intTypePromotion=3

Báo cáo " Pháp luật đất đai Việt Nam hiện hành - Nhìn từ góc độ bảo đảm quyền của người sử dụng đất "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
50
lượt xem
7
download

Báo cáo " Pháp luật đất đai Việt Nam hiện hành - Nhìn từ góc độ bảo đảm quyền của người sử dụng đất "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp luật đất đai Việt Nam hiện hành - Nhìn từ góc độ bảo đảm quyền của người sử dụng đất Thoả thuận giữa hai bên với nội dung sau khi HĐLĐ kết thúc, NLĐ không được làm việc cho đơn vị cạnh tranh với NSDLĐ (cấm cạnh tranh) phải được lập thành văn bản). Hãn hữu cũng có trường hợp hai bên thoả thuận trong HĐLĐ về việc thay đổi một hoặc một số nội dung hợp đồng thì phải lập thành văn bản (ví dụ thay đổi điều khoản tiền lương)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Pháp luật đất đai Việt Nam hiện hành - Nhìn từ góc độ bảo đảm quyền của người sử dụng đất "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi TS. TrÇn Quang Huy * 1. Pháp lu t t ai trong vi c b o h gi a quy n năng s h u thu c v Nhà nư c các quy n kinh t c a ngư i s d ng t v i các quy n năng kinh t mà ngư i s t ai Vi t Nam thu c công th qu c d ng t có ư c do s b o h c a ngư i i gia v i tuyên ngôn chính tr -pháp lí là: “ t di n ch s h u. ai thu c s h u toàn dân do Nhà nư c i T B lu t dân s năm 1995 n B lu t di n ch s h u”. Như v y, ch s h u t dân s năm 2005 và t Lu t t ai năm ai ư c ghi nh n t i i u 17 Hi n pháp 1993 n Lu t t ai năm 2003 là bư c ti n năm 1992 và i u 5 Lu t t ai năm 2003 l n trong vi c công nh n các quy n kinh t ó là “toàn dân”. Tuy nhiên, ch th này ch c a ngư i s d ng t i v i các giao d ch có th th c hi n s m ng l ch s c a mình dân s v t ai. T ch ch h gia ình, cá khi chuy n giao quy n s h u cho ngư i i nhân có quy n th c hi n các giao d ch v di n là Nhà nư c v i các l i th c a ch th quy n s d ng t, n nay, các ch th ó quy n l c v kinh t , v chính tr và pháp lí. bao g m c t ch c kinh t trong nư c, t Do v y, Nhà nư c tr thành i di n ch s ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam h u toàn dân v t ai, toàn b v n t nh cư nư c ngoài. Như v y, quy n s qu c gia ư c Nhà nư c qu n lí. Song, s là d ng t ã tr thành tài s n có giá tr c a vô nghĩa n u như hình dung r ng Nhà nư c ngư i s d ng t, t ây h có th chuy n i t cho nhau t ch c l i s n xu t, s t mình th c hi n toàn b các quy n c a l i di s n là quy n s d ng t cho ngư i i di n ch s h u v i các quy n chi m th a k theo quy nh c a pháp lu t, có th h u, s d ng và nh o t t ai. Trên th c th ch p quy n s d ng t t i ngân hàng t , b ng vi c giao t, cho thuê t, công l y v n u tư cho s n xu t kinh doanh. N u nh n quy n s d ng t, Nhà nư c chính ti p c n các quy n kinh t c a ngư i s d ng th c trao các quy n kinh t cho ngư i s t theo các lu t t ai trư c ây (Lu t t d ng t khai thác công năng t ai, t ai năm 1987 và Lu t t ai năm 1993 ã ó m c ích c a ngư i i di n ch s h u ư c s a i, b sung năm 1998 và năm ư c hi n th c hoá và cũng qua ó l i ích 2001) có th th y r ng chưa bao gi ngư i kinh t c a ngư i s d ng t ư c b o m. Cho nên, khía c nh s h u t ai Vi t Nam hi u cho úng ph i là s th ng nh t * Trư ng i h c Lu t Hà N i t¹p chÝ luËt häc sè 8/2009 37
  2. nghiªn cøu - trao ®æi s d ng t l i ư c b o h nhi u quy n n ích h p pháp g n li n v i s l a ch n c a v y. Các quy n c a ngư i s d ng t theo nhà u tư. quy nh c a Lu t t ai năm 2003 ư c Quy n con ngư i dư i góc ngư i s phân bi t trên cơ s hình th c mà ngư i s d ng t trư c h t ph i là các m b o c a d ng t l a ch n trong quá trình u tư Nhà nư c quy n t do kinh doanh ư c kinh doanh c a mình. i u ó có nghĩa là th c hi n, ư c l a ch n hình th c s d ng tuỳ thu c vào vi c ngư i s d ng t l a t thích h p nh t i v i mình u tư ch n hình th c giao t hay thuê t, t kinh doanh mà không ph i ch u trư c b t c ó h có quy n i v i quy n s d ng t s c ép nào. Nhà u tư trong nư c, n u vì hay ch v i tài s n g n li n v i t. Ví d , t kh năng tài chính có h n, có th ph i ch n ch c kinh t c a Vi t Nam ư c s d ng t gi i pháp thuê t c a Nhà nư c s n xu t v i hình th c giao t có thu ti n s d ng kinh doanh thay vì ph i tr kho n ti n l n t mà ti n tr cho Nhà nư c không có ư c giao t có thu ti n s d ng t. i ngu n g c t ngân sách nhà nư c thì ư c v i các d án kinh doanh thu n tuý ã ư c b o h các quy n không ch i v i quy n phê duy t phù h p v i quy ho ch s d ng s d ng t mà còn v i tài s n ã ư c u t, các nhà u tư trong nư c có th có tư trên t. Trong khi ó, n u là t ch c kinh ư c m t b ng t ch c s n xu t kinh t s d ng t thuê t sau ngày 1/7/2004 thì doanh thông qua các giao d ch v nh n h không có quy n i v i quy n s d ng chuy n như ng quy n s d ng t, thuê t, t thuê, mà ch có các quy n i v i tài s n thuê l i t ho c góp v n b ng quy n s ã u tư trên t thuê. i v i t ch c, cá d ng t v i các ch th s d ng t khác. nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư i u ó có nghĩa là các doanh nghi p có nư c ngoài cũng ư c phân bi t gi a vi c ư c quy n s d ng t m t cách nhanh thuê tr ti n thuê hàng năm hay tr ti n thuê chóng mà không nh t thi t ph i thông qua m t l n cho Nhà nư c Vi t Nam. Do ó, n u các th t c v thu h i t, b i thư ng, gi i ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư phóng m t b ng và giao t cho nhà u tư nư c ngoài th c hi n các d án u tư s mà chuy n hoá b ng các giao d ch dân s v d ng t tr ti n thuê hàng năm không có t ai. Như v y, trong nhi u quan h t ai quy n i v i t thuê nhưng n u là tr ti n không nh t thi t ph i áp d ng các th t c thuê m t l n cho c quá trình u tư kinh hành chính phi n hà mà thay vào ó là các doanh thì ư c dùng quy n s d ng t c a quy n dân s c a ngư i s d ng t. ây là mình tham gia các giao d ch dân s v t s c i m trong các quy nh c a Lu t t ai. Như v y, vi c s d ng t dư i hình ai năm 2003 v quy n c a ngư i s d ng th c giao t hay thuê t là do nhà u tư t. i v i nhà u tư nư c ngoài, n u như quy t nh, Nhà nư c t o i u ki n cho h h còn th n tr ng trong chi n lư c u tư ư c l a ch n và b o h các quy n và l i ho c h còn chưa th c s an tâm v i môi 38 t¹p chÝ luËt häc sè 8/2009
  3. nghiªn cøu - trao ®æi trư ng u tư nư c ta, có th h ưa ra Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t phương án tr ti n thuê hàng năm cho Nhà Nam), mà còn g n v i các chính sách c th nư c. Sau ó, n u v i nhu c u và mong trong t ng giai o n c a cách m ng Vi t mu n v u tư, các t ch c, cá nhân nư c Nam. ã có nhi u văn b n pháp lu t liên ngoài có th chuy n sang phương án thuê t quan n c i t o xã h i ch nghĩa v nhà t tr ti n thuê m t l n cho Nhà nư c Vi t nh ng năm sáu mươi c a th k XX mi n Nam. Các quy n kinh t c a ngư i s d ng B c Vi t Nam và nh ng năm sau gi i phóng t ư cb ov m c cao nh t, i u ó mi n Nam khi: “Nhà nư c không ch p nh n cũng ng nghĩa v i vi c quy n con ngư i vi c òi l i nhà mà Nhà nư c ang qu n lí v m t kinh t ư c th c thi m t cách y do trư c ây th c hi n chính sách c i t o xã . Do v y, v i các quy nh hi n hành, h i ch nghĩa v nhà t. Nhà nư c không pháp lu t t ai không ch m r ng các ch p nh n vi c òi l i t mà trư c ây quy n cho m i i tư ng s d ng t, t ch Nhà nư c ã giao cho ngư i khác s d ng th s d ng t trong nư c n t ch c, cá do th c hi n các chính sách c a Nhà nư c nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư Vi t Nam dân ch c ng hoà, Chính ph nư c ngoài mà còn t o i u ki n cho h l a Cách m ng lâm th i C ng hoà mi n Nam ch n hình th c s d ng t trong u tư kinh Vi t Nam và Nhà nư c C ng hoà xã h i ch doanh mà không phân bi t gi a các thành nghĩa Vi t Nam”.(1) Trong lĩnh v c t ai ph n kinh t khác nhau. Qua ó, v n v n cũng có nh ng quy nh tương t như v y, c a nhà u tư ư c quan tâm hàng u, kho n 2 i u 2 Lu t t ai năm 1993 và quy n ti p c n t ai c a nhà u tư cũng kho n 2 i u 10 Lu t t ai năm 2003 quy th hi n nguyên t c bình ng trư c pháp nh: “Nhà nư c không th a nh n vi c òi lu t, không có s phân bi t v u tư trong l i t ã ư c giao theo quy nh c a Nhà nư c hay nư c ngoài, gi a doanh nghi p dân nư c cho ngư i khác s d ng trong quá doanh hay doanh nghi p nhà nư c. Quy n trình th c hi n các chính sách t ai c a ti p c n t ai và quy n khai thác công Nhà nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà, năng t ai hoàn toàn không ph thu c vào Chính ph Cách m ng lâm th i c ng hòa a v pháp lí c a h , quan tr ng là quy mô mi n Nam Vi t Nam và Nhà nư c C ng hòa s d ng t mà h có kh năng s d ng và xã h i ch nghĩa Vi t Nam”. Kho n 1 i u 4 quy n s d ng t ư c b o h t i a. Ngh nh c a Chính ph s 181/2004/N -CP 2. Pháp lu t t ai i v i vi c gi i ngày 29/10/2004 v thi hành Lu t t ai quy t các v n t ai do l ch s l i ã hư ng d n c th khi tuyên b : “Nhà L ch s các chính sách t ai Vi t nư c không th a nh n vi c òi l i t và Nam v n ph c t p, không ch g n li n v i không xem xét gi i quy t khi u n i v vi c các quá trình xây d ng và phát tri n c a Nhà òi l i t mà Nhà nư c ã giao cho ngư i nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà (sau này là khác s d ng theo các chính sách ru ng t t¹p chÝ luËt häc sè 8/2009 39
  4. nghiªn cøu - trao ®æi trư c ngày 15/10/1993...”. Quy nh này c Cơ quan nhà nư c mư n t c a h gia th hoá các trư ng h p không xem xét gi i ình, cá nhân không ch bao g m các cơ quan, quy t và các văn b n pháp lu t ư c s d ng ơn v , t ch c c a Nhà nư c mà còn c a gi i quy t các khi u n i, tranh ch p v t ng c ng s n Vi t Nam, M t tr n T qu c ai không thu c các trư ng h p nêu trên. Vi t Nam và các t ch c chính tr , t ch c Vi c gi i quy t khi u n i và tranh ch p t chính tr -xã h i. Như v y, ph m vi các lo i ai liên quan n t n t i l ch s ph i căn c cơ quan nhà nư c mư n t c a h gia ình, vào các văn b n pháp lu t t ai t i th i cá nhân ư c xác nh cho m i t ch c i m x y ra tranh ch p và khi u n i, k c thu c h th ng chính tr c a Nhà nư c ta. các văn b n ã không còn hi u l c pháp lu t. Tuy nhiên, v n t ra là n u sau khi mư n Như v y, n u như t ai không thu c di n t, các cơ quan ã xây d ng công s nhà Nhà nư c th ng nh t qu n lí, không thu c nư c, các trư ng h c, b nh vi n, cơ s nghiên di n Nhà nư c giao t cho các t ch c, cá c u thì vi c tr l i quy n s d ng t s áp nhân khác s d ng khi th c hi n các chính d ng như th nào? Theo quy nh t i kho n sách t ai thì ngư i s d ng t v n có 2 i u 116 Lu t t ai năm 2003 thì Nhà nh ng cơ h i òi l i t. i u 116 Lu t nư c áp d ng linh ho t các trư ng h p sau: t ai năm 2003 chính là m t trong nh ng Th nh t, tr l i quy n s d ng t ã trư ng h p ó. Theo quy nh này, l n u mư n n u như t ó chưa giao cho ngư i tiên Nhà nư c gi i quy t trư ng h p các cơ khác s d ng. quan nhà nư c mư n t c a h gia ình, cá Th hai, b i thư ng b ng ti n ho c giao nhân. Như v y, quy n và l i ích h p pháp t m i, ch m i n u t ó ã giao cho c a ngư i s d ng t trong các trư ng h p ngư i khác s d ng. cho cơ quan nhà nư c mư n t chính th c Vi c b i thư ng trong trư ng h p b ng ư c th a nh n và kh ng nh thông qua ti n ho c b ng t m i ư c tính theo giá t vi c tr l i t ho c giá tr quy n s d ng do u ban nhân dân c p t nh quy nh t i t b ng các phương th c linh ho t t phía th i i m xem xét tr l i quy n s d ng t. Nhà nư c. Ngư i s d ng t thu c trư ng Th i h n xem xét tr l i t ư c th c hi n h p cho các cơ quan nhà nư c mư n t t khi có hi u l c pháp lí c a Lu t t ai trong l ch s s làm h sơ g i t i u ban năm 2003 (t ngày 1/7/2004) cho n h t nhân c p t nh v i các lo i gi y t có liên ngày 31/12/2010. quan như: 1) Gi y t v quy n s d ng t V i các quy nh trên có th th y r ng minh ch ng quy n s d ng t c a mình; Nhà nư c Vi t Nam không quay lưng l i quá 2) ơn yêu c u tr l i quy n s d ng t ã kh , không quên các quy n l i c a ngư i s cho mư n; 3) Gi y t , cam k t cho mư n t d ng t ã cho các cơ quan nhà nư c mư n mà các bên ã kí k t khi cho mư n ư c t. C n ph i th y r ng vi c cho mư n t là xem xét tr l i các quy n l i h p pháp. giao d ch dân s bao g m m t bên ch th 40 t¹p chÝ luËt häc sè 8/2009
  5. nghiªn cøu - trao ®æi là các cơ quan nhà nư c v i bên kia là h gia nhiên, v n còn hơn hai tri u gi y ch ng nh n ình, cá nhân. Do v y, trong xã h i dân s quy n s d ng t ã ư c các cơ quan có các cơ quan nhà nư c không th ti p t c th m quy n kí nhưng hi n nay chưa có chi m gi t ai mà không xem xét b i ngư i n nh n.(2) thư ng cho ngư i có quy n l i chính áng. Trư c h t c n ph i xác nh r ng c p gi y Vì v y, theo quan i m c a chúng tôi, ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i dân, quy n con ngư i trong lĩnh v c pháp lu t t ó là nghĩa v , trách nhi m c a Nhà nư c và ai không ch là các quy n hi n h u c a con ng th i là quy n l i công dân. Do ó, Nhà ngư i c th trong khai thác, hư ng d ng t nư c không th ch m tr trong vi c xác l p ai mà còn là quy n trong quá kh , quy n quy n s d ng t h p pháp cho ngư i dân, g n v i l i ích chính áng ư c Nhà nư c càng không th coi ó như là s ban phát t cam k t b i thư ng, h tr . i u này không cơ quan nhà nư c. Hi n nay, ngư i dân v n ch thu n tuý là vi c Nhà nư c tr l i m t giá r t khó khăn trong vi c xin c p gi y ch ng tr th c s mà ngư i s d ng t ã cam k t nh n quy n s d ng t, b i th t c hành cho Nhà nư c mư n t ư c hư ng mà cao chính nhiêu khê, ngư i có trách nhi m làm hơn, quy n con ngư i ư c coi tr ng, chính th t c dư ng như v n c tình ch m tr sách và pháp lu t ph i vì l i ích c a nhân m i công o n v i nhi u lí do khác nhau. dân m i có ni m tin nhân dân. Th c t này s nh hư ng l n n qu n lí 3. Pháp lu t t ai i v i vi c c p nhà nư c v t ai ng th i không b o các gi y t v quy n s d ng t m các quy n dân s cho ngư i dân khi các quy n c a công dân, quy n tài th c hi n các giao d ch dân s v t ai. s n ư c m b o dư i các hình th c pháp lí K t ngày 1/1/2008, m i giao d ch v nh t nh thì vi c Nhà nư c xác l p các gi y quy n s d ng t ph i b ng gi y ch ng t v quy n c a ngư i s d ng t là r t nh n quy n s d ng t. V n này ư c quan tr ng. i u ó lí gi i t i sao t năm quy nh t i i u 66 Ngh nh c a Chính 1989 (năm b t u th c hi n thí i m vi c ph s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 v c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo s a i, b sung m t s quy nh v thi hành quy nh c a Lu t t ai năm 1987) n Lu t t ai năm 2003. V i quy nh nêu nay trong các chính sách t ai c a Nhà trên có th t câu h i r ng v i hàng tri u nư c Vi t Nam, v n c p gi y ch ng nh n trư ng h p các t ch c và cá nhân chưa quy n s d ng t l i luôn ư c quan tâm ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng n v y. C nư c ã c p ư c hơn t và r t nhi u trư ng h p còn ghi n trên 25.600.000 gi y ch ng nh n quy n s d ng gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì v n t, trong ó có hơn m t tri u gi y ch ng quy n dân s c a ngư i s d ng t s nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t ư c b o h t i âu? i v i ngư i dân t i khu v c ô th . Tuy Theo quy nh c a pháp lu t t ai, h t¹p chÝ luËt häc sè 8/2009 41
  6. nghiªn cøu - trao ®æi gia ình, cá nhân ư c c p gi y ch ng nh n nh n quy n s d ng t trên cơ s ơn v là quy n s d ng t mà chưa có kh năng n p th a t. Do ó, thay vì m t gi y ch ng nh n ti n s d ng t cho Nhà nư c ư c Nhà quy n s d ng t bao g m nhi u th a t thì nư c cho ghi n . Ti n n c a h ư c tr nay gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư c theo giá t t i th i i m tr n và ư c xoá c p t i t ng th a t. Ngư i s d ng t có n trên gi y ch ng nh n quy n s d ng th dùng m t s gi y ch ng nh n vay t.(3) Ví d , ngư i dân ghi n trên gi y nh ng ngân hàng thương m i khác nhau v i ch ng nh n quy n s d ng t vào năm các kho n n hoàn toàn c l p v i nhau. 2005 nhưng t i năm 2010 m i tr n thì h Như v y, quy n l i c a ngư i s d ng t sau ph i tr theo giá t c a năm 2010. Tuy khi ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng nhiên, giá t năm sau khi ư c công b b i t ư c b o h t t hơn. M t khác, trong u ban nhân dân c p t nh thư ng cao hơn so trư ng h p quy n s d ng t là tài s n chung v i năm trư c ó. Do v y, dù Nhà nư c c a v ch ng thì gi y ch ng nh n quy n s không thu theo t l ph n trăm so v i giá g c d ng t ghi h tên v và ch ng. i u này như các ngân hàng thương m i thư ng làm th hi n nguyên t c hi n nh v quy n bình v i các kho n n song kho n n c a ngư i ng c a v và ch ng trong các quan h dân cũng tăng lên. Nguy cơ n ch ng lên n pháp lu t. Tuy nhiên, n u hai v ch ng có i v i ngư i không kh năng tài chính tho thu n nào ó và ư c xác nh n b i n p cho Nhà nư c là nguy cơ luôn ti m n. chính quy n c p cơ s thì gi y ch ng nh n Theo chúng tôi, v n c p gi y ch ng quy n s d ng t ch c n ghi tên m t ngư i nh n quy n s d ng t trong so sánh v i nhưng quy n s d ng t v n là tài s n các quy nh trư c ây liên quan n quy n chung. Nguyên t c này cũng áp d ng tương con ngư i, Lu t t ai năm 2003 ã gi i t v i trư ng h p v ch ng có y u t nư c quy t t t m t s i m sau: ngoài, khi Vi t ki u ho c cá nhân nư c Th nh t, vi c ghi tên ngư i s d ng t ngoài i u ki n mua nhà t i Vi t Nam. ã có nhi u ti n b . N u như trư c ây c p Th hai, i tư ng và ph m vi ư c công gi y ch ng nh n quy n s d ng t thư ng nh n là ch th s d ng t và c p gi y ghi tên ch h , quy n l i c a nh ng ngư i ch ng nh n quy n s d ng t cũng ư c m cùng liên i trong h gia ình không ư c r ng hơn so v i các quy nh trư c ây. i u m b o y , nh t là khi ngư i ch h có ó th y rõ khi l n u tiên cơ s tôn giáo và d u hi u m c vào t n n xã h i nào ó và t c ng ng dân cư xu t hi n trong các quy mình s d ng gi y ch ng nh n quy n s nh c a Lu t t ai năm 2003 và ư c công d ng t do mình ng tên th c hi n nh n quy n s d ng t. Trong gi y ch ng nghĩa v dân s . i u ó nh hư ng r t l n nh n quy n s d ng t ghi tên cơ s tôn t i các thành viên khác trong h gia ình. giáo ho c c ng ng dân cư s d ng t M t khác, hi n nay chúng ta c p gi y ch ng nhưng trao gi y cho ngư i i di n h p pháp 42 t¹p chÝ luËt häc sè 8/2009
  7. nghiªn cøu - trao ®æi c a cơ s tôn giáo ho c c ng ng dân cư. h i m i năm s có 70 v n nông dân không B o v quy n tài s n quan tr ng mà có công ăn vi c làm. Khu v c b nh hư ng quy n ó mang l i nhi u l i ích cho ngư i nhi u nh t là vùng ng b ng sông H ng v i s d ng t thì i u ó hi n nhiên cũng hơn 300.000 h , ti p n là ông Nam B chính là quy n con ngư i ư c hi n th c v i 108.000 h , c bi t thành ph Hà N i là hoá. Các quy n ó th hi n trong ch ng thư a phương có s h b nh hư ng l n nh t pháp lí do Nhà nư c công nh n dư i hình nư c v i 138.291 h gia ình.(5) Theo ánh th c là gi y ch ng nh n quy n s d ng t giá c a i di n Ngân hàng th gi i t i Vi t ho c gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , Nam thì: “nông dân là nh ng ngư i nghèo quy n s d ng t . nh t, nhưng cùng v i quá trình hi n i hoá 4. Pháp lu t t ai trong b i c nh c a t nư c, h ã b kéo vào vòng xoáy c a s s phát tri n, các v n kinh t -xã h i nghèo ói”.(6) T i các a phương b thu h i mà Nhà nư c ph i chăm lo cho ngư i s t, có t i 67% s h v n ph i quay tr l i d ng t ngh nông, ch 13% có ngh n nh. Tuy Nhu c u s d ng t cho công nghi p nhiên, v n tha thi t v i ngh nông nhưng hoá và ô th hoá i v i nư c còn ch m th c t áng bu n là không có t, cho nên phát tri n như Vi t Nam là r t l n. V n i b ph n nh ng h nông dân này l i rơi t ra là làm sao cân i ư c gi a vi c gi vào c nh th t nghi p cùng v i các t n n xã gìn an ninh lương th c qu c gia, gi ư c h i kéo theo. V y nên, chính sách nào cho qu t nông nghi p cho nông dân v i quá nông dân h không nh ng thoát nghèo, trình ô th hoá nhanh hi n nay nông dân không b tái nghèo trong b i c nh lao ng không b m t t. Vi c thu h i t trong 5 dôi dư tu i t 35-60 t i các a phương năm qua theo báo cáo c a B nông nghi p ang chi m s lư ng l n? và phát tri n nông thôn v i di n tích hơn Trong các quy nh v b i thư ng, h tr 366.000 ha t nông nghi p, tác ng n và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t, các g n 627.495 h gia ình v i kho ng 950.000 bi n pháp h tr chuy n i ngh nghi p lao ng và nh hư ng t i i s ng c a hơn thư ng ư c nh c n như gi i pháp quan 2,5 tri u ngư i, trong ó có nh ng h gia tr ng. Tuy nhiên, v i trung bình m i h b ình rơi vào tình tr ng b b n cùng hoá.(4) thu h i t thì có 1,5 lao ng m t vi c làm ây chính là nh ng c nh báo quan tr ng khi nhưng khi tuy n d ng vào làm vi c t i các nhi u a phương v n l y t nông nghi p khu công nghi p, s lao ng có trình h c xây d ng khu công nghi p, khu ô th m i v n th p chi m t l cao nên không áp ng và phê duy t các quy ho ch sân gôn m t ư c nhu c u. Do v y, nông dân có vi c cách vô t i v . Trung bình, c thu h i m i ha làm c n ph i th c hi n ng b các gi i pháp t nông nghi p s có 10 nông dân b m t sau thu h i t, nh t là d y ngh , t o vi c vi c và v i t c 73,2 nghìn ha t b thu làm m i. c bi t, ph i có cơ ch giám sát t¹p chÝ luËt häc sè 8/2009 43
  8. nghiªn cøu - trao ®æi doanh nghi p trong vi c ưu tiên con em s ng, làm ăn t i g n 100 nư c và vùng lãnh nông dân b m t t trong ào t o ngh , th . Trong s ó có 1,5 tri u ngư i t i Hoa chuy n i ngh và t o công ăn vi c làm cho Kỳ, 320.000 ngư i t i Pháp, 180.000 ngư i h . Cùng v i bi n pháp trên, các a phương t i Canada, 300.000 ngư i t i Australia... c cũng nên chú tr ng vào chính sách phát tri n bi t có kho ng 10% Vi t ki u là trí th c có ô th nông nghi p và d ch v li n k . Các th óng góp cho quá trình phát tri n khoa quy nh v vi c h tr t kinh doanh d ch h c và công ngh c a t nư c.(7) Do v y v cho h gia ình, cá nhân trong trư ng h p ng và Nhà nư c Vi t Nam luôn coi ng thu h i trên 30% t nông nghi p chính là bào Vi t s ng t i nư c ngoài là “b ph n b t áp ng các nhu c u công ăn vi c làm n di b t d ch c a c ng ng các dân t c Vi t nh cho ngư i nông dân. Nam”, cao quan i m: “Xóa b m c c m, Vi t Nam là nư c có trên 70% dân s nh ki n, phân bi t i x v quá kh , giai s ng b ng ngh nông. B i v y, lo cho nông c p, thành ph n, xây d ng tinh th n c i m , dân chính là lo cho n n t ng qu c gia, lo cho tin c y l n nhau, hư ng t i tương lai”(8) và: an sinh xã h i c a t nư c và cũng chính là “phát huy ngu n l c trí tu và s c m nh tinh b o m quy n con ngư i cho ch th ông th n c a ngư i Vi t Nam”.(9) Do v y, cùng o nh t nư c ta nhưng cũng b nh hư ng v i chính sách i oàn k t dân t c, chính nhi u nh t c a quá trình phát tri n. sách v thu hút u tư i v i c ng ng ki u 5. Pháp lu t t ai v s h u nhà , bào nư c ngoài, Nhà nư c Vi t Nam ã quy n s d ng t t i Vi t Nam i v i cho phép ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t i u ki n theo quy nh c a pháp lu t t ch c, cá nhân nư c ngoài ai và nhà ư c mua nhà t i Vi t Nam. M t trong nh ng chính sách l n c a Nhà Quy nh này l n u tiên ghi nh n t i Lu t nư c Vi t Nam trong th i gian qua góp ph n t ai s a i, b sung năm 2001, ư c c t o i u ki n h i nh p t t hơn vào khu v c th hoá t i Ngh nh s 81/2001/N -CP và th gi i chính là các quy nh v vi c cho ngày 5/11/2001 c a Chính ph v vi c cho phép ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, phép ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c mua nhà , mua nhà t i Vi t Nam. Ti p theo trong có quy n s h u nhà , quy n s d ng t Lu t t ai năm 2003, Lu t nhà năm 2005 t i Vi t Nam. Nh ng chính sách này nh n u có các quy nh v vi c cho phép ngư i ư c s hư ng ng to l n c a c ng ng Vi t Vi t Nam nh cư nư c ngoài mua nhà ki u cũng như ngư i nư c ngoài ang sinh t i Vi t Nam v i các i u ki n ngày càng d s ng, h c t p và kinh doanh Vi t Nam. dàng hơn, m r ng thêm ph m vi các i Theo th ng kê c a U ban Nhà nư c v tư ng ngư i g c Vi t Nam cũng như ngư i ngư i Vi t Nam nư c ngoài thì hi n nay có th i gian lưu trú liên t c Vi t Nam t có kho ng 2,7 tri u Vi t ki u ang sinh 180 ngày tr lên cũng ư c mua m t nhà 44 t¹p chÝ luËt häc sè 8/2009
  9. nghiªn cøu - trao ®æi t i Vi t Nam. Sau khi ư c s h u nhà , , quy n s d ng t t i Vi t Nam và th i ư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà i m b t u ư c mua là t ngày 1/1/2009. , quy n s d ng t t i Vi t Nam, Vi t Các chính sách và pháp lu t nêu trên v ki u ư c b o h các quy n tài s n tương t vi c cho phép ngư i Vi t Nam nh cư nư c như công dân Vi t Nam trong nư c, ư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c mua phép bán nhà, th ch p nhà vay ti n ngân nhà , s h u nhà và quy n s d ng t hàng, l i th a k , t ng cho nhà theo quy t i Vi t Nam cho th y Nhà nư c Vi t Nam nh c a lu t pháp Vi t Nam. không nh ng b o h y quy n dân s v Không nh ng cho phép Vi t ki u ư c nhà cho công dân Vi t Nam mà xa hơn, mua nhà t i Vi t Nam, Qu c h i khoá XII phù h p v i thông l qu c t , ngư i nư c c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t ngoài cũng có quy n dân s v nhà t i Vi t Nam kì h p th tư ã thông qua Ngh quy t Nam. ây là bư c phát tri n m i v quy n v vi c cho phép ngư i nư c ngoài mua nhà con ngư i trong xã h i dân s Vi t Nam t i Vi t Nam.(10) ây là bi u hi n quan trong b i c nh h i nh p khu v c và th gi i./. tr ng trong các chính sách c a Nhà nư c (1).Xem: i u 4 Ngh nh c a Chính ph s 60/CP Vi t Nam v h i nh p và phát tri n. Theo ngày 5/7/1994 v quy n s h u nhà và quy n s th ng kê c a C c qu n lí nhà và th trư ng d ng t t i ô th . b t ng s n (B xây d ng), hi n nay có (2).Xem: Trang tin t c và s ki n c a B tài nguyên kho ng 81.000 ngư i nư c ngoài ang sinh và môi trư ng, ngày 31/5/2008. s ng, h c t p, kinh doanh t i Vi t Nam các (3).Xem: Kho n 1 i u 5 Ngh nh c a Chính ph s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 v quy nh b sung d án u tư, trong các lĩnh v c y t , giáo v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu d c, văn hoá, th thao, các cơ quan i di n h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c ngo i giao, t ch c qu c t .(11) Tuy nhiên, b i thư ng, h tr , tái nh cư khi nhà nư c thu h i không ph i t t c ngư i nư c ngoài nói trên t và gi i quy t khi u n i v t ai. (4).Xem: Báo cáo c a B nông nghi p và phát tri n u i u ki n mua nhà t i Vi t Nam. nông thôn trình Chính ph v th c tr ng thu h i t Theo tính toán c a B xây d ng thì ch có nông nghi p, tháng 9/2008. kho ng 21.000 ngư i i u ki n mua nhà (5). Báo cáo ã d n. t i Vi t Nam v i th i gian lưu trú t 3 - 5 (6). Báo cáo ã d n. năm và không ph i trong s này ai cũng (7).Xem: T p chí quê hương s 3/2002, tr.25. (8).Xem: Văn ki n i h i i bi u toàn qu c l n th mu n mua nhà t i Vi t Nam. i tư ng IX ng c ng s n Vi t Nam, Nxb. Chính tr qu c gia, ư c phép s h u nhà t i Vi t Nam g m 5 Hà N i, 2001, tr. 45. nhóm, trong ó ch y u là nhà u tư nư c (9).Xem: Văn ki n ã d n, tr. 91. ngoài ang th c hi n các ho t ng kinh (10).Xem: Ngh quy t s 19/2008/NQ-QH12 khoá XII ngày 3/6/2008 v vi c thí i m cho t ch c, cá nhân doanh t i Vi t Nam. Th i gian s h u nhà ngư i nư c ngoài mua và s h u nhà t i Vi t Nam. t i Vi t Nam t i a là 50 năm k t ngày (11).Xem: T p chí ph n s cu i tu n ra ngày ư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà 16/8/2007, tr. 5. t¹p chÝ luËt häc sè 8/2009 45

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản