intTypePromotion=3

Báo cáo số 238 /BC-SVHTTDL

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
14
lượt xem
0
download

Báo cáo số 238 /BC-SVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 238 /BC-SVHTTDL tổng kết công tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2014. Thực hiện Công văn số 474/MTNATL-VP ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc báo cáo tổng kết công tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2014

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 238 /BC-SVHTTDL

UBND TỈNH ðỒNG THÁP<br /> SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> <br /> Số: 238 /BC-SVHTTDL<br /> <br /> ðồng Tháp, ngày 13 tháng 10 năm 2014<br /> <br /> BÁO CÁO<br /> Tổng kết công tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2014<br /> Thực hiện Công văn số 474/MTNATL-VP ngày 30 tháng 10 năm 2014 của<br /> Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc báo cáo tổng kết công tác Mỹ<br /> thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2014; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo<br /> cáo kết quả thực hiện như sau:<br /> 1. Công tác quản lý nhà nước<br /> Trong năm 2014, hoạt ñộng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm của tỉnh ñã<br /> có nhiều khởi sắc, nhiều văn nghệ sĩ và những người làm công tác mỹ thuật,<br /> nhiếp ảnh và triển lãm ñã sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị với nội dung tuyên<br /> truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh của ñịa phương, ñặc biệt là ñi sâu vào khai<br /> thác, sáng tạo những ñề tài về quê hương, ñất nước và con người ðồng Tháp,<br /> Biển – ðảo Việt Nam, Phụ nữ và cuộc sống, công cuộc ñổi mới và xây dựng<br /> nông thôn mới… Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương<br /> trình hành ñộng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ðề án phát triển văn học nghệ<br /> thuật của Tỉnh ñã nâng cao nhận thức của cán bộ, ñảng viên và lực lượng văn<br /> nghệ sĩ trong toàn tỉnh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn học nghệ thuật<br /> trong giai ñoạn hiện nay. Quán triệt tinh thần chỉ ñạo trên, Sở Văn hóa, Thể thao<br /> và Du lịch ñã chủ ñộng triển khai, thực hiện có hiệu quả các hoạt ñộng Mỹ thuật,<br /> Nhiếp ảnh và Triển lãm, các tác phẩm ñi sâu vào ñời sống, tiếp cận ñược với<br /> công chúng ñã góp phần tích cực vào tuyên truyền phổ biến ñường lối, chủ<br /> trương của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.<br /> Công tác quản lý hoạt ñộng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cũng luôn<br /> ñược sự quan tâm chỉ ñạo của các cấp lãnh ñạo trong tỉnh; trong năm, Sở Văn<br /> hóa, Thể thao và Du lịch ñã cấp 01 giấy phép Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh của<br /> Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ ðồng Tháp (60 tác phẩm của 13 tác giả) với chủ ñề<br /> triển lãm ảnh “Chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ<br /> Việt Nam (20/10/1930-20/10/2014); 01 giấy phép triển lãm tranh của họa sĩ và<br /> hội viên Trung ương tại ðồng Tháp “Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3”, do<br /> Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh thực hiện.<br /> Thường xuyên phối hợp với các ñơn vị liên quan tạo ñiều kiện cho hội viên<br /> ñi thực tế nhằm tích lũy vốn sống và tạo cảm hứng sáng tạo nghệ thuật ñể phục<br /> vụ tốt nhiệm vụ chính trị của ñịa phương. ðồng thời, chỉ ñạo các ñơn vị, ñịa<br /> phương tăng cường sáng tác, tuyên truyền, tổ chức tọa ñàm… hưởng ứng 61 năm<br /> ngày Truyền thống của giới Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 – 15/3/2014).