BẢN TỰ KÊ KHAI ĐỀN BÙ CÂY CỐI, HOA MẦU, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
517
lượt xem
76
download

BẢN TỰ KÊ KHAI ĐỀN BÙ CÂY CỐI, HOA MẦU, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢN TỰ KÊ KHAI ĐỀN BÙ CÂY CỐI, HOA MẦU, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT GIAO CHO CÔNG TY

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢN TỰ KÊ KHAI ĐỀN BÙ CÂY CỐI, HOA MẦU, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

  1. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh Phóc B¶n tù kª khai §Òn bï C©y cèi, hoa mÇu, tµi s¶n trªn ®Êt giao cho c«ng ty ……………. thuª vµ x©y dùng ……………. - TØnh ……….. ……………. ngµy th¸ng n¨m 2006 Tªn t«i lµ : NguyÔn V¨n L©m Hé khÈu thêng tró t¹i th«n …………. – X· ………….. – HuyÖn …………... Cã ®Êt vµ tµi s¶n trªn ®Êt bÞ c«ng tr×nh chiÕm dông theo híng dÉn cña BGPMB t«i xin tù kª khai nh sau : Tµi s¶n trªn ®Êt : 1- C«ng tr×nh x©y dùng: TT Lo¹i nhµ vµ c«ng tr×nh DT chiÕm N¨m XD Sè liÖu kiÓm dông ( m2, m3, tra cña BGPMB c¸i ) 1 Nhµ1tÇng, m¸i phipro xim¨ng, têng 84 dµy 110, cao 3,5m, nÒn l¸ng v÷a xi m¨ng 2 M¸i ®un, m¸i vÈy nèi víi nhµ chÝnh, lîp 36 phipro xim¨ng, têng dµy110, cao 3m, nÒn l¸ng VXM (nhµ phô lµm chuång tr¹i) 3 S©n l¸ng v÷a xim¨ng 43 4 GiÕng khoan 01 5 BÓ níc 1,5 6 Ao nu«i c¸ thÞt 900 2- C©y cèi vµ hoa mÇu TT Lo¹i c©y Sè lîng §êng kÝnh Sè liÖu kiÓm tra (c©y, gèc ( cm) cña BGPMB khãm) 1 Soµi 112 7-9 2 Chanh 150 3-5 3 §u ®ñ 34 3-5 4 KhÕ 16 3-5 5 Chuèi to 200 6 Chuèi nhá 200 7 MÝt 3 3-5 8 S¾n tµu 200 m2 9 Nh·n 30 3-5 10 Bëi 100 3-5 11 SÊu 2 3-5 12 Na 1 3-5
  2. 13 Trøng c¸ 2 3-5 14 S¾n d©y 1 khãm 15 X¶ 20m2 16 Cam 10 3-5 17 MÝa 10 khãm §Ò nghÞ ban GPMB xem xÐt ®èi chiÕu víi chÝnh s¸ch ®Òn bï cña Nhµ níc ®Ó ®Òn bï cho gia ®×nh t«i .T«i xin cam ®oan b¶n kª khai trªn lµ ®óng sù thËt . NÕu sai t«i xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt . §¹i diÖn chñ ®Çu t X¸c nhËn cña UBND x· §Þa chÝnh x· Ngêi kª khai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản