intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo Chiến lược phát triển Công nghiệp điện lực của tập đoàn Điện lực Việt Nam: Tập 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

146
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiến lược phát triển Công nghiệp điện lực của tập đoàn Điện lực Việt Nam: Tập 1 gồm 5 chương, giới thiệu chung về xây dựng chiến lược phát triển công nghệ điện lực của tập đoàn Điện lực Việt Nam; đánh giá hiện trạng công nghệ ngành sản xuất và kinh doanh điện năng của tập đoàn Điện lực Việt Nam;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Chiến lược phát triển Công nghiệp điện lực của tập đoàn Điện lực Việt Nam: Tập 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 1. P OÀN N L C VI T NAM VI N N NG L NG CHI N L C PHÁT TRI N CÔNG NGH NL C A T P OÀN N L C VI T NAM n n m 2015 nh h ng n n m 2025) P 1: BÁO CÁO CHUNG NV T V N: VI N N NG L NG Hà N i - 12/2008 i
 2. CL C Trang Ch ng I. GI I THI U CHUNG V XÂY D NG CHI N L C PHÁT TRI N CÔNG 1 NGH N L C C A T P OÀN N L C VI T NAM 1. p oàn n l c Vi t Nam v i n n kinh t và xã h i Vi t Nam 1 1.1. nh h ng phát tri n s n xu t và kinh doanh c a EVN 2 1.2. M c tiêu ho t ng 2 2. c n thi t xây d ng chi n l c phát tri n công ngh ngành s n xu t và kinh 3 doanh n n ng c a EVN 2.1. C s pháp lý 3 2.2. S c n thi t 3 3. Yêu c u c a chi n l c 3 4. Nhi m v c a chi n l c 4 Ch ng II. ÁNH GIÁ HI N TR NG CÔNG NGH NGÀNH S N XU T VÀ KINH 5 DOANH N N NG C A T P OÀN N L C VI T NAM 1. Hi n tr ng c s h t ng v công ngh trong ngành s n xu t và kinh doanh 5 n n ng c a EVN 1.1. Công ngh phát n 5 1.1.1. T ng quan v ngu n n ng l ng s c p 5 1.1.2. Nhi t n 9 1.1.3. Th y n 13 1.1.4. N ng l ng tái t o 19 1.2. Công ngh truy n t i n n ng 20 1.2.1. Tiêu chí ánh giá phát tri n l i n và công ngh truy n t i n 20 1.2.2. ánh giá qui mô phát tri n l i n và m c n khí hóa t ng ng v i yêu 20 u kinh t - xã h i 1.2.3. ánh giá các gi i pháp công ngh b o m an toàn liên t c cung c p n, 21 gi m thi u s c trên l i b o m tin c y và ch t l ng n n ng 1.2.4. Các gi i pháp công ngh nh m gi m t n th t n n ng,gi m giá thành xây 25 ng, gi m giá thành truy n t i 1.2.5. Gi m thi u tác ng môi tr ng, b o v c nh quan, sinh thái 28 1.3. Công ngh phân ph i n n ng 28 1.3.1. Hi n tr ng l i n phân ph i 28 1.3.2. ánh giá hi n tr ng l i n h áp 33 1.4. Công ngh trong kinh doanh n n ng và d ch v khách hàng 34 1.4.1. Công ngh o m n n ng 34 1.4.2. Công ngh truy n d n s li u o m 37 1.4.3. Công ngh trong qu n lý và x lý d li u ph c v công tác qu n lý v n hành và 40 kinh doanh n n ng và d ch v khách hàng 1.4.4. Phân tích ánh giá ch ng trình Qu n lý nhu c u n (DSM) 42 2. Phân tích môi tr ng n i t i v phát tri n công ngh n l c c a EVN 43 ii
 3. Trang Ch ng III. T NG QUAN V PHÁT TRI N C A CÔNG NGH NGÀNH S N XU T VÀ 45 KINH DOANH N N NG TH GI I VÀ KHU V C 1. ng quan v các xu h ng phát tri n công ngh th gi i th k 21 45 1.1. T ng quan v ti m n ng n ng l c công ngh các n c trên th gi i và v trí c a 45 Vi t Nam trên b n công ngh th gi i trong th k 21 1.2. T ng quan v các xu h ng phát tri n công ngh th gi i th k 21 có liên 46 quan t i ngành n ng l ng và s n xu t kinh doanh n 1.2.1. Xu th phát tri n và ng d ng công ngh v t li u n 46 1.2.2. Xu th phát tri n và ng d ng công ngh nanô 47 1.2.3. Xu th phát tri n và ng d ng công ngh thông tin 47 1.2.4. Xu th ng d ng trí tu nhân t o 48 2. ng quan v công ngh n l c th gi i 48 2.1. M t s nh n nh t ng quan v ngu n n ng l ng s c p cho ngành công 48 nghi p n n ng trên th gi i 2.1.1. Than á - ngu n n ng l ng có kh n ng k th a d u m trong th k 21 49 2.1.2. N ng l ng nguyên t 50 2.2. Nh ng xu h ng chính trong công ngh ang và s c áp d ng trong công 51 nghi p n th gi i 2.2.1. Nh ng xu h ng chính v phát tri n nh ng công ngh m i 51 2.2.2. Nh ng xu h ng chính v c i ti n, phát tri n, hoàn thi n các công ngh s n xu t 54 phân ph i n n ng hi n ang s d ng 3. trình công ngh nl cm ts n c trên th gi i 72 3.1. L trình công ngh nl cc a n l c Malaysia (TNB) 72 3.2. L trình công ngh nl cc a n l c Hàn Qu c (KEPCO) 73 4. Nh ng c h i và thách th c cho s phát tri n v công ngh nl cc aT p 74 oàn n l c Vi t Nam trong b i c nh th c t i và t ng lai th gi i Ch ng IV. CHI N L C PHÁT TRI N CÔNG NGH N L C C A T P OÀN 75 N L C VI T NAM 1. m nhìn và quan m phát tri n 75 1.1. T m nhìn 75 1.2. Quan m phát tri n 75 2. c tiêu chi n l c 75 3. Chi n l c phát tri n công ngh n l c c a T p oàn n l c Vi t Nam 76 3.1. Xác l p các tiêu chí l a ch n các nhóm công ngh nl c 76 3.2. ích n n m 2015 76 3.2.1. M c tiêu chung c n t vào n m 2015 76 3.2.2. Công ngh phát n 77 3.2.3. Công ngh truy n t i n n ng 82 3.2.4. Công ngh phân ph i n n ng 84 3.2.5. Công ngh trong kinh doanh n n ng và d ch v khách hàng 85 iii
 4. Trang 3.2.6. Các nh h ng chi n l c v phát tri n ngu n nhân l c, t ch c và thông tin 87 làm ch và phát tri n công ngh nl c 3.2.7. L c ánh giá kh n ng ti m n ng u t các công ngh nl c 89 3.3. ích n n m 2025 89 3.3.1. M c tiêu chung c n t vào n m 2025 89 3.3.2. Công ngh phát n 90 3.3.3. Công ngh truy n t i n n ng 93 3.3.4. Công ngh phân ph i n n ng 94 3.3.5. Công ngh trong kinh doanh n n ng và d ch v khách hàng 95 3.3.6. Các nh h ng chi n l c v phát tri n ngu n nhân l c, t ch c và thông tin 96 làm ch và phát tri n công ngh nl c 3.3.7. L c ánh giá kh n ng ti m n ng u t các công ngh nl c 99 Ch ng V. L TRÌNH VÀ CÁC GI I PHÁP C TH TH C HI N CHI N L C PHÁT 100 TRI N CÔNG NGH N L C C A T P OÀN N L C VI T NAM 1. trình 100 1.1. Công ngh s n xu t n n ng 100 1.1.1. Giai n t nay n n m 2015 100 1.1.2. Giai n t 2016 n 2025 103 1.2. Công ngh truy n t i n n ng 104 1.2.1.Giai n t nay n n m 2015 104 1.2.2. Giai n t 2016 n 2025 105 1.3. Công ngh phân ph i n n ng 106 1.3.1. Giai n t nay n n m 2015 106 1.3.2. Giai n t 2016 n 2025 107 1.4. Công ngh trong kinh doanh n n ng và d ch v khách hàng 108 1.4.1. Giai n t nay n n m 2015 108 1.4.2. Giai n t 2016 n 2025 110 2. Gi i pháp th c hi n 110 2.1. Gi i pháp v t ch c và c ch 110 2.2. Gi i pháp v u t phát tri n và tài chính 110 2.3. Các án, d án c n thi t ph i tri n khai trong quá trình th c hi n chi n l c 111 Tài li u tham kh o 112 iv
 5. Ch ng I GI I THI U CHUNG V XÂY D NG CHI N L C PHÁT TRI N CÔNG NGH N L C C A T P OÀN N L C VI T NAM 1. T P OÀN N L C VI T NAM V I N N KINH T VÀ XÃ H I VI T NAM Sau h n hai m i n m th c hi n chính sách i m i, n c ta ã t c nh ng thành t u quan tr ng, làm n n t ng cho giai n phát tri n m i: n n kinh t tn c có m c t ng tr ng cao và liên t c v i GDP bình quân kho ng 7%/n m trong giai o n 2001-2007; tình hình chính tr - xã h i n nh; i s ng nhân dân c nâng cao; quan h h p tác qu c t trên m i m t c c i thi n. i h i ng l n th X ti p t c kh ng nh con ng i m i theo h ng y m nh công nghi p hóa, hi n i hóa a n c ta c b n tr thành m t n c công nghi p vào n m 2020; ch ng h i nh p kinh t qu c t , cam k t th c hi n các th a thu n trong khuôn kh AFTA, Hi p nh th ng m i Vi t Nam-Hoa K và c a T ch c th ng m i th gi i (WTO); t ng c ng i m i khu v c kinh t qu c doanh, phát tri n kinh t t p th , khuy n khích khu v c dân doanh, h tr m nh m khu v c doanh nghi p v a và nh ; y m nh c i cách hành chính. Chi n l c phát tri n kinh t - xã h i 2001-2010 ã xác nh m c tiêu phát tri n t ng quát là a n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n, nâng cao rõ r t i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân, t o n n t ng n n m 2020 Vi t Nam c b n tr thành m t n c công nghi p theo h ng hi n i; ngu n l c con ng i, n ng l c khoa h c và công ngh , k t c u h t ng, ti m l c kinh t , qu c phòng, an ninh c t ng ng; th ch kinh t th tr ng nh h ng xã h i ch ngh a c hình thành v c b n; v th c a n c ta trên tr ng qu c t c nâng cao. Trong b i c nh ó, ng và Nhà n c ta ã kh ng nh phát tri n khoa h c và công ngh là qu c sách hàng u, là n n t ng và ng l c y m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t n c. T t ng c a chi n l c phát tri n khoa h c và công ngh n c ta n n m 2020 là t p trung xây d ng n n khoa h c và công ngh n c ta theo h ng hi n i và h i nh p, ph n u t trình trung bình tiên ti n trong khu v c, a khoa h c và công ngh th c s tr thành n n t ng và ng l c y m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t n c. T p oàn i n l c Vi t Nam (g i t t là T p oàn - EVN) là m t trong r t ít các s thu c ngành công nghi p m i nh n c a Vi t Nam góp ph n t o c s h t ng và ng l c phát tri n cho nhi u ngành kinh t khác, nâng cao i s ng xã h i, góp ph n m b o an ninh qu c phòng. Trong s các doanh nghi p c a n c ta, T p oàn i n l c Vi t Nam hi n nay ang qu n lý m t kh i l ng tài s n l n nh t, t ng s v n u xây d ng trung bình hàng n m cao nh t. N m 2007 t ng tài s n c a EVN là 185.180 t ng. Tr i qua l ch s phát tri n, n nay T p oàn i n l c Vi t Nam ã và ang phát tri n m nh m trong u t , s d ng các thi t b công ngh m i song song v i các thi t b , công ngh th h tr c ang t n t i trong s n xu t, truy n t i phân ph i và kinh doanh i n n ng; t ng tr ng tiêu th n n ng áp ng nhu c u ngày càng cao, ph c v các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a t n c. S c m nh c a ngành i n l c Vi t Nam mà i di n chính là T p oàn i n l c Vi t Nam s tu thu c ph n l n vào n ng l c công ngh T p oàn. thích ng v i
 6. b i c nh trên và th c hi n các chi n l c, chính sách phát tri n trong l nh v c n ng ng nói riêng và phát tri n kinh t - xã h i nói chung, vi c phát tri n công ngh n l c cho T p oàn i n l c Vi t Nam là yêu c u càng tr nên c p thi t. V t ch c, T p oàn i n l c Vi t Nam là công ty nhà n c, do Nhà n c u và thành l p, t ch c và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t i v i công ty nhà c và i u l c a EVN. Các ch c n ng ch y u c a EVN - Ti n hành các ho t ng u t , ký k t các h p ng v i các t ch c, cá nhân trong n c và n c ngoài nh m b o m cung c p n cho phát tri n kinh t - xã h i c a t n c. - Tr c ti p kinh doanh vì m c tiêu l i nhu n theo quy nh c a pháp lu t. Các quan h kinh t gi a EVN v i các n v tr c thu c và thành viên c th c hi n thông qua h p ng. - u t vào các công ty con, các công ty liên k t; chi ph i các công ty con trên s t l chi m gi v n u l c a các công ty ó theo quy nh c a pháp lu t và i u l c a EVN. - Th c hi n quy n và ngh a v c a i di n ch s h u i v i ph n v n nhà c t i các công ty con, công ty liên k t. - Th c hi n nh ng công vi c khác mà Nhà n c tr c ti p giao cho EVN t ch c th c hi n. - Xây d ng và t ch c th c hi n nh h ng, k ho ch ph i h p trong T p oàn i n l c Qu c gia Vi t Nam. 1.1. nh h ng phát tri n s n xu t và kinh doanh c a EVN mb o c các m c tiêu trên, T p oàn i n l c Vi t Nam ã xác nh các l nh v c s n xu t, kinh doanh sau: - S n xu t, kinh doanh n n ng. - Kinh doanh vi n thông công c ng. - S n xu t ch t o thi t b n, thi t b c khí i n l c và thi t b vi n thông. 1.2. M c tiêu ho t ng - Kinh doanh có lãi; b o toàn và phát tri n v n ch s h u nhà n c u t t i EVN và v n c a EVN u t vào các doanh nghi p khác; hoàn thành các nhi m v khác do ch s h u giao. - Gi vai trò trung tâm phát tri n m t T p oàn i n l c Qu c gia Vi t Nam a s h u, trong ó s h u nhà n c là chi ph i; có trình công ngh , qu n lý hi n i và chuyên môn hoá cao; kinh doanh a ngành, trong ó s n xu t, kinh doanh i n ng, vi n thông công c ng và c khí i n l c là ngành ngh kinh doanh chính; g n k t ch t ch gi a s n xu t, kinh doanh v i khoa h c, công ngh , nghiên c u tri n khai, ào t o; làm nòng c t ngành i n l c Vi t Nam phát tri n nhanh, b n v ng, c nh tranh và h i nh p kinh t qu c t có hi u qu . - T i a hoá hi u qu ho t ng c a T p oàn i n l c Qu c gia Vi t Nam.
