intTypePromotion=1

Chỉ thị 08/CT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
81
lượt xem
4
download

Chỉ thị 08/CT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 08/CT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về một số biện pháp chấn chỉnh việc chấp hành quy định một khách hàng vay vốn nhiều tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 08/CT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA CHØ   Þ TH C ñ A   è NG   C   © N   µ NG   µ   íC  è  TH ®è NG H NH N S 08/CT­ NH1   µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 01  8  1996  Ò   é T   è  Ö N   VM S BI PH¸P  Ê N   CH CHØN H   Ö C   Ê P   µ NH   VI CH H QUY   NH   é T   ®Þ M KH¸CH   Hµ NG   VAY   è N   V NHIÒ U     Tæ CHøC   Ý N   ô NG T D Th Ó   Ö  Ýn  ông  ¾n   ¹n  i  íic¸c tæ  lt d ng h ®è v     chøc  kinh  Õ  t ban  µnh  Ìm   h k theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 198/Q§­NH1   µy  9­ ng 16­ 1994  quy  nh  ®Þ cho  Ðp  ét  ph m kh¸ch  µng  îc vay  èn  ¹  Òu  chøc  Ýn  ông  µ  Ó   Ö  Ýn  ông   h ®  v t inhi tæ  td v Th l t d trung,dµi h¹n  i  íitæ     ®è v   chøc  kinh  Õ  t ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è   ®Þ s 367/Q§­ NH1   µy  12­ ng 21­ 1995  quy  nh  Òu  chøc  Ýn  ông  îc hîp  ®Þ nhi tæ  td ®  vèn cho vay  ét  ù    ña  m d ¸n c kh¸ch hµng    theo  ¬ng  ph thøc hîp ®ång  îp t¸ckinh     h   doanh  íi   iÒu  Ön  îcquy  nh  v  ®c¸c ki ®   ®Þ chÆt  Ïnh»m   ch   b¶o  ¶m   toµn  èn  ® an  v cho vay. Qu¸  ×nh  ùc  Ön  ¬  Õ     y   ña  Ó  Ö  Ýn  ông  tr th hi c ch trªn®© c th l t d trong  êi th   gian qua  ∙  t® îcm ét  è  Õt    ® ®¹     s k qu¶  Êt ®Þnh;  ét  Æt   ¹o®iÒu  Ön    nh   mm t  ki cho kh¸ch hµng    vay  èn  îc®Çy  ,  ¸p  v ®  ®ñ ® øng    Çu  èn  Þp  êicho  yªu c v k th   s¶n  Êt  xu ­ kinh doanh, gi¶m  ítthñ  ôc vµ    Ý   ña  êi vay,m Æt         b   t   chiph c ng     kh¸c thóc ®Èy       m ë   éng  Ýn  ông,ph©n    ñiro gi÷a c¸ctæ  r td   t¸nr         chøc  Ýn  ông  µ  toµn  èn.  td v an  v NhiÒu  chøc  Ýn  ông  ∙  Êp  µnh  tæ  td ® ch h nghiªm  óc c¸c quy  nh,  ã      t    ®Þ c v¨n b¶n híng  Én    ÕtvÒ   Ó  Ö  Ýn  ông, n ¾ m   ¾t  d chi ti   th l t d   b th«ng    Òu  Òu  Ò   tinnhi chi v kh¸ch hµng, ®∙  Õn  µnh  Óm     Óm         ti h ki tra,ki so¸tchÆt  Ïtr c,trong vµ  ch   í     sau    khi cho  vay;khicho     vay  ∙  iÒu    èng      îcña  ®® trath kª d n   kh¸ch hµng    èng  Õ     ®Ó kh ch cho  vay  ét  m kh¸ch  µng  h kh«ng  îtqu¸  v  10%   èn  ù cã  µ  ü  ù  ÷cña    v t   v qu d tr   tæ chøc  Ýn  ông  µ  èng  Õ   td v kh ch møc     î phï hîp víivèn  ù cã  ña  dn        t   c kh¸ch hµng     nªn  ∙    ® ph¸thuy  Öu  hi qu¶  ña  èn  c v vay,h¹n chÕ   îcrñiro trongcho     ®        vay. Tuy  nhiªn,trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ¬  Õ   ét           c ch m kh¸ch hµng    vay  Òu  nhi Ng ©n   µng  h cßn  næi    ét  è  ån t¹   Én  n       î qu¸ h¹n,khã  ßi, lªnm s t   id ®Õ gia t¨ngn       , ®  cô  Ó  µ: th l 1.  Ó   Ö  Ýn  ông  ña  ©n   µng  µ   íc chØ   Th l t d c Ng h Nh n   quy  nh   ã  Ýnh  ®Þ ