intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cấu hình máy chủ truy cập từ xa và FTP Server

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

1.778
lượt xem
908
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn cấu hình máy chủ truy cập từ xa ( remote acces ) và FTP server.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu hình máy chủ truy cập từ xa và FTP Server

 1. H­íng dÉn cÊu h×nh m¸y chñ cho phÐp truy cËp tõ xa vµ lµm m¸y chñ ftp server 1. Yªu cÇu hÖ thèng § M¸y chñ ®­îc cµi ®Æt lµ m¸y chñ ACTIVE DIRECTORY SERVER. § M¸y chñ cã mét ®Þa chØ IP tÜnh (192.168.0.1). § §· cµi c¸c dÞch vô sau: Routing and Remote Access, DHCP Server, FTP Server. § Cµi ®Æt NTFS cho c¸c æ ®Üa dïng lµm n¬i l­u tr÷ d÷ liÖu cho User. § Cã MODEM, ®­êng tho¹i ®· ®­îc cµi ®Æt. 2. c¸c b­íc cÊu h×nh m¸y chñ 2.1. KiÓm tra c¸c dÞch vô trªn Server ®· cµi ch­a, nÕu ch­a cµi h·y cµi thªm Vµo chøc n¨ng Control Panel -> Add & Remove Program -> Windows ...-> Add/Remove Windows Component -> -> Internet Information Services -> FTP... ®Ó kiÓm tra FTP Server -> Networking Service -> DHCP... ®Ó kiÓm tra DHCP Server 2.2. CÇu h×nh DHCP Server -> Vµo menu qu¶n trÞ DHCP (®Ó cµi thªm DHCP ë m¸y chñ. 1
 2. -> NÕu m¸y chñ ch­a ®­îc ®¨ng ký (cã dÊu mòi tªn ®á chØ d­íi, h·y click ph¶i chuét -> Authorise). -> Sau ®ã thªm mét vïng ®Þa chØ, ph¶i chuét -> New Scope. 2
 3. -> §Æt tªn cho vïng ®Þa chØ ®Þnh t¹o. -> Chän ®Þa chØ ®Çu vµ ®Þc chØ cuèi. 3
 4. -> BÊm Next cho ®Õn khi hoµn thµnh, mµn h×nh sau lµ mµn h×nh hoµn thµnh. 4
 5. 2.3. CÇu h×nh Routing & Remote...(®Ó cho phÐp truy cËp tõ xa) -> NÕu m¸y ch­a ch¹y, ph¶i chuét -> Config... 5
 6. -> Chän lùa chän sè 2 -> BÊm Next cho tíi khi kÕt thóc 6
 7. -> Sau khi dÞch vô nµy ®· ch¹y, cÊu h×nh thªm mét sè th«ng sè nh­ sau 7
 8. -> NhËp ®i¹ chØ cña m¸y chñ DHCP Server -> CÊu h×nh cho phÐp quay tõ xa, nh­ h×nh vÏ 8
 9. 2.4. CÇu h×nh FTP Server -> Chän menu -> FTP ®· ch¹y, kiÓm tra, cÊu h×nh c¸c th«ng sè nh­ h×nh vÏ. 9
 10. -> Ph¶i chuét vµo biÓu t­îng, hiÖn thÎ cÊu h×nh, cÊu h×nh c¸c thÎ. ->Kh«ng cho ng­êi dïng nÆc danh truy cËp. 10
 11. -> Mµn h×nh chµo mõng ng­êi sö dông, khi hä ®¨ng nhËp. -> Chän th­ môc mÑ cña FTP Server. -> MÆc ®Þnh mäi ®i¹ chØ IP g¸n cho m¸y tr¹m ®Òu cã thÓ ®¨ng nhËp. 11
 12. 3. khai b¸o ng­êi dïng vµ ph©n quyÒn 3.1 Khai b¸o nhãm User cho phÐp truy cËp vµo m¸y chñ FTP 12
 13. -> T¹o mét nhãm, vÝ dô ®Æt tªn lµ FTP-Group, g¸n cho nhãm nµy quyÒn truy cËp m¸y chñ, lÇn l­ît theo c¸c b­íc sau: 1. Start -> Programs -> Administrative Tools -> Domain Controller Security Policy. 2. Double-click Security Settings, double-click Local Policies, -> click User Rights Assignment. 3. -> Policy, click Log on Locally, and then click Add. 4. Click Browse, t×m nhãm võa khai, chän nót Add. 5. Click OK in the open dialog boxes to close them and save the new settings. 6. To refresh the group policy, start a command prompt, type the following command and press ENTER, and then press ENTER again when you are prompted: secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce 3.2 Khai b¸o nhãm User cho phÐp truy cËp vµo m¸y chñ FTP 13
 14. §Æt thuéc tÝnh cho User ®­îc quyÒn Acces ë thÎ Dial-in trong thÎ qu¶n lý User -> G¸n c¸c User nµy vµo nhãm b¹n võa t¹o ë b­íc trªn 14
 15. 3.3 G¸n c¸c th­ môc cho tõng User è Trong th­ môc mÑ mµ b¹n cÊu h×nh m¸y chñ FTP Server (phÇn 2.4), h·y t¹o cho mçi User m«t th­ môc, c¸ch ph©n quyÒn h¹n nh­ sau: è Víi th­ môc mÑ h·y ®Æt quyÒn h¹n nh­ h×nh vÏ (C¸ch g¸n quyÒn: ph¶i chuét, chän thÎ Security) 15
 16. è Víi th­ môc con, ®Þnh g¸n cho User nµo, h·y ®Æt quyÒn h¹n nh­ h×nh vÏ (vÝ dô g¸n cho User:CuongLm) (Bá hép ®¸nh dÊu Allow inheriable permissions...., sau ®ã thªm User vµo vµ ph©n quyÒn theo ý b¹n) 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2