intTypePromotion=1

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và phòng chống bệnh dịch hạch ở Việt Nam 1975- 2003

Chia sẻ: Nữ Nữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
30
lượt xem
1
download

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và phòng chống bệnh dịch hạch ở Việt Nam 1975- 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua phân tích tình hình, các kết quả nghiên cứu 1975- 2003, có một số nhận định như sau: Bệnh dịch hạch ở Việt Nam đã có quá trình 105 năm (1898- 2003), dịch có nguồn gốc từ Trung Quốc. Có thể chia làm 4 thời kỳ dịch tễ học: xâm nhập: 1898- 1922; lắng dịu: 1923- 1960; bùng phát: 1961- 1990; thu hẹp: 1991- 2003. Bệnh nhân chủ yếu là thể hạch. Có ghi nhận thể phổi nguyên phát nhưng hiếm khi xảy ra dịch thể phổi lớn. Dịch có đặc điểm là dịch vùng dân cư của chuột gần người, không có dịch hoang dại. Dịch lưu hành dai dẳng ở vùng cực nam Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Các yếu tố liên quan đến sự dai dẳng của dịch là: nhiệt độ các tháng không quá 27oC, không bị ngập lụt, có mặt chuột Rattus exulans. Biện pháp phòng chống hiệu quả là diệt bọ chét bằng hóa chất. Đặt hộp mồi Kartman thanh toán được các ổ dịch dai dẳng. Đến nay dịch đã được khống chế một bước lớn, cần tiếp tục giám sát, phòng chống tiến tới thanh toán bệnh dịch hạch ở Việt Nam trong một tương lai không xa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và phòng chống bệnh dịch hạch ở Việt Nam 1975- 2003

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Baùo caùo toång hôïp keát quaû nghieân cöùu vaø phoøng<br /> choáng beänh dòch haïch ôû Vieät Nam 1975 - 2003<br /> NguyӉn<br /> PGS.TS. Ñaë<br /> ng Tuҩn<br /> TuaánĈҥt<br /> Ñaït, BS. Nguyeã<br /> n Thái<br /> Thaùivà<br /> vaøCS<br /> cs.<br /> Ĉһng<br /> <br /> Qua phaân tích tình hình, caùc keát quaû nghieân cöùu 1975- 2003, coù moät soá nhaän ñònh nhö sau: Beänh<br /> dòch haïch ôû Vieät Nam ñaõ coù quaù trình 105 naêm (1898-2003), dòch coù nguoàn goác töø Trung Quoác. Coù<br /> theå chia laøm 4 thôøi kyø dòch teã hoïc: xaâm nhaäp: 1898 - 1922; laéng dòu: 1923 - 1960; buøng phaùt: 19611990, thu heïp: 1991-2003. Beänh nhaân chuû yeáu laø theå haïch. Coù ghi nhaän theå phoåi nguyeân phaùt nhöng<br /> hieám khi xaûy ra dòch theå phoåi lôùn. Dòch coù ñaëc ñieåm laø dòch vuøng daân cö cuûa chuoät gaàn ngöôøi, khoâng<br /> coù dòch hoang daïi. Dòch löu haønh dai daúng ôû vuøng cöïc nam Trung Boä, Taây Nguyeân vaø mieàn Ñoâng<br /> Nam Boä. Caùc yeáu toá lieân quan ñeán söï dai daúng cuûa dòch laø: nhieät ñoä caùc thaùng khoâng quaù 270C,<br /> khoâng bò ngaäp luït, coù maët chuoät Rattus exulans. Bieän phaùp phoøng choáng hieäu quaû laø dieät boï cheùt<br /> baèng hoaù chaát. Ñaët hoäp moài Kartman thanh toaùn ñöôïc caùc oå dòch dai daúng. Ñeán nay dòch ñaõ ñöôïc<br /> khoáng cheá moät böôùc lôùn, caàn tieáp tuïc giaùm saùt, phoøng choáng tieán tôùi thanh toaùn beänh dòch haïch ôû<br /> Vieät Nam trong moät töông lai khoâng xa.<br /> Through analysis of the plague situation with the results of investigations from 1975 to 2003, some<br /> observation could be made as follows: Plague in Vietnam has a history of 105 years (1898-2003),<br /> originated from China and then became endemic. Its evolution can be divided into four epidemiologic periods: invasion: 1898-1922, latency: 1923-1960, outbreak: 1961-1990, restrained: 19912003. Most patients got bubonic form. Plague in Vietnam has had characteristics of inhabitant<br /> plague, of domestic rodents. Sylvatic plague has not existed. Plague persisted in the extreme south<br /> of the Central Coastal region, the Western Highland and the Southeast plain. Factors relating to the<br /> plague persistence were: monthly temperature lower 270 C, absence of inundation, presence of Rattus<br /> exulans. The effective control measure was to exterminate fleas with chemical. Depositing the<br /> Kartman bait boxes has been able to eradicate persitent plague foci. Up to now, plague in Vietnam<br /> was restrained greatly. It is needed to continuously carry out measures of surveillance and control<br /> to eradicate completely plague in Vietnam in the near future.<br /> <br /> 1. Giôùi thieäu<br /> Dòch haïch laø beänh truyeàn nhieãm toái nguy hieåm<br /> do tröïc khuaån dòch haïch (Yersinia pestis) töø ñoäng vaät<br /> laây sang ngöôøi qua trung gian cuûa boï cheùt. Beänh laây<br /> lan maïnh, dieãn tieán naëng gaây töû vong cao, coù aûnh<br /> höôûng ñeán quan heä-giao löu quoác teá. Naêm 2003,<br /> ñaùnh daáu 105 naêm beänh dòch haïch coù maët ôû Vieät<br /> Nam (1898-2003). Beänh ñaõ töøng gaây caùc vuï dòch vôùi<br /> haøng ngaøn ngöôøi maéc, haøng traêm ngöôøi cheát.<br /> Sau 1975, cuøng vôùi phoøng choáng dòch ñang<br /> buøng phaùt-lan roäng, vieäc nghieân cöùu beänh dòch<br /> haïch ñaõ ñöôïc tieán haønh moät caùch heä thoáng taïi taát<br /> caû caùc khu vöïc treân caû nöôùc: mieàn Baéc, mieàn<br /> 28<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2004, Soá 2 (2)<br /> <br /> Trung, Taây Nguyeân vaø Nam Boä. Caùc keát quaû<br /> nghieân cöùu ñaõ laø cô sôû khoa hoïc ñuùng ñaén cho hoaït<br /> ñoäng giaùm saùt vaø phoøng choáng hieäu quaû beänh dòch<br /> haïch ôû Vieät Nam trong gaàn 30 naêm qua. Ñeán nay,<br /> beänh dòch haïch ôû Vieät Nam ñaõ ñöôïc khoáng cheá moät<br /> böôùc lôùn vôùi khaû naêng seõ thanh toaùn haún trong moät<br /> töông lai khoâng xa.<br /> Baøi vieát naøy trình baøy toång hôïp khaùi quaùt keát<br /> quaû nghieân cöùu vaø phoøng choáng beänh dòch haïch ôû<br /> Vieät Nam 1975 - 2003, ñöôïc thöïc hieän trong chieàu<br /> höôùng xem xeùt ñaùnh giaù laïi tình hình, ñeà ra noäi<br /> dung vaø bieän phaùp cuï theå trong cho hoaït ñoäng<br /> phoøng choáng beänh dòch haïch ôû nöôùc ta trong thôøi<br /> gian tôùi.<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> 2. Tieán trình cuûa beänh dòch haïch ôû Vieät Nam<br /> Dòch haïch ñöôïc xaùc ñònh coù maët ôû Vieät Nam<br /> 1898 taïi Nha Trang do taøu thuyeàn ñem töø Hoàng<br /> Koâng ñeán trong khung caûnh cuûa vuï ñaïi dòch theá<br /> giôùi laàn thöù ba1. Soá lieäu vaø dieãn tieán cuûa beänh dòch<br /> haïch ôû Vieät Nam cho ñeán nay qua toång hôïp töø nhieàu<br /> nguoàn1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vaø soá lieäu ghi nhaän sau 1975 ñöôïc<br /> taäp hôïp trình baøy theo Baûng 1, Bieåu ñoà 1, Bieåu ñoà<br /> 2, Bieåu ñoà 3, Baûng 2.<br /> Coù theå chia tieán trình beänh Dòch haïch ôû Vieät<br /> Nam laøm 4 thôøi kyø dòch teã hoïc:<br /> a. Thôøi kyø xaâm nhaäp vaø taïo laây lan noäi ñòa 18981922<br /> Dòch ôû Nha Trang 1898, Saøi Goøn 1906, Laïng Sôn<br /> 1909, Haûi Phoøng 1917, ñaùnh daáu söï xaâm nhaäp cuûa<br /> beänh dòch haïch vaøo Vieät Nam. Dòch xaâm nhaäp chuû<br /> yeáu theo haøng hoùa cuûa ngöôøi Trung Hoa. Sau khi<br /> xaâm nhaäp dòch laây lan ñeán nhöõng nôi khaùc: Haø Noäi,<br /> Baéc Ninh, Hoøn Gay, Phan Thieát, Phan Rang, Soùc<br /> Traêng... Nhöõng nôi dòch xaâm nhaäp laây lan ñeán ñeàu<br /> coù tính chaát taïm thôøi tröø Saøi Goøn vaø Phan Thieát coù<br /> chieàu höôùng trôû thaønh vuøng dòch löu haønh dai daúng.<br /> b. Thôøi kyø laéng dòu vaø trôû thaønh dòch löu haønh<br /> ñòa phöông 1923-1960<br /> Ñeå phoøng choáng ngöôøi Phaùp cho kieåm dòch taøu<br /> thuyeàn, ñoát caùc nhaø coù dòch. Dòch giaûm daàn chæ coøn<br /> löu haønh ôû Saøi Goøn vaø Phan Thieát. Töø 2 nôi naøy coù<br /> luùc dòch lan roäng. ÑaøLaït: 1947, 1948, 1950. Bình<br /> Long: 1955, 1956. Taây Ninh: 1955, 1956.<br /> c. Thôøi kyø buøng phaùt, lan traøn, löu haønh treân<br /> dieän roäng 1961-1990<br /> Coù theå chia laøm 2 thôøi kyø nhoû:<br /> - Töø 1961 ñeán 1975<br /> Dòch buøng phaùt lan traøn ôû mieàn Nam. Sau ñoù<br /> tieáp tuïc löu haønh treân dieän roäng ôû caùc tænh ven bieån<br /> mieàn Trung, Taây Nguyeân, mieàn Ñoâng Nam Boä.<br /> Chính quyeàn mieàn Nam ñöôïc ngöôøi Myõ giuùp ñôõ<br /> thöïc hieän Chöông trình quoác gia phoøng choáng Dòch<br /> haïch cuoái thaäp nieân 1960, ñaàu thaäp nieân 1970<br /> khoáng cheá ñöôïc dòch moät böôùc, nhöng nhìn chung<br /> dòch vaãn naëng neà vôùi quy moâ lôùn.<br /> - Töø 1975 ñeán 1990<br /> Sau 1975 dòch buøng phaùt, soá maéc - cheát taêng<br /> voït.<br /> Coù naêm dòch lan ra caùc tænh thaønh phía Baéc :<br /> Haø Noäi: 1977, 1978, 1986, 1987.<br /> <br /> Haûi Phoøng: 1978, 1986.<br /> Baéc Thaùi: 1978.<br /> Haûi Höng: 1978, 1986.<br /> Haø Nam Ninh: 1986.<br /> Thanh Hoùa: 1980.<br /> Ngheä Tónh: 1977, 1978.<br /> d. Thôøi kyø thu heïp-chæ coøn löu haønh taïi moät soá oå<br /> dai daúng 1991-2003<br /> Soá maéc-cheát coù chieàu höôùng giaûm vaø phaïm vi<br /> dòch thu heïp daàn.<br /> Sau 1999, chæ coøn 2 tænh GiaLai vaø ÑakLak ghi<br /> nhaän coù dòch. Taïi Gia Lai vaø ÑakLak dòch cuõng chæ<br /> coøn ghi nhaän taïi moät soá vuøng dai daúng.<br /> <br /> 3. Caùc ñaëc ñieåm cuûa dòch<br /> a. Beänh nhaân chuû yeáu laø theå haïch. Coù ghi nhaän<br /> theå phoåi nguyeân phaùt nhöng hieám khi xaûy ra dòch<br /> theå phoåi lôùn. Coù moät soá ít theå nhieãm truøng huyeát,<br /> theå maøng naõo.<br /> b. Dòch coù maët quanh naêm vôùi cao ñieåm thöôøng<br /> vaøo caùc thaùng 2, 3, 4, 5 vaø thay ñoåi theo ñòa phöông.<br /> Nhòp ñieäu phuï thuoäc chuû yeáu vaøo nhieät ñoä vaø löôïng<br /> möa. Muøa dòch ñeán khi nhieät ñoä khoâng khí trung<br /> bình thaùng taêng cho ñeán 270C. Töø 270C trôû leân dòch<br /> giaûm. Dòch ít xuaát hieän trong caùc thaùng möa lôùn.<br /> c. Thaáy hình thaønh 2 vuøng dòch :<br /> - Vuøng taïm thôøi: Caùc tænh thaønh phía Baéc.<br /> - Vuøng löu haønh: Caùc tænh thaønh phía Nam, töø<br /> Bình Trò Thieân trôû vaøo.<br /> Vuøng dòch dai daúng bao goàm cöïc Nam duyeân<br /> haûi Trung Boä, Taây Nguyeân vaø mieàn Ñoâng Nam Boä.<br /> Gaàn nhö hình thaønh moät khu vöïc ñòa lyù khaù roõ reät.<br /> Caùc yeáu toá lieân quan ñeán tính chaát dai daúng cuûa<br /> dòch laø:<br /> - Nhieät ñoä: Nhieät ñoä thaùng khoâng vöôït quaù<br /> 0<br /> 27 C, dao ñoäng gaàn 240C<br /> - Khoâng bò ngaäp luït.<br /> - Vai troø cuûa chuoät Rattus exulans.<br /> d. Dòch coù ñaëc ñieåm laø dòch vuøng daân cö cuûa<br /> chuoät gaàn ngöôøi. Khoâng thaáy daáu hieäu cuûa dòch<br /> hoang daïi. Khoâng ghi nhaän tröôøng hôïp maéc dòch<br /> haïch naøo trong haøng trieäu löôït ngöôøi di chuyeån vaø<br /> soáng giöõa röøng nuùi thôøi gian chieán tranh 1945-1975.<br /> Caùc tìm hieåu veà sinh thaùi hoïc tieán haønh trong<br /> thôøi gian 1989-1996 khaúng ñònh ôû Vieät Nam khoâng<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2004, Soá 2 (2)<br /> <br /> 29<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> coù dòch haïch hoang daïi. Ñieàu tra caét lôùp töø caùc oå<br /> dòch ra sinh caûnh baùn hoang daïi - hoang daïi cho<br /> thaáy maät ñoä ñoäng vaät, chæ soá boï cheùt lieân quan caøng<br /> xa khu vöïc daân cö caøng thaáp, khoâng coù ñieàu kieän<br /> cho dòch löu haønh.<br /> e. Bieän phaùp phoøng choáng<br /> - Dieät chuoät baèng hoùa chaát ôû khu vöïc daân cö<br /> thieáu an toaøn, chæ thuaän lôïi taïi kho haøng, beán caûng.<br /> - Tieâm phoøng vôùi Vacxin EV, trong thöïc teá coù<br /> hieäu löïc khoâng roõ reät vaø khoâng chaéc chaén. Ghi nhaän<br /> coù 2 beänh nhaân töû vong tuy coù tieâm phoøng tröôùc ñoù<br /> hôn 1 thaùng.<br /> - Bieän phaùp coù hieäu quaû laø dieät boï cheùt. Hoäp moài<br /> Kartman vôùi Diazinon boät thaáy coù hieäu löïc thanh<br /> toaùn ñöôïc dòch taïi moät soá oå dai daúng 10, 11, 12,13, 14.<br /> <br /> 5.Tình hình vaø vieäc phoøng choáng dòch<br /> haïch ôû Vieät Nam hieän nay<br /> Cho ñeán nay beänh dòch haïch ôû Vieät Nam ñaõ<br /> ñöôïc khoáng cheá moät böôùc lôùn. Caùc ñaàu tö cuûa Boä<br /> Y teá qua caùc döï aùn nhoû cho vieäc phoøng choáng caùc<br /> vuøng dòch troïng ñieåm, giaùm saùt caùc ñaàu moái laây lan<br /> trong caùc naêm 1997, 1998, 1999, 2000 ñaõ ñaït ñöôïc<br /> muïc tieâu cô baûn ñeà ra laø giôùi haïn daàn vuøng dòch,<br /> khoâng ñeå dòch laây lan roäng trong caû nöôùc. UÛy ban<br /> nhaân daân tænh Laâm Ñoàng ñaõ coù ñaàu tö ñuùng möùc vaø<br /> ñaït ñöôïc keát quûa thích ñaùng cho vieäc chuû ñoäng<br /> phoøng choáng dòch haïch löu haønh taïi xaõ Ñaï Ñôøn huyeän Laâm Haø trong caùc naêm 1997, 1998. Töø 1998,<br /> beänh dòch haïch khoâng coøn ghi nhaän taïi tænh Laâm<br /> Ñoàng. Thôøi gian 2000 - 2002 dòch tieáp tuïc ñöôïc<br /> khoáng cheá taïi caùc oå troïng ñieåm ôû Taây Nguyeân.<br /> Naêm 2003 (ñeán thaùng 11), caû nöôùc khoâng ghi nhaän<br /> coù beänh nhaân nhöng giaùm saùt phaùt hieän vaø xaùc ñònh<br /> coù dòch ñoäng vaät (phaân laäp Yersinia pestis (+) töø<br /> moät chuoät Rattus exulans 06/ 2003) taïi moät oå dòch<br /> troïng ñieåm ñang ñöôïc tieán haønh chaét cheõ caùc bieän<br /> phaùp phoøng choáng (xaõ Ea Hiao, huyeän Ea H'leo,<br /> ÑakLak).<br /> Tuy nhieân nhìn chung treân caû nöôùc, quy moâ vaø<br /> möùc ñoä cuûa dòch ñoäng vaät vaãn chöa ñöôïc bieát roõ.<br /> Dòch vaãn coù khaû naêng buøng phaùt lôùn neáu khoâng<br /> ñöôïc giaùm saùt phoøng choáng chaët cheõ.<br /> Maët khaùc do:<br /> - Tính chaát bieán ñoäng daân cö, moät soá daân cö<br /> trong vuøng dòch thöôøng ñi laïi giao löu keøm vaän<br /> chuyeån löông thöïc ñeán nhieàu nôi khaùc treân caû nöôùc<br /> <br /> 30<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2004, Soá 2 (2)<br /> <br /> (caùc tænh phía Baéc, ven bieån mieàn Trung...).<br /> - Vieäc vaän chuyeån saûn phaåm noâng nghieäp, laâm<br /> nghieäp.<br /> - Chöa thöïc hieän ñöôïc vieäc kieåm dòch.<br /> - Khaû naêng dòch laây lan roäng trong caû nöôùc,<br /> xaâm nhaäp ñeán caùc ñaàu moái giao löu quan troïng: TP<br /> Hoà Chí Minh, TP Haûi Phoøng, TP Ñaø Naüng, TP Haø<br /> Noäi, TP Quy Nhôn , TP Nha Trang..., laø hieän thöïc.<br /> Moät vaán ñeà khaùc caàn chuù yù laø soá löôïng haøng<br /> hoùa töø Trung Quoác vaøo Vieät Nam; moät phaàn ñaùng<br /> keå laø löông thöïc, thöïc phaåm; caøng luùc caøng taêng.<br /> Taïi Trung Quoác coù caùc oå dòch haïch töï nhieân hoang<br /> daïi. Tænh Vaân Nam saùt bieân giôùi phía Baéc vaø coù<br /> giao löu roäng raõi veà haøng hoùa vôùi nhieàu tænh thaønh<br /> treân caû nöôùc, trong khoaûng 1990-1999 haøng naêm<br /> ñeàu ghi nhaän coù beänh nhaân vaø dòch ñoäng vaät 15, 16.<br /> Hieän nay dòch coù theå töø Trung Quoác xaâm nhaäp vaøo<br /> Vieät Nam, nhö ñaõ xaâm nhaäp vaøo cuoái theá kyû 19,ñaàu<br /> theá kyû 20; (Nha Trang 1898, Laïng Sôn 1909, Haûi<br /> Phoøng 1917), môû ra tieán trình 105 naêm beänh dòch<br /> haïch ôû Vieät Nam.