 7. 2. S C N THI T XÂY D NG CHI N L C PHÁT TRI N CÔNG NGH N C C A T P OÀN N L C VI T NAM 2.1. C s pháp lý - Ngh quy t c a ih i ng IX, X v phát tri n kinh t - xã h i và phát tri n khoa h c công ngh . - Quy t nh c a Th t ng Chính ph s 176/2004/ -TTg ngày 05/10/2004 phê duy t Chi n l c phát tri n ngành i n giai n 2004-2010 nh h ng n 2020. - Các quy t nh c a Th t ng Chính ph s 147 và 148/2006/Q -TTg ngày 22/06/2006 v thành l p T p oàn i n l c Vi t Nam. - Quy t nh c a Th t ng Chính ph s 163/2007/Q -TTg ngày 22/10/2007 v ban hành i u l t ch c và ho t ng c a T p oàn i n l c Vi t Nam. - Quy t nh c a Th t ng Chính ph s 110/2007/Q -TTg ngày 18/07/2007 phê duy t Quy ho ch phát tri n n l c qu c gia giai n 2006-2015 có xét n n m 2025 (g i t t là QH VI). - Quy t nh c a T p oàn i n l c Vi t Nam s 890/Q -EVN- QT ngày 30/10/2007 phê duy t Chi n l c phát tri n giai o n 2007-2015, nh ng n n m 2025 c a T p oàn i n l c Vi t Nam. 2.2. S c n thi t T p oàn i n l c Vi t Nam c thành l p theo các quy t nh c a Th t ng Chính ph s 147, 148/2006/Q -TTg ngày 22/06/2006 và 163/2007/Q -TTg ngày 22/10/2007 v i nh ng ch c n ng và các hình th c kinh doanh a d ng nh m phù h p và áp ng v i nh ng yêu c u c a giai o n m i. Hi n t i, c m ho t ng c a EVN là a s h u v i hình th c kinh doanh a ngành ngh . Tuy v y, chi n l c phát tri n công ngh n l c tr c tiên ph i ph c v cho phát tri n h th ng n và kinh doanh i n n ng. Ngoài ra, vi c phát tri n và áp d ng các công ngh n l c c n có tính m có th áp d ng ng b trong các l nh v c ho t ng khác nhau ( i n, vi n thông và công ngh thông tin, ngân hàng, tài chính, b o hi m,...) m b o cho s phát tri n b n v ng c a T p oàn. có th th c hi n c nhi m v này, xây d ng m t chi n l c phát tri n công ngh n l c cho T p oàn trong giai o n m i t nay t i 2025 là m t công vi c c n thi t. 3. YÊU C U C A CHI N L C - Chi n l c phát tri n công ngh nl c c xây d ng nh m nh h ng phát tri n cho Công ty m và các n v tr c thu c và thành viên c a T p oàn i n l c Vi t Nam (EVN) l trình phát tri n, ng d ng công ngh trong s n xu t và kinh doanh i n n ng g m các khâu phát i n, truy n t i và phân ph i n n ng, kinh doanh n ng và d ch v khách hàng; m b o cung c p n n nh, an toàn h th ng n trong giai o n t nay t i 2015, nh h ng n 2025. - L trình phát tri n, ng d ng công ngh trong s n xu t và kinh doanh i n n ng theo h ng m , có kh n ng tích h p v i các ho t ng kinh doanh khác c a T p oàn nh vi n thông, công ngh thông tin, c khí i n l c, tài chính, ngân hàng… t nay n 2015 và nh h ng n 2025.
 8. 4. NHI M V C A CHI N L C - Xác nh các i t ng ch y u xem xét, nghiên c u v công ngh s n xu t và kinh doanh i n n ng c a EVN. - Xác nh các tiêu chí cho l a ch n, xây d ng l trình phát tri n công ngh trên s phân tích, ánh giá hi n tr ng công ngh ngành i n l c c a EVN và kh n ng ti p nh n, làm ch công ngh tiên ti n c a EVN có ti m n ng phát tri n trong t ng lai. - Xác nh các c p công ngh (c s , tiên ti n, cao c p) c n thi t ph i tri n khai t i các khâu s n xu t và kinh doanh i n n ng. Xây d ng l trình ti p nh n, ng d ng, làm ch và phát tri n các nhóm công ngh n l c ã xác nh. - Xác nh nguyên t c tri n khai chi n l c phát tri n công ngh n l c trong ho t ng s n xu t kinh doanh c a EVN. - Xác nh c ch t ch c tri n khai th c hi n chi n l c. - Xác nh danh sách các án, d án c n c u t tri n khai trong giai n t nay n 2015, nh h ng t i 2025.
 9. Ch ng II ÁNH GIÁ HI N TR NG CÔNG NGH NGÀNH S N XU T VÀ KINH DOANH N N NG C A T P OÀN N L C VI T NAM 1. HI N TR NG C S H T NG V CÔNG NGH TRONG NGÀNH S N XU T VÀ KINH DOANH N N NG C A EVN 1.1. Công ngh phát n n tháng 12/2007, t ng công su t thi t k các nhà máy i n toàn h th ng n (tính c trong và ngoài EVN) là 13.512 MW, công su t kh d ng 12.948 MW. T ng công su t l p t c a EVN là 9.844 MW chi m 72,85% toàn h th ng (trong ó thu i n kho ng 33,79%, nhi t n than 11,43%, tua bin khí 24,04%, nhi t n d u 1,48%, diesel 2,11%); Công su t t c a nhà máy i n ngoài EVN là 3.688 MW chi m 27,15%. T ng s n l ng n s n xu t và mua ngoài t 68,699 t kWh, trong ó c a EVN là h n 50 t kWh chi m t l 72,78%. 1.1.1. T ng quan v ngu n n ng l ng s c p 1.1.1.1. ánh giá chung v ngu n n ng l ng s c p th gi i Nhu c u v n n ng trên th gi i ang t ng tr ng m t cách m nh m cùng v i s phát tri n c a các n n kinh t và s t ng dân s trên ph m vi toàn c u. Nh ng s bùng n v nhu c u n này l i di n ra úng vào lúc ngu n n ng l ng t d u và khí - v n hi n t i cung c p m t n a n ng l ng cho toàn th gi i - lâm vào tình th r t khó kh n. Các s li u cho th y vào n m 2050, dân s th gi i s t ng 50% t i 9 t ng i. ng ng v i t ng dân s , trong vòng 20 n m t i s có kho ng 36.000 chi c máy bay, g n 2 t xe h i c s d ng - g p ôi con s hi n t i. Nh v y, theo nh n nh c a T ch c n ng l ng qu c t (IEA - International Energy Association), trong vòng 20 n m t i, nhu c u tiêu th d u m s t ng kho ng 35% và nhu c u n ng l ng v t ng th s t ng t i 65% (tính c d u, khí, than á, n ng l ng h t nhân, ng l ng tái t o...). IEA c ng ánh giá d u m ti p t c s là ngu n cung c p n ng l ng chính trong th k này v i kho ng 1/3 t ng n ng l ng c n thi t cho th gi i. Tuy nhiên, theo c tính c a các nhà a ch t h c thì l ng d u m ch cung c p cho th gi i trong 60 m t i, l ng khí thiên nhiên ch cho 70 n 90 n m t i. V i s t ng v t v nhu c u d u m , nh t là t i các n c ang phát tri n và ông dân nh Trung Qu c và n , h u qu t t y u là giá d u và khí u t ng m nh. V m t a chính tr , tình hình c ng báo hi u là s không h n nh h n b i h n 70% ngu n t i nguyên d u m và 66% l ng khí thiên nhiên u t p trung nh ng khu v c ít nhi u b t n nh t th gi i: Trung ông, Nga và Trung Á. V than á, trong 6 n m qua (tính t i m 2008), l ng tiêu th than trên th gi i c ng ã t ng lên 30%, g p ôi so v i b t k lo i nhiên li u nào khác. Giá than c ng ng m nh. Ch tính trong vòng 5 tháng t 10/2007 t i 3/2008 giá than th gi i ã t ng ít nh t 50%. Nh v y, có th nh n nh r ng trong t ng lai 20 n m t i ây, giá các ngu n nguyên nhiên li u s c p cho nhu c u n ng l ng th gi i s t ng m nh, nh t là d u
 10. m , r i n khí và than. Cùng v i s c n ki t ngu n d u m trong t ng lai r t g n, m t k ch b n ã c v ch ra cho t ng lai n ng l ng c a th gi i, theo ó các ngu n n ng l ng s ch tái t o nh n ng ng gió, n ng l ng m t tr i... m c dù phát tri n nhanh nh ng v n s ch chi m m t ph n khiêm t n; d u m và khí thiên nhiên s ngày càng gi m do khan hi m và c n ki t, ng c l i hai ngu n n ng l ng c a chu ng và quan tâm nh t s là than á và n ng l ng nguyên t . 1.1.1.2. ánh giá t ng quan ngu n n ng l ng s c p t i Vi t Nam a. Kh n ng khai thác ngu n khí Theo Chi n l c Phát tri n ngành D u khí Vi t Nam n n m 2015, nh h ng n 2025, t ng ngu n khí (g m khí ng hành và khí t nhiên) t kho ng 5 t m3 hi n nay s t ng lên kho ng 11,1 t m3 vào m 2010; 14,6 t m3 vào m 2015; t 14 n 15,6 t m3 vào m 2020; 16,5 t m3 vào n m 2025, trong ó kho ng 63-68% l ng khí n m th m l c a phía ông (các b Nam Côn S n, C u Long), còn l i là th m l c a Tây Nam (khu v c Malai-Th Chu: PM3-CAA, Cái N c, Block B, 52/97, 46/02...). Nhu c u khí cho các ngành khác g m khí làm nguyên li u s n xu t phân m (Nhà máy m Phú M , Cà Mau) và các h công nghi p thép, g m s , xi m ng,... c d báo s t ng t 0,5 tri u m3 hi n nay lên n 1,75 t m3 n m 2010 và t ng lên kho ng 1,8-2 t m3 vào các n m sau ó. Theo ó, t ng l ng khí có th c p cho n 3 s khó v t qua 14 t m /n m vào sau n m 2010. Tóm l i, m c dù v i kh n ng cung c p khí không c d i dào nh d báo, vi c xây d ng các nhà máy nhi t n khí v n là kh thi trong vòng 20 n m t i, l u ý vi c s d ng nhà máy tua bin khí chu trình h n h p do có hi u su t cao h n nhi u (kho ng 55%) so v i chu trình h i n c thông th ng ngay c khi áp d ng thông s trên t i h n (ch kho ng 42%). i u này c ng s áp ng v n s d ng nhiên li u m t cách hi u qu h n, ng th i gi m phát th i gây hi u ng nhà kính, phù h p v i xu ng chung th gi i v b o v môi tr ng. M t khác, c ng c n l u ý t i công ngh s d ng khí t nhiên hoá l ng (LNG - Liquid Natural Gas) phát n theo ch o c a Chính ph v nghiên c u ph ng án nh p kh u khí t nhiên hoá l ng cho Vi t Nam. b. Kh n ng khai thác ngu n than Theo Chi n l c Phát tri n ngành Than nh h ng t i 2025 ã c Th t ng Chính ph phê duy t (quy t nh s 89/2008/Q -TTg ngày 14/07/2008) v khai thác than, b than ông B c và các m than khác (ngoài b than ng b ng Sông H ng) ph n u t s n l ng than s ch kho ng 60-65 tri u t n vào n m 2015, 70-75 tri u t n vào n m 2020 và trên 80 tri u t n vào n m 2025. B than ng b ng Sông H ng giai o n n n m 2010 s u t th nghi m m t s d án v i công ngh khai thác b ng ph ng pháp h m lò và công ngh khí hoá than, than hoá l ng làm c n c cho vi c phát tri n sau 2010. V tr l ng than, t ng Neogen vùng tr ng Hà N i có 14 v a than nâu. Các v a than t p trung ch y u t i d i Khoái Châu - Ti n H i có di n tích kho ng 1.100 km2. Tr l ng than d báo vùng này lên t i kho ng 37 t t n nh ng i u áng quan tâm là ph n tài nguyên n sâu 500 m có tr l ng d báo kho ng 3-5 t t n. Riêng khu
 11. v c b than Sông H ng - vùng Khoái Châu - Bình Minh tr l ng th m dò t i m c 450 m là 166 tri u t n. Trong T ng s Than i u ch nh, d ki n kho ng n m 2016 tr i s khai thác than nâu b Sông H ng (vùng Khoái Châu - Bình Minh) v i s n l ng t ng t 1 tri u n 12,8 tri u t n vào giai o n 2020-2025. L ng than này có th cho phát tri n 4.800 MW công su t nhi t n. Tuy nhiên chi phí cho khai thác sâu t i hàng ngàn mét hi n c ánh giá là cao (80-85 USD/t n). N u không có nh ng c i ti n v công ngh , gi m giá thành thì tri n v ng khai thác than th ng m i t i ây s khó kh thi. Theo tính toán, nhu c u than cho s n xu t i n s kho ng 26 tri u t n vào n m 2018, nh ng s lên n g n 40 tri u t n n m 2020 và g n 75 tri u t n n m 2025. Theo tính toán s b , n giai o n 2016-2017 c b n h u h t các công trình th y n ti m n ng ã c a vào khai thác (v i t ng công su t 16.000 MW). Mi n B c ch a có d u hi u tìm th y ngu n khí t cho n. Khí t cho s n xu t n 3 phía Nam s t 14 t m /n m vào n m 2017-2018. Vì v y, t nay cho t i 2025, nhi t i n than và i n h t nhân s là nh ng xu h ng chính cho phát tri n ngu n nt i Vi t Nam. u này c ng phù h p v i xu h ng phát tri n công ngh chung c a th gi i (xem C ng III). N u theo ph ng án c p than, khí cho s n xu t i n nh B ng 1 d i ây thì kho ng t n m 2016 Vi t Nam s ph i nh p than cho nhi t n. B ng 1: Cân i nhiên li u trong n c cho s n xu t n n 2020 m 2015 2020 nl ng nl ng n n Khai thác (t kWh) Khai thác (t kWh) - PA th p / - PA th p / s / cao s / cao n l ng than (tri u t n) 55,8 64,3 - Cho s n xu t n (tri u t n) 23,1 55,2 33,1 82,2 - Cho ngành khác (tri u t n) 32,7 31,2 n l ng khí t (t m3) 15,1 18,3 - Cho s n xu t n (t m3) 13,1 77,6 16 80 - Cho ngành khác (t m3) 2,0 2,3 Thu n 16.300 MW 58,7 19.400 MW 62,6 ng l ng m i 1.420 MW 4,9 2.770 MW 7,7 ng s n xu t n trong n c 184,3 232,5 (TWh) 216 / 257 / 334 / 461 / ng nhu c u n (TWh) 330 657 -21,2 / - 101,5 / Th a (+), thi u (-) - 62,2 / - 228,5 / -135,2 - 424,5 (Trích d n: Tài li u quy ho ch các ngành n, Than, Khí t i n m 2025)
 12. c. Ngu n nhiên li u ti m n ng cho n h t nhân Theo Báo cáo u t D án xây d ng nhà máy i n h t nhân, các k t qu t m dò qu ng Uranium có tri n v ng t p trung nhi u Trung B , Tây Nguyên, Tây B c và Vi t B c. Ti m n ng Uranium t i Vi t Nam d báo kho ng 218.000 t n U3O8, vùng Nông S n có tri n v ng là m Uranium công nghi p v i tài nguyên d báo trên 100.000 t n U3O8. Theo ánh giá c a các chuyên gia, n cu i 2010, d ki n Vi t Nam s có kho ng 8.000 t n c p tr l ng C1+C2 v i giá thành s n xu t th p h n (ho c b ng) 130 USD/kg Uranium (th i m 2003). d. Th y n và ng l ng tái t o Thu n Ti m n ng k thu t thu n n c ta kho ng 123 t kWh, t ng ng công su t l p t kho ng 31.000 MW. N u xem xét các y u t kinh t - xã h i và tác ng t i môi tr ng thì ti m n ng kinh t - k thu t gi m xu ng còn kho ng 70-80 t kWh v i công su t t ng ng 18.000-20.000 MW. Ti m n ng công su t và i n n ng c a thu n nh c ánh giá kho ng trên 1.000 MW và 4,2 t kWh. T ng ti m n ng thu n tích n ng s b c tính kho ng trên 10.000 MW. Ngu n n ng l ng tái t o D báo ti m n ng n ng l ng a nhi t Vi t Nam trong t ng lai có th khai thác v i công su t kho ng 340 MW vào n m 2025 V n ng l ng gió và m t tr i, i v i Vi t Nam khó có th phát tri n qui mô l n a vào cân i ngu n trong t ng lai. T ng c ng ti m n ng phát tri n c hai lo i hình i n gió và i n m t tr i d báo có th t t i 400-600 MW vào n m 2025. D báo ti m n ng phát tri n các nhà máy i n dùng n ng l ng sinh kh i có th t t i t ng công su t 250- 400 MW. 1.1.1.3. V th tr ng ng l ng s c p khu v c và kh n ng nh p a. Khí t G n ây Hi p h i d u m các n c ASEAN (ESCOP) ang nghiên c u m t d án có tên g i là ng ng khí truy n t i k t n i vùng ASEAN (TAGP), nh m tìm ki m kh n ng hình thành m t h th ng các ng ng khí liên k t các m khí trong khu v c. H th ng này t o i u ki n trao i mua bán khí t và h tr d phòng l n nhau, t ng an ninh nhiên li u gi a các n c Indonesia, Malaysia, Singapore, Vi t Nam và Thái Lan. Tuy nhiên cho n nay, nh ng nghiên c u cho th y m t s khó kh n: - Th nh t, tr l ng ngu n khí trong khu v c ch a l n, Indonesia có m khí Natunna tr l ng khá l n nh ng qu c gia ông dân này c ng s s m i m t v i thi u h t nhiên li u. Ngu n khí c a các n c còn l i c ng không th c s d i dào. - Th hai, kho ng cách truy n t i gi a các vùng bi n khá l n, t i hàng ngàn cây s , d n n chi phí u t và v n hành ng ng k t n i này cao và thi u kh thi. Ch a k ch t l ng và thành ph n khí t i các m khác nhau, khi hoà l i c ng không thu n ti n khi s d ng... gi i pháp dùng tàu chuyên ch LNG mua bán khí t ra có l i
 13. n. D án TAGP này hi n ch a k t thúc. Trong Quy ho ch phát tri n n l c qu c gia (QH ) giai o n 2001-2005 có xét n n m 2020 (QH V) ã c p n kh ng có ng ng khí liên ASEAN vào kho ng n m 2020, n ng n nay kh n ng này r t m . Vì v y, trong QH VI ch a k v ng vào ti m n ng nh p kh u khí t h th ng ng ng này, có ch ng ch là trao i, chia s d phòng m c không l n. b. Th tr ng than khu v c và kh n ng nh p kh u than M c dù là ngu n nhiên li u t ng i nhi u và r nh ng hi n nay than b ng tr nên khan hi m, t o ra c n " ói than" trên ph m vi toàn th gi i và y giá than t ng lên ít nh t là 50% trong th i gian qua (tính t 10/2007), v t quá m c t ng c a giá d u. Theo các nhà phân tích n ng l ng th gi i, nh ng y u t chính tác ng y giá than t ng cao là chính sách n ng l ng c a các n c thi u ng b , giá nhiên li u nói chung t ng cao, ng d tr than không , s t ng tr ng kinh t m nh m châu Á và i u ki n th i ti t không thu n l i nh h ng n công vi c khai thác than, t t c ã làm cho "cung" không "c u". Trong 6 n m qua, l ng tiêu th than trên th gi i ã t ng lên 30%, g p ôi so v i b t k lo i nhiên li u nào khác. Khó kh n do i u ki n khai thác Australia ã làm giá than Châu Á giao m n thuy n (giao nh n ngay) i v i than c c (s d ng trong s n xu t s t thép) th i m tháng 3/2008 t ng g p 3 l n so v i m c ký h p ng là 98 USD/t n. Trung Qu c - n c tiêu th than l n nh t th gi i - hi n ang tiêu dùng l ng than t ng ng v i t ng l ng than mà M , Liên minh Châu Âu và Nh t B n c ng l i. Hi n nay, Indonesia và Australia là hai trong nh ng n c ng u v s n xu t và xu t kh u than trên th tr ng than th gi i và là i t ng c nh tranh ch y u c a các n c xu t kh u than trên th tru ng th gi i. V i d báo Vi t Nam s ph i nh p than cho s n xu t n n ng vào kho ng n m 2016, m c dù th i gian g n ây, Indonesia b t u h n ch xu t kh u và giá than bi n ng theo chi u h ng t ng nh ng trong t ng lai hai n c Indonesia và Australia s là nh ng nhà cung c p ti m n ng áng quan tâm cho EVN. 1.1.2. Nhi t n 1.1.2.1. ánh giá hi n tr ng công ngh các nhà máy nhi t n Các nhà máy nhi t n hi n có và ang xây d ng c a EVN u là ng ng h i thu n túy, s d ng lò h i tu n hoàn t nhiên (có bao h i). Các nhà máy nhi t n và tua bin khí do EVN qu n lý bao g m: - Nhà máy nhi t n Ph L i (1 và 2): 1.040 MW - Nhà máy nhi t n Ninh Bình: 100 MW - Nhà máy nhi t n Uông Bí: 110 MW - Nhà máy nhi t n Uông Bí m r ng: 300 MW - Nhà máy nhi t n Phú M (1; 2.1; 2.1 m r ng và 4): 2.485 MW - Nhà máy nhi t n Bà R a: 399 MW - Nhà máy nhi t n Th c: 276 MW - Nhà máy nhi t n C n Th : 185 MW
 14. a. T ng quan v các nhà máy nhi t n phía B c Nhà máy nhi t n (NMN ) Ph L i NMN Ph L i 1 có công su t t 440 MW g m 4 t máy (4 x 110 MW) s d ng lò h i BKZ-220-110, tua bin h i K-100-90-7 thi t b công ngh nh p c a Liên Xô c . NMN Ph L i 1 c kh i công xây d ng ngày 17/5/1980. T máy 1 hòa i l n u v i 1 lò h i ngày 28/10/1983, t máy 4 hòa l i v i 1 lò vào m 1986, lò cu i cùng hòa h i n m 1987. m 2001 kh i 5 c a NMN Ph L i 2 b t u tham gia v n hành, m u cho m t th i k m i v i các t máy công su t 300 MW có thông s c n gi i h n (áp su t kho ng 170 kg/cm2, nhi t kho ng 540oC), có quá nhi t trung gian. ( n nay, ngoài 2 t máy c a NMN Ph L i 2 ã v n hành t ng i n nh, còn có 1 t c a NMN Uông Bí m r ng ang ch y hi u ch nh ti n t i nghi m thu và bàn giao chính th c, các t máy c a NMN H i Phòng và Qu ng Ninh ang c xây d ng). NMN Uông Bí Có công su t 110 MW g m 2 t máy (2 x 55 MW) c a vào v n hành t m 1975-1977, thi t b công ngh nh p c a Liên Xô c . Công su t t máy 5 lúc m i l p t là 50 MW, n m 1997 thay rotor và nâng công su t lên 55 MW. Máy 5 hòa l i l n u n m 1975, máy 6 hòa l i n m 1976, lò 8 (lò cu i cùng) hòa h i n m 1977. NMN Ninh Bình Có công su t 100 MW g m 4 t máy (4 x 25 MW) a vào v n hành t n m 1974, thi t b công ngh nh p c a Trung Qu c. Lò h i c a Ninh Bình là trung áp, còn s d ng liên h ngang (T i NMN Uông Bí và Ph L i 1 ã nâng thông s h i sau lò lên cao áp (p = 100 kg/cm 2; t = 540 oC) và áp d ng s kh i kép (2 lò c p h i cho 1 tua bin) phù h p v i h th ng n mi n B c còn nh bé lúc b y gi ). Các t máy này có công su t nh , thông s th p nên hi u su t chu trình nhi t không cao. M t khác, thi t b c s n xu t b ng công ngh c a nh ng n m 70 nên còn nhi u h n ch v các tính n ng và hi u su t. Các NMN nói trên ã và ang n l c trong vi c áp ng các yêu c u v b o v môi tr ng, c th : - V x lý khói th i: NMN Ph L i 1 c trang b các b kh b i t nh n ngay t lúc m i l p t. Th i gian u, các b kh b i này ho t ng r t t t, nh ng sau ó do qu n lý y u kém và không có ph tùng thay th k p th i nên ã có lúc không áp ng c yêu c u v môi tr ng. n nay, NMN Ph L i 1 ã kh c ph c c tình tr ng trên. Các NMN Ninh Bình và Uông Bí c ng ã l p t kh b i t nh i n thay th cho kh b i n c ki u c (Ninh Bình thay n m 2000, Uông Bí thay n m 2006). - Các thi t b kh SO2 ch m i cl p t các t máy 300 MW c a NMN Ph L i 2. - các nhà máy c , không có thi t b x lý n c th i công nghi p và x lý n c th i sinh ho t, ho c có nh ng không ho t ng ho c ho t ng kém hi u qu , gây nh ng t i môi tr ng. Các bãi x không c thi t k b o v môi tr ng n c ng m. Không có ng n c l ng trong tái tu n hoàn n c v n chuy n tro x v nhà máy s d ng l i (Ph L i 1 có c trang b nh ng ã d b t n m 1990).
 15. b. T ng quan v các NMN phía Nam NMN Th c g m nhi t n d u và tua bin khí: Nhi t n d u (nhiên li u s d ng là d u FO) có công su t 165 MW bao g m 3 t máy: T máy s 1 (33 MW) thi t b tua bin c a GE (General Electric) lò h i c a Babcock Wilcox - v n hành n m 1966; T máy s 2 và 3 (2 x 66 MW) thi t b c a GE, lò h i c a Foster Wheeler - v n hành n m 1972. Tua bin khí (TBK) s d ng nhiên li u d u DO, có 4 t máy g m TBK s 1 (F5) công su t là 22,5 MW; TBK s 3 (GT-35): 14,5 MW; TBK s 4 và TBK s 5 (F6): 2 x 37,5 MW. NMN C n Th Nhi t n d u (nhiên li u d u FO) công su t 33 MW, lò h i PFE-2B công su t 170 T/h - v n hành n m 1975. Tua bin khí (TBK) nhiên li u d u DO, có t ng công su t 154,6 MW, trong ó 2 t máy GT 1 và 2: 2 x 39,1 MW =78,2 MW; GT 3 và 4: 2 x 38,2 MW = 76,4 MW. NMN Bà R a Qu n lý v n hành 10 t máy phát n v i t ng công su t l p t là 388,9 MW bao g m: 2 t máy phát n tua bin khí F5 công su t thi t k là 23,4 MW/máy; 6 t máy phát i n tua bin khí F6 công su t thi t k là 37,5 MW/máy; uôi h i 306-1 có công su t thi t k 58 MW; uôi h i 306-2 có công su t thi t k là 59,1 MW. Nhiên li u s d ng chính c a nhà máy là khí ng hành, t nhà máy khí Dinh C , nhiên li u d phòng là d u FO. NMN Phú M NMN Phú M c a EVN có t ng công su t 2.485 MW bao g m các c m t máy tua bin khí chu trình h n h p sau: Phú M 1: c u hình 3 tua bin khí + 3 lò thu h i nhi t + 1 tua bin h i, t ng công su t t 1.090 MW vào v n hành n m 2001. Phú M 2.1 và Phú M 2.1 m r ng: c u hình 2 tua bin khí + 2 lò thu h i nhi t + 1 tua bin h i, t ng công su t t (475 + 465) MW. Phú M 4: c u hình 2 tua bin khí + 2 lò thu h i nhi t + 1 tua bin h i, t ng công su t t 450 MW. Ngoài các nhà máy do EVN u t xây d ng trên, trong khu công nghi p n l c Phú M còn có 2 nhà máy i n tua bin khí chu trình h n h p do nhà u t n c ngoài u t xây d ng theo hình th c Xây d ng - V n hành - Chuy n giao (BOT – Build – Opertion – Transfer) g m Phú M 2.2 và Phú M 3. C hai nhà máy tua bin khí chu trình h n h p này u có c u hình 2 tua bin khí + 2 lò thu h i nhi t + 1 tua bin i, v i công su t t là 733 MW. Các c m DIESEL Các t máy diesel ch y u là các t máy c v i nhiên li u s d ng là d u DO. M y n m g n ây có l p m t s máy dùng d u FO phát n v i công su t t máy
 16. kho ng 6.000 kW. Các c m diesel n m r i rác kh p mi n Trung và mi n Nam v i t ng công su t mi n Trung là 230 MW, mi n Nam là 204 MW. 1.1.2.2. ánh giá chung công ngh nhi t n c a EVN a. V k thu t Xét ti m n ng nhiên li u cho s n xu t n có th th y Vi t Nam có nhi u than v i tr l ng l n, ch y u là than antraxít, ngoài ra có than x u h n và nhi t tr th p, thành ph n nhi u l u hu nh. Tr l ng v d u và khí không nhi u, m c dù hi n nay Vi t Nam v n khai thác d u và khí cho xu t kh u, cho s n xu t n và các nhu c u khác. Hai lo i công ngh nhi t n ang ph bi n t i Vi t Nam là công ngh t than phun (PC) và công ngh tua bin khí (TBK). Các công ngh t d u, diesel hi n nay v n s d ng nh ng không ph bi n và không ph i là xu th l a ch n t i Vi t Nam. Công ngh t than c a EVN n m trong d ng công ngh truy n th ng, nhi u nhà máy c và hi u su t th p. Các công ngh c tr c ây v n ang v n hành, tuy nhiên hi u su t th p, b o d ng s a ch a nhi u. Các thi t b u khi n t ng theo công ngh c ã l c h u, không áp ng yêu c u tiêu chu n hi n nay ho c không còn c s n xu t n a, ang c thay th d n. Các t máy tua bin khí a s um i c trang b hi n i, các thi t b u khi n t ng ho t ng t t. Công ngh thi t b x lý môi tr ng ch a c quan tâm y trong các nhà máy t than c . T i các d án m i ang xây d ng ã c xem xét a các thi t b x lý môi tr ng vào nh m m b o các tiêu chu n và yêu c u v môi tr ng. Thi t b môi tr ng s làm chi phí u t ng cao h n. b. V trình nhân l c Xét t ng th , trình v khoa h c công ngh c a Vi t Nam hi n nay ch a áp ng c yêu c u phát tri n, ch a t o c c s h t ng v nhân l c và trình khoa h c công ngh cho vi c ti p thu công ngh m i, hi n i, hi u qu vào Vi t Nam. Trình h c v n c a i ng công nhân c a các n v a ph n m c th p, ch có 20% là m c trung bình, không có n v nào có trình h c v n c a i ng công nhân m c t t và khá t t. i ng k thu t viên có khá h n v i trình m c trung bình và khá. i u này ph n ánh th c t là a ph n các công nhân ch có trình s c p. Trong khi T p oàn i n l c Vi t Nam (EVN) là m t trong nh ng t ch c có trình ph n k thu t thu c vào lo i cao nh t c a n n kinh t , thì trình h cv n th p c a i ng công nhân c ng là m t c n tr i v i vi c khai thác m t cách hi u qu ph n k thu t, t ng n ng su t lao ng và a vào áp d ng nh ng k thu t tiên ti n. a ph n i ng k thu t viên và công nhân trong các n v c a EVN u có kh n ng s a ch a th ng xuyên và s a ch a l n. ây có th c coi nh m t u i m c a i ng công nhân trong các n v c s , nó góp ph n làm t ng tính ch ng c a các n v trong ho t ng s n xu t-kinh doanh c a mình
 17. Nhìn chung i ng cán b qu n lý c a các n v c a EVN u có trình h c v n t m c trung bình tr lên, kinh nghi m qu n lý ph n l n c ánh giá m c t t và khá t t, không có n v nào có i ng cán b qu n lý b ánh giá m c th p v kinh nghi m qu n lý. Tuy nhiên có m t m áng l u ý là ph n l n các cán b qu n lý h u nh ch a c ào t o m t cách có h th ng v l nh v c qu n lý mà m i ch qua nh ng khoá ào t o ng n h n v qu n lý. ây c ng có th coi là m t m y u c a i ng cán b qu n lý trong ngành i n mà s b c l rõ h n khi m c th tr ng hoá và c ph n hoá c a ngành i n ngày càng gia t ng. Nhân l c cho qu n lý d án, cho ti p thu chuy n giao công ngh , cho v n hành b o d ng và s a ch a, c ng nh cho các yêu c u v s n xu t ch t o thi t b , t ng c n m công ngh và t ch v công ngh , cung c p thi t b c a EVN hi n nay ang thi u r t nhi u. i u ki n kinh t ch a cho phép t p trung u tiên phát tri n công ngh . Các d án u t v n c th c hi n u nh m ti p thu thi t b , xây d ng nhà máy m b o áp ng nhu c u v n n ng. Vi c ch ng nghiên c u, t p trung phát tri n m t vài h ng công ngh h u nh ch a c quan tâm. Công nghi p c khí Vi t Nam ang phát tri n m c th p, t l n i a hóa thi t b nói chung và thi t b nhi t n nói riêng r t th p. Ngành c khí Vi t Nam có thi t b khá l c h u, qui mô nh và h u nh không có tính chuyên môn hóa và ch a c ut nh h ng phát tri n. c. V trình t ch c Do c thù c a ngành i n là giá c b u ti t b i nhà n c, nên chúng ta không th l y th c o l i nhu n ánh giá hi u qu s n xu t kinh doanh c a các n v . H u h t các n v u hoàn thành k ho ch m c t t và khá hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh. Ngoài ra trình c a thành ph n t ch c còn th hi n ch nó có t o ra c ng l c m nh m thúc y các nhân viên làm vi c tích c c hay không. Các n v ch t o ra c ng l c làm vi c m c trung bình i v i các nhân viên c a mình. d. V trình thông tin Thành ph n thông tin ây c ánh giá d a trên c hai m t g m ph n d ki n và ph n ph ng ti n. Trong ó, ph n d ki n nói t i vi c s h u và s d ng các thông tin ph c v cho các ho t ng s n xu t và kinh doanh nh : các thông tin v tình tr ng máy móc thi t b , các s tay k thu t, thông tin v nh ng ti n b công ngh trên th gi i, thông tin v th tr ng và khách hàng, chính sách và lu t pháp liên quan n ho t ng c a công ty; Ph n ph ng ti n nói n nh ng trang b v t ch t ph c v cho ph n thông tin nh : máy tính, các ch ng trình ph n m m, Internet... Có th th y i m n i b t i v i thành ph n thông tin là t t c các n v c a EVN u có m c s h u và s d ng các thông tin ph c v cho ho t ng s n xu t kinh doanh m c th p n trung bình. ây là m t y u m chính c a ph n thông tin mà các n v c n kh c ph c, vi c thi u thông tin t t y u s d n n nh ng khó kh n trong vi c qu n lý ho t ng s n xu t kinh doanh. 1.1.3. Th y n 1.1.3.1. ánh giá hi n tr ng ngu n phát th y n
 18. a. ánh giá hi n tr ng ngu n phát th y n thông th ng V h ch a Các nhà máy thu n l n Vi t Nam u có h ch a u ti t dòng ch y. Hi n t i có 12 h ch a ang v n hành y và r t nhi u h ch a ang xây d ng cho n m 2015. H ch a l n nh t ang v n hành là h ch a Hoà Bình v i dung tích toàn b 9,45 t m3 và dung tích phòng l là 5,6 t m3. Các h ch a u tham gia ch ng l cho công trình; các h ch a khu v c mi n B c và mi n Trung u tham gia ch ng l cho h du. Các h ch a c xây d ng t n m 1992 tr l i ây u c ánh giá tác ng môi tr ng m t cách y . H ch a t i khu v c phía B c u có v n v b i l ng. Các h ch a l n u là h u ti t n m ho c nhi u n m; các h u ti t nhi u m ho c h trên h th ng b c thang th ng s d ng ngu n n c hi u qu h n. Các thi t b o c theo dõi trên h th ng là thi u ho c kh n ng t ng hoá không cao. Quy trình v n hành t i u cho h th ng các h ch a ch a hoàn thi n. Hi n nay vi c u ti t t i u cho c m ng h ch a trong h th ng n và i u ti t t i u m i h ch a trong kho ng th i gian nh t nh ch a th c hi n c. u này làm gi m áng k hi u qu c a h ch a trong l nh v c phát n (5-10% i n ng). V p dâng V i các công trình ã xây d ng thì 100% p dâng u là p v t li u a ph ng nh : p t ng ch t, p á lõi sét, p t á h n h p lõi sét. Các lo i p này th ng là r và yêu c u thi công không òi h i công ngh cao nên r t phù h p v i u ki n n c ta th i gian qua và cho n nay các p này v n ang v n hành an toàn và ngày càng n nh h n. V i các công trình ang thi công, ã xu t hi n nhi u p bê tông tr ng l c, chi m 40% trong t ng s 30 p th ng kê c (c các p ã xây d ng). N u ch xét các p ang xây d ng th ng kê c (18 p) thì t l này là 67%. Trong s p bê tông tr ng l c thì p bê tông m l n (RCC) chi m t l r t cao 10/12 p bê tông tr ng l c (83%) và chi m 56% s l ng p ang xây d ng. p bê tông m l n là công ngh p r t tiên ti n v i các u i m n i b t mà n c ta b t u ti p c n. Tr c ó ã có p thu l i Tân Giang cao 60 m ng d ng công ngh này. Ngoài ra p á v i bê tông b n m t c ng b t u c xây d ng hai p Qu ng Tr và Tuyên Quang chi m 17% trong t ng s 18 p ang xây d ng. ây c ng là lo i p ang c th nh hành m t s n c có u ki n a hình a ch t và các i u ki n khác ng t nh Trung Qu c. Do s l ng p ã và ang c xây d ng n c ta không nhi u nên vi c phân tích ánh giá g p khó kh n, nh ng theo phân tích v u ki n thi công thì th y r ng, v i u ki n a ch t mi n Nam và mi n Trung th ng phù h p v i lo i p t ng ch t ho c t á h n h p nh ng n u n n p là á thì vi c xây d ng p bê tông tr ng l c b ng ph ng pháp m l n c n c xem xét. V i lo i p á có bê tông b n m t c n thi t ph i có ki m nghi m ánh giá sâu h n m i cho phép áp d ng r ng rãi.
 19. Công ngh thi công p RCC và á bê tông b n m t v a xây d ng v a ang hoàn thi n nh ng hi n t i vi c thi công lo i p này ang g p nhi u khó kh n v v t li u tro bay. Các thi t b quan tr c an toàn p (c a Liên Xô c ) còn thi u và l c h u. Vi c qu n lý an toàn p ch a ng b và th ng nh t. Công trình x phù sa t i các p ch a c quan tâm y . V công trình x l Theo th ng kê thì t t c các công trình tràn x l ã xây d ng u có m t c t d ng Ôfixêrôp. ây là lo i m t c t d ng không chân không có h s l u l ng t ng i l n. C ng do không có chân không nên b m t tràn, hi n t ng xâm th c h u nh không x y ra nên không yêu c u quá cao v v t li u c ng nh nh n mà i u ki n và kh n ng thi công c a Vi t Nam trong th i gian tr c ây không cho phép. Các tràn này u có c a van mà h u h t là van cung (riêng t i V nh S n tràn t do). Xét theo l u l ng n v c a tràn m t thì q l n nh t t 162 m 2/s công trình Sê San 3 sau ó n Sông Ba H là 161 m2/s, Tr An 156 m2/s; Ialy 153 m2/s. V i 2 công trình có l u l ng x l n là S n La và Hoà Bình l u l ng n v c ng khá l n nh ng v n nh h n các công trình k trên vì có thêm các l x sâu. L u l ng x l c a công trình Sông Ba H là khá l n nh ng do không b trí c các c a x sâu nên qui mô công trình tràn l n; t ng chi u r ng tràn n c c a tràn công trình Sông Ba H lên t i 180 m (12 khoang x 15 m) l n nh t trong các công trình ã và ang xây d ng. Do quy ph m quy nh vi c tính toán l có s thay i trong m y n m g n ây (tính thêm l c c h n) nên l u l ng tràn c a các công trình tràn m i xây d ng th ng l n. M t s công trình ã xây d ng ang ph i xem xét thêm ph n gia t ng này b ng cách xây d ng thêm tràn s c ho c nâng cao kh n ng x c a tràn c b ng cách dâng m c n c.... V i m t c t tràn d ng WES ch có công trình tràn S n La ang c thi t k . D ng m t c t này có kh n ng x cao h n, ti t ki m bê tông h n nh ng d x y ra áp su t âm trên m t tràn b i v y yêu c u v t li u c ng nh trình thi công cao. V thi t b thu n Thi t b c a các nhà máy thu n có ngu n g c nh sau: - V nh S n: thi t b c a Pháp. - Thác M : thi t b c a Ucraina. - a Nhim: thi t b c a Nh t. - Sông Hinh: Thi t b tua bin c a Na Uy, máy phát c a Thu n. - Hàm Thu n: Thi t b c a M (Hãng GE). - a Mi: Thi t b c a Italia (Hãng Asaldor). - Các nhà máy: Hoà Bình, Tr An, Thác Bà, Ialy do Liên Xô c cung c p thi t b . Nói chung, các thi t b t máy phát, tua bin t i thi t b ph tr do Nh t B n và Tây Âu cung c p v n hành t t. i v i các thi t b nh p c a Liên Xô c ph n máy phát và tua bin v n hành t ng i t t; nh ng thi t b le b o v và h th ng t ng i u khi n u là công ngh c .
 20. Nhà máy thu n Sông Hinh: Nhi u n m qua h th ng thi t b v n hành an toàn, tin c y, t yêu c u k thu t c b n. Tuy nhà máy có thi t b c a các n c có n n công nghi p phát tri n cao nh ng v n có m t s t n t i nh ch ch y bù ng b thi u tin c y và n nh. Thi t k h th ng n c k thu t ít nhi u còn khi m khuy t, kh n ng s d ng th c t không t n m c cao nh tính toán. Nhà máy thu n a Nhim: m c dù vào v n hành t n m 1964 nh ng ã c i tu t v n h tr chính th c (ODA) c a Nh t nên hi n nay làm vi c t t. Xét theo s gi s d ng công su t l p máy: thu n a Nhim t cao nh t là 6.915 gi ; sau ó là Thác M 5.340 gi ; Tr An 4.390 gi . V các thi t b quan tr c an toàn và c nh báo l Nhìn chung các thi t b này các nhà máy thu n u thi u và l c h u, ph ng pháp o c thu th p s li u th công, không có h th ng t ng phân tích và c nh báo. Các tr m thu th p s li u thu v n khí t ng ch có a Nhim và Hàm Thu n - a Mi nh ng không . H th ng báo ng ã có Sông Hinh nh ng còn s sài. C ng do thi u s li u khí t ng thu v n mà kh n ng d báo dòng ch y dài h n và ng n h n ph c v u ti t t i u h ch a không th c hi n c. b. ánh giá hi n tr ng ngu n phát th y n nh ánh giá chung Các tr m th y n có công su t nh h n 100 kW/tr m Theo th ng kê hi n nay ch còn kho ng 20-30% các tr m th y n nh d ng này ang ho t ng nh ng ho t ng không liên t c, ch phát huy c d i 50% công su t l p t. Nguyên nhân do thi t b quá c , ho c c xây d ng t lâu, các thi t b ch t o không ng b , hi u su t th p. M t s tr m do khu v c có i n l i i qua nên không s a ch a thay th , vi c qu n lý v n hành các a ph ng g p nhi u khó kh n vì không bán c n, do ó không có kinh phí tr l ng, b o d ng, s a ch a ho c thay th thi t b nên hi u qu v n hành kém. M t s tr m còn t n t i ho t ng c là do c thay th m i các thi t b tiên ti n h n ho c nâng c p các công trình thu công, l p t thêm t máy... Các tr m thu n có công su t l n h n 100 kW/tr m Hi n nay, còn kho ng 40% s l ng tr m này ang ho t ng và phát huy c g n 47% công su t l p t. Các tr m này ch y u do ngành i n qu n lý và hi n ang là ngu n n chính ph c v s n xu t và sinh ho t. Thi t b c a các tr m này là nh p ngo i ho c trong n c s n xu t ng b và c qu n lý khai thác t ng i t t; hàng m c s a ch a b o d ng k p th i nên phát huy c hi u qu cao. M t s tr m vì lý do nào ó n nay ch a c khôi ph c ho c do ã có l i n qu c gia t khu v c, ho c do thi u v n s a ch a... ánh giá các công ngh thu n nh Công ngh v công trình a s các tr m thu n nh không ho t ng tr c tiên là do h ng thi t b kéo theo các h h ng khác c a công trình. S h h ng v công trình là nguyên nhân chính d n n s gi m công su t ho c ho t ng không hi u qu c a tr m.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2