intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ thị 04-CT/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

116
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 04-CT/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về những việc phải làm để thi hành Bộ luật Lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 04-CT/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ChØ th Þ cña cña tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam  Sè 04 Ct/TL§ ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 1996 VÒ nh÷ng viÖc  ph¶i lµm ®Ó thi hµnh bé luËt lao ®éng  Qua h¬n 1 n¨m Bé LuËt Lao ®éng (BLL§) cã hiÖu lùc thi   hµnh, c¸c cÊp c«ng  ®oµn thùc sù   ®∙ quan t©m vµ  chñ   ®éng   triÓn   khai   c¸c   mÆt   c«ng   t¸c   cã   liªn   quan   ®Õn   viÖc   thi   hµnh BLL§ ë ngµnh vµ ®Þa ph¬ng m×nh. Vai trß cña nhiÒu Liªn  ®oµn Lao  ®éng (L§L§) vµ  C«ng   ®oµn ngµnh  ®∙ thÓ  hiÖn râ  tr¸ch  nhiÖm vµ  chñ   ®éng phèi   hîp víi c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  níc  ë  ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng  ®Ó   triÓn khai thi hµnh BLL§. Cã thÓ ®¸nh gi¸ lµ gÇn 100% c¸n   bé  c«ng  ®oµn chuyªn tr¸ch  ë  c¸c cÊp  ®∙  ®îc tËp huÊn vÒ   BLL§. §èi víi C«ng nh©n lao  ®éng (CNL§) nãi chung, BLL§   míi ®îc tuyªn truyÒn giíi thiÖu cho kho¶ng 70­80% sè CNL§   trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ  níc (DNNN) vµ  mét sè   Ýt CNL§   trong c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Cßn l¹i chØ míi   dõng l¹i  ë  mét sè  c¸n bé  l∙nh  ®¹o vµ  qu¶n lý  cña doanh   nghiÖp. V× vËy, gÇn ®©y nh÷ng hiÖn tîng vi ph¹m ph¸p luËt lao   ®éng vÉn cã  chiÒu híng t¨ng lªn vµ  dÉn  ®Õn nh÷ng vô  ph¶n   øng tËp thÓ cña CNL§ mµ nguyªn nh©n chÝnh lµ do chñ doanh   nghiÖp hoÆc do mét sè ngêi qu¶n lý cña doanh nghiÖp kh«ng   chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt lao  ®éng, vi ph¹m quyÒn   lîi vµ  lîi  Ých hîp ph¸p cña ngêi lao  ®éng. ChØ trong 3   th¸ng  ®Çu n¨m 1996  ®∙ cã  tíi 18 cuéc  ®×nh c«ng. So víi   cïng kú  t¨ng 20% vµ  b»ng 39% c¶ n¨m 1995. VÒ  phÝa ngêi   lao  ®éng do cha n¾m  ®îc nh÷ng  ®iÒu c¬  b¶n cña BLL§ quy   ®Þnh vÒ  quyÒn vµ  tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn. Do  ®ã   ë  mét bé   phËn c¬  së  doanh nghiÖp,  ë  khu vùc ngoµi quèc doanh,  ®Æc   biÖt trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, kh«ng   d¸m  ®Êu tranh v×  kh«ng n¾m  ®îc luËt ph¸p hoÆc kh«ng  cã   chç  dùa v×  cha thµnh lËp  ®îc C«ng  ®oµn. Ngîc l¹i n¬i d¸m   ®Êu tranh th× cha n¾m ®îc tr×nh tù vµ thñ tôc khi sö dông   quyÒn ®×nh c«ng. §Ó  BLL§ sím  ®i vµo  ®êi sèng, ph¸t huy t¸c dông  ®èi   víi c¸c  ®èi tîng  ®îc  ®iÒu chØnh. §oµn Chñ  tÞch TL§ yªu   cÇu c¸c cÊp c«ng  ®oµn, khÈn tr¬ng tæ chøc thùc hiÖn mét   sè biÖn ph¸p cô thÓ sau ®©y: 1. L§L§ ë tØnh, thµnh phè vµ c¸c C«ng ®oµn ngµnh nghÒ  toµn quèc phèi hîp víi Së Lao ®éng ­ Th ¬ng binh vµ X∙ héi  (L§­TBXH)   vµ   c¸c   Bé   ngµnh   h÷u   quan   tiÕp   tôc   phæ   biÕn,   qu¸n   triÖt   BLL§   vµ   c¸c   v¨n   b¶n   híng   dÉn   thi   hµnh   BLL§ 
  2. (c¸c NghÞ   ®Þnh vµ  Th«ng t): trong  ®ã, cÇn híng dÉn kü  vÒ  thñ   tôc   gi¶i   quyÕt   c¸c   vô   tranh   chÊp   lao   ®éng   cho   c¸c  doanh nghiÖp. PhÊn  ®Êu,  ®Ó  cuèi n¨m 1996, khi kiÓm tra tÊt c¶ c¸c  doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ   ®Òu  ®∙  ®îc phæ  biÕn BLL§ ®Õn mäi c¸n bé qu¶n lý vµ ngêi lao ®éng. 2. L§L§ tØnh, thµnh phè  vµ  c¸c C«ng  ®oµn ngµnh nghÒ   toµn   quèc   phèi   hîp   víi   Së   L§­TBXH   vµ   c¸c   Bé   ngµnh   h÷u  quan   cã   kÕ   ho¹ch   kiÓm   tra   vµ   yªu   cÇu   c¸c   doanh   nghiÖp   ph¶i chÊp hµnh  ®Çy  ®ñ  ph¸p luËt lao  ®éng. Tríc hÕt ph¶i  ®¹t  ®îc 100% doanh nghiÖp  ®∙ thùc hiÖn viÖc giao kÕt hîp  ®ång   lao   ®éng,   theo   ®óng   quy   ®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh   198/CP  ngµy 31/12/1994. L§L§   tØnh,   thµnh   phè   cïng   víi   C«ng   ®oµn   ngµnh   chØ  ®¹o, híng dÉn Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn c¬ së xóc tiÕn viÖc  ký tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ. T¹i c¸c DNNN vÉn tæ chøc tèt   §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc  ®Ó  CNL§ thùc hiÖn quyÒn tham  gia qu¶n lý doanh nghiÖp. (TL§L§ VN ®∙ cã v¨n b¶n sè 147/ CP ngµy 3/2/1996 híng dÉn vÒ §¹i héi CNVC trong DNNN). 3. TiÕp tôc xóc tiÕn viÖc thµnh lËp C«ng ®oµn vµ C«ng  ®oµn L©m thêi trong c¸c doanh nghiÖp cha cã  tæ chøc c«ng  ®oµn theo QuyÕt ®Þnh sè 81/Q§­TL§ ngµy 17/1/1996 cña §oµn  Chñ tÞch TL§. PhÊn ®Êu ®Ó ®¹t 100% c¸c doanh nghiÖp ngoµi  quèc doanh   ®∙  ®i vµo ho¹t   ®éng  ph¶i thµnh  lËp   ®îc C«ng  ®oµn trong n¨m 1996. N¬i nµo thiÕu c¸n bé  th×   ®a c¸n bé  ngoµi vµo cã  thÓ  lµm Chñ  tÞch hoÆc Phã  Chñ  tÞch trùc cho   ®Õn khi ho¹t ®éng ®îc b×nh thêng. 4. L§L§ tØnh, thµnh phè  vµ  c¸c C«ng  ®oµn ngµnh nghÒ   toµn quèc phèi hîp víi Së  L§­TBXH tæ chøc thµnh lËp c¸c  Héi  ®ång gi¶i  quyÕt  c¸c vô  tranh chÊp  lao   ®éng,  cô  thÓ  nh sau: a. Cö   ®¹i diÖn C«ng  ®oµn c¬  së  tham gia Héi  ®ång hoµ  gi¶i lao ®éng (H§HGL§) c¬ së: L§L§ tØnh, thµnh phè vµ c¸c  C«ng  ®oµn ngµnh nghÒ  toµn quèc híng dÉn  ®«n  ®èc vµ  gióp  ®ì   Ban   CHC§   c¬   së   cïng   víi   ngêi   sö   dông   lao   ®éng   th¶o  luËn, xóc tiÕn viÖc thµnh lËp H§HGL§ c¬  së. Thµnh phÇn,   nhiÖm vô cña Héi ®ång theo §iÒu 163 vµ §iÒu 164 cña BLL§.  Sè  lîng thµnh viªn, tuú  theo quy m« vµ  sè  lîng CNL§ cña  doanh   nghiÖp   ®Ó   tho¶   thuËn   cã   sè   thµnh   viªn   ngang   nhau  trong Héi ®ång (nhng nªn Ýt nhÊt lµ 4 ngêi). N¬i  ®∙ cã  tæ chøc C«ng  ®oµn hoÆc C«ng  ®oµn L©m thêi,  ®Þa diÖn cho CNL§ tham gia vµo H§HGL§ c¬  së  lµ  C«ng  ®oµn  
  3. vµ do ban CHC§ c¬ së cö ra hoÆc ®îc bÇu theo nhiÖm kú §¹i  héi C«ng ®oµn c¬ së. b) Cö   ®¹i diÖn cña L§L§ tØnh, thµnh phè  tham gia Héi  ®ång träng tµi lao ®éng cÊp tØnh. Ban ChÊp hµnh L§L§ tØnh, thµnh phè  cã  tr¸ch nhiÖm cö  ®¹i   diÖn   tham   gia   H§TTL§   cÊp   tØnh,   ®îc   tiÕn   hµnh   b»ng  viÖc  ®Ò  cö  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 169 cña BLL§ vµ  NghÞ   ®Þnh cña ChÝnh phñ sÏ ®îc ban hµnh híng dÉn vÒ tæ chøc vµ  ho¹t ®éng cña H§TTL§ cÊp tØnh. ViÖc cö   ®¹i diÖn cña L§L§ tham gia H§TTL§ cÊp tØnh,   ®îc tiÕn  hµnh  b»ng viÖc  ®Ò  cö, bá  phiÕu trong  Héi nghÞ  Ban ChÊp hµnh L§L§ tØnh, thµnh phè. 5.   §¹i   diÖn   c«ng   ®oµn   trong   viÖc   gi¶i   quyÕt   tranh  chÊp lao  ®éng tËp thÓ. §Ó  cã  thÓ  kÞp thêi gi¶i quyÕt c¸c   vô  tranh chÊp lao  ®éng,  ®Æc biÖt  ®èi víi tranh chÊp lao  ®éng tËp thÓ  dÉn  ®Õn  ®×nh c«ng, khi x¶y ra tranh chÊp vÒ   quyÒn   vµ   lîi   Ých   cña   tËp   thÓ   tríc   hÕt   C«ng   ®oµn   c¬   së  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vµ lµm theo c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc  gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp lao  ®éng (Uû  ban Thêng vô  Quèc  héi ®∙ ban hµnh Ph¸p lÖnh vÒ vÊn ®Ò nµy). Tæng Liªn  ®oµn yªu cÇu c¸c cÊp c«ng  ®oµn, ph¶i nhËn   râ tr¸ch nhiÖm nh sau: a) §èi víi C«ng  ®oµn cÊp trªn c¬  së  (C«ng  ®oµn QuËn,  huyÖn,   C«ng   ®oµn   Ngµnh   ®Þa   ph¬ng,   C«ng   ®oµn   Tæng   C«ng  ty...) cÇn bè trÝ c¸n bé cã n¨ng lùc vµ am hiÓu ph¸p luËt   lao  ®éng, chuyªn tr¸ch theo dâi vµ  lµm nhiÖm vô  cïng víi  C«ng   ®oµn   c¬   së   gi¶i   quyÕt   khi   cã   tranh   chÊp   lao   ®éng  hoÆc  ®×nh  c«ng  x¶y ra theo   ®óng tr×nh  tù  ph¸p  luËt  quy  ®Þnh. b) §èi víi L§L§ tØnh, thµnh phè  trùc thuéc TW, c«ng   ®oµn   ngµnh   nghÒ   toµn   quèc,   khi   nhËn   ®îc   b¸o   c¸o   chÝnh  thøc cña C«ng  ®oµn c¬  së  vÒ  tranh chÊp lao  ®éng th×  tuú   theo tÝnh chÊt, møc  ®é, ph¹m vi tranh chÊp x¶y ra  ®Ó  cö   c¸n bé chuyªn tr¸ch theo dâi, cïng víi C«ng ®oµn cÊp trªn  trùc tiÕp cña c¬ së xem xÐt vÊn ®Ò tranh chÊp, gióp c¬ së   gi¶i ph¸p b¶o vÖ  quyÒn, lîi  Ých cña c¸c bªn vµ  tu©n thñ   ®óng   luËt   ph¸p.   Tõ   nay   nh÷ng   trêng   hîp   ngêi   níc   ngoµi  ®¸nh  ®Ëp, lµm nhôc ngêi ViÖt Nam  ®Òu ph¶i truy tè  ra Toµ  ¸n, kh«ng ®Ó hä bá ch¹y vÒ níc dÔ dµng nh tríc nay. §oµn   Chñ   tÞch   TL§   yªu   cÇu   ban   Thêng   vô   L§L§   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   TW   vµ   C«ng   ®oµn   ngµnh,   nghÒ   toµn   quèc trùc tiÕp chØ ®¹o triÓn khai; x©y dùng kÕ ho¹ch phèi  hîp cïng víi c¬  quan h÷u quan  (trong   ®ã  cã  Së  L§­TBXH,  theo   Th«ng   b¸o   sè   330/TB   ngµy   31/1/1996   ®∙   göi   vµ   Héi   Liªn   hiÖp   phô   n÷   tØnh,   thµnh   phè,   theo   Th«ng   b¸o   sè 
  4. 23/TB­TL§ ngµy 2/4/1996  ®∙ göi cho L§L§ vµ  c¸c C«ng  ®oµn  ngµnh nghÒ toµn quèc) ®Ó xóc tiÕn viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t  viÖc thi hµnh luËt ph¸p lao  ®éng trong c¸c doanh nghiÖp   trªn ®Þa bµn vµ chuÈn bÞ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸, s¬ kÕt sau 2   n¨m thi hµnh BLL§ vµo cuèi n¨m 1996 (TL§ sÏ cã v¨n b¶n h ­ íng dÉn vµo quý II/1996).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2