<br /> Taïi caùc vuøng dòch löu haønh, caùc troïng ñieåm coù<br /> nguy cô bò xaâm nhaäp, vieäc giaùm saùt, phoøng choáng<br /> vaãn coøn nhieàu khoù khaên do hoaït ñoäng veà dòch haïch<br /> naëng neà vaø phöùc taïp maø chöa ñöôïc ñaàu tö thích<br /> ñaùng.<br /> <br /> 6. Ñeà nghò<br /> 6.1. Caùc noäi dung caàn thöïc hieän trong thôøi gian tôùi:<br /> a. Giaùm saùt, phoøng choáng chaët cheõ, tieán tôùi<br /> thanh toaùn caùc oå dòch noùng: GiaLai, ÑakLak.<br /> b. Giaùm saùt caùc ñaàu moái laây lan:<br /> - Tp. Hoà Chí Minh, Haûi Phoøng, Ñaø Naüng, Haø<br /> Noäi.<br /> - Laøo Cai, Laïng Sôn.<br /> c. Giaùm saùt, xaùc ñònh tình hình dòch ñoäng vaät taïi<br /> caùc oå dòch cuõ: Bình Ñònh, KonTum, Laâm Ñoàng.<br /> 6.2. Boä Y Teá coù ñaàu tö cho hoaït ñoäng giaùm saùt<br /> phoøng choáng beänh dòch haïch treân caû nöôùc vôùi caùc<br /> muïc tieâu:<br /> a. Thanh toaùn beänh dòch haïch treân ngöôøi vaøo<br /> naêm 2005<br /> b. Thanh toaùn dòch ñoäng vaät tröôùc 2010. Ñöa Vieät<br /> Nam ra khoûi danh saùch caùc nöôùc coù beänh dòch haïch.<br /> c. Phoøng choáng dòch haïch töø caùc nöôùc khaùc xaâm<br /> nhaäp vaøo.<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Baûng 1: Soá maéc - cheát beänh dòch haïch ôû Vieät Nam 1898 - 2002<br /> NAÊM<br /> <br /> MAÉC<br /> <br /> CHEÁT<br /> <br /> 1898<br /> <br /> 72<br /> <br /> 53<br /> <br /> 1924<br /> <br /> 99<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1950<br /> <br /> 149<br /> <br /> 33<br /> <br /> 1976<br /> <br /> 1899<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> 1925<br /> <br /> 106<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1951<br /> <br /> 119<br /> <br /> 39<br /> <br /> 1977<br /> <br /> 1900<br /> 1901<br /> 1902<br /> 1903<br /> 1904<br /> 1905<br /> 1906<br /> 1907<br /> 1908<br /> 1909<br /> 1910<br /> 1911<br /> 1912<br /> 1913<br /> 1914<br /> 1915<br /> 1916<br /> 1917<br /> 1918<br /> 1919<br /> 1920<br /> 1921<br /> 1922<br /> 1923<br /> <br /> 36<br /> 519<br /> 2435<br /> 422<br /> 2528<br /> 1108<br /> 579<br /> 1689<br /> 1466<br /> 408<br /> 624<br /> 792<br /> 948<br /> 401<br /> 369<br /> 453<br /> 396<br /> 223<br /> <br /> 22<br /> 412<br /> 1325<br /> 325<br /> <br /> 1926<br /> 1927<br /> 1928<br /> 1929<br /> 1930<br /> 1931<br /> 1932<br /> 1933<br /> 1934<br /> 1935<br /> 1936<br /> 1937<br /> 1938<br /> 1939<br /> 1940<br /> 1941<br /> 1942<br /> 1943<br /> 1944<br /> 1945<br /> 1946<br /> 1947<br /> 1948<br /> 1949<br /> <br /> 70<br /> 19<br /> 51<br /> 30<br /> 21<br /> 3<br /> 5<br /> 17<br /> 17<br /> 4<br /> 3<br /> 1<br /> 52<br /> 53<br /> 48<br /> 31<br /> 19<br /> 52<br /> 90<br /> 355<br /> 113<br /> <br /> 52<br /> 8<br /> 5<br /> 23<br /> 17<br /> 2<br /> <br /> 1952<br /> 1953<br /> 1954<br /> 1955<br /> 1956<br /> 1957<br /> 1958<br /> 1959<br /> 1960<br /> 1961<br /> 1962<br /> 1963<br /> 1964<br /> 1965<br /> 1966<br /> 1967<br /> 1968<br /> 1969<br /> 1970<br /> 1971<br /> 1972<br /> 1973<br /> 1974<br /> 1975<br /> <br /> 40<br /> 22<br /> <br /> 7<br /> 2<br /> <br /> 43<br /> 4<br /> 15<br /> 15<br /> 85<br /> 125<br /> 119<br /> 485<br /> 4563<br /> 2844<br /> 5718<br /> 4194<br /> 5098<br /> 4044<br /> 3479<br /> 1360<br /> 465<br /> 1695<br /> 895<br /> <br /> 9<br /> 1<br /> 2<br /> 1<br /> 5<br /> 9<br /> 6<br /> 47<br /> 253<br /> 141<br /> 275<br /> 216<br /> 208<br /> 78<br /> 129<br /> 63<br /> 38<br /> 112<br /> 21<br /> <br /> 1978<br /> 1979<br /> 1980<br /> 1981<br /> 1982<br /> 1983<br /> 1984<br /> 1985<br /> 1986<br /> 1987<br /> 1988<br /> 1989<br /> 1990<br /> 1991<br /> 1992<br /> 1993<br /> 1994<br /> 1995<br /> 1996<br /> 1997<br /> 1998<br /> 1999<br /> 2000<br /> 2001<br /> 2002<br /> <br /> 255<br /> 112<br /> <br /> 24<br /> 40<br /> 105<br /> 55<br /> <br /> 1373<br /> 3<br /> 1381<br /> 7<br /> 5344<br /> 3642<br /> 2427<br /> 3000<br /> 3971<br /> 1902<br /> 3293<br /> 2746<br /> 1891<br /> 1939<br /> 2959<br /> 778<br /> 1044<br /> 439<br /> 491<br /> 667<br /> 422<br /> 179<br /> 277<br /> 210<br /> 85<br /> 196<br /> 38<br /> 12<br /> 9<br /> <br /> 440<br /> 414<br /> 154<br /> 95<br /> 65<br /> 101<br /> 89<br /> 46<br /> 108<br /> 81<br /> 91<br /> 104<br /> 75<br /> 56<br /> 55<br /> 8<br /> 20<br /> 30<br /> 33<br /> 11<br /> 20<br /> 11<br /> 7<br /> 6<br /> 0<br /> 2<br /> 0<br /> <br /> Ghi chuù: Ñeå troáng laø khoâng coù soá lieäu.<br /> Baûng 2: Dieãn bieán vuøng coù beänh nhaân dòch haïch ôû Vieät Nam theo tænh 1976 - 2002<br /> TT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> `4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> 23<br /> 24<br /> 25<br /> 26<br /> 27<br /> 28<br /> 29<br /> 30<br /> 31<br /> <br /> TÆNH<br /> THAØNH<br /> THAÙI<br /> NGUYEÂN<br /> QUAÛNG<br /> NINH<br /> HAÛI<br /> HÖNG<br /> HAÛI<br /> PHOØNG<br /> HAØ NOÄI<br /> NAM<br /> ÑÒNH<br /> THANH<br /> HOÙA<br /> NGHEÄ<br /> TÓNH<br /> QUAÛNG<br /> BÌNH<br /> QUAÛNG<br /> TRÒ<br /> T. THIEÂN<br /> - HUEÁ<br /> QUAÛNG<br /> NAM ÑN<br /> QUAÛNG<br /> NGAÕI<br /> BÌNH<br /> ÑÒNH<br /> PHUÙ YEÂN<br /> KHAÙNH<br /> HOØA<br /> NINH<br /> THUAÄN<br /> BÌNH<br /> THUAÄN<br /> KONTUM<br /> GIALAI<br /> ÑAKLAK<br /> LAÂM<br /> ÑOÀNG<br /> ÑOÀNG<br /> NAI<br /> TP.<br /> H.C.MINH<br /> BÌNH<br /> PHÖÔÙC<br /> BÌNH<br /> DÖÔNG<br /> TAÂY<br /> NINH<br /> LONG AN<br /> TRAØ<br /> VINH V.L<br /> HAÄU<br /> GIANG<br /> CAØ MAUB.LIEÂU<br /> COÄNG<br /> <br /> 76<br /> <br /> 77<br /> <br /> 78<br /> <br /> 79<br /> <br /> 80<br /> <br /> 81<br /> <br /> 82<br /> <br /> 83<br /> <br /> 84<br /> <br /> 85<br /> <br /> 86<br /> <br /> 87<br /> <br /> 88<br /> <br /> 89<br /> <br /> 90<br /> <br /> 91<br /> <br /> 92<br /> <br /> 93<br /> <br /> 04<br /> <br /> 95<br /> <br /> 96<br /> <br /> 97<br /> <br /> 98<br /> <br /> 99<br /> <br /> 00<br /> <br /> 01<br /> <br /> 02<br /> <br /> 19<br /> <br /> 24<br /> <br /> 26<br /> <br /> 21<br /> <br /> 20<br /> <br /> 14<br /> <br /> 17<br /> <br /> 16<br /> <br /> 18<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 10<br /> <br /> 11<br /> <br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 6<br /> <br /> 6<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2004, Soá 2 (2)<br /> <br /> 31<br /> <br /> 32<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2004, Soá 2 (2)<br /> <br /> Bieåu ñoà 3: Soá cheát beänh dòch haïch ôû Vieät Nam 1976 - 2002<br /> <br /> 2002*<br /> <br /> 2001*<br /> <br /> 2000*<br /> <br /> 1999*<br /> <br /> 1998*<br /> <br /> 1997*<br /> <br /> 1996*<br /> <br /> 1995*<br /> <br /> 1994*<br /> <br /> 1993*<br /> <br /> 1992*<br /> <br /> 1991*<br /> <br /> 1990*<br /> <br /> 1989*<br /> <br /> 1988*<br /> <br /> 1987*<br /> <br /> 1986*<br /> <br /> 1985*<br /> <br /> 1984*<br /> <br /> 1983*<br /> <br /> 1982*<br /> <br /> 1981*<br /> <br /> 1980*<br /> <br /> 1979*<br /> <br /> 1978*<br /> <br /> 1977*<br /> <br /> 1976*<br /> <br /> 2002*<br /> <br /> 2001*<br /> <br /> 2000*<br /> <br /> 1999*<br /> <br /> 1998*<br /> <br /> 1997*<br /> <br /> 1996*<br /> <br /> 1995*<br /> <br /> 1994*<br /> <br /> 1993*<br /> <br /> 1992*<br /> <br /> 1991*<br /> <br /> 1990*<br /> <br /> 1989*<br /> <br /> 1988*<br /> <br /> 1987*<br /> <br /> 1986*<br /> <br /> 1985*<br /> <br /> 1984*<br /> <br /> 1983*<br /> <br /> 1982*<br /> <br /> 1981*<br /> <br /> 1980*<br /> <br /> 1979*<br /> <br /> 1978*<br /> <br /> 1977*<br /> <br /> 1976*<br /> <br /> 98*<br /> 00*<br /> 02*<br /> 04*<br /> 06*<br /> 08*<br /> 10*<br /> 12*<br /> 14*<br /> 16*<br /> 18*<br /> 20*<br /> 22*<br /> 24*<br /> 26*<br /> 28*<br /> 30*<br /> 32*<br /> 34*<br /> 36*<br /> 38*<br /> 40*<br /> 42*<br /> 44*<br /> 46*<br /> 48*<br /> 50*<br /> 52*<br /> 54*<br /> 56*<br /> 58*<br /> 60*<br /> 62*<br /> 64*<br /> 66*<br /> 68*<br /> 70*<br /> 72*<br /> 74*<br /> 76*<br /> 78*<br /> 80*<br /> 82*<br /> 84*<br /> 86*<br /> 88*<br /> 90*<br /> 92*<br /> 94*<br /> 96*<br /> 98*<br /> 00*<br /> 02*<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> 100000<br /> <br /> 10000<br /> <br /> 1000<br /> <br /> 100<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bieåu ñoà 1: Soá maéc - cheát beänh dòch haïch ôû Vieät Nam naêm 1898 - 2002 trình baøy theo logarithm<br /> <br /> 16000<br /> <br /> 14000<br /> <br /> 12000<br /> <br /> 10000<br /> <br /> 8000<br /> <br /> 6000<br /> <br /> 4000<br /> <br /> 2000<br /> <br /> 0<br /> <br /> Bieåu ñoà2: Soá maéc beänh dòch haïch ôû Vieät Nam 1976 - 2002<br /> <br /> 500<br /> <br /> 450<br /> <br /> 400<br /> <br /> 350<br /> <br /> 300<br /> <br /> 250<br /> <br /> 200<br /> <br /> 150<br /> <br /> 100<br /> <br /> 50<br /> <br /> 0<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2