intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " PHÁT TRIỂN DNCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH Ở THỪA THIÊN HUẾ"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

72
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh (DVHTKD) chiếm một vị trí quan trọng trong hạ tầng cơ ở dịch vụ của một nền kinh tế. DVHTKD có tác động tích cực tới tăng trưởng và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học: " PHÁT TRIỂN DNCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH Ở THỪA THIÊN HUẾ"

  1. TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 51, 2009 PHÁT TRIỂN DNCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH Ở THỪA THIÊN HUẾ Nguyễn Văn Phát Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế TÓM TẮT Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh (DVHTKD) chiếm một vị trí quan trọng trong hạ tầng cơ ở dịch vụ của một nền kinh tế. DVHTKD có tác động tích cực tới tăng trưởng và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Kết quả khảo sát tình hình sử dụng đối với 6 DVHTKD then chốt gồm: nghiên cứu thị trường, đào tạo, hạch toán kế toán, tư vấn, thiết kế bao bì và phân phối của 60 doanh nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế cho thấy, thị trường DVHTKD phát triển còn hạn chế. 20% số doanh nghiệp điều tra chưa sử dụng bất kỳ DVHTKD nào. Nguồn cung ứng dịch vụ trong tỉnh chiếm tỷ trọng nhỏ, không vượt qua 30% đối với tất cả các loại dịch vụ. Chất lượng dịch vụ cung ứng còn thấp, giá cả của hầu hết các dịch vụ được đánh giá là cao hơn mức vừa phải. Định hướng phát triển các DVHTKD ở Thừa Thiên Huế trong thời gian tới là nâng cao mức độ sẵn có và chất lượng của các dịch vụ cung ứng. Các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ cần thay đổi nhận thức đối với các DVHTKD doanh nghiệp tự làm là đảm bảo chất lượng hiệu quả và an toàn. Các đơn vị cung ứng phải hoàn thiện tính chuyên nghiệp, định hướng kinh doanh dài hạn, đề cao yếu tố văn hóa, đạo đức trong kinh doanh. I. Đặt vấn đề Theo quan niệm được sử dụng phổ biến hiện nay, dịch vụ là những hoạt động mang tính xã hội, tạo ra những hàng hoá không tồn tại dưới hình thức vật thể nhằm thoả mãn kịp thời, thuận lợi và hiệu quả hơn các nhu cầu trong sản xuất và đời sống con người. Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế ở nước ta, ngành dịch vụ từng bước hình thành và phát triển đa dạng với tốc độ nhanh chóng. Các loại hình dịch vụ mới ra đời, trong đó có dịch vụ hỗ trợ kinh doanh (DVHTKD) đã nhanh chóng có vị trí quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng thị trường, tăng khả năng cạnh tranh đồng thời tạo nhiều công ăn việc làm và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế. Tuy vậy, cho đến nay, giá trị của các ngành DVHTKD ước tính chỉ chiếm trên dưới 1% tổng sản phNm nội địa của Việt Nam, trái ngược hẳn với những nước có nền kinh tế thị trường phát triển hơn, bởi ở đó các DVHTKD đóng góp không dưới 10%. 145
  2. Không nằm ngoài bối cảnh đó, ở Thừa Thiên Huế, thị trường DVHTKD đối với các doanh nghiệp còn kém phát triển cả cung và cầu. Vai trò của dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chưa được các doanh nghiệp nhận thức đầy đủ. Hệ thống các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ còn ít, nguồn cung cấp các DVHTKD cho doanh nghiệp còn khan hiếm, chất lượng dịch vụ cung ứng còn thấp. Điều đó đã có tác động không nhỏ tới việc nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Mục tiêu của nghiên cứu này là trên cơ sở khảo sát đánh giá thực trạng phát triển DVHTKD ở Thừa Thiên Huế trong thời gian qua, làm rõ các nguyên nhân ảnh hưởng, đề xuất định hướng và các khuyến nghị nhằm thúc đNy phát triển các DVHTKD trên địa bàn. II. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là các doanh nghiệp tiếp nhận các DVHTKD. Hệ thống các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh là hết sức đa dạng và phong phú, trong nghiên cứu này chúng tôi chỉ tập trung vào các loại dịch vụ chủ yếu sau đây: dịch vụ nghiên cứu thị trường, dịch vụ đào tạo, dịch vụ hạch toán kế toán, dịch vụ tư vấn, dịch vụ thiết kế bao bì và dịch vụ phân phối. Phiếu điều tra đã được gửi đến 60 đơn vị kinh doanh đóng trên 3 khu vực: Thành phố Huế, huyện Hương Trà và huyện Hương Thủy. Mẫu điều tra bao quát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh doanh và các loại hình doanh nghiệp. Các đơn vị kinh doanh kết hợp sản xuất - thuơng mại - dịch vụ chiếm tỷ lệ cao nhất (35%), các đơn vị thuần túy kinh doanh thương mại chiếm tỷ lệ thấp nhất (15%). Công ty cổ phần và công ty TNHH chiếm tỷ trọng 36,7% cho mỗi loại hình, có một đơn vị là công ty có 100 % vốn đầu tư nước ngoài. III. Kết quả và thảo luận 3.1 Tình hình sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của các doanh nghiệp Kết quả điều tra cho thấy việc sử dụng DVHTKD không còn là điều hiếm thấy ở tất cả các loại hình doanh nghiệp. Các lĩnh vực kinh doanh đều cần đến các loại dịch vụ này, tỷ lệ đơn vị sử dụng dịch vụ chiếm hơn 70% trong tất cả các lĩnh vực, sản xuất và dịch vụ là hai lĩnh vực kinh doanh có tỷ lệ sử dụng DVHTKD cao nhất. Tuy vậy, có 20% doanh nghiệp được khảo sát chưa từng sử dụng bất kỳ một loại hình DVHTKD nào. Số liệu từ bảng 1 cho thấy dịch vụ đào tạo và dịch vụ hạch toán kế toán đang được sử dụng nhiều nhất, 60 % của mẫu điều tra đã sử dụng dịch vụ đào tạo và 48% sử dụng dịch vụ hạch toán kế toán, trong khi đó dịch vụ thiết kế, bao bì và nghiên cứu thị trường có tỷ lệ sử dụng thấp nhất chỉ có 26,7 % và 30%. Việc sử dụng dịch vụ đào tạo 146
  3. và hạch toán kế toán tương đối phổ biến hơn so với những dịch vụ khác, có thể xuất phát từ sự dễ nhận thấy tác động của các dịch vụ này đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bảng 1: Tình hình sử dụng từng loại hình DVHTKD Số đơn vị đã sử dụng Loại hình DVHTKD % DV Dịch vụ nghiên cứu thị trường 18 30,0 Dịch vụ đào tạo 36 60,0 Dịch vụ hạch toán kế toán 29 48,3 Dịch vụ tư vấn 23 38,3 Dịch vụ thiết kế bao bì 16 26,7 Dịch vụ phân phối 22 36,7 Dịch vụ khác, thiết kế Website và vật phNm - - quảng cáo Tổng số đơn vị khảo sát 60 Nguồn: Kết quả điều tra 3.2. Nguồn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trên địa bàn Các đơn vị kinh doanh ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế chiếm tỷ trọng cao trong việc cung cấp tất cả các loại DVHTKD. Các đơn vị cung ứng ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế ở đây chủ yếu là tp. Hồ Chí Minh , Hà Nội và Đà Nẵng. Bảng 2: Nguồn cung cấp DVHTKD Phối hợp các Trong tỉnh Ngoài tỉnh Nước đơn vị trong Nguồn cung cấp Thừa Thừa ngoài ĐVT tỉnh,ngoài Tổng Thiên Huế Thiên Huế là chủ DVHTKD tỉnh, và nước là chủ yếu là chủ yếu yếu ngoài đơ n vị 7 13 8 4 32 Dịch vụ đào tạo % 21,9 40,6 25,0 12,5 100,0 Dịch vụ hạch đơn vị 7 16 1 0 24 toán kế toán % 29,2 66,7 4,2 ,0 100,0 đơ n vị 0 10 3 1 14 Dịch vụ tư vấn % 0 71,4 21,4 7,1 100,0 Dịch vụ thiết kế đơn vị 3 9 0 0 12 bao bì % 25,0 75,0 0 0 100,0 Dịch vụ phân đơn vị 3 6 0 0 9 phối % 33,3 66,7 0 0 100,0 Nguồn: Kết quả điều tra 147
  4. Nguồn cung cấp DVHTKD trong tỉnh chiếm tỷ trọng nhỏ, không vượt quá 30% đối với tất cả các loại hình dịch vụ, trừ dịch vụ phân phối. Đặc biệt, đối với dịch vụ tư vấn, không có doanh nghiệp nào trong mẫu điều tra được ghi nhận là đã sử dụng nguồn cung ứng trong tỉnh. Một điều đáng lưu ý là một số đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã sử dụng các đơn vị cung ứng DVHTKD nước ngoài. Mặc dù tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng các nguồn dịch vụ từ các công ty ngoại quốc chưa phải quá cao nhưng điều này cũng thể hiện nhu cầu được cung ứng DVHTKD có chất lượng quốc tế của các đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh cũng như sự chưa đáp ứng được những nhu cầu này của các đơn vị cung ứng DVHTKD trong nước. 3.3 Mục đích sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của các doanh nghiệp Đối với dịch vụ hạch toán kế toán, mục đích sử dụng thường gặp nhất là thoả mãn yêu cầu về pháp lý và kiểm soát tốt hơn về chi phí. Những mục đích sử dụng khác có tỷ lệ ghi nhận thấp hơn nhiều. Điều này có nghĩa là các đơn vị kinh doanh vẫn chưa khai thác hết các lợi ích có thể có từ dịch vụ hạch toán kế toán, hoặc có thể chính bản thân các đơn vị cung ứng dịch vụ hạch toán kế toán cũng chưa chú ý đến việc cung ứng những lợi ích khác. Về mục đích sử dụng dịch vụ đào tạo, các đơn vị sản xuất kinh doanh thừa nhận rằng họ theo đuổi nhiều mục đích khi sử dụng loại hình dịch vụ này. Tuy nhiên, mục đích nâng cấp kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng cơ bản của nhân viên là hai vấn đề nổi bật nhất. Các mục đích quan trọng khác như cải tiến khả năng làm việc tập thể, đào tạo sử dụng các phần mềm, tăng cường kỹ năng quản lý thời gian giành đuợc sự quan tâm ít hơn. Ngoài ra, một số doanh nghiệp vẫn đang nhấn mạnh nhu cầu của họ đối với các chương trình đạo tạo cán bộ quản lý. Dịch vụ tư vấn là một trong những dịch vụ ít được sử dụng nhất bởi các đơn vị kinh doanh trong mẫu điều tra. Các đơn vị kinh doanh chủ yếu mong đợi dịch vụ tư vấn sẽ giúp họ cải tiến hiệu quả kinh doanh của công ty, trợ giúp kế hoạch chiến lược và đảm bảo chất lượng, ngược lại mục đích giải quyết các vấn đề của nhân viên lại không được coi trọng. Mục đích phổ biến nhất của việc sử dụng dịch vụ thiết kế bao bì là nhằm tăng cường sự hấp dẫn của sản phNm (70%). Điều này cho thấy các đơn vị kinh doanh đã có ý thức hướng hoạt động sản xuất theo cơ chế và nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều các đơn vị kinh doanh quan tâm đến việc đáp ứng các tiêu chuNn bắt buộc về sản phNm, tìm kiếm những giải pháp bao bì không lãng phí hoặc không gây hại cho môi trường (không quá 50%), thậm chí chỉ có 20% quan tâm đến mục đích tìm kiếm các vật liệu không gây hại đến môi trường. Đối với dịch vụ phân phối, mục đích của hầu hết các doanh nghiệp khi sử dụng là nhằm chuyển hàng hoá thành phNm vào thị trường tiêu thụ (80%), các mục đích liên quan đến khâu hậu cần như vận chuyển vật tư, bán thành phNm ít phổ biến hơn (dưới 50%). 148
  5. Ngoài ra, có một số ít đơn vị đã sử dụng các dịch vụ phân phối như một cách mở rộng thị trường và quảng bá hình ảnh. Đây cũng là một gợi ý mà các nhà cung cấp dịch vụ phân phối cần khảo sát, tìm hiểu thêm. Kết quả khảo sát đã chỉ ra rằng chỉ một số ít đơn vị kinh doanh đã lựa chọn giải pháp sử dụng dịch vụ nghiên cứu thị trường. Đáp ứng nhu cầu thị trường, tìm kiếm những cơ hội thị trường mới, hoặc tìm kiếm khách hàng mục tiêu mới là những mục đích được công nhận nhiều nhất. Tuy nhiên, các đơn vị có khuynh hướng tìm kiếm thông tin có tính chất khái quát, mà ít dành sự quan tâm sâu đến mảng thông tin cụ thể về đối thủ cạnh trạnh hay hành vi của nhóm khách hàng. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu và khu vực nhưng mục tiêu khai thác thông tin về thị trường xuất khNu lại ít được đề cập nhất. 3.4 Đánh giá của doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh - Về tầm quan trọng của các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Sự khác biệt trong nhận thức của các đơn vị kinh doanh về mức quan trọng của các loại hình DVHTKD được thể hiện rõ, hoàn toàn không có sự thống nhất ý kiến theo một chiều hướng nhất định trừ trường hợp của dịch vụ đào tạo. Bảng 3: Tổng hợp ý kiến đánh giá về mức độ quan trọng của các loại DVHTKD Mức độ quan trọng của dịch vụ Rất Tổng số Rất Không Bình Loại DVHTKD ĐVT đơ n vị không Quan quan thườn quan trọng quan cho ý trọng trọng g trọng kiến đơ n vị 20 0 1 8 18 47 Dịch vụ nghiên cứu thị trường % 42,6 0 2,1 17,0 38,3 100,0 đơ n vị 14 0 0 18 15 47 Dịch vụ đào tạo % 29,8 0 0 38,3 31,9 100,0 đơ n vị 17 0 3 17 10 47 Dịch vụ hạch toán kế toán % 36,2 0 6,4 36,2 21,3 100,0 đơ n vị 21 0 8 13 5 47 Dịch vụ tư vấn % 44,7 0 17,0 27,7 10,6 100,0 đơ n vị 25 1 7 8 6 47 Dịch vụ thiết kế bao bì % 53,2 2,1 14,9 17,0 12,8 100,0 đơ n vị 24 1 4 12 6 47 Dịch vụ phân phối % 51,1 2,1 8,5 25,5 12,8 100,0 Nguồn: kết quả điều tra Kết quả kiểm định cho thấy xét trên tổng thể, các cơ sở sản xuất kinh doanh không coi các DVHTKD là quan trọng hoặc rất quan trọng, 4 trong 6 DVHTKD nghiên 149
  6. cứu được coi là có tầm quan trọng chỉ ở mức bình thường, trong đó có cả dịch vụ đào tạo, hai dịch vụ còn lại là thiết kế bao bì và dịch vụ phân phối, thậm chí còn bị coi là có tầm quan trọng thấp hơn mức bình thường. Điều này cho thấy các đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc là cho rằng bản thân hoạt động hỗ trợ kinh doanh mà các dịch vụ này giải quyết là không quan trọng đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh của họ, hoặc là việc thuê ngoài các DVHTKD là không cần thiết vì nó không mang lại hiệu quả cao hơn so với khi họ tự mình làm lấy. Kết quả này cũng thể hiện sự thiếu tin tưởng vào vai trò của các DVHTKD khi doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ này. - Về chất lượng của từng loại dịch vụ Đa số các ý kiến đánh giá chất lượng cho từng loại hình DVHTKD là ở mức tốt hoặc chấp nhận được, các kiểm định giả thiết về giá trị trung bình cho thấy 4 trong số 6 dịch vụ kinh doanh được đánh giá chất lượng ở mức chấp nhận được, dịch vụ hạch toán kế toán được đánh giá là có chất lượng cao hơn mức chấp nhận được nhưng vẫn không đạt mức tốt, dịch vụ đào tạo là dịch vụ duy nhất được đánh giá tốt về chất lượng. Sự hài lòng tương đối cao về chất lượng của dịch vụ đào tạo và hạch toán kế toán so với các loại hình dịch vụ khác phần nào giải thích được tại sao những dịch vụ này được sử dụng nhiều hơn các loại hình DVHTKD khác. - Về giá cả Giá của hầu hết các dịch vụ được đánh giá cao hơn mức vừa phải, thậm chí dịch vụ tư vấn và phân phối còn bị đánh giá là đắt, chỉ duy nhất dịch vụ đào tạo được đánh giá là có mức giá vừa phải. - Về hiệu quả của việc sử dụng DVHTKD Kết quả khảo sát chưa lượng hoá được hiệu quả kinh tế do việc sử dụng các DVHTKD mang lại cho doanh nghiệp. Tuy vậy, về mặt định tính, các doanh nghiệp được khảo sát đều xác nhận rằng việc sử dụng các DVHTKD đã đưa lại những hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp như: giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao trình độ quản lý kinh doanh, năng lực sản xuất, chất lượng sản phNm, nâng cao kỹ năng làm việc của người lao động, thực hiện công việc được thuận lợi hơn, nhanh chóng và chính xác hơn, nhờ vậy hạn chế được rủi ro và tổn thất do không lường trước được. Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn cho rằng việc sử dụng các DVHTKD đã giúp cho doanh nghiệp nắm bắt thông tin thị trường nhanh nhạy, tiếp cận được với khách hàng, thu hút khách hàng nhiều hơn góp phần mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. - Về những trở ngại khó khăn thường gặp trong quá trình sử dụng DVHTKD Có nhiều doanh nghiệp cho rằng các đơn vị cung ứng dịch vụ chưa có tính chuyên nghiệp cao, chất lượng dịch vụ thấp, chưa bắt kịp tiêu chuNn chất lượng quốc tế. 150
  7. Trong khi đó, giá cả của các dịch vụ là khá cao, không ổn định và thời gian sử dụng hạn chế. Một số ý kiến khác của các doanh nghiệp cũng rất được ghi nhận là ở Thừa Thiên Huế còn có quá ít các nhà cung ứng dịch vụ đạt yêu cầu về chất lượng. Vì vậy các doanh nghiệp thường tìm kiếm các nhà cung ứng ở xa gây tốn kém về thời gian và tiền bạc để lựa chọn nhà cung ứng. IV. Định hướng phát triển và các khuyến nghị Căn cứ vào định hướng tăng trưởng của tỉnh và kết quả phân tích thị trường từ tài liệu điều tra, chúng tôi cho rằng định hướng phát triển của các DVHTKD ở Thừa Thiên Huế trong thời gian tới là nâng cao mức độ sẵn có và chất lượng của các dịch vụ cung ứng. Sau đây là một số khuyến nghị: - Đối với dịch vụ hạch toán kế toán Hoàn tất khuôn khổ pháp lý và những quy định liên quan đảm bảo cho hạch toán kế toán ở Việt Nam phù hợp với những tiêu chuNn hạch toán và kế toán quốc tế. Tăng cường các hoạt động hợp tác giữa Hiệp hội Kế toán quốc gia Việt Nam với những hiệp hội tương tự ở trong khu vực để có được sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng những quy định quốc gia về hành vi, tư cách nghề nghiệp và những quy định cấp phép gắn với việc đào tạo chuyên nghiệp. - Đối với dịch vụ tư vấn Cung cấp cho những người làm tư vấn những hỗ trợ sau: đào tạo về marketing dịch vụ, bao gồm cả xác định nhu cầu và cung cấp dịch vụ theo đặc thù của khách hàng. Thành lập một hiệp hội các nhà tư vấn quản lý với quy tắc về hành vi, những tiêu chí cấp chứng chỉ và một chương trình giảng dạy cho các nhà tư vấn quản lý. - Đối với dịch vụ thiết kế, bao bì và mẫu mã Đối với thiết kế mẫu mã và đồ hoạ, các công ty cần đầu tư cho đào tạo cán bộ, nhân viên. Quá trình đào tạo cần thiết phải có sự liên kết với các công ty nước ngoài để có được giảng viên có đủ trình độ và kinh nghiệm. Về thiết kế công nghiệp, cần gia tăng thực hành nhằm thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức lý thuyết với những kỹ năng thực tiễn cần trong công việc. Cần có chính sách thỏa đáng nhằm thu hút sự tham gia của các công ty thiết kế quốc tế có trình độ cao, cung cấp những dịch vụ định hướng theo yêu cầu của khách hàng. Đó là những nhà thiết kế có công nghệ và bí quyết tiên tiến nhất để sau đó doanh nghiệp có thể tự động hoá được chức năng thiết kế của mình. - Đối với dịch vụ phân phối Dịch vụ được thực hiện phải luôn thông suốt. Cải thiện chất lượng dich vụ phân phối bằng việc áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng như đăng ký tiêu chuNn ISO 9000 151
  8. Một yêu cầu cấp thiết là phải đơn giản hoá thủ tục hải quan và nâng cấp hạ tầng cơ sở, kể cả áp dụng công nghệ trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) để làm thủ tục hải quan. Các doanh nghiệp phân phối cần rút ngắn thời gian giao dịch vụ và nâng cao độ tin cậy của dịch vụ giao nhận. - Đối với nghiên cứu thị trường Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật để thành lập một hiệp hội ngành nghiên cứu thị trường ở Việt Nam, hành nghề với quy tắc đạo đức nghề nghiệp và những tiêu chí cho cấp chứng chỉ. Để nâng cao nhận thức về giá trị của nghiên cứu thị trường, cần đưa môn học nghiên cứu thị trường vào các khoá đào tạo tổ chức cho các nhà quản lý và giám đốc các doanh nghiệp. - Đối với dịch vụ đào tạo Nội dung đào tạo cần phải mới nhất, có chất lượng quốc tế và thích hợp hoàn cảnh của Việt Nam. Dịch vụ đào tạo phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, cả về đào tạo cơ bản lẫn đào tạo nâng cao. Bản thân đào tạo phải mang tính thực hành chứ không nên chỉ thiên về lý thuyết. Phương pháp giảng dạy cần phải được xây dựng và chuNn bị nhằm đảm bảo sự chuyển giao kỹ năng từ lý thuyết đến thực hành. IV. Kết luận Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chiếm một vị trí quan trọng trong hạ tầng cơ sở dịch vụ của bất kỳ một nền kinh tế nào và là dịch vụ đầu vào cho tất cả các ngành công nghiệp, sản xuất hàng hoá và dịch vụ. Sự có mặt hoặc thiếu vắng những dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chất lượng cao là nguyên nhân cơ bản tạo nên sự khác biệt giữa một nền kinh tế đang phát triển với một nền kinh tế phát triển. Kết quả khảo sát tình hình sử dụng đối với 6 DVHTKD then chốt của các doanh nghiệp trên địa bàn cho thấy thị trường DVHTKD ở Thừa Thiên Huế phát triển còn hạn chế về cả cung và cầu. Để phát triển đồng bộ các thị trường DVHTKD, tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp chúng tôi có một số đề nghị sau: Các doanh nghiệp cần thay đổi nhận thức cho rằng đối với các DVHTKD doanh nghiệp tự làm là đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn, khắc phục tâm lý thiếu tin tưởng vào nhà cung ứng. Các đơn vị cung ứng cần phải hoàn thiện tính chuyên nghiệp và định hướng kinh doanh dài hạn. Yếu tố văn hoá đạo đức trong kinh doanh phải được đề cao. 152
  9. Nhà nước nên quan tâm, khuyến khích việc thành lập những hiệp hội của các nhà cung cấp DVHTKD, từ đó xây dựng được những chuNn mực và tiêu chuNn về đạo đức nghề nghiệp để nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhà nước cũng cần xây dựng các cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế xã hội một cách chuyên nghiệp đáng tin cậy để nhà cung cấp DVHTKD có nguồn đầu vào tốt hơn nhằm phục vụ doanh nghiệp hiệu quả hơn. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Văn Chỉnh, Vũ Quang Việt, Trần Vân, Lê Hoàng, Kinh tế Việt Nam đổi mới: Những phân tích và đánh giá quan trọng. Nxb Thống kê, 2002 2. Cục Thống kê Thừa Thiên Huế: Niên giám Thống kê năm 2005, 2006, 2007. 3. Lê Đăng Doanh, Tầm quan trọng của ngành dịch vụ và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 321, 2-2005. 4. GTZ, VCCI, Swiss contact: Dịch vụ phát triển kinh doanh ở Việt Nam, 6-2002 5. Nguyễn Thu Hằng, Chuyển dịch cơ cấu các ngành dịch vụ Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 316, 9 – 2004. 6. MPDF, Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Việt Nam. 7. Trung tâm thông tin kinh tế, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Bản tin môi trường kinh doanh, số 4, 10 - 2004. DEVELOPING BUSINESS SUPPORT SERVICES IN THUA THIEN PROVINCE Nguyen Van Phat College of Economics, Hue University SUMMARY Business support services play an important role in service infrastructure of an economy. Business support services have positive impacts on economic growth and competitive capacity of enterprises. Results of the survey on the use of six main business support services, including market research, training, accounting, consultancy, packing design and distribution of 60 enterprises in Thua Thien Hue province show that the development of business support services is still limited. 20% of the surveyed enterprises never used any business support services. Service supply in the province accounts for a low ratio, i.e. under 30% for all services. The quality of services offered is low. The price of almost all services is considered to be higher than normal. 153
  10. Development orientations of business support services in Thua Thien Hue in the coming years is to enhance the availability and quality of the services offered. It is necessary for enterprises using services to change their way of thinking that the business support services done by themselves are effective and safe enough. The service supply institutions have to work towards professionality, long term business orientations and put focus on cultural factors and business ethics. 154
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2