intTypePromotion=1

Báo cáo khoa học: Biện pháp nâng cao hiệu lực của việc vùi rơm rạ vụ xuân làm phân bón cho vụ mùa

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
83
lượt xem
18
download

Báo cáo khoa học: Biện pháp nâng cao hiệu lực của việc vùi rơm rạ vụ xuân làm phân bón cho vụ mùa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay sản xuất lúa gạo ở Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu l-ơng thực cho hơn 80 triệu dân m) còn cung cấp lúa h)ng hoá cho xuất khẩu đổi lấy ngoai tệ. Để tăng năng suất v) sản l-ợng lúa cần tác động tổng hợp các yếu tố: “n-ớc, phân, cần, giống”. Trong những năm qua phân hoá học đ? đóng vai trò quan trọng trong việc tăng sản l-ợng lúa. Tuy nhiên, do bón phân hoá học thuận lợi v) dễ d)ng hơn nên trong trồng trọt nói chung v) trong thâm canh lúa nói riêng nông dân không muốn bón phân hữu cơ. Kết quả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Biện pháp nâng cao hiệu lực của việc vùi rơm rạ vụ xuân làm phân bón cho vụ mùa

  1. Báo cáo khoa học Biện pháp nâng cao hiệu lực của việc vùi rơm rạ vụ xuân làm phân bón cho vụ mùa
  2. §¹i häc N«ng nghiÖp I T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp 2007: TËp V, Sè 3: 3-6 BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu lùc cña viÖc vïi r¬m r¹ vô xu©n lµm ph©n bãn cho vô mïa Increasing the effectivity of burying spring rice straw as the organic fertilizer for autumn rice H ThÞ Thanh B×nh1 SUMMARY The experiment was conducted to identify methods that can increase the effectivity of burying spring rice straw as the organic fertilizer for Khang Dan variety in the following autumn rice. The spring rice straw were buried by ploughing 20 days before transplanting. 10 days before transplanting four treatments as basal dressing with 25%N; 100% Supephophate; 25%N; 100% Superphophate + 10 kg microoagnism fertilizer per ha; 25%N + 100% Termophophate ; 25%N+ 50% Supephophate + 50% Termophophate, in compared with control that 25% N + 100% Supephophate applied the same day transplanting. All the treatments and control were applied with amount of 90kg N, 60 kg P2O5 and 60 kg K2O per ha. Highest effect of spring rice straw on the rice yield was obtained when 25% nitrogen was used as basal dressing at transplantation combined with super phosphate application 10 days before transplanting. Two times top dressing (10 days after transplanting with 50% nitrogen + 25% potassium and 24 days after transplanting with 25% nitrogen + 75% potassium) were most effective. Key words: Rice straw, organic fertilizer, super phosphate fertilization for. 1. §ÆT VÊN §Ò thu ho¹ch, ®iÒu ®ã g©y l ng phÝ mét l−îng chÊt h÷u c¬ ®¸ng kÓ. Tr¶ l¹i phÕ phô phÈm HiÖn nay s¶n xuÊt lóa g¹o ë ViÖt Nam n«ng nghiÖp cho ®Êt chÝnh l mét b−íc ®i kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu l−¬ng thùc cho ®óng ®¾n trong chiÕn l−îc vËn dông hÖ thèng h¬n 80 triÖu d©n m cßn cung cÊp lóa h ng dinh d−ìng c©y trång tæng hîp (IPNS). H ng ho¸ cho xuÊt khÈu ®æi lÊy ngoai tÖ. §Ó t¨ng n¨m kÓ c¶ r¬m r¹ c©y lóa lÊy ®i tõ ®Êt kho¶ng n¨ng suÊt v s¶n l−îng lóa cÇn t¸c ®éng tæng 150 kg kali nguyªn chÊt. Mçi tÊn thãc chØ hîp c¸c yÕu tè: “n−íc, ph©n, cÇn, gièng”. chøa tõ 5 - 7 kg kali, nªn nÕu tr¶ l¹i r¬m r¹ Trong nh÷ng n¨m qua ph©n ho¸ häc ® ®ãng cho ®Êt th× gÇn nh− kho b¸u kali vÉn cßn vai trß quan träng trong viÖc t¨ng s¶n l−îng nguyªn. ViÖc tr¶ l¹i r¬m r¹ cßn quan träng ë lóa. Tuy nhiªn, do bãn ph©n ho¸ häc thuËn lîi chç tr¶ l¹i silic cho ®Êt (NguyÔn Vi, 1993). v dÔ d ng h¬n nªn trong trång trät nãi chung Vïi r¬m r¹ 5 tÊn/ha liªn tôc trong 11 vô ® c¶i v trong th©m canh lóa nãi riªng n«ng d©n thiÖn ®−îc ®é ph× nhiªu ®Êt mét c¸ch ®¸ng kÓ kh«ng muèn bãn ph©n h÷u c¬. KÕt qu¶ l viÖc v l m t¨ng n¨ng suÊt lóa kho¶ng 45% so víi thiÕu ph©n h÷u c¬ trong ®iÒu kiÖn ph¶i t¨ng vô kh«ng vïi r¬m r¹ (Ponnamperuma, 1984). Vïi c©y trång ® v ®ang l nguyªn nh©n l m t¨ng r¬m r¹ cho lóa trong 9 vô, bít ®i ®−îc l−îng tèc ®é tho¸i ho¸ ®Êt canh t¸c. NPK cã trong phô phÈm m n¨ng suÊt lóa vÉn t−¬ng ®−¬ng víi c«ng thøc chØ bãn NPK § thiÕu ph©n h÷u c¬, phÕ phô phÈm nh− kh«ng vïi phô phÈm (Vò H÷u Yªm, 1980). r¬m r¹ l¹i th−êng bÞ ®èt t¹i ruéng sau mçi vô 1 Khoa §Êt v M«i tr−êng, §¹i häc N«ng nghiÖp I - H Néi.
  3. Hµ ThÞ Thanh B×nh Trong 8 n¨m vïi tr¶ l¹i 50 - 60% r¬m r¹ v ThÝ nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ theo khèi ngÉu th©n l¸ ng«, 100% th©n l¸ ®Ëu t−¬ng cho c©y nhiªn ®Çy ®ñ (RCB), nh¾c l¹i 3 lÇn. DiÖn tÝch trång mçi vô trªn ®Êt b¹c m u B¾c Giang ® mçi « thÝ nghiÖm l 20m2 (4m × 5m). l m t¨ng n¨ng suÊt c©y trång tõ 3 - 11% (Ng« Ng y c y vïi r¬m r¹: 25 th¸ng 6 n¨m 2006 Xu©n HiÒn v cs, 2005). Còng trªn ®Êt b¹c Ng y cÊy: 15 th¸ng 7 n¨m 2006 m u ë B¾c Giang, vïi phÕ phô phÈm cña c©y trång tr−íc cho c©y trong sau l m t¨ng n¨ng Ng y thu ho¹ch: 25 th¸ng 10 n¨m 2006 suÊt c©y trång quy thãc 20% so víi c«ng thøc C¸c chØ tiªu sinh tr−ëng: ®éng th¸i ®Î chØ bãn ph©n kho¸ng (NguyÔn ThÞ DÇn, 1995). nh¸nh theo dâi h ng tuÇn trªn 10 c©y/« theo ViÖc vïi tr¶ l¹i r¬m r¹ cho ®Êt ® ®−îc ¸p ®−êng chÐo, chØ sè diÖn tÝch l¸ v tÝch luü chÊt dông trong nÒn n«ng nghiÖp truyÒn thèng. Tuy kh« lÊy mÉu ngÉu nhiªn 10 c©y/« ë 3 giai nhiªn, so víi c¸c gièng lóa cò, c¸c gièng lóa ®o¹n ®Î nh¸nh ré, tr−íc trç v chÝn s÷a. míi cøng c©y th©n l¸ cao khã ph©n gi¶i h¬n. ChØ sè diÖn tÝch l¸ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng MÆt kh¸c thêi gian ®Êt nghØ gi÷a hai vô lóa ph−¬ng ph¸p c©n nhanh. hiÖn nay còng ng¾n h¬n. §Ó gãp phÇn n©ng KÕt qu¶ theo dâi ®−îc xö lý thèng kª theo cao tèc ®é ph©n gi¶i cña r¬m r¹ vïi v n©ng ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ph−¬ng sai ANOVA v cao hiÖu lùc cña viÖc dïng r¬m r¹ vô xu©n l m b»ng ch−¬ng tr×nh IRRISTAT 4.0. ph©n h÷u c¬ bãn cho vô mïa, nghiªn cøu n y ®−îc tiÕn h nh nh»m x¸c ®Þnh t¸c ®éng cña 3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU mét sè yÕu tè ®Õn viÖc ph©n gi¶i r¬m r¹ sau c y vïi sao cho kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn sinh 3.1. ¶nh h−ëng cña c¸c t¸c nh©n xö lý r¬m tr−ëng v n¨ng suÊt lóa mïa m b¶o tån ®−îc r¹ ®Õn ®éng th¸i ®Î nh¸nh cña lóa chÊt h÷u c¬ trong ®Êt. B¶ng 1. §éng th¸i ®Î nh¸nh cña lóa ë c¸c c«ng 2. VËt liÖu, PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU thøc (sè nh¸nh/khãm) ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ trªn ®Êt 2 vô lóa. CT CT 1 CT 2 CT 3 CT 4 CT 5 Gièng lóa thÝ nghiÖm l gièng Khang D©n NSC ®−îc cÊy víi mËt ®é: 34 khãm/m2, kho¶ng 10 4,27 4,90 4,70 5,10 4,47 c¸ch 17 X 17 cm. To n bé r¬m r¹ cña vô lóa 17 7,20 7,20 7,00 7,70 6,93 xu©n 2006 ®−îc c y vïi v ®−îc xö lý víi 5 24 7,33 7,90 7,30 8,03 7,27 c«ng thøc. 31 7,43 7,73 7,53 8,28 7,77 CT 1: Bãn lãt to n bé l©n v 25% ®¹m 38 7,47 7,67 7,73 8,20 7,67 tr−íc khi cÊy (§/C). 45 7,23 7,65 7,50 7,73 7,62 CT 2: Bãn lãt to n bé l©n v 25% ®¹m Ghi chó: NSC- ng y sau cÊy. khi cÊy + bãn ph©n vi sinh 10 kg/ha tr−íc cÊy 10 ng y. Trong ®iÒu kiÖn vô mïa, nhiÖt ®é cao, ¸nh s¸ng ®Çy ®ñ c©y lóa bÐn rÔ håi xanh v b¾t ®Çu CT 3: Bãn lãt to n bé l©n khi cÊy + bãn ®Î nh¸nh sím. Tuy nhiªn, nÕu m«i tr−êng ®Êt lãt 25% l−îng ®¹m tr−íc cÊy 10 ng y. kh«ng thuËn lîi sÏ ¶nh h−ëng xÊu ®Õn qu¸ CT 4: Bãn lãt 25% ®¹m khi cÊy + bãn lãt tr×nh bÐn rÔ v ®Î nh¸nh cña lóa. Qu¸ tr×nh supe l©n tr−íc cÊy 10 ng y. ph©n gi¶i r¬m r¹ sau c y vïi cã thÓ ¶nh h−ëng CT 5: Bãn lãt 25% ®¹m khi cÊy + bãn lãt ®Õn mét sè chØ tiªu ho¸ tÝnh ®Êt, qua ®ã ¶nh hçn hîp 50% l©n supe + 50% l©n nung ch¶y h−ëng ®Õn ®Î nh¸nh cña c©y lóa (B¶ng 1). ë tr−íc cÊy 10 ng y c«ng thøc 4 (xö lý r¬m r¹ b»ng l©n supe tr−íc L−îng ph©n bãn: 90N: 60 P2O5: 60 K2O. khi cÊy 10 ng y) c©y lóa ®Î nh¸nh tèt nhÊt, tiÕp ®Õn c«ng thøc 2 (xö lý r¬m r¹ b»ng chÕ Bãn thóc ®Î nh¸nh: phÈm vi sinh vËt) v c«ng thøc 5 (xö lý 50% LÇn 1: 50% ®¹m + 25% kali sau cÊy 10 ng y l©n supe + 50% l©n nung ch¶y). ë c«ng thøc 1 LÇn 2: 25% ®¹m + 75% kali sau cÊy 24 (bãn to n bé l©n v 25% ®¹m khi cÊy) lóa ®Î ng y nh¸nh kÐm h¬n c¶, tiÕp ®Õn l c«ng thøc 3 (xö
  4. BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu lùc cña viÖc vïi r¬m r¹ vô xu©n... lý r¬m r¹ b»ng 25% l−îng ®¹m bãn lãt nh−ng 3.3. ¶nh h−ëng cña c¸c t¸c nh©n xö lý ®Õn bãn tr−íc khi cÊy 10 ng y). kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« 3.2. ¶nh h−ëng cña c¸c t¸c nh©n xö lý r¬m B¶ng 3. Khèi l−îng chÊt kh« tÝch luü ë c¸c c«ng r¹ ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸ thøc qua c¸c thêi kú (g/khãm) Khi m«i tr−êng ®Êt thuËn lîi sÏ t¹o ®iÒu C«ng thøc §Î nh¸nh ré Tr−íc trç ChÝn s÷a kiÖn cho c©y lóa hót ®ñ n−íc, dinh d−ìng ®Ó cung cÊp cho qu¸ tr×nh ®Î nh¸nh v ra l¸ CT 1 4,38 b 12,30 b 18,67 b nhanh t¹o ra chØ sè diÖn tÝch l¸ tèi ®a, c¬ së ®Ó CT 2 5,28 ab 13,57 b 21,10 b cã ruéng lóa n¨ng suÊt cao. KÕt qu¶ ph©n tÝch thèng kª cho thÊy chØ sè diÖn tÝch l¸ ë 3 thêi CT 3 4,46 b 12,50 b 20,22 b kú sinh tr−ëng: ®Î nh¸nh, tr−íc trç v chÝn s÷a CT 4 6,69 a 18,19 a 29,50 a cã sù sai kh¸c râ gi÷a c¸c c«ng thøc xö lý r¬m r¹ b»ng c¸c t¸c nh©n kh¸c nhau (B¶ng 2). CT 5 6,03 a 16,15 a 27,74 a ë c«ng thøc 4 (xö lý 100% l−îng l©n ë LSD (0,05) 1,19 2,40 4,83 d¹ng l©n supe) cã chØ sè diªn tÝch l¸ cao h¬n so víi c¸c c«ng thøc kh¸c ë c¶ ba thêi kú theo T−¬ng tù víi kÕt qu¶ thu ®−îc vÒ chØ sè dâi, sau ®ã ®Õn c«ng thøc 5 (xö lý 50% l©n diÖn tÝch l¸ qua 3 thêi kú, ë c¸c c«ng thøc xö supe v 50% l©n nung ch¶y). ë c«ng thøc 1 lý r¬m r¹ b»ng ph©n l©n tr−íc khi cÊy 10 ng y (kh«ng xö lý) lu«n cã chØ sè diÖn tÝch l¸ thÊp kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« cao h¬n so víi c¸c nhÊt ë c¸c thêi kú theo dâi. Trong 4 c«ng thøc c«ng thøc cßn l¹i. TÝch luü chÊt kh« thÊp nhÊt cã xö lý r¬m r¹ sau c y vïi th× c«ng thøc xö lý r¬m r¹ b»ng 25% tæng l−îng ®¹m cã diÖn tÝch quan s¸t ®−îc ë c«ng thøc kh«ng xö lý. So víi l¸ thÊp nhÊt v kh«ng sai kh¸c râ so víi c«ng c«ng thøc xö lý r¬m r¹ b»ng ph©n ®¹m th× kh¶ thøc kh«ng xö lý. ë c¶ 3 thêi kú: ®Î nh¸nh, n¨ng tÝch luü chÊt kh« ë c«ng thøc xö lý b»ng tr−íc trç v chÝn s÷a chØ sè diÖn tÝch l¸ gi÷a 2 chÕ phÈm vi sinh vËt cao h¬n, mÆc dï sù sai c«ng thøc xö lý r¬m r¹ b»ng chÕ phÈm vi sinh kh¸c kh«ng ®¸ng kÓ. vËt v b»ng ph©n ®¹m kh¸c nhau kh«ng râ. Thêi kú chÝn s÷a chØ sè diÖn tÝch l¸ ®¹t cao 3.4. ¶nh h−ëng cña c¸c t¸c nh©n xö lý nhÊt ë c«ng thøc xö lý r¬m r¹ b»ng supe l©n, ®Õn c¸c yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt v tiÕp ®Õn c«ng thøc xö lý b»ng 50% l©n supe n¨ng suÊt lóa v 50% l©n nung ch¶y v c«ng thøc xö lý b»ng chÕ phÈm vi sinh vËt. ë c«ng thøc xö lý b»ng ph©n ®¹m chØ sè diÖn tÝch l¸ cao h¬n B¶ng 4. C¸c yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt v n¨ng so víi c«ng thøc kh«ng xö lý nh−ng sù sai suÊt lóa ë c¸c c«ng thøc kh¸c n»m trong ph¹m vi sai sè ngÉu nhiªn ë C«ng Sè Sè Tû lÖ h¹t P1000 NSTT møc p = 95%. b«ng/m2 h¹t/b«ng ch¾c (%) h¹t thøc (t¹/ha) (g) B¶ng 2. ChØ sè diÖn tÝch l¸ ë c¸c c«ng thøc qua CT 1 224,4 193,1 91,87 18,95 60,17 b c¸c thêi kú (m2 l¸/m2 ®Êt) CT 2 240,3 190.1 90,08 9,15 61,67 b C«ng thøc §Î nh¸nh ré Tr−íc trç ChÝn s÷a CT 3 232,3 199,6 84,96 8,95 61,50 b CT 1 1,72 b 3,61 c 3,18 d CT 4 247,1 196,5 86,72 19,25 65,17 a CT 2 2,01 ab 4,68 b 3,65 c CT 3 1,67 b 3,97 bc 3,38 cd CT 5 245,9 194,9 86,51 19,10 64,50 a CT 4 2,53 a 5,74 a 5,14 a LSD(0,05) 2,23 CT 5 2.33 a 4,81 b 4,70 b LSD(0,05) 0,44 0,92 0,43
  5. Hµ ThÞ Thanh B×nh gi¶i kh«ng ¶nh h−ëng xÊu ®Õn qu¸ tr×nh bÐn B¶ng 5. N¨ng suÊt v hÖ sè kinh tÕ rÔ håi xanh cña lóa mïa. ë c¸c c«ng thøc Trong ®iÒu kiÖn c y vïi r¬m r¹ sau vô C«ng thøc NSTT(t¹/ha) HSKT NSSVH xu©n kÕt hîp víi bãn lãt ph©n l©n tr−íc khi (t¹/ha) cÊy lóa mïa 10 ng y ® l m t¨ng chØ sè diÖn CT 1 116,11 60,17 b 0,52 tÝch l¸, t¨ng kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« so víi CT 2 120,63 61,67 b 0,51 c«ng thøc bãn lãt ph©n l©n tr−íc khi cÊy. CT 3 117,44 61,50 b 0,52 N¨ng suÊt lóa Khang D©n ë c«ng thøc bãn lãt CT 4 132,09 65,17 a 0,59 supe l©n v c«ng thøc bãn 50% supe l©n + CT 5 128,59 64,50 a 0,50 50% l©n nung ch¶y tr−íc khi cÊy 10 ng y cao LSD0,05 2,23 h¬n c«ng thøc bãn lãt ph©n l©n tr−íc khi cÊy lÇn l−ît l 8,31%, v 7,2%. Ghi chó: NSSVH: N¨ng suÊt sinh vËt häc C y vïi r¬m r¹ kÕt hîp bãn chÕ phÈm vi NSKT: N¨ng suÊt kinh tÕ HSKT: HÖ sè kinh tÕ sinh vËt v 25% l−îng ®¹m tr−íc khi cÊy 10 ng y cã ¶nh h−ëng tèt ®Õn sinh tr−ëng v C¸c yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt kh¸c sai n¨ng suÊt lóa nh−ng sai kh¸c kh«ng ®¸ng kÓ kh¸c nhau kh«ng nhiÒu gi÷a c¸c c«ng thøc so víi c«ng thøc kh«ng xö lý m bãn ®¹m lãt (B¶ng 4). ë c«ng thøc 4 (xö lý r¬m r¹ b»ng tr−íc khi cÊy. l©n supe), sè b«ng/m2 quan s¸t ®−îc l cao T I LIÖU THAM KH¶O nhÊt, sau ®Õn c«ng thøc 5 (xö lý r¬m r¹ b»ng 50% l©n supe + 50% l©n nung ch¶y). ë c«ng NguyÔn ThÞ DÇn (1995). ¶nh h−ëng cña chÊt thøc 1 (c y vïi r¬m r¹ kh«ng xö lý) cã sè h÷u c¬ ®Õn mét sè tÝnh chÊt vËt lý n−íc b«ng/m2 thÊp nhÊt. trong mèi quan hÖ cña ®é ph× nhiªu KÕt qu¶ ph©n tÝch thèng kª cho thÊy n¨ng thùc tÕ ®Êt c©y trång c¹n, ®Ò t i khoa suÊt thùc thu ë hai c«ng thøc xö lý r¬m r¹ häc 01 - 10, Nh xuÊt b¶n N«ng nghiÖp, b»ng ph©n l©n cao h¬n h¼n so víi c¸c c«ng trang 79 - 90. thøc cßn l¹i. So víi c«ng thøc ®èi chøng Ng« Xu©n HiÒn v TrÇn Thu Trang (2005). kh«ng xö lý, c«ng thøc xö lý r¬m r¹ b»ng l©n Nghiªn cøu hiÖu qu¶ cña ph©n bãn v supe cho n¨ng suÊt cao h¬n 8,31% v c«ng phô phÈm n«ng nghiÖp vïi l¹i cho c©y thøc xö lý b»ng 50% l©n supe +50% l©n nung trång trong mét sè c¬ cÊu lu©n canh ch¶y cho n¨ng suÊt cao h¬n 7,20%. Hai c«ng trªn ®Êt b¹c m u B¾c Giang. B¸o c¸o thøc xö lý b»ng ph©n vi sinh v xö lý b»ng khoa häc t¹i ViÖn Thæ nh−ìng - N«ng 25% ®¹m cho n¨ng suÊt cao h¬n c«ng thøc ®èi ho¸. chøng t−¬ng øng l 2,49% v 2,21%. Ponnamperuma F.N (1984). Straw as a source Cïng víi n¨ng suÊt kinh tÕ n¨ng suÊt sinh of nutrients for wetland rice, Organic vËt häc cao nhÊt còng quan s¸t ®−îc ë c«ng matter and rice, Manila, Philippine, thøc xö lý r¬m r¹ b»ng supe l©n, sau ®Õn c«ng page 117 - 136 thøc xö lý b¨ng 50% l©n supe + 50% l©n nung NguyÔn Vi (1993). Kali víi n¨ng suÊt v ch¶y v thÊp nhÊt l ë c«ng thøc kh«ng xö lý. phÈm chÊt n«ng s¶n, Nh xuÊt b¶n N«ng nghiÖp H Néi 4. KÕT LUËN Vò H÷u Yªm (1980). Tr¶ l¹i th©n l¸ c©y trång trong ®Êt, TuyÓn tËp c¸c c«ng tr×nh Trªn ®Êt phï sa s«ng Hång cÊy 2 vô lóa nghiªn cøu khoa häc v kü thuËt n«ng (Gia L©m - H Néi) cã thÓ vïi r¬m r¹ vô nghiÖp - PhÇn trång trät - Bé N«ng xu©n ®Ó t¨ng nguån h÷u c¬ cho ®Êt. Trong nghiÖp, Nh xuÊt b¶n N«ng nghiÖp - H ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é cao to n bé r¬m r¹ ®−îc Néi, trang 162 - 164. c y vïi tr−íc khi cÊy 20 ng y sÏ ®−îc ph©n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2