intTypePromotion=1
ADSENSE

Bình luận truyền hình - Phần 2

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

234
lượt xem
87
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, có nhiều quan niệm khác nhau về phân chia các dạng bình luận: trong ''Giáo trình nghiệp vụ báo chí '' chia thể loại báo chí thành hai nhóm thể tài: thể tài phản ánh và thể tài bình luận. Cách chia này căn cứ vào mục đích của tác phẩm. Nếu mục đích chủ yếu của tác phẩm là tái hiện các sự kiện và hiện tượng trong đời sống xã hội thì được xếp vào nhóm thể tài phản ánh. Trong nhóm thể tài bình luận, có các loại thể như bình luận, xã luận, chuyên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bình luận truyền hình - Phần 2

  1. BÌNH LU N TRUY N HÌNH Ph n 2 4, Các d ng bình lu n truy n hình Hi n nay, có nhi u quan ni m khác nhau v phân chia các d ng bình lu n: trong ''Giáo trình nghi p v báo chí '' chia th lo i báo chí thành hai nhóm th tài: th tài ph n ánh và th tài bình lu n. Cách chia này căn c vào m c ích c a tác ph m. N u m c ích ch y u c a tác ph m là tái hi n các s ki n và hi n tư ng trong i s ng xã h i thì ư c x p vào nhóm th tài ph n ánh. Trong nhóm th tài bình lu n, có các lo i th như bình lu n, xã lu n, chuyên lu n,... Trong bình lu n có các th : bình lu n thông thư ng, bình lu n ng n và thu t bình. M t s tác gi có cách phân chia d a vào n i dung, ó là: bình lu n chính tr - xã h i, bình lu n kinh t , bình lu n văn hóa, th thao,... Nhìn chung, các tác gi có cách phân chia th lo i khác nhau. S khác nhau này cũng nói lên tính ch t a d ng và phong phú c a bình lu n trên báo chí. Các d ng bài bình lu n có liên quan n n i dung và hình th c c a t ng tác ph m. V n i dung, có th phân chia thành các d ng: Bình lu n chung: thư ng bao quát t t c các s ki n tiêu bi u trong m t th i gian dài trong ph m vi m t nư c hay trên th gi i. Bình lu n chung có th thư ng xuyên (tháng, tu n) ho c không thư ng xuyên. Bài bình lu n không thư ng xuyên thư ng b h n ch trong m t m c nh t inh, ch ưa ra t ng ph n khác nhau c a i s ng xã h i, t o cho b n c có n tư ng y v v n ư c nêu. D ng bình lu n chung thư ng xu t hi n trong các d p k ni m nh ng ngày l l n, cu i năm,….
  2. Bình lu n theo ch : ư c s d ng xem xét nh ng v n nh t nh trong i s ng xã h i (kinh t , văn hóa, giáo d c,...) trong m t kho ng th i gian nào ó. Bình lu n theo ch không c p n t t c các v n trong i s ng xã h i mà ch xem xét m t cách t m m t lĩnh v c nh t nh nào ó như chính tr , kinh t , văn hóa – xã h i. Vi c l a ch n, phân nhóm, i chi u, so sánh và ánh giá các s ki n ã nêu là nh ng b ph n c u thành bài bình lu n theo ch . Cách x lý tư li u trong lo i bài này ã t o nên tính a d ng c bi t c a th lo i như bình lu n kinh t , bình lu n chính tr , bình lu n th thao. Bình lu n truy n hình theo ch là chương trình có tính ch t c áo, giúp cho ngư i làm chương trình có i u ki n khai thác m t cách tri t các tài c a báo chí. i u quan tr ng trong các chương trình bình lu n d ng này là ph i rút ra nh ng k t lu n th c ti n t ó ch ra phương hư ng phát tri n ti p theo c a các s ki n, hi n tư ng. Bình lu n qu c t : tái hi n b c tranh t ng th c a th gi i trong m t kho ng th i gian nh t nh. Ý nghĩa quan tr ng nh t c a chương trình bình lu n qu c t là giúp công chúng hi u bi t, nhìn nh n và ánh giá úng n các s ki n, hi n t ơng, quá trình di n ra trong m t khu v c ho c m t nư c nào ó. Nói cách khác, bình lu n qu c t trên truy n hình có tác d ng nh hư ng cho công chúng v các v n qu c t mà m i ngư i quan tâm. Có th xây d ng chương trình bình lu n qu c t theo ch ho c s ki n chung. Yêu c u i v i bình lu n qu c t là các s ki n, hi n tư ng, quá trình di n ra trên th gi i vào th i gian nào ó ph i ư c thông báo chính xác, chi ti t, y có s c thuy t ph c cao. Ngư i làm chương trình bình lu n c n có ki n th c sâu r ng v các v n qu c t , nghi p v gi i, l p trư ng chính tr v ng vàng, gi i ngo i ng , kh năng n m b t và x lý s ki n nhanh nh y, chính xác. Bình lu n truy n hình có nhi m v gi i thích các hi n tư ng và các quá trình c a t t c các lĩnh v c c a cu c s ng và ánh giá úng m c ý nghĩa c a nó. i tư ng gi i thích thư ng là các ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng,
  3. Nhà nư c, cũng có th i tư ng là các di n bi n c a i s ng xã h i trong nư c và qu c t . Bình lu n truy n hình thư ng i t nh ng quan i m, nh ng ý ki n tiêu c c, phân tích bác b , ph nh n nh ng quan i m ó và ng th i rút ra cái tích c c. Chương trình bình lu n truy n hình có tính chi n u cao, thư ng ư c dùng u tranh v i quan i m c a i phương, v ch tr n nh ng hành ng, nh ng lu n i m c a nh ng th l c ch ng i. V i ưu th l n nh t là hình nh và âm thanh tác ng tr c ti p t i khán gi b ng thính giác và th giác nên truy n hình có nh ng ưu i m rõ r t so v i nh ng lo i hình báo chí truy n thông khác. N u t n d ng t i a ưu th này c a truy n hình, các chương trình bình lu n s tr nên c s c và h p d n hơn nhi u. 5, K ch b n bình lu n truy n hình i m m u ch t ưa n thành công c a bình lu n truy n hình ó là k ch b n. K ch b n bình lu n truy n hình ư c xây d ng trên cơ s các s ki n có th t và ngh thu t ráp n i các s ki n b ng tư duy logic c a tác gi . Trong k ch b n toát lên toàn b n i dung c a tác ph m và bi n pháp th hi n tác ph m. K ch b n bình lu n truy n hình bao gi cũng d ki n ư c nh ng nét c th c a v n mà nó c p. Bình lu n truy n hình l y cơ s là các s ki n, hi n tư ng chính ã x y ra (ch không ph i s p x y ra trong m t “ tương lai g n” như Tin t c, Phóng s ,…), xâu chu i chúng l i m t cách liên hoàn, logic, dùng lý l , l p lu n phát tri n chúng, em l i cho công chúng cái nhìn vào t n b n ch t c a v n . Do v y, k ch b n truy n hình ph i là k ch b n chi ti t n t ng hình nh, t ng câu, t ng ch trong l i bình. Khác v i các th lo i khác, ngư i làm bình lu n không c n có ngư i quay phim. Tư li u và hình nh ư c tác gi l a ch n t các b n tin th i s , phóng s c a th i gian trư c (v i Bình lu n cu i tu n, tư li u bình lu n là tình hìnhth i s trong tu n). L i bình hoàn toàn do tác gi trong quá trình theo dõi, quan sát các s ki n, dùng ki n th c, lý l c a mình trình bày. Ngoài ngư i d ng phim ra bài bình lu n là a con ru t c a cá nhân tác gi . Vì th , k ch b n
  4. bình lu n không ph i t o ra s th ng nh t hành ng gi a ngư i quay và o di n mà là cách th hi n tác ph m rõ ràng, m ch l c. Hi n nay h u h t các chương trình bình lu n c a ài truy n hình Vi t Nam u có nh hư ng rõ ràng. i ngũ nh ng ngư i làm công tác truy n hình ã th hi n trách nhi m cao i vơi cu c s ng, v i xã h i và có bư c trư ng thành rõ r t v ngh nghi p. Ngôn ng , hình nh, âm thanh, l i bình,... và s ph i h p các thành t làm nên tác ph m truy n hình t m m c cao hơn. Nh ng chương trình bình lu n c a ài truy n hình Vi t Nam v th i s trong nư c, th i s qu c t , nh ng v n , hi n tư ng n i c m, gây nhi u tranh cãi trong xã h i, u ư c nh ng chương trình bình lu n ưa ra nh ng nh n xét, phân tích nguyên nhân và d oán quá trình phát tri n c a s v t, hi n tư ng. Nh v y, ài truy n hình Vi t Nam ã m b o t t thông tin hai chi u gi a ng, Nhà nư c và qu n chúng nhân dân lao ng, tuyên truy n k p th i ư ng l i chính sách c a ng t i qu n chúng, ng th i ph n ánh tâm tư, nguy n v ng c a qu n chúng lên t i ng. Vi c có nh ng chương trình bình lu n m t cách nhanh chóng, k p th i ã góp ph n vào vi c thúc y phát tri n s n xu t, nâng cao ch t lư ng, hi u qu lao ng, n nh i s ng, tr t t xã h i m i, gi gìn truy n th ng, b n s c văn hóa. 6, Quy trình th c hi n bình lu n truy n hình 6.1, L a ch n tài, ch tư tư ng L a ch n tài là công vi c u tiên c a ngư i làm bình lu n truy n hình. Hàng ngày, trong nư c và th gi i có vô vàn s vi c, s ki n x y ra, ngư i làm bình lu n ph i bi t l a ch n s ki n, s vi c nào là n i b t làm tài cho tác ph m bình lu n. Các s ki n ó ph i t các yêu c u: - Ph i m i, có ý nghĩa chính tr - xã h i, có tính th i s , ang ư c s quan tâm c a công chúng. - Có nhi u góc c nh, nhi u thang n c c a v n ang ư c tranh lu n - tài ph i có ch tư tư ng rõ ràng nh hư ng và hư ng d n dư lu n theo m t quan i m ã nh.
  5. Ch c a bình lu n là nh ng tài ã ư c xác nh, ó là nh ng v n chính, tr ng tâm, xuyên su t trong toàn b tác ph m. Ch n tài là tìm phương pháp ph n ánh, b c c văn phong chi ti t, s ki n, s p x p các chi ti t làm n i b t ch . tài trong tác ph m bình lu n truy n hình ph i nêu ư c l p trư ng, quan i m, tư tư ng, th gi i quan, nhân sinh quan,… ó là thái , cách ánh giá c a tác gi v các s ki n, s vi c ó. Tư tư ng c a tác ph m bình lu n truy n hình chính là giá tr c a tác ph m. B ng s s p x p, b trí gi a hình nh, âm thanh th hi n khuynh hư ng c a tác gi , em n cho công chúng m t cách nhìn m i. 6.2, Thu th p, x lý tư li u và xây d ng cương phân tích, ánh giá s ki n, v n m t cách chính xác ngư i bình lu n truy n hình ph i có nh ng tư li u phong phú, nhi u ngu n tin khác nhau. Trong bình lu n truy n hình ngu n tài li u có th t sách báo trong nư c, báo chí nư c ngoài, khai thác các trang web trên m ng, tài li u tham kh o, văn b n chính quy c a Nhà nư c, c a các c p b ngành. Ngoài ra, có th là nh ng ngu n thông tin khác như qua trao i, ti p xúc, ý ki n c a các chuyên gia ph n biên, qua h p thư truy n hình,… i v i bình lu n qu c t , ngu n tư li u có th l y thông tin t các báo, ài trong nư c và qu c t . T ó, ngư i bình lu n c g ng ưa ra nh ng quan i m ho c ng tình ho c ph n i t nhi u phía v s ki n, s vi c ó. Vi c khai thác các tư li u giúp cho ngư i bình lu n truy n hình nhìn nh n tính logic và b n ch t c a v n , ó là các thao tác, xâu chu i t ng h p hàng lo t các s ki n i n m t lu n i m chung. Cùng v i vi c thu th p tư li u, ngư i bình lu n ph i phác th o cương nh m nh hư ng cho tác ph m bình lu n. cương ph i v ch ra ư c nh ng i m chính c n bình lu n, ph i tính n tính ch t c a v n . N u là bình lu n các v n trong nư c thì c n ph i tính n th c hi n nh ng phóng s nào, nh ng thông tin gì, ph n còn l i trao i v i khách m i trư ng quay s t p trung
  6. nh ng v n gì. N u chương trình bình lu n qu c t thì phân chia tác ph m theo t ng ph n, s p x p các chi ti t theo mô hình tuy n tính, liên k t chúng l i làm rõ ch tư tư ng. Xây d ng cương cho tác ph m bình lu n là cách ti p c n h th ng, giúp cho biên t p viên t ng h p, x lý phát hi n ra nh ng v n côt lõi. cương ư c xem như ph n móng c a bài bình lu n, nó góp ph n vào s thành b i c a tác ph m bình lu n truy n hình. 6.3, Thu th p hình nh tư li u và ghi hình Trong bình lu n truy n hình ph n quan tr ng không th thi u là hình nh tư li u. V i tin t c, vi c s d ng l i nh ng hình nh ã phát v i ý nghĩa minh ho cho thông tin l i là i u không nên. B i tin truy n hình mang n cho ngư i xem nh ng hình nh, thông tin m i có giá tr xác th c và tính th i s cao. i v i th lo i bình lu n, vi c s d ng l i hình nh tư li u có ý nghĩa l n i v i lu n i m và ý c a ngư i bình lu n. ó là nh ng hình nh v s ki n, v n ã x y ra t lâu, ã ư c công chúng bi t n, vi c xem xét và s d ng l i và vi c bình lu n viên ánh giá hình nh này l i ư c t trong m i quan h m i. Hình nh tư li u trong bình lu n truy n hình không ch nh c l i nh ng thông tin cũ, mà em ra so sánh v i nh ng thông tin m i, t ó, có cách nhìn m i trong ti n trình phát tri n c a s ki n ,v n . Ngư i bình lu n có th l y chuy n cũ nói chuy n m i, ho c xâu chu i theo m t logic nh t nh c a v n . Hình nh tư li u trong bình lu n truy n hình không ph i là s sao chép y nguyên t nh ng b n tin ã phát trư c ó mà công chúng ã bi t, i u mà ngư i ta c n xem là nh ng hình nh có ý nghĩa, qua s phân tích hình nh trong cái nhìn m i, góc ti p c n m i, có tính th i s t i th i i m mà hình nh ó ư c tái s d ng. Hình nh tư li u có vai trò ch ng minh, tác ng ngư c l i v i hi n t i, b tr , ch ng minh cho các l p lu n V i c thù c a truy n hình, hình nh có vai trò c c kỳ quan tr ng. Trong bình lu n truy n hình, hình nh tư li u có ý nghĩa quan tr ng c bi t, nó quy t nh nm c thông tin c a tác ph m. Vì th , ngư i bình lu n truy n hình ph i
  7. bi t t n d ng, khai thác tri t nh ng hình nh tư li u có giá tr thu hút ngư i xem nh m tác ng m nh m n nh n th c c a h . 6.4, D ng hình, vi t l i bình d ng ư c m t tác ph m bình lu n truy n hình t t thì trư c khi d ng ngư i bình lu n c n ph i vi t thành m t cương ho c m t k ch b n. V m t nguyên lý, truy n hình k th a m t s th pháp, ngh thu t d ng hình c a i n nh. Nhưng v cách th c thì hoàn toàn khác nhau, vì truy n hình mang tính báo chí, còn i n nh mang tính ngh thu t, ch t li u c a hai lo i hình khác nhau, vì th nó chi ph i toàn b quá trình d ng hình. D ng băng chính là th hi n ngh thu t s d ng hình nh thu ư c s d ng cho ch tác ph m. i u ki n lúc này cho phép l y c nh này, b c nh kia, s p x p nh ng hình nh theo ý riêng c a tác gi . Có th s d ng các phương pháp d ng sau: D ng thu t chuy n: c t chuy n ư c k theo th i gian, s ki n ư c ph n ánh theo logic nh t nh, phù h p v i s phát tri n khách quan c a s v t, hi n tư ng D ng xen k : t c là hai s ki n x y ra cùng lúc nhưng khác nhau v không gian, có liên quan v i nhau v n i dung hay m t khía c nh nh t nh nào ó. Khi d ng song hành, hai s ki n ư c móc n i v i nhau, b sung, làm n i b t ý nghĩa, hi u qu . Khi d ng song hành thư ng áp d ng hai s ki n ho c v n có tính tương ph n, i l p nhau v ý nghĩa. Cách d ng này cũng có th tách riêng thành phương pháp d ng tương ph n. D ng n d : là cách d ng không nói th ng vào v n và ý nghĩa tư tư ng c a nó mà mư n cái khác nh m ám ch . Có th mư n hình nh này nói v m t v n khác sâu xa hơn. ây là phương pháp d ng khó òi h i s liên tư ng c a tác gi trình cao nhưng nó cũng thư ng ư c áp d ng ph bi n trong các chương trình bình lu n, c bi t là bình lu n qu c t . Vi t l i bình: trong bình lu n truy n hình l i bình là ph n quan tr ng i v i tác ph m. L i bình ph i ư c ti n hành sau ho c trư c ho c song song v i vi c d ng hình. Thư ng l i bình ư c vi t sau khi công vi c d ng ã hoàn t t
  8. tránh vi c làm u, trám hình. i v i bình lu n qu c t , vi c vi t l i bình ph i ti n hành sau khi d ng, khi biên t p viên bi t ch c ch n nh ng hình nh mình ã có vi t ph n l i. Do tác ph m bình lu n qu c t trên truy n hình có nh ng c thù riêng, o là tính khái quát và tính t ng th cao. t ó l i bình trong ph n băng hình, tư li u và l i bình c a biên t p viên lên hình trong su t th i lư ng tác ph m ph i là m t chu i th ng nh t, liên k t v i nhau. i u này khác v i bình lu n các v n trong nư c là sau m i ph n ch y băng phóng s , bình lu n viên lên hình ti n hành ph n ph ng v n khách m i như ã có trong k ch b n. 6.5, Chương trình bình lu n tr c ti p Hi n nay, các chương trình bình lu n truy n hình b ng vi c th c hi n phương th c truy n hình tr c ti p. Truy n hình tr c ti p ây ư c hi u là vi c biên t p viên lên hình ti n hành công vi c bình lu n cùng v i s tham gia c a khách m i và ư c phát hình tr c ti p. Toàn b nh ng công o n khác ã ư c chu n b t trư c, c ph n phóng s và hình nh minh h a. Vi c th c hi n phương th c truy n hình tr c ti p là nh m phát huy th m nh c a truy n hình, tăng cư ng tính chân th c, thuy t ph c, tính th i s , tính chuyên nghi p, gi m ư c công o n h u kỳ, tăng tính h p d n, hi u qu ti p nh n thông tin c a công chúng. Phương th c bình lu n truy n hình tr c ti p ư c th hi n trên các phương di n. Th nh t, bình lu n là m t th lo i quan tr ng, v n mà nó c p là nh ng s ki n, s vi c th i s v a di n ra, có ý nghĩa chính tr xã h i ư c ông o qu n chúng quan tâm, nhưng ch y u góc t ng h p, nhìn nh n l i s ki n. Vì th , khi th c hi n bình lu n tr c ti p, tác ph m bình lu n s chuy n t i ư c hơi th , ch t nóng h i c a s ki n, gi m ư c tính l c h u tương i là i sau tin t c c a th lo i này. Th hai, b n ch t c a bình lu n truy n hình là th hi n quan i m, chính ki n, cách ánh giá, phân tích, nhìn nh n c a cơ quan ài truy n hình, trong nhi u trư ng h p là c nh ng quan i m c a ngư i i di n, các bên liên quan ns ki n, v n . M c ích và vai trò quan tr ng c a th lo i bình lu n là nh m thuy t
  9. ph c ngư i xem và em l i nh ng nh n th c m i theo nh ng quan i m mà tác ph m ưa ra nh m nh hư ng dư lu n, hành vi c a công chúng. Khi th c hi n phương th c bình lu n truy n hình tr c ti p ưu th này có tính thuy t ph c, thu hút công chúng, khi n ngư i xem không b ác c m hay c ch v s dàn d ng, chu n b trư c, c t xén, hay b áp t quan i m. i u này ư c th hi n trong các chương trình bình lu n truy n hình nh t là ph n ph ng v n khách m i, các biên t p viên, bình lu n viên luôn c g ng th hi n càng t nhiên càng t t, càng khách quan càng hay, theo phong cách c a m t cu c trao i không ph i là m t cu c ph ng v n. Hi n nay, do i u ki n k thu t cho phép nên ã t o nhi u thu n l i cho các bu i bình lu n truy n hình tr c ti p. V n là ch ph i có s ph i h p ch t ch gi a t ng khâu t biên t p viên, o di n, k ch b n, k thu t và quay phim. K T LU N Ngày nay, truy n hình ang là m t phương ti n truy n thông i chúng ph bi n và có nh ng ưu th c bi t mà không ph i b t c m t lo i hình truy n thông i chúng nào cũng có. Vai trò c a truy n hình trong m t xã h i hi n i ã và ang ư c kh ng nh Truy n hình là lo i hình báo chí t ng h p nhi u ki n th c, òi h i nh ng ngư i làm ngh ph i th o ngh , ph i nâng cao tính chuyên nghi p, v a có lý lu n v a có th c ti n, n m v ng quy trình s n xu t và s d ng thành th o ngôn ng truy n hình. Chí có cách ó và ph i b t bu c áp ng ư c nh ng yêu c u ó thì ch t lư ng c a nh ng chương trình truy n hình nói chung và bình lu n truy n hình nói riêng m i h p d n và thu hút ư c khán gi .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2