Chỉ thị 04/2003/CT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
4
download

Chỉ thị 04/2003/CT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 04/2003/CT-BTC về việc tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ tài chính là người dân tộc Khơ-me, Chăm lo cho các xã, phường, thị trấn các tỉnh miền Tây Nam bộ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 04/2003/CT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2003/CT-BTC Hà N i, ngày 19 tháng 3 năm 2003 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG XÂY D NG I NGŨ CÁN B TÀI CHÍNH LÀ NGƯ I DÂN T C KHƠ - ME, CHĂM CHO CÁC XÃ, PHƯ NG, THN TR N CÁC T NH MI N TÂY NAM B Ch th s 12 CT/TW ngày 16/4/2002 c a B Chính tr v tăng cư ng b o m an ninh qu c phòng vùng Tây Nam B nêu rõ: Vùng Tây Nam B có v trí chi n lư c c bi t quan tr ng c v chính tr , kinh t - xã h i, an ninh - qu c phòng. Tuy nhiên t c phát tri n kinh t - xã h i trong vùng còn chưa tương x ng v i ti m năng; trình phát tri n c a s n xu t và cơ s h t ng kinh t - xã h i còn th p. M c tiêu t ra là: T p trung m i n l c xây d ng vùng Tây Nam B thành a bàn tr ng i m, phát tri n nhanh kinh t - xã h i và k t h p có hi u qu v i nhi m v b o m v ng ch c an ninh - qu c phòng. Hi n nay s cán b là ngư i dân t c Khơ-me, Chăm ang công tác trong lĩnh v c tài chính t i các t nh mi n Tây Nam B chi m t l r t th p, nh t là s cán b làm công tác tài chính k toán xã, phư ng, th tr n. Th i gian qua nhi u a phương ã quan tâm t i công tác xây d ng, ào t o, b i dư ng i ngũ cán b là ngư i dân t c Khơ- me, Chăm công tác trong ngành tài chính. i ngũ cán b này ã góp ph n quan tr ng trong vi c tri n khai th c hi n nhi m v chung c a ngành. Tuy nhiên, vi c ào t o, b i dư ng và s d ng i ngũ cán b là ngư i dân t c Khơ-me, Chăm t i các t nh mi n Tây Nam B v n còn nhi u khi m khuy t, ph n ông cán b chưa qua các khoá dào t o cơ b n nên trình văn hoá và năng l c chuyên môn còn b h n chée (ch có 70% t t nghi p ph thông trung h c, 8% có rình i h c, 52% có trình sơ c p và trung c p, kho ng 40% chưa qua ào t o v nghi p v chuyên môn). góp ph n th c hi n m c tiêu nêu trên thì vi c i m i và nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr cơ s xã, phư ng, th tr n theo Ngh quy t Trung ương 5 khoá IX, trong ó vi c xây d ng và nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b là ngư i dân t c Khơ- me, Chăm t i các t nh mi n Tây Nam B tr thành nhi m v t bi t quan tr ng, B trư ng B Tài chính yêu c u các ng chí Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B , các ng chí Giám c S Tài chính V t giá, C c trư ng C c Thu , Giám c Kho b c nhà nư c các t nh mi n Tây Nam B (Long An, ng Tháp, An Giang, Ti n Giang, B n Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, C n Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, B c Liêu, Cà Mau) t ch c th c hi n m t s n i dung công vi c sau ây: 1/ Quán tri t trong cán b công nhân viên ch c quan i m c a ng: ng bào Tây Nam B nói chung, ng bào Khơ-me và ng bào Chăm nói riêng là b ph n h u cơ không th tách r i c a c ng ng các dân t c Vi t Nam. Ph i th c hi n t t chính sách
  2. dân t c c a ng và Nhà nư c, phát huy tinh th n bình ng, oàn k t, tương thân, tương ái gi a ng bào các dân t c trong vùng. 2/ Th c hi n t t các n i dung và yêu c u theo Ch th s 03/2002/CT-BTC ngày 06/9/2002 c a B trư ng B Tài chính v vi c tăng cư ng công tác xây d ng và ào t o, b i dư ng i ngũ cán b tài chính xã phư ng th tr n, trong ó c bi t chú ý n i tư ng là ngư i dân t c Khơ-me, Chăm ang công tác t i ơn v . 3. S Tài chính V t giá có nhi m v tham mưu giúp UBND t nh: + Xác nh nh ng xã, phư ng c n b trí ho c b sung cán b tài chính - k toán là ngư i dân t c Khơ-me, Chăm; s lư ng cán b tài chính k toán là ngư i dân t c Khơ-me, Chăm c n ph i b trí ho c b sung cho xã, phư ng. + Ch trì ph i h p v i C c Thu , Kho b c nhà nư c t nh l p k ho ch i u ng bi t phái các cán b có năng l c, c bi t khuy n khích cán b là ngư i dân t c Khơ-me, Chăm ang công tác t i các Phòng Tài chính, Chi c c thu , Kho b c nhà nư c qu n, huy n, th xã tăng cư ng công tác cán b tài chính - k toán t i các xã phư ng, c bi t nh ng nơi t p trung ng bào Khơ-me, ng bào Chăm. + Ch trì ph i h p v i C c thu , Kho b c nhà nư c t nh l p k ho ch ào t o, b i dư ng cho s cán b là ngư i dân t c Khơ-me, Chăm hi n ang công tác t i các Phòng Tài chính, Chi c c thu , Kho b c nhà nư c qu n, huy n (trong ó có ào t o t trình ph thông trung h c, ào t o trình i hoc, cao ng, trung h c chuyên nghi p v tài chính - k toán; b i dư ng ki n th c theo chương trình b i dư ng cán b tài chính xã, phư ng do B Tài chính ban hành). + Hư ng d n các Phòng Tài chính qu n, huy n l p k ho ch và ch n l a s con em ngư i dân t c Khơ-Me, Chăm theo hình th c c tuy n a phương báo cáo v i U ban nhân dân t nh g i i ào t o t i các trư ng i h c, Cao ng, Trung h c tài chính - k toán Trung ương và a phương sau khi t t nghi p ra trư ng b trí làm vi c t i xã, phư ng. Ph n u n năm 2006 t t c các xã, phư ng t p trung ng bào Khơ-me, ng bào Chăm có ít nh t 50% cán b tài chính xã, phư ng là ngư i dân t c Khơ-me, Chăm và u có trình t trung c p tài chính - k toán tr lên. 4/ T ng c c trư ng T ng c c thu , T ng Giám c kho b c nhà nư c có trách nhi m ch o cơ quan thu , Kho b c nhà nư c các t nh mi n Tây Nam B ph i h p ch t ch v i S Tài chính V t giá tri n khai t t k ho ch ào t o, b i dư ng và i u chuy n cán b ang công tác t i các Phòng tài chính, Chi c c Thu , Kho b c Nhà nư c qu n, huy n, th xã tăng cư ng cho các xã, phư ng theo yêu c u c a a phương. 5/ Trư ng Cao ng Tài chính k toán IV (thành ph H Chí Minh) có trách nhi m ch ng làm vi c v i các cơ quan h u quan 12 t nh mi n Tây Nam B ti p nh n ào t o theo hình th c c tuy n cán b có trình cao ng, trung h c chuyên nghi p v Tài chính - k toán, bao g m c cán b ương ch c và con em là ngư i dân t c Khơ-me, Chăm theo yêu c u c a các t nh mi n Tây Nam B . Th trư ng các ơn v nói trên ph i t ch c xây d ng k ho ch c th tri n khai các nhi m v ư c phân công t i Ch th này và ưa vào chương trình công tác năm c a ơn v , ng th i nh kỳ báo cáo B k t qu th c hi n. V trư ng V T ch c
  3. cán b và ào t o, Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m theo dõi, ôn c, ánh giá và báo cáo B trư ng k t qu th c hi n Ch th này c a t ng ơn v và c a toàn ngành Tài chính. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản