Biên bản lấy mẫu hiện trường

Chia sẻ: Ha Van Ky | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.601
lượt xem
144
download

Biên bản lấy mẫu hiện trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là Biên bản lấy mẫu hiện trường gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản lấy mẫu hiện trường

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - - - - o0o - - - - ......................., ngày .... tháng ..... năm 200 .... BIÊN BẢN LẤY MẪU HIỆN TRƯỜNG SỐ: ...... Công trình: …………….............................. Hạng mục: ................................................... Bộ phận công trình: .............................................................................................................. I. Thành phần gồm có: 1. Tư vấn giám sát: Chức vụ : ................................................... - Ông (bà) : ............................................... Chức vụ : ................................................... - Ông (bà) : ............................................... 2. Đơn vị thi công: Chức vụ : ................................................... - Ông (bà) : ............................................... Chức vụ : ................................................... - Ông (bà) : ............................................... II. Nội dung: 1. Mục đích lấy mẫu .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. 2. Loại mẫu: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. 3. Số lượng mẫu: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. 4. Kích thước mẫu: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. 5. Vị trí lấy mẫu: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. 6. Ký hiệu mẫu: .............................................................................................................................................................. Việc lấy mẫu bắt đầu lúc ...... giờ ....... phút ngày ..... tháng ......... năm 200....., kết thúc lúc ...... giờ ....... phút ngày ..... tháng ......... năm 200...... Mẫu được niêm phong bảo quản tại ................................................................................................. để tiến hành thí nghiệm. NHÀ THẦU THI CÔNG KỸ SƯ GIÁM SÁT
Đồng bộ tài khoản