intTypePromotion=1

Báo cáo "Phiên toà sơ thẩm vụ án dân sự "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
81
lượt xem
5
download

Báo cáo "Phiên toà sơ thẩm vụ án dân sự "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phiên toà sơ thẩm vụ án dân sự Điều đó phù hợp với những cam kết mà Việt Nam đã kí kết trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948: “Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân”;(1) “Mọi người đều có quyền được các toà án quốc gia có thẩm quyền bảo vệ bằng các biện pháp hữu hiệu để chống lại những hành vi vi phạm các quyền cơ bản của họ mà đã được hiến pháp hay luật pháp quy định”.(...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Phiên toà sơ thẩm vụ án dân sự "

  1. §Æc san vÒ bé luËt tè tông d©n sù Ths. Bïi ThÞ HuyÒn * P hiªn to s¬ thÈm d©n sù l mét chÕ ®Þnh lín, quan träng cña ph¸p luËt t ng dân s . C¸c quy ®Þnh cña BLTTDS vÒ nh ng ngư i tham gia t t ng trong vi c tham gia t t ng. Theo quy nh t i i u 197 BLTTDS, phiªn to s¬ thÈm ã có nhi u ®iÓm m i, phiên toà sơ th m dân s ph i ư c ti n ti n b , b o m tính th ng nh t, ng b hành theo phương th c xét x tr c ti p, trong vi c gi i quy t các v án dân s , phù b ng l i nói và liên t c. Theo quy nh này, h p v i chính sách m c a, h i nh p qu c toà án ph i tr c ti p xác nh nh ng tình t c a ng và Nhà nư c ta. Quy n t nh ti t c a v án b ng cách h i và nghe l i o t c a các ương s ư c tôn tr ng và trình bày c a ngư i b o v quy n và l i ích phát huy, nâng cao trách nhi m c a nh ng h p pháp c a ương s , c a các ương s , ngư i ti n hành t t ng. c bi t, th t c ngư i i di n h p pháp c a ương s và tranh lu n ã ư c quy nh c th và rõ nh ng ngư i tham gia t t ng khác; xem ràng hơn, t o bư c t phá trong vi c m xét, ki m tra tài li u, ch ng c ã thu th p r ng quy n tranh t ng theo tinh th n c i ư c; phát bi u tranh lu n c a ngư i b o v cách tư pháp. quy n và l i ích h p pháp c a ương s , 1. Nh ng i m m i c a B lu t t c a các ương s , ngư i i di n h p pháp t ng dân s v phiên toà sơ th m dân s c a ương s , nghe ki m sát viên phát bi u 1.1. Nh ng quy nh chung v phiên toà ý ki n c a vi n ki m sát v vi c gi i quy t sơ th m v án, trong trư ng h p có ki m sát viên - Nguyên t c ti n hành phiên toà sơ th m tham gia phiên toà. B n án ch ư c căn c m b o cho ho t ng xét x v án vào k t qu tranh t ng, vi c h i t i phiên toà dân s ư c úng n, ngoài nh ng nguyên và các ch ng c ã ư c xem xét, ki m tra t c chung ư c quy nh t i u 3 n t i phiên toà. Quy nh này nh m b o m i u 24, BLTTDS còn quy nh thêm hai cho toà án th m nh và xác minh ư c y nguyên t c ti n hành phiên toà sơ th m t i , chính xác các tài li u, ch ng c c a v các i u 196 và 197. án và ánh giá chúng m t cách toàn di n. Theo quy nh t i i u 196 BLTTDS Vi c xét x phiên toà ph i ư c ti n phiên toà sơ th m ph i ư c ti n hành úng hành liên t c, tr th i gian ngh . Các thành th i gian, a i m ã ư c ghi trong quy t viên c a h i ng xét x ph i xét x v án nh ưa v án ra xét x ho c gi y báo m t khi b t u cho n khi k t thúc, tr l i phiên toà. Toà án không ư c tuỳ ti n trư ng h p không th tham gia xét x ư c thay i th i gian, a i m m phiên toà vì * Gi ng viên Khoa lu t dân s như th s gây tr ng i cho ương s và Trư ng i h c Lu t Hà N i T¹p chÝ luËt häc 49
  2. §Æc san vÒ bé luËt tè tông d©n sù ph i thay i. Trong trư ng h p c bi t do - Nh ng ngư i tham gia phiên toà sơ BLTTDS quy nh, vi c xét x có th t m th m v án dân s ng ng không quá 5 ngày làm vi c. H t th i m b o vi c xét x tr c ti p, h n t m ng ng, vi c xét x v án ư c ti p BLTTDS quy nh t t c nh ng ngư i tham t c (kho n 2 i u 197). gia t t ng ph i ư c tri u t p tham gia - Thành ph n h i ng xét x sơ th m phiên toà t i các i u, t i u 199 n i u và vi c thay th thành viên h i ng xét x 207. V cơ b n thành ph n nh ng ngư i trong trư ng h p c bi t tham gia phiên toà sơ th m ư c BLTTDS Trư c ây PLTTGQCVADS quy nh quy nh không khác các văn b n pháp lu t thành ph n h i ng xét x sơ th m v án dân trư c, tr vi c tham gia t t ng c a ki m sát s g m m t th m phán và hai h i th m nhân viên. Theo quy nh t i i u 2 BLTTDS, dân. PLTTGQCVAKT và PLTTGQTCL ki m sát viên ch tham gia phiên toà sơ quy nh thành ph n h i ng xét x sơ th m th m i v i v án do toà án thu th p ch ng v án kinh t và v án lao ng g m hai th m c mà ương s có khi u n i. phán và m t h i th m nhân dân. Trên cơ s - V n hoãn phiên toà sơ th m k th a các quy nh này và xu t phát t th c H i ng xét x s hoãn phiên toà khi ti n công tác xét x c a toà án, i u 52 cã c¸c c¨n cø quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 i u BLTTDS quy nh thành ph n h i ng xét 208 BLTTDS. Th i h n hoãn phiên toà tèi x sơ th m v án dân s g m m t th m phán ®a không quá ba mươi ngày, k t ngày ra và hai h i th m nhân dân. Ngoài ra, BLTTDS quy t nh hoãn phiên toà nh»m b o m còn quy nh trong trư ng h p c bi t thì không kéo dài th i h n gi i quy t v án. h i ng xét x có th g m hai th m phán và Ngo i ra, BLTTDS cßn quy nh rõ vi c ba h i th m. hoãn phiên toà ph i ư c th c hi n b ng BLTTDS cũng quy nh vi c tham d quy t nh, n i dung quy t nh và th t c phiên toà c a th m phán, h i th m nhân dân ra quy t nh ư c quy nh c th t i i u d khuy t. Trong trư ng h p trong quá 208 BLTTDS. Quy t nh hoãn phiên toà trình xét x , n u có th m phán, h i th m ph i ư c h i ng xét x th o lu n, thông nào vì lý do c bi t, không th tham gia qua theo a s t i phòng ngh án và ph i xét x v án ư c n a thì th m phán, h i ư c l p thành văn b n. th m nhân dân d khuy t s thay th . i u 1.2. Th t c ti n hành phiên toà 198 BLTTDS quy nh vi c thay th thành - Th t c khai m c và b t u phiên toà viên trong trư ng h p c bi t này nh m Trư c ây các văn b n pháp lu t t t ng m c ích gi i quy t nhanh chóng v án, dân s quy nh v th t c b t u phiên toà tránh vi c ph i hoãn phiên toà. Vi c xác r t sơ sài. BLTTDS có h n m t m c g m nh trong trư ng h p nào c n có th m b n i u lu t quy nh v th t c b t u phán, h i th m nhân dân d khuy t do phiên toà. N i dung các i u lu t không có chánh án toà án quy t nh. nhi u v n m i so v i các quy nh c a 50 T¹p chÝ luËt häc
  3. §Æc san vÒ bé luËt tè tông d©n sù các văn b n pháp lu t trư c nhưng chi ti t, h i t t c các v n c a n i dung v án, c th hơn. i m m i c a th t c này là b th m chí theo m t k ho ch ã ư c nh sung quy nh v khai m c phiên toà và thư trư c, không có ph n các ương s t ký toà án báo cáo v i h i ng xét x v s trình bày v.v.. Theo BLTTDS, nghĩa v có m t và v ng m t c a nh ng ngư i tham ch ng minh là thu c v các ương s , gia phiên toà ã ư c tri u t p. Trong th c quy n nh o t c a các ương s ư c tôn ti n xét x nh ng năm qua cho th y, m c dù tr ng tri t hơn nên th t c h i ư c b t các văn b n pháp lu t không quy nh u b ng vi c ch to phiên toà h i các nhưng khi ti n hành phiên toà sơ th m các ương s v vi c có thay i, b sung, rút toà án v n th c hi n các th t c trên. Vi c yêu c u hay không ( i u 217). b o m quy nh c a BLTTDS nh m áp ng yêu quy n l i c a ương s và m b o cho c u c a th c ti n, m b o tính trang vi c gi i quy t v án úng th i h n, t i nghiêm c a phiên toà ng th i h i ng phiên toà sơ th m h i ng xét x ch ch p xét x ch ng gi i quy t khi có ngư i nh n vi c thay i, b sung yêu c u c a tham gia t t ng v ng m t. ương s , n u thay i, b sung yêu c u - Th t c h i t i phiên toà c a h không vư t quá ph m vi yêu c u ây là th t c có nhi u thay i nh t. kh i ki n, yêu c u ph n t ho c yêu c u c Ngay tên g i cũng i t “th t c xét h i” l p ban u. Trong trư ng h p có ương s thành “th t c h i t i phiên toà”. Cách g i rút m t ph n ho c toàn b yêu c u c a mình ó ph n ánh úng b n ch t c a th t c gi i và vi c rút yêu c u c a h là t nguy n thì quy t v án dân s khác v i th t c gi i h i ng xét x ch p nh n và ình ch xét quy t các v án hình s . i v i v án dân x i v i ph n yêu c u ho c toàn b yêu s , m c ích c a ph n h i t i phiên toà là c u ã rút. Trong trư ng h p nguyên ơn toà án h i làm rõ yêu c u, quan h pháp rút toàn b yêu c u kh i ki n nhưng b ơn lu t tranh ch p gi a các bên ch không ph i v n gi nguyên yêu c u ph n t c a mình là vi c truy xét c a Nhà nư c v m t hành thì b ơn tr thành nguyên ơn và nguyên vi vi ph m pháp lu t. ơn tr thành b ơn. Trong trư ng h p Trình t c a th t c h i cũng khác trư c nguyên ơn rút toàn b yêu c u kh i ki n, r t nhi u. Trư c kia, các văn b n pháp lu t b ơn rút toàn b yêu c u ph n t nhưng t t ng dân s quy nh khi kh i ki n các ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan v n ương s có nghĩa v cung c p ch ng c , gi nguyên yêu c u c l p c a mình thì toà án thu th p thêm khi c n thi t nhưng ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan tr không có văn b n nào quy nh trư ng h p thành nguyên ơn, ngư i có nghĩa v i nào là c n thi t d n n cách hi u nghĩa v v i yêu c u c l p tr thành b ơn. Vi c ch ng minh trong v án dân s là thu c v quy nh thay i a v t t ng c a các toà án. Vì v y, th t c xét h i t i phiên ương s tránh trư ng h p n u toà án ra toà trong các pháp l nh là toà án ch ng quy t nh ình ch vi c gi i quy t v án T¹p chÝ luËt häc 51
  4. §Æc san vÒ bé luËt tè tông d©n sù n u b ơn, ngư i có quy n l i, nghĩa v ích h p pháp c a ương s , ương s , liên quan có yêu c u gi i quy t yêu c u nh ng ngư i tham gia t t ng khác và ki m ph n t , yêu c u c l p toà án l i ph i th sát viên là ngư i h i sau cùng. Quy nh lý v án trong khi ó quan h pháp lu t này th hi n ch trương i m i c a ng tranh ch p, ch th c a các quan h ó và Nhà nư c ta trong ho t ng tư pháp không thay i. Vì v y, quy nh v thay theo xu hư ng th c hi n dân ch trong i a v t t ng c a các ương s nh m phiên toà dân s , tránh s can thi p c a m b o vi c gi i quy t tranh ch p nhanh vi n ki m sát vào vi c gi i quy t các tranh chóng, ti t ki m, hi u qu . i v i vi c hoà ch p dân s . V n i dung h i, h i ng xét gi i, theo quy nh c a BLTTDS, t i phiên x không h i v toàn b n i dung v án mà toà, toà án không hoà gi i mà trong ph n ch h i v nh ng v n mà ương s trình h i ch to phiên toà ch h i các ương s bày chưa rõ ho c có mâu thu n. Ngoài ra, có tho thu n ư c v i nhau v vi c gi i i u 228 BLTTDS còn quy nh khi c n quy t v án hay không. Trong trư ng h p thi t, h i ng xét x cho nghe băng ghi các ương s tho thu n ư c v i nhau v âm, ĩa ghi âm, xem băng ghi hình, ĩa ghi vi c gi i quy t v án và tho thu n c a h hình. ây là s th hi n vi c ng d ng công là t nguy n, không trái pháp lu t ho c o ngh trong ho t ng xét x . c xã h i thì h i ng xét x ra quy t nh - Th t c tranh lu n t i phiên toà công nh n s tho thu n c a ương s v Tranh lu n t i phiên toà là ho t ng vi c gi i quy t v án ( i u 220). N u các trung tâm c a phiên toà. BLTTDS ã dành ương s không tho thu n ư c v i nhau h n m t m c v i b n i u lu t, t i u 232 thì h i ng xét x s nghe các ương s n i u 235 quy nh v tranh lu n t i trình bày. i v i vi c tham gia phiên toà c a phiên toà. i u ó th hi n xu hư ng i ngư i b o v quy n và l i ích h p pháp c a m i ho t ng tư pháp nư c ta là m r ng ương s , BLTTDS quy nh h thay m t các quy n tranh lu n c a ương s , cao vai ương s trình bày yêu c u và ch ng c ch ng trò ch ng c a ương s trong vi c tranh minh cho yêu c u, sau ó ương s b sung ý lu n t i phiên toà, b o m cho ương s ki n. Khi n ph n các ương s ư c h i t i b o v t t hơn quy n, l i ích h p pháp c a phiên toà ngư i b o v quy n và l i ích h p h trư c toà án v.v.. Các quy nh này c a pháp c a ương s có th trình bày thay ương BLTTDS phù h p v i quan i m c a ng s . Quy nh này b o m nâng cao ư c ch t và Nhà nư c ta v c i cách tư pháp ư c nêu lư ng phiên toà, phát huy t i a kh năng và trong Ngh quy t s 08-NQ/TW ngày vai trò c a ngư i b o v quy n và l i ích h p 2/1/2002 c a B chính tr là: "Mu n nâng pháp c a ương s trong vi c tham gia t t ng. cao ch t lư ng xét x thì ph i nâng cao ch t i u 222 BLTTDS quy nh, ch to lư ng tranh t ng dân ch t i phiên toà". phiên toà là ngư i h i trư c, sau ó n h i tránh vi c các bên khi tham gia tranh th m nhân dân, ngư i b o v quy n và l i lu n ch d a vào suy oán c m tính, tranh 52 T¹p chÝ luËt häc
  5. §Æc san vÒ bé luËt tè tông d©n sù lu n không có căn c , i u 233 BLTTDS ngh án. Quy nh này nh m m b o nguyên quy nh rõ khi phát bi u v ánh giá ch ng t c ngh án bí m t, nguyên t c th m phán và c , xu t quan i m c a mình v vi c gi i h i th m nhân dân c l p và ch tuân theo quy t v án các bên ph i căn c vào các tài pháp lu t, tránh tình tr ng thư ký toà án và li u, ch ng c ã thu th p ư c và ã ư c ki m sát viên cũng có m t trong phòng ngh xem xét, ki m tra t i phiên toà cũng như k t án khi ngh án. phát huy vai trò và trách qu vi c h i t i phiên toà. nhi m c a h i th m nhân dân trong ho t ng V trình t tranh lu n, i u 232 BLTTDS xét x , i u lu t này quy nh h i th m nhân quy nh khi phát bi u, tranh lu n ngư i b o dân bi u quy t trư c, th m phán bi u quy t v quy n và l i ích h p pháp c a ương s sau cùng. Bên c nh ó, m b o nguyên nguyên ơn phát bi u trư c, sau ó ương s t c xét x liên t c, phát huy trách nhi m c a b sung ý ki n theo th t t bên nguyên ơn các thành viên h i ng xét x trong vi c gi i n bên b ơn, ngư i có quy n, nghĩa v liên quy t v án, tránh vi c t m ng ng tuyên án quan. m b o cho ương s và nh ng i kéo dài, i u lu t này còn quy nh v th i di n c a h ư c th c hi n y kh năng gian ngh án t i a không quá năm ngày làm tranh lu n, ư c t o i u ki n t i a cho h vi c, k t khi k t thúc tranh lu n t i phiên ư c s d ng t t c các phương pháp ch ng toà. Ngoài ra, m t i m m i v ngh án ư c minh theo lu t nh b o v quy n và l i quy nh t i i u 237 BLTTDS là qua ngh ích h p pháp c a mình, BLTTDS không h n án, n u xét th y có tình ti t c a v án chưa ch th i gian tranh lu n nhưng ch t a phiên ư c xem xét, vi c h i chưa y ho c c n toà ch có quy n c t nh ng ý ki n không có xem xét thêm ch ng c thì h i ng xét x liên quan n v án. quy t nh tr l i vi c h i và tranh lu n. Quy - Ngh án và tuyên án nh này nh m m r ng hơn n a kh năng Ngh án ư c BLTTDS quy nh t i i u tranh t ng t i phiên toà, th hi n tư duy m i, 236, 237 v i tinh th n i m i ho t ng tư th hi n tính dân ch cao, tính th n tr ng c a pháp ã ư c ra trong Ngh quy t s vi c xét x , b o m cho b n án ư c tuyên 08/NQ-TW ngày 2/1/2002 c a B Chính tr là m t cách khách quan, công b ng và toàn "Vi c phán quy t c a toà án ph i căn c ch di n.(1) Tuy nhiên, quy nh này d d n n y u vào k t qu tranh t ng t i phiên toà, trên vi c xét x b kéo dài, quy n và l i ích h p cơ s xem xét y , toàn di n các ch ng c , pháp c a các ương s không ư c b o v ý ki n c a... nguyên ơn, b ơn và nh ng k p th i, không phát huy ư c trách nhi m ngư i có quy n, l i ích h p pháp ra nh ng c a các thành viên h i ng xét x trong vi c b n án, quy t nh úng pháp lu t, có s c gi i quy t v án. thuy t ph c trong th i h n pháp lu t quy Theo i u 239 BLTTDS thì th t c tuyên nh". Theo i u 236 BLTTDS, vi c ngh án án có ba n i dung m i giúp cho vi c tuyên án ư c ti n hành t i phòng riêng, ch có các phù h p v i th c t hơn. Khi tuyên án, m i thành viên c a h i ng xét x m i có quy n ngư i trong phòng x án ph i ng d y, tr T¹p chÝ luËt häc 53
  6. §Æc san vÒ bé luËt tè tông d©n sù trư ng h p c bi t như s c kho y u, b nh ích h p pháp c a ương s v ng m t l n th t t v.v. không th ng ư c ư c phép c a nh t không có lý do chính áng là căn c ch t a phiên toà có th ng i nghe tuyên án. hoãn phiên toà nhưng l i không ưa ra khái Theo các pháp l nh th t c trư c kia thì ch ni m th nào là có lý do chính áng và cách có ch to phiên toà m i ư c c b n án. gi i quy t trong trư ng h p này. Vì v y, c n BLTTDS quy nh vi c tuyên án có th do có s hư ng d n th ng nh t tránh vi c áp ch t a phiên toà ho c m t thành viên khác d ng khác nhau gi a các th m phán và các c a h i ng xét x ng c. Quy nh này toà án. Theo chúng tôi, c n hư ng d n tuỳ nh m gi i quy t tình hu ng b n án quá dài t ng trư ng h p toà án s quy t nh hoãn m t ngư i không th ng c ho c n ngày ho c v n ti n hành phiên toà. N u h ã có tuyên án s c kho c a ch to không t t v.v.. l i khai t i toà án, các ch ng c , tài li u trong Ngoài ra, BLTTDS còn quy nh trong h sơ tương i y thì phiên toà v n có (2) trư ng h p có ương s không bi t ti ng Vi t th ti n hành. thì sau khi tuyên án, ngư i phiên d ch ph i i v i “lý do chính áng” quy nh t i d ch l i cho h nghe toàn b b n án sang các i u 199, 200, 201, 203 c a BLTTDS là ngôn ng mà h bi t. nh ng lý do b t kh kháng i v i ương s 2. M t s ý ki n v các quy nh c a như ương s m n ng, ương s ph i i BLTTDS v phiên toà sơ th m dân s công tác xa chưa v k p, gia ình ương s 2.1. BLTTDS quy nh ngư i i di n g p thiên, tai ho ho n v.v.. h p pháp c a ương s có quy n thay m t Bên c nh ó, theo kho n 4 i u 230 ương s th c hi n các quy n và nghĩa v trong trư ng h p t i phiên toà khi c n thi t t t ng c a ương s , vì v y c n b sung ph i giám nh l i, giám nh b sung thì h i vào M c 1 Chương XIV quy nh v s có ng xét x quy t nh hoãn phiên toà. m t c a ngư i i di n t i phiên toà sơ Nhưng hoãn phiên toà là vi c chuy n th i th m dân s . i m ti n hành phiên toà dân s ã nh sang 2.2. Theo quy nh t i PLTTGQCVADS, th i i m khác mu n hơn.(3) Như v y, h i PLTTGQCVAKT, PLTTGQCTCL ư c ng xét x ch hoãn phiên toà khi b t u ban hành trư c ây, khi các ương s v ng phiên toà t c là chưa xem xét gi i quy t v m t l n th nh t dù có lý do chính áng hay m t n i dung v án, còn khi ã xem xét gi i không, toà án u ph i hoãn phiên toà. Th c quy t v m t n i dung v án nhưng c n ph i ti n xét x nh ng năm qua cho th y, quy thu th p thêm ch ng c m i có th gi i quy t nh này là m t trong nh ng nguyên nhân ư c v án thì h i ng xét x ph i quy t góp ph n làm cho phiên toà sơ th m có th b nh t m ng ng phiên toà. Vì v y, c n quy hoãn nhi u l n. Kh c ph c tình tr ng ó, nh ây là căn c t m ng ng phiên toà. BLTTDS không quy nh i v i các trư ng 2.3. V “Ph m vi yêu c u” quy nh t i h p nguyên ơn, b ơn, ngư i có quy n l i, i u 218 BLTTDS cũng là v n còn gây nghĩa v liên quan, ngư i b o v quy n và l i nhi u tranh cãi, ph m vi yêu c u bao g m các 54 T¹p chÝ luËt häc
  7. §Æc san vÒ bé luËt tè tông d©n sù lo i yêu c u hay ph m vi giá tr c a yêu c u. băng ghi âm, ĩa ghi âm, xem băng ghi hình, Theo chúng tôi, v yêu c u kh i ki n, yêu c u ĩa ghi hình. Nhưng hi n t i không ph i toà ph n t , yêu c u c l p ban u là yêu c u án nào cũng có th th c hi n ư c quy nh ư c ®−a ra t i bu i hòa gi i cu i cùng. này. Do ó, òi h i s c n thi t ph i tăng b o m quy n b o v quy n và l i ích h p cư ng cơ s v t ch t cho các toà án. pháp c a các ương s thì các ương s ph i 2.6. i u 239 BLTTDS quy nh trong ư c bi t trư c các yêu c u c a ương s trư ng h p có ương s không bi t ti ng phía bên kia chu n b tài li u, ch ng c Vi t thì sau khi tuyên án, ngư i phiên d ch ph n i yêu c u ó. Vì v y, t i phiên toà ph i d ch l i cho h nghe toàn b b n án ương s ư c quy n thay i, b sung yêu sang ngôn ng mà h bi t. Nhưng hi u th c u nhưng không ư c vư t quá yêu c u kh i nào là “sau khi tuyên án”. Theo chúng tôi, ki n, yêu c u ph n t , yêu c u c l p ban b n án c a toà án là phán quy t nhân danh u. Vi c không ư c vư t quá yêu c u kh i Nhà nư c gi i quy t tranh ch p dân s . ki n, yêu c u ph n t , yêu c u c l p ban Vi c d ch b n án ph i chính xác, do ó c n u có nghĩa là không ư c ưa thêm yêu c u có th i gian ngư i phiên d ch d ch b n m i, không ư c tăng giá tr yêu c u gây b t án sang ti ng nư c ngoài. Kho ng th i gian l i cho các ương s khác. này v a cho ngư i phiên d ch có th 2.4. Khi thay i a v t t ng c a các th c hi n ư c vi c d ch nhưng ng th i ương s thì tư cách ương s trong h sơ, cũng ph i m b o th i gian cho ương quan h pháp lu t tranh ch p v.v. s thay i. s th c hi n quy n kháng cáo. Vì v y, i u Vì v y, c n quy nh rõ k t th i i m thay 239 BLTTDS c n quy nh theo hư ng i a v t t ng các ương s th c hi n “trong trư ng h p có ương s không bi t quy n và nghĩa v t t ng theo a v ư c ti ng Vi t thì ch m nh t sau năm ngày k t thay i ng th i trong bi u m u s th lý ngày tuyên án, toà án ph i tri u t p ương v án dân s c n có thêm c t ghi chú t t c s không s d ng ư c ti ng Vi t n nghe nh ng thay i ó. Các cơ quan nhà nư c ngư i phiên d ch d ch toàn b b n án sang có th m quy n c n có hư ng d n cách gi i ngôn ng mà h bi t ”./. quy t nh ng v n phát sinh t vi c thay (1). Tài li u h i th o “BLTTDS - Nh ng i m m i và i a v t t ng c a các ương s theo các v n t ra trong th c ti n thi hành”- H c vi n quy nh t i i u 219, như tên v án, tư Tư pháp, Hà N i, tháng 12/2004, tr. 86. cách ương s trong h sơ, quan h pháp (2). Trong trư ng h p ngư i có yêu c u v ng m t l n th nh t không có lý do chính áng, BLTTDS không lu t tranh ch p v.v.. quy nh c th . 2.5. Theo i u 288 BLTTDS, theo yêu (3). T i n gi i thích thu t ng lu t h c lu t dân s , lu t c u c a ki m sát viên, ngư i tham gia t t ng HN&G , lu t t t ng dân s - Trư ng i h c Lu t Hà ho c khi c n thi t, h i ng xét x cho nghe N i, Nxb. Công an nhân dân năm1999, tr. 197. T¹p chÝ luËt häc 55

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản