intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

BÁO CÁO: THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
602
lượt xem
140
download

BÁO CÁO: THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật công trình - Giáo án, bài giảng do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn giúp củng cố và nâng cao kiến thức. Dành cho các bạn đam mê khoa học tham khảo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO: THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU

 1. P hoøng thí nghieäm Phoøng k hoa kyõ thuaät coâng trình t rình 1
 2. Giaûng Vieân: Giaû NCS. Ngoâ Taán Döôïc NCS. ThS. Leâ Vaên Taâm 2
 3. 1. MUÏC ÑÍCH  Quan heä giöõa taûi troïng vaø bieán daïng khi keùo maãu theùp.  Xaùc ñònh ñaëc tröng cô hoïc cuûa theùp: Giôùi haïn chaûy (σ c).  Giôùi haïn beàn (σ b).  Ñoä giaõn daøi töông ñoái khi ñöùt (δ ).  Ñoä thaét tyû ñoái (y).  3
 4. 2. CÔ SÔÛ LÍ THUYEÁT Ñoà thò bieåu dieãn quan heä giöõa löïc keùo vaø bieán daïng daøi (P- ∆ L) cuûa maãu trong thí nghieäm keùo thöôøng coù daïng. Ñoà thò naøy goàm 3 giai ñoaïn: P Giai ñoaïn ñaøn hoài C Pb Pch B D Ptl A Giai ñoaïn chaûy - deûo Giai ñoaïn taùi beàn O ∆ 4
 5.  Ñaëc tröng tính beàn Ptl Giôùi haïn tyû leä : σ tl = F0 Pch Giôùi haïn chaûy : σch = F0 Pb Giôùi haïn beàn : σb = F0  Ñaëc tröng tính deûo L1 − L 0 Ñoä giaõn töông ñoái: δ( %) = 100 L0 F0 − F1 Ñoä thaét tæ ñoái : ψ ( %) = 100 F0 Trong ñoù: F0- F1: Dieän tích maët caét ngang ban ñaàu&choã bò ñöùt cuûa maãu L0-L1: Chieàu daøi tính toaùn ban ñaàu &s au khi ñöùt cuûa maãu 5
 6. 3. MAÃU THÍ NGHIEÄM a) Maãu thöû theùp taám vaø theùp hình  Theo TCVN 197 – 1985: maãu thí nghieäm coù theå coù tieát dieän troøn hoaëc chöõ nhaät d0 L0 L Maãu tieát dieän troøn: Maãu tieát dieän chöõ nhaät: L0 = 5.65 F0 ÷ .3 F0 11 L0 = 5d0 ÷ 10d0 L = L0 + (1.5 F0 ÷2.5 F0 ) L = L0 + (0,5d0 ÷ 2,0d0) 6
 7. b) Maãu thöû theùp coát Beâtoâng L  Chieàu daøi toái thieåu Lmin = 14do + 2h do - ñöôøng kính thanh theùp (mm) h - Chieàu cao mieäng keïp maùy thí nghieäm 7 (mm)
 8. 4. DUÏNG CUÏ THÍ NGHIEÄM  Maùy keùo ña naêng model WE – 1000B 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 4. DUÏNG CUÏ THÍ NGHIEÄM (tt)  Thöôùc keïp  Thöôùc theùp 14
 15.  Caân vaø duïng cuï khaéc vaïch 15
 16. 5. CHUAÅN BÒ THÍ NGHIEÄM  Kieåm tra maãu thöû.  Xaùc ñònh L0, d0 cho maãu thöû.  Khaéc vaïch leân maãu thöû khoaûng caùch giöõa caùc vaïch 10mm. N Khoaûng L0 16
 17. 6. TIEÁN HAØNH THÍ NGHIEÄM  Cho taêng löïc töø töø, theo doõi ñoàng hoà ño vaø ñoïc caùc giaù trò Ptl, Pch, Pb (döïa vaøo ñoà thò) 7. ÑO ÑAÏC SAU KHI THÍ NGHIEÄM  Ño xaùc ñònh ñoä daõn daøi.  Ño xaùc ñònh ñoä thaét 17
 18. 8. TÍNH TOAÙN KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM  Tính toaùn caùc öùng suaát giôùi haïn: chaûy, beàn.  Tính ñoä giaõn daøi töông ñoái, ñoä thaét töông ñoái. 18
 19. 8. TÍNH TOAÙN KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM (tt) Caùch xaùc ñònh chieàu daøi maãu sau khi ñöùt: O A L1 Neáu L0/3 ≤ x ≤ L0/2 thì : L1 ñöôïc laáy baèng khoaûng caùch giöõa 2 vaïch bieân. 19
 20. 8. TÍNH TOAÙN KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM (tt) Caùch xaùc ñònh chieàu daøi maãu sau khi ñöùt C O B A LAB LBC n khoaûng (N-n)/2 khoaûng Neáu x < L0/3 vaø N – n laø soá chaün thì : L1 = LAB + 2LBC Trong ñoù OB ≤ OA 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản