¸c con sè thø tù  b»ng thao t¸c di chuyÓn. 4. NÕu ®êng Tab qu¸ ng¾n hoÆc qu¸ dµi, b¹n h·y söa l¹i b»ng c¸ch nhanh nhÊt. Bµi tËp thùc hµnh word c¬ b¶n Trang 8
 9. C«ng ty cæ phÇn tin häc vµng Phßng 502 kÝ tóc x¸ 11 tÇng ®¹i häc thuû lîi Tel: 046.684.6912 www.tinhocvang.com Bµi tËp sè 4 Ngµy....th¸ng..….n¨m…. Chia cét b¸o, lµm ch÷ to ®Çu Gi¸o viªn gi¶ng d¹y ®o¹n, t×m kiÕm & thay thÕ Hái vµ ®¸p vÒ lçi mµn h×nh m¸y tÝnh x¸ch tay H ái: Tha «ng lo¹i bÖnh mµn h×nh hoÆc lµm cho h×nh laptop? T NguyÔn Träng ¶nh trªn mµn h×nh bÞ Kha – chuyªn r¶ lêi: HÇu hÕt giËt h×nh, mµu s¾c gia trong lÜnh vùc c¸c triªô chøng hiÓn thÞ kh«ng s¾c chuÈn ®o¸n vµ söa trªn mµn h×nh nÐt (bÞ mê). TriÖu ch÷a laptop, theo «ng ®Òu cã thÓ kh¾c chøng nµy còng gièng ®©u lµ nh÷ng c¨n phôc ®îc, vµ cã c¶ nh líp ma trËn mµn bÖnh thêng gÆp ë nh÷ng trêng hîp b¹n cã h×nh bÞ lçi. V× vËy, mµn h×nh laptop? T thÓ chØ cÇn sö ®Ó kiÓm tra chÝnh r¶ lêi: Cã kh¸ dông….tay kh«ng. Tuy x¸c lçi lµ do líp ma nhiÒu bÖnh th- vËy, nh×n chung, víi trËn, chip VGA hoÆc êng gÆp nh: hÇu hÕt c¸c trêng hîp, RAM card mµn h×nh, mµn h×nh bÞ säc b¹n cÇn mang laptop b¹n ph¶I g¾n mµn ®øng, säc ngang, bÞ ®Õn c¸c trung t©m h×nh LCD th«ng qua è hoÆc bÞ ®èm mê, söa ch÷a chuyªn cæng VGA trªn laptop. mÊt mµu, bÞ ®iÓm nghiÖp. NÕu t×n hiÖu xuÊt ra H chÕt, bÞ lçi. Cã nh÷ng ái: Theo «ng mµn h×nh LCD g¾n bÖnh cã nguyªn nh©n liÖu cã nh÷ng thªm nµy gièng nh tõ ngêi dïng kh«ng nguyªn nh©n h×nh ¶nh hiÓn thÞ trªn ®óng c¸ch nªn t¹o ra t¹o ra sù lÇm tëng mµn mµn h×nh laptop th× lçi, hoÆc còng cã h×nh bÞ lçi, nhng thùc nguyªn nh©n lµ do nguyªn nh©n tõ kh©u chÊt lçi l¹i thuéc ë th©n chip VGA hoÆc RAM s¶n xuÊt mµn h×nh m¸y laptop? T card mµn h×nh. Ngîc cña c¸c h·ng. r¶ lêi: Lçi Chip H l¹i, tÝn hiÖu xuÊt ra ái: Nh÷ng c¨n Card mµn mµn h×nh ngoµi kh¸c bÖnh «ng võa h×nh hoÆc lçi nªu liÖu ®Òu mµn h×nh laptop th× RAM Card mµn h×nh, cã thÓ ch÷a ®îc? Cô nguyªn nh©n lµ do lçi g©y ra t×nh tr¹ng mµn thÓ, «ng cã thÓ m« t¶ ë h×nh bÞ säc ®øng chi tiÕt nguyªn nh©n líp ma trËn. hoÆc säc ngang, vµ c¸ch ch÷a víi tõng  Yªu cÇu thùc hiÖn: 1. Tr×nh bµy theo ®óng mÉu 2. T×m tõ “Laptop” thay thÕ b»ng tõ “Notebook” vµ lµm ngîc l¹i. 3. H·y ®Æt chÕ ®é söa tù ®éng ®Ó khi gâ 2 ch÷a vµ “lt” th× xuÊt hiÖn tõ “Laptop” Bµi tËp thùc hµnh word c¬ b¶n Trang 9
 10. C«ng ty cæ phÇn tin häc vµng Phßng 502 kÝ tóc x¸ 11 tÇng ®¹i häc thuû lîi Tel: 046.684.6912 www.tinhocvang.com 4. Lo¹i bá chÕ ®é söa t ®éng võa ®Æt ®èi víi yªu cÇu 3. Bµi tËp thùc hµnh word c¬ b¶n Trang 10
 11. C«ng ty cæ phÇn tin häc vµng Phßng 502 kÝ tóc x¸ 11 tÇng ®¹i häc thuû lîi Tel: 046.684.6912 www.tinhocvang.com Bµi tËp sè 5A Ngµy.....th¸ng.....n¨m 200…… chÌn tranh Gi¸o viªn gi¶ng d¹y «n l¹i ch÷ to ®Çu ®o¹n Hoan Kiem Lake is located in the center of Ha Noi. It’s related to the legends of King Le Thai To’s returning of a sacred sword to legendary turtle. In the center of the lake in the Tower of Turtle which has remained its ancient beauty for centuries. Ngoc Son temple in the north of lake was built in the end of XVII century. Displayed in the temple is a 400 – 500 year old 250kg weigh turtle, which has found and picked-up in 1968. w est Lake is a famous beauty of nature in Ha Noi. It’s the largest lake with 500 ha surface and surroundings are many famous pagodas as original architecture as Tran Quoc Pagoda, Quan Thanh Pagoda, Tay Ho Pagoda… T he Temple of Literature was built in 1070 to worship Confucius and Duke of Zhou. The king Ly Anh Tong had the National School built behind the Temple in1076. He later modified the Temple in order to worship only Confucius. In 1475 the first stone stele was erected to commemorate the highest level graduates of the court examinations. From 1442 to 1779 when the last examination of the Le Dynasty was held, there were many steles, 82 have been kept until today. In 1802 the Khue Van Pavilion was constructed.  Yªu cÇu thùc hiÖn: 1. Sau khi so¹n th¶o, kiÓm tra lçi chÝnh t¶ tiÕng anh 2. Thùc hiÖn chÌn tranh theo ®óng mÉu. 3. Thùc hiÖn xãa tÊt c¶ c¸c tranh ®· ®îc chÌn vµ chÌn c¸c tranh míi (tïy ý). Bµi tËp thùc hµnh word c¬ b¶n Trang 11
 12. C«ng ty cæ phÇn tin häc vµng Phßng 502 kÝ tóc x¸ 11 tÇng ®¹i häc thuû lîi Tel: 046.684.6912 www.tinhocvang.com Bµi tËp thùc hµnh word c¬ b¶n Trang 12
 13. C«ng ty cæ phÇn tin häc vµng Phßng 502 kÝ tóc x¸ 11 tÇng ®¹i häc thuû lîi Tel: 046.684.6912 www.tinhocvang.com Bµi tËp sè 5B Ngµy.....th¸ng.....n¨m 200…… chÌn tranh Gi¸o viªn gi¶ng d¹y «n l¹i ch÷ to ®Çu ®o¹n M ột   hạt   nhỏ   bé   sẽ   trở  những hạt giống với sức sống vô tận  thành   cây.   Cây   sinh   ra  chúng đâng chờ để  trở  thành cây, rồi  nhiều hạt hơn.  Những  thành trái, nhưng chỉ  khi chúng được  hạt này lại trổ thành cây, cây lại sinh  trồng   ở   đất   tốt   và   nuôi   dưỡng. ra hạt. Và cứ  như  thế… Vậy có bao           Bạn thân mến! không phải lúc  nhiêu cây trong một hạt? Không có  nào   bạn   cũng   có   thể   lựa   chọn   hạt  cây   trong   hạt.  Đập   hạt   ra,   bạn   sẽ  nào   sẽ   rơi   xuống   đời   mình   nhưng  chẳng tìm thấy một cây nào. Hạt chỉ  bạn hoàn toàn có thể  trồng nó, nuôi  mang mầm sống cho cây, những gì  dưỡng   nó   theo   các   bạn   muốn. tiềm  ẩn để  trở  thành cây và cây chỉ            Hãy   nghĩ   về   điều   đó,   bạn   có  xuất hiện khi hạt được nuôi dưỡng  thẻ  thay đổi cuộc đời mình ngay từ  đủ  nước, đất và ánh nắng mặt trời. bây   giờ   bằng   cách   quyết   định   sẽ            Những   người   mà   bạn   gặp,  trồng   hạt   nào?   sẽ   lựa   chọn   những  những   điều   bạn   được   học,   những  gì? Bằng cách cung cấp cho những  kinh nghiệm trong đời bạn, những gì  hạt   giống   tốt   một mảnh đất   màu  bạn lựa chọn, mỗi ngày, mỗi khoảnh  mỡ, đủ  chất dinh dưỡng để  sống và  khắc trong cuộc đời bạn... tất cả  là  phát triển Bµi tËp thùc hµnh word c¬ b¶n Trang 13
 14. C«ng ty cæ phÇn tin häc vµng Phßng 502 kÝ tóc x¸ 11 tÇng ®¹i häc thuû lîi Tel: 046.684.6912 www.tinhocvang.com Bµi tËp sè 6 Ngµy….th¸ng….n¨m…. ®¸nh sè thø tù, Gi¸o viªn gi¶ng d¹y t¹o ký hiÖu tù ®éng I. M¹ng internet Giíi thiÖu chung  Internet lµ hÖ thèng th«ng tin ®îc sö dông nhiÒu nhÊt hiÖn nay.  §Þnh nghÜa Internet; Lµ tËp hîp cña rÊt nhiÒu m¹ng m¸y tÝnh côc bé t¹o thµnh mét m¹ng th«ng tin toµn cÇu. §Æc ®iÓm cña Internet: Internet næi bËt bëi c¸c ®Æc ®iÓm sau: 1. Internet lµ c«ng cô kh¸ tiªu biÓu ®Ó trao ®æi th«ng tin trªn c¸c m¸y tÝnh toµn cÇu. 2.Internet cung cÊp cho c¸c nhµ nghiªn cøu vµ nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau th«ng tin cÇn thiÕt. 3. Internet kh«ng ph©n biÖt vÒ kho¶ng c¸ch truy cËp. 4. Internet kh«ng cã mét chñ së h÷u kiÓm so¸t. 5. Internet giÊu c¸c chi tiÕt kü thuËt (thËt ra c¸ chi tiÕt nµy còng kh«ng cÇn thiÕt ®èi víi ngêi sö dông). II. M¹ng intranet 1/ Intranet lµ m« h×nh thu nhá cña Internet. Trªn m¹ng Intranet còng cµi ®Æt ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô Internet. 2/ Intranet cã thÓ lµ ph¹m vi cña mét c¬ quan cÊp Bé, mét tæng c«ng ty hay lµ mét ®¬n vÞ lín. 3/ M¹ng Intranet c¸ thÓ nèi víi Internet.  Yªu cÇu thùc hiÖn: 1. H·y nhËp v¨n b¶n, ®¸nh STT tù ®éng vµ chÌn c¸c dÊu ®Çu dßng nh bµi mÉu. 2. §æi l¹i kiÓu ký tù ®Çu dßng vµ sè thø tù theo ý cña ngêi sö dông. (VÝ dô sau c¸c sè 1,2,3 lµ c¸c dÊu g¹ch ngang (1-)…) Bµi tËp thùc hµnh word c¬ b¶n Trang 14
 15. Bµi tËp sè 7a Ngµy...th¸ng...n¨m... T¹o b¶ng biÓu Gi¸o viªn gi¶ng d¹y C¸c thao t¸c víi b¶ng Danh s¸ch nh©n viªn tin häc vµng STT Hä tªn Ngµy sinh Giíi tÝnh N¬i sinh 1 Tr¬ng Minh Th¾ng 21-02-1977 Nam Hµ Néi 2 NguyÔn §øc Ph¬ng 28-11-1976 Nam Hµ Néi 3 NguyÔn ThÞ Ngäc Anh 05-10-1966 N÷ Tp. Hå ChÝ Minh 4 §ç ThÞ Kh¶i 10-12-1982 N÷ Nam §Þnh B¶ng ®iÓm thi chøng chØ v¨n phßng quèc tÕ Ngµy N¬i ®iÓm TT Hä vµ tªn sinh sinh CNTT Windows Word Excel 1 Hoµng Thu H»ng 15/4/1977 Hµ Néi 5 7.5 5 6.5 2 NguyÔn ThÞ 20/5/1965 Hµ T©y 4 6 3.5 6 DiÖu 3 Phan Ngäc Hµ 2/6/1982 Hµ Néi 5 2 5 3 4 TrÇn Duy Anh 5/10/1989 Hµ Néi 9 7.5 7 8.5 lÞch häc theo ca t¹i trung t©m tin häc vµng Líp Tin häc v¨n phßng ®å ho¹ Ngµy häc 2-4-6 3-5-7 2-4-6 3-5-7 T7, CN M«n access internet Powerpoint corel photoshop ilustrator Giê 7h30-9h30    9h30-11h30     Bµi tËp sè 7b Ngµy….th¸ng…..n¨m…. T¹o b¶ng biÓu Gi¸o viªn gi¶ng d¹y «n l¹i c¸ch ®Æt tab Tin häc ®èi víi b¹n !
 16. Ngµnh ®µo t¹o M«n häc Thêi gian häc V¨n phßng Word, Excel, Access… 70 tiÕt §å häa Corel, Photoshop, QuarkXpress… 90 tiÕt Qu¶n trÞ m¹ng WinNT, Lotus… 65 tiÕt LËp tr×nh viªn Pascal, C, Visual Basic… 120 tiÕt Nh©n dÞp khai tr¬ng c¬ së míi nh»m ®¸p øng nhu cÇu häc tËp cña c¸c b¹n, chóng t«i gi¶m gi¸ häc phÝ trong nhãm Tin häc v¨n phßng Quèc tÕ. Ngµy häc Giê Gi¶m STT Tªn m«n 2-4-6 3-5-7 häc Gi¸ 1. C¬ së CNTT X 13h-15h 30% 2. Windows X 15h-17h 30% 3. Word 13h-15h 10% 4. Excel X 19h-21h 8% 5. Powerpoint X 15h-17h 20% 6. Access X 13h-15h 15% 7. Internet X Tuú chän 10% PhiÕu ®¨ng ký tham gia dù thëng Hä vµ tªn----------------------------------------------------------------------------------------------------------- §Þa chØ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngµy sinh.....................................N¬I sinh-------------------------------------------------------------- Tel....................................E-Mail (nÕu cã)-------------------------------------------------------------- Khi cÇn liªn l¹c víi----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bµi tËp sè 8 Ngµy….th¸ng….n¨m…
 17. T¹o tiªu ®Ò ®Çu trang Cuèi trang & ®¸nh sè trang Gi¸o viªn gi¶ng d¹y  Yªu cÇu thùc hiÖn:  Thùc hµnh t¹o tiªu ®Ò ®Çu trang, cuèi trang vµ ®¸nh sè trang cho v¨n b¶n.  T¹o ®êng viÒn gi¶ xung quanh v¨n b¶n.  §¨t mËt khÈu cho file v¨n b¶n vµ thùc hiÖn xo¸ mËt khÈu võa ®Æt.  §Æt chó thÝch cho v¨n b¶n.  ChÐn thêi gian hiÖn thêi cho v¨n b¶n.  H·y tr¶ lêi ®óng hoÆc sai cho c¸c c©u hái sau: 1) Khi gâ ký tù @ phÝm Capslock ph¶I ë tr¹ng th¸I On:  §óng  Sai 2) Ta kh«ng thÓ ®¸nh sè trang khi ®· so¹n th¶o xong:  §óng  Sai  Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau (c¸c môc a, b, c ph¶i ®iÒn tù ®éng) 1) M¸y tÝnh cÇn ph¶i cã bé nhí ngoµi v× a. Dung lîng cña bé nhí trong kh«ng ®ñ lín b. M¸y tÝnh cÇn cã b¶n sao d÷ liªu khi xö lý c. D÷ liÖu trªn bé nhí RAM bÞ xo¸ s¹ch khi m¸y tÝnh t¾t 2) Khi ®Æt tªn cho th môc, hÖ ®iÒu hµnh Windows a. ChÊp nhËn ký tù @ b. Kh«ng chÊp nhËn ký tù @ c. Kh«ng chÊp nhËn gâ ký tù TiÕng viÖt, vÝ dô nh trªn “trß ch¬i” 3) Lçi x¶y ra ®èi víi ký tù “i” khi so¹n th¶o dßng VB sau “T«i ®· nh×n thÊy ng«i nhµ” a. Kh«ng thÓ s÷a ch÷a ®îc do ch¬ng tr×nh MS-Word ®· bÞ virus ph¸ ho¹i b. §Æt l¹i tham sè “Replace as you type” trong môc Tools -> AutoCorrect c. Cã thÓ söa ch÷a ®îc khi thay ®æi kiÓu ch÷ (Font) 4) Khi gâ tiÕng ViÖt xuÊt hiÖn dÊu g¹ch díi c¸c tõ cã mµu xanh, ®á a. M¸y tÝnh ®ã kh«ng so¹n th¶o ®îc tiÕng ViÖt b. M¸y tÝnh ®ã bÞ nhiÔm virus c. Bá môc kiÓm tra tiÕng Anh tù ®éng trong môc Tools -> Options -> Checkspelling…, Checkgrammar. Bµi tËp sè 9A Ngµy……th¸ng…….n¨m…. Gi¸o viªn gi¶ng d¹y
 18. T¹o khung textbox C¸c thao t¸c víi khung Nguyªn nh©n m¸y tÝnh bÞ treo M ét m¸y tÝnh ho¹t ®éng kh«ng æn ®Þnh, hay treo, thêng mÒm Windows cµi ®Æt trªn m¸y bÞ lçi. Ch¼ng h¹n, m¸y nhµ b¹n bÞ mÊt ®iÖn ®ét ngét, nhng ë nh÷ng lÇn më tin häc & ®êi sèng do nguyªn nh©n héi tin häc ViÖt Nam m¸y sau ®ã, b¹n ng¹i chê ®îi l©u, nh- Sè 2(50) ng thêng chñ ®éng bÊm phÝm nµo c¸c linh kiÖn cña m¸y tÝnh kh«ng ®ã ®Ó kÕt thóc sím qu¸ tr×nh söa lçi ®ång bé (kh«ng cña Windows, vµ ®Õn mét lóc nµo ®îc lùa chän kü ®ã th× c¸c lâi tÝch tô kh«ng “ch÷a cµng khi l¾p m¸y). B¹n nªn nhê mét ngêi ch¹y” næi n÷a, g©y ra t×nh tr¹ng ho¹t biÕt kü vÒ kü thuËt kiÓm tra l¹i RAM vµ ®éng cña m¸y b¶ng m¹ch chÝnh. Còng cã lóc do phÇn thÊt thêng . §Æt mua t¹p chÝ ThÕ giíi vi tÝnh – pc world viÖt nam nh thÕ nµo? H·y ®iÒn vµo phiÕu sau: Hä vµ tªn (hoÆc c¬ quan) ngêi ®Æt ............................................................................................................................................. Lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ ............................................................................................................................................. §Þa chØ nhËn t¹p chÝ ............................................................................................................................................. §iÖn tho¹i liªn l¹c .............................................................................................................................................  T«i ®Æt mua ThÕ giíi vi tÝnh – PC World VN cho:  1 n¨m (12 sè – 96.000®) Tõ th¸ng:.....................  Víi sè lîng.........b¶n/kú  T«I lµ sinh viªn, t«i ®Æt mua ThÕ giíi Vi tÝnh – PC World VN cho:  1 n¨m (12 sè – 96.000®) Tõ th¸ng:.....................  6 th¸ng (6 sè – 40.000®) Tõ th¸ng:.....................  Víi sè lîng.........b¶n/kú
 19. TÇm quan träng cña Internet Trong 10 n¨m qua, internet ®· ph¸t triÓn rÊt NÕu h×nh dung, mçi gia ®×nh cã mét m¸y tÝnh nhanh t¹i ViÖt Nam. ChÝnh Internet hç trî cho sù kÕt nèi internet, mçi ngêi ®Òu cã thÓ tra cøu ®- tù do giao lu th«ng tin gi÷a con ngêi víi nhau. îc bÊt ký th«ng tin g× m×nh cÇn, tæ chøc ra Nh÷ng th«ng tin vÒ mäi lÜnh vùc: V¨n hãa, nh÷ng ch¬ng tr×nh häc vÒ chuyªn m«n, ®Æc chÝnh trÞ, kinh tÕ…cã lîi biÖt trong c¸c lÜnh vùc cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt trång trät, ch¨n nu«i, tiÓu Internet lµ nÒn t¶ng vËt chÊt – kü thuËt níc, gióp ph¸t triÓn th¬ng thñ c«ng nghiÖp… NÕu nh ®Ó x©y dùng mét x· héi th«ng tin m¹i dÞch vô, ph¸t triÓn mang ®îc internet ®Õn quan hÖ quèc tÕ, ph¸t tõng gia ®×nh, víi môc triÓn khoa häc, tri thøc, ®Ých phæ biÕn kiÕn thøc, truyÒn b¸ tri thøc….vµ do ®ã më réng gi¸o dôc n©ng cao víi môc ®Ých phæ biÕn kiÕn thøc, ®µo t¹o. §ã chÝnh lµ c¬ së më réng gi¸o dôc cho n©ng cao tr×nh ®é nh©n d©n, th× ®ã chÝnh lµ nh÷ng h×nh thøc gi¸o dôc ®µo t¹o míi. viÖc quan träng nhÊt. TriÓn lµm quèc tÕ vÒ m¹ng t¬ng t¸c vµ c«ng nghÖ intranet/internet Ban tæ chøc  Ban chØ ®¹o quèc gia vÒ CNTT  Së gi¸o dôc & ®µo t¹o Hµ Néi  Trung t©m tin phäc vµng Sù kÕt nèi C¸c c«ng nghÖ míi o C¸c gi¶i ph¸p m¹ng côc bé tèc ®é cao o NhËp d÷ liÖu b»ng ©m thanh, vµ bót o C¸c c«ng nghÖ nèi m¹ng o Java – M«i trêng ph¸t triÓn internet o C¸c hÖ ®iÒu hµnh m¹ng o ThÕ hÖ tiÕp sau cña th ®iÖn tö o C¸c vÊn ®Ò kh¸c o Ph¸t triÓn internet Windows C«ng nghÖ intranet/internet o TÝch hîp ®iÖn tho¹i m¸y tÝnh vµ tiÕng nãi trªn IP o C¸c øng dông Web vµ bé duyÖt Web o Kü thuËt nghe nh×n sè hãa vµ thùc t¹i ¶nh o Kü thuËt ph¸t triÓn c¸c trang Web (Virtual Reality/VRML) o Nh÷ng vÊn ®Ò an toµn trªn internet o Xö lý th«ng tin di ®éng vµ intranet/internet di o C¸c vÊn ®Ò kh¸c ®éng. Chóng t«i tr©n träng kÝnh míi Quý vÞ tham dù sù kiÖn quan träng nµy. NÕu Quý vÞ cÇn biÕt thªm th«ng   tin Xin vui lßng liªn hÖ v¨n phßng chóng t«i t¹i Tin häc Vµng – P109/9 TËp thÓ §¹i häc Thñy Lîi B¹n h·y ®¸nh dÊu vµo c¸c « s¶n phÈm mang th¬ng hiÖu ViÖt Nam M¸y tÝnh PhÇn cøng m¸y tÝnh S¶n phÈm phÇn mÒm  M¸y tÝnh ®Ó bµn  §Üa cøng  PhÇn mÒm nghiÖp vô  M¸y tÝnh x¸ch tay  Card ©m thanh  Trang tin trùc tuyÕn  M¸y chñ  Bé vi xö lý  Nhµ cung cÊp gi¶i ph¸p
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2