Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010

Chia sẻ: Nguyen Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
783
lượt xem
150
download

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gian đoạn 2006 – 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NÔNG THÔN KIÊN GIANG THANH TRA SỞ Rạch Giá, ngày 07 tháng 04 năm 2011 Số: /BC-TTr BÁO CÁO Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gian đoạn 2006 – 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 Thực hiện Công văn số 379/CV-STC ngày 01/04/2011 của Sở Tài chính về việc báo cáo công tác triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 và giai đoạn 2011 – 2015. Thanh tra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn xin báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn 2006 – 2010 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2011, giai đoạn 2011 - 2015 như sau: I. Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ trưởng cơ quan thường xuyên phổ biến, nhắc nhỡ cán bộ, đảng viên trong cơ quan những quan điểm chỉ đạo Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cụ thể: - Đã tổ chức rà soát, bổ sung Quy chế hoạt động của đơn v ị; ph ối hợp chặt chẽ các tổ chức, đơn vị thuộc Sở trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cơ quan. - Định kỳ tổ chức sinh hoạt cơ quan, chi bộ, để phổ bi ến, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công khai minh bạch việc mua sắm tài sản và chi tiêu trong cơ quan. - Xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu mua sắm tài sản của cơ quan và đôn đốc triển khai th ực hi ện; định kỳ báo cáo đánh giá tình hình, kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của cấp trên; qua đó đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức nh ận th ức đầy đủ trách nhiệm và nêu cao tinh thần quyết tâm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. II. Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  2. 1. Kết quả đạt được theo từng lĩnh vực quy định trong Lu ật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Tiết kiệm NSNN: + Hàng năm, Thanh tra sở đều lập kế hoạch thông qua S ở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài chính gồm: Chi hoạt động quản lý nhà nước (chi thường xuyên); Các khoản chi công việc khác. Sau khi có quyết định phân bổ của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thanh tra sở tiến hành phân khai dự toán kinh phí sử dụng trong năm; căn cứ dự toán được thẩm định, đơn vị thông báo công khai theo quy chế dân chủ. + Việc thực hiện chế độ tự chủ chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của cơ quan trong việc quản lý, sử dụng biên chế và kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đã có chuyển biến rõ rệt như: xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai, dân chủ, làm căn cứ tổ chức quản lý và thực hiện trong việc sử dụng ngân sách và tham gia giám sát của cán bộ, công ch ức, viên ch ức trong việc chấp hành các định mức chi tiêu tài chính. Vi ệc áp d ụng giao khoán kinh phí cho từng phòng trong cơ quan về: S ử d ụng đi ện tho ại c ơ quan, văn phòng phẩm,… bước đầu đã có một số đơn vị tiết kiệm được các khoản chi để bổ sung thu nhập cho cán bộ công chức trong đơn vị. + Việc quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành phù hợp với tình hình thu – chi ngân sách c ủa thanh tra và đảm bảo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. + Thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo, đơn vị đã thực hiện cắt giảm bớt số lượng cuộc họp không cần thiết, nâng cao chất lượng các cuộc họp trong hoạt động của cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức các cuộc họp, góp phần tích cực tiếp t ục đ ổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính. + Về mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc: Thực hiện việc mua sắm theo kế hoạch và theo đúng quy định hiện hành của UBND tỉnh và Sở Tài chính nên không để xảy ra lãng phí. - Việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện: Thanh tra đã đăng ký phương án sử dụng điện, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hành hiện tiết kiệm điện trong cơ quan như: Tắt tất cả các thiết bị dùng điện khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc; tăng cường s ử
  3. dụng ánh sáng tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm vi ệc trong phòng giảm. - Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của cán bộ, công chức, viên chức: + Thực hiện theo đúng Luật Lao động cũng như Luật Cán bộ công chức về việc sử dụng, quản lý công chức viên chức, về th ực hiện ch ấp hành nghiêm kỷ luật giờ giấc lao động, bảo đảm về chất lượng công việc, không vi phạm các quy định của Nhà nước; + Xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy ch ế về kỷ luật lao đ ộng, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ công ch ức, tích c ực h ọc tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nhận th ức chính trị, ki ến thức quản lý để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đảm bảo ti ết kiệm trong việc tổ chức Hội nghị, tập huấn theo đúng chế độ quy định. + Việc cử cán bộ, công chức đi công tác trong thời gian qua bảo đảm theo quy định của UBND tỉnh. Việc chi tiêu chế độ công tác phí thực hiện theo tiêu chuẩn định mức của nhà nước ban hành. Qua kiểm tra công tác tài chính từ năm 2008 đến nay chưa có trường h ợp thanh toán trùng lặp công tác phí từ nhiều nguồn khác nhau hoặc lợi d ụng thanh toán công tác phí để thu lợi bất chính. 2. Đánh giá chung Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp và việc tiết kiệm chi đã mang lại những kết quả bước đầu khả quan, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên một bước, đã tạo niềm tin của cán bộ, công chức vào việc quyết tâm thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giai đoạn năm 2006 – 2010, kết quả thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan được thực hiện tốt nên không có hiện tượng lãng phí. III. Những khó khăn vướng mắc và giải pháp khắc phục. Việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn hạn chế; công tác tuyên truy ền chưa thường xuyên, liên tục. Một số biện pháp khắc phục trong năm 2011: - Tập trung vào công tác quản lý việc sử dụng ngân sách trong các lĩnh vực: Mua sắm tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản;...Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị.
  4. - Thực hiện công khai minh bạch hơn nữa đối với việc s ử dụng ngân sách, mua sắm, sử dụng tài sản và phân bố sử dụng nguồn lao động một cách công khai, phù hợp. - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực của các bộ phận thuộc đơn vị, gắn công tác thực hành tiết kiệm, ch ống lãng phí với công tác phòng, chống tham nhũng và công tác cải cách hành chính. IV. Phương hướng, nhiệm vụ công tác THTK, CLP của đơn vị trong năm 2011 và giai đoạn 2011-2015: 1. Nghiêm túc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Thanh tra Chính phủ; UBND Tỉnh về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng quý thông qua các báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị . 2. Tăng cường quản lý, bảo đảm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả ngân sách nhà nước. 3.Trong quản lý, sử dụng tài sản công, cùng với các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã và đang thực hiện, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp đi đôi với nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; Thực hiện tốt các qui định của Chính phủ về mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, đồng thời thực hiện có hiệu quả chế độ công khai và quy chế dân chủ trong lĩnh vực mua sắm, trang bị tài sản công theo Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Quán triệt và thực hiện tốt Quyết định 59/2007/QĐ-TTg, Quyết định 184/2007/QĐ-TTg ngày 30/11/2007 bổ sung, sửa đổi một số Điều của Quyết định 59/2007/QĐ- TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Trên đây là báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 – 2010, phưong hướng, nhiệm vụ năm 2011 và giai đo ạn 2011 – 2015 của Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát tri ển nông thôn Kiên Giang./. Nơi nhận: CHÁNH THANH TRA - Sở Nông nghiệp; - Lưu: VT.
Đồng bộ tài khoản