<br /> 2. Các hoạt ñộng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm<br /> - Chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị của tỉnh, của<br /> ngành, ñặc biệt là tuyên truyền về An toàn giao thông, Xây dựng nông thôn mới<br /> <br /> và Biển ñảo Việt Nam; 6 tháng ñầu năm, ñơn vị ñã tổ chức 44 cuộc triển lãm,<br /> gồm: 28 cuộc triển lãm Nhiếp ảnh; 01 cuộc triển lãm Tranh Thiếu nhi, 04 triển<br /> lãm Thư pháp, 11 cuộc triển lãm Mỹ thuật với các chủ ñề: Biển ñảo Việt Nam,<br /> Hương sen ðồng Tháp, Yêu lắm biên giới biển ñảo Việt Nam, ðại hội Thể dục<br /> Thể thao các huyện, thị xã, thành phố lần thứ VII, Hoa trong ñời thường, ðồng<br /> Tháp mừng xuân mới, Thành tựu kinh tế xã hội tỉnh ðồng Tháp năm 2013, Chúc<br /> Xuân, Quê hương qua góc nhìn của các nghệ sĩ Nhiếp ảnh ðồng Tháp, Cao Lãnh Thành phố trẻ, Cao Lãnh xưa và nay, ðồng Tháp chung tay xây dựng Nông thôn<br /> mới và Thực hiện mô hình Nghệ thuật sắp ñặt “Sắc xuân”… và mô hình “ðồng<br /> Tháp mùa nước nổi”. Ngoài ra, còn phối hợp với ðội Tuyên tuyền Lưu ñộng<br /> Tỉnh tổ chức triển lãm lưu ñộng với các bộ ảnh: “ðồng Tháp chung tay xây dựng<br /> Nông thôn mới”, “An toàn giao thông – Hạnh phúc của chúng ta”…<br /> - Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Báo ðồng<br /> Tháp và 05 tỉnh cụm Bắc Sông Hậu: Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh,<br /> Tiền Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ ảnh chủ ñề “Ảnh báo chí nghệ thuật – sự<br /> tương ñồng và khác biệt” và tổ chức triển lãm ảnh báo chí nghệ thuật nhân kỷ<br /> niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2014).<br /> - Tổ chức cho 12 hội viên nhiếp ảnh ñi thực tế sáng tác, giao lưu tại 2 tỉnh Bạc<br /> Liêu và Cà Mau nhằm chuẩn bị cho ñợt thi ảnh “ðất và người Bạc Liêu” và Liên<br /> hoan ảnh nghệ thuật ðồng bằng sông Cửu Long lần thứ 29 tổ chức tại ðồng Tháp.<br /> - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học<br /> Nghệ thuật Tỉnh và Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và ðầu tư Tỉnh tổ<br /> chức Cuộc thi sáng tác và triển lãm ảnh nghệ thuật chủ ñề “ðồng Tháp – Thuần<br /> khiết như hồn Sen” (tuyên truyền quảng bá hình ảnh cho ðề án phát triển Du<br /> lịch của tỉnh) và cuộc thi sáng tác tranh cổ ñộng chào mừng các ngày lễ lớn trong<br /> hai năm 2014-2015.<br /> - Phối hợp với các huyện, thị, thành phố tổ chức triển lãm các bộ ảnh:<br /> “Hương Sen ðồng Tháp” tại Thành phố Sa ðéc, “ðất nước con người” tại Khu<br /> Di tích Xẻo Quýt, “Phụ nữ và Cuộc sống” tại Trung tâm Văn hóa huyện Thanh<br /> Bình và Thành phố Sa ðéc, “Biên giới - Biển ñảo Việt Nam và Người chiến sĩ<br /> Hải quân nhân dân Việt Nam” tại 03 huyện: Tháp Mười, Thanh Bình, Lấp Vò và<br /> thành phố Sa ðéc;<br /> - Phối hợp với UBND TP Cao Lãnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ<br /> chức triển lãm ảnh chủ ñề “Cao Lãnh xưa và nay” từ thập niên 1950 ñến nay tại<br /> công viên Văn Miếu TP Cao Lãnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh tổ chức triển lãm<br /> ảnh nghệ thuật của CLB Nhiếp ảnh Nữ ðồng Tháp chủ ñề “Phụ nữ và cuộc sống”<br /> chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.<br /> - Tham gia Cuộc thi ảnh Phototrip do TP. Sa ðéc phối hợp với TST tourist và<br /> Công ty Truyền thông Novas Media tổ chức với chủ ñề “Sa ðéc vào xuân”.<br /> - Tổ chức lớp nhiếp ảnh căn bản năm 2014 cho công chức văn hóa xã,<br /> phường trên ñịa bàn thành phố Cao Lãnh.<br /> - Sáng tác 45 tranh cổ ñộng, biên tập 50 tranh cổ ñộng tuyên truyền các<br /> ngày lễ lớn các sự kiện chính trị của tỉnh, của ngành; Biểu tượng sự kiện 100<br /> 2<br /> <br /> ngày tập kết tại Cao Lãnh và Tuyển chọn tác phẩm mỹ thuật ñăng tải trên báo<br /> Văn nghệ và Báo ðồng Tháp.<br /> - Cử 06 phóng viên tác nghiệp trên vùng biển, ñảo Việt Nam thực hiện nội<br /> dung tuyên truyền về ñề tài biển ñảo theo Chương trình phố hợp giữa Tỉnh ủy ðồng<br /> Tháp và Quân chủng Hải quân Việt Nam.<br /> 3. Kết quả ñã ñạt ñược và những khó khăn, vướng mắc trong hoạt ñộng<br /> Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm<br /> a. Thành tích ñạt ñược<br /> - Tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực ðBSCL 2014 tại Cà Mau, ñạt 01 giải<br /> Ba, 02 giải tặng thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam và 29 tác phẩm của 25 tác<br /> giả ñược chọn triển lãm.<br /> - Tham gia cuộc thi “ðất và Người Bạc Liêu” tại Bạc Liêu, ñạt 01 giải<br /> khuyến khích và 06 ảnh triển lãm; Cuộc thi ảnh Phototrip do TP. Sa ðéc phối hợp<br /> với TST tourist và Công ty Truyền thông Novas Media tổ chức với chủ ñề “Sa ðéc<br /> vào xuân”, ñạt 7 giải gồm: 01 nhất, 02 nhì, 01 ba, 03 khuyến khích; Cuộc thi<br /> Marathon với chủ ñề "Cao Lãnh, thành phố trẻ" ñạt 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03<br /> giải ba, 05 giải khuyến khích.<br /> - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh,<br /> Báo ðồng Tháp và 05 tỉnh cụm Bắc Sông Hậu triển lãm 100 ảnh báo chí của 70<br /> tác giả nhà báo, nhiếp ảnh với chủ ñề “Ảnh báo chí nghệ thuật – sự tương ñồng<br /> và khác biệt”.<br /> - ðồng Tháp ñăng cai tổ chức thành công Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực<br /> ðBSCL lần thứ 29, ñạt 02 Huy chương ñồng, giải Ba ñồng ñội và 15 tác phẩm<br /> của 11 tác giả ñược chọn triển lãm.<br /> - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học<br /> Nghệ thuật Tỉnh và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và ðầu tư tỉnh ðồng Tháp<br /> tổ chức cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật lần thứ 15, với chủ ñề “ðồng Tháp thuần<br /> khiết như hồn sen”, kết quả ñã trao 01 giải I, 02 giải II, 03 giải III, 09 giải<br /> Khuyến khích và chọn triển lãm 156 tác phẩm.<br /> - Biên tập, thực hiện bộ ảnh triển lãm “ðồng Tháp chung tay xây dựng xã<br /> hội giao thông an toàn thân thiện” tham gia Hội thi các ðội Tuyên truyền lưu<br /> ñộng về An toàn giao thông năm 2014 khu vực ðBSCL tại tỉnh Long An ñạt giải<br /> II Triển lãm ảnh.<br /> b. Khó khăn<br /> Do Trung tâm Văn hóa – ðiện ảnh Tỉnh xây dựng chưa xong nên không có<br /> Nhà triển lãm cấp tỉnh. Hội Văn học Nghệ thuật ñã có dự án xây dựng nhà triển<br /> lãm nhưng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của<br /> Chính phủ nên tạm ñình xây dựng.<br /> Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có 08 phòng triển lãm. Riêng thành<br /> phố Cao Lãnh có 01 nhà triển lãm lưu ñộng nhưng cũng ñã hư hỏng nặng do<br /> thiên tai. Hiện nay còn 04 huyện chưa có phòng triển lãm, do chưa xây dựng<br /> Trung tâm Văn hóa.<br /> 3<br /> <br /> 4. ðề xuất, kiến nghị<br /> ðể các phòng triển lãm ñược hoạt ñộng thường xuyên, ñề nghị Cục Mỹ<br /> thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tiếp tục phát hành các bộ ảnh chuyên ñề kỷ niệm<br /> các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị cấp quốc gia ñể ñịa phương có tài liệu triển<br /> lãm.<br /> Trên ñây là báo cáo tổng kết công tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm<br /> năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ðồng Tháp./.<br /> Nơi nhận:<br /> - Bộ VHTT&DL;<br /> - Cục Công tác phía Nam;<br /> - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;<br /> - TT/TU, TT/HðND Tỉnh;<br /> - UBND Tỉnh;<br /> - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;<br /> - PCT. UBND Tỉnh Trần Thị Thái;<br /> - Hội LHVHNT ðồng Tháp;<br /> - Lưu: VT, NVVH (NTDT).(10b).<br /> <br /> KT. GIÁM ðỐC<br /> PHÓ GIÁM ðỐC<br /> Ký bởi: Sở Văn hóa<br /> Thể thao và Du lịch<br /> Email:<br /> svhttdl@dongthap.gov<br /> .vn<br /> Cơ quan: UBND tỉnh<br /> Đồng Tháp<br /> Thời gian<br /> ký:13.11.2014<br /> 16:45:34 +07:00<br /> <br /> Ngô Quang Tuyên<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản