Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập tổng hợp phay đòn kẹp

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

223
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ nguyên công 1, nguyên công 2, nguyên công 3, nguyên công 4, nguyên công 5, nguyên côn 6, nguyên công 7, nguyên công 8, nguyên công 9, nguyên công 10.Bài tập này giúp chúng ta biết được các quy trình công nghệ phay đòn kẹp,phay mặt phẳng.....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập tổng hợp phay đòn kẹp

 1. BAØI SOÁ 8 • BAØI TAÄP TOÅNG HÔÏP NG • PHAY ÑOØN KEÏP
 2. ` Moân hoïc: Phay TRÖÔØNG ÑHSPKT THÖÏC HAØNH PHAY Maõ MH : KHOA CTM Tín chæ : BM:Thöïc haønh ngheà BAØI TAÄP TOÅNG HÔÏP Baøi taäp : 09 3 2 A 4 1 1 A C B 2 3 C B 3,2 Dung sai: ± 0,1 1 Vít chìm M8 x 40 4 1 Moû keïp traùi C45 3 25 x 25 x 40 1 Moû keïp phaûi C45 2 25 x 25 x 40 1 Thaân C45 1 25 x 25 x 80 SL Teân goïi Baûng veõ soá Vaät lieäu STT Kích thöôùc phoâi Ghi chuù ÑOØN KEÏP Tæ leä: 3:4 Nguyeãn Vaên Phöôùc
 3. 3 2 A 4 1 1 A C B 2 3 C B
 4. QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ GIA COÂNG CHI TIEÁT ÑOØN KEÏP CHI TIEÕT 1: NGUYEÂN COÂNG 13: NGUYEÂN COÂNG 1: NGUYEÂN COÂNG 14: NGUYEÂN COÂNG 2: CHI TIEÕT 3: NGUYEÂN COÂNG 15: NGUYEÂN COÂNG 1: NGUYEÂN COÂNG 3: CHI TIEÕT 2: NGUYEÂN COÂNG 2: NGUYEÂN COÂNG 4: NGUYEÂN COÂNG 1: NGUYEÂN COÂNG 3: NGUYEÂN COÂNG 5: NGUYEÂN COÂNG 2: NGUYEÂN COÂNG 4: NGUYEÂN COÂNG 6: NGUYEÂN COÂNG 3: NGUYEÂN COÂNG 5: NGUYEÂN COÂNG 7: NGUYEÂN COÂNG 4: NGUYEÂN COÂNG 6: NGUYEÂN COÂNG 8: NGUYEÂN COÂNG 5: NGUYEÂN COÂNG 7: NGUYEÂN COÂNG 9: NGUYEÂN COÂNG 6: NGUYEÂN COÂNG 8: NGUYEÂN COÂNG 10: NGUYEÂN COÂNG 7: NGUYEÂN COÂNG 9: NGUYEÂN COÂNG 11: NGUYEÂN COÂNG 8: NGUYEÂN COÂNG 10: NGUYEÂN COÂNG 12: NGUYEÂN COÂNG 9:
 5. • QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ GIA COÂNG ÑOØN KEÏP CHI TIEÁT 1
 6. PHAY MAËT PHAÚNG 1 NGUYEÂN COÂNG 1 n h 45±0.1 80±1 Ø50 Máy Dao Đồ gá n s t 6T10 Þ63 Ê tô 90 29 1.5
 7. PHAY MAËT PHAÚNG 2 VUOÂNG GOÙC MAËT PHAÚNG 1 NGUYEÂN COÂNG 2 h ±0.1 80 ±1 50 Máy Dao Đồ gá n s t 6T10 Þ63 Ê tô 90 29 1.5
 8. PHAY MAËT PHAÚNG 3 VUOÂNG GOÙC VÔÙI MAËT PHAÚNG 1 NGUYEÂN COÂNG 3 n h 20±0.05 80±1 Máy Dao Đồ gá n s t 6T10 Þ63 Ê tô 90 29 1.5
 9. PHAY MAËT PHAÚNG 4 VUOÂNG GOÙC VÔÙI MAËT PHAÚNG 3 NGUYEÂN COÂNG 4 n h 40±0.05 80±1 20 Máy Dao Đồ gá n s t 6T10 Þ63 Ê tô 90 29 1.5
 10. PHAY MAËT PHAÚNG 5 VUOÂNG GOÙC VÔÙI MAËT 1, 2, 3, 4. NGUYEÂN COÂNG 5 n 78±0.1 Máy Dao Đồ gá n s t 6T10 Þ63 Ê tô 90 29 1.5
 11. PHAY MAËT PHAÚNG 6 VUOÂNG GOÙC VÔÙI MAËT 1, 2, 3, 4. NGUYEÂN COÂNG 6 n 76±0.05 Máy Dao Đồ gá n s t 6T10 Þ63 Ê tô 90 29 1.5
 12. PHAY BAÄC 21 ×13 NGHIEÂNG 5 Β(1 ) NGUYEÂN COÂNG 7 5° 21 Máy Dao Đồ gá n s t 6T10 Þ63 Ê tô 90 29 1.5
 13. PHAY BAÄC 21 ×13 NGHIEÂNG 5 Β(2 ) NGUYEÂN COÂNG 8 13 5° 21 Máy Dao Đồ gá n s t 6T10 Þ16 Ê tô 90 29 1.5
 14. PHAY GOÙC NGHIEÂNG 50 Β (1 ) n NGUYEÂN COÂNG 9 50° 5° 21 Máy Dao Đồ gá n s t 6T10 Þ25 Ê tô 180 31.5 1.5
 15. PHAY GOÙC NGHIEÂNG 50 Β (2 ) n NGUYEÂN COÂNG 10 50° 5° 21 Máy Dao Đồ gá n s t 6T10 Þ25 Ê tô 180 31.5 1.5
 16. Khoan 2 loã Þ10 n NGUYEÂN COÂNG 11 26 14 10 20 Máy Dao Đồ gá n s t 2M12 Þ10 Ê tô
 17. PHAY RAÕNH 12 X 26 n NGUYEÂN COÂNG 12 Máy Dao Đồ gá n s t 6T10 Þ12 Ê tô 410 29 2
 18. PHAY RAÕNH 20 X 26 X 12 n NGUYEÂN COÂNG 13 Máy Dao Đồ gá n s t 6T10 Þ20 Ê tô 260 29 2
 19. KHOAN LOÃ Þ6,8 NGUYEÂN COÂNG 14 Máy Dao Đồ gá n s t 2M12 Þ6.8 Ê tô
 20. PHAY RAÕNH 8,2 X 4 NGUYEÂN COÂNG 15 4 8.2 35° Máy Dao Đồ gá n s t 6T10 Þ8 Ê tô 800 1.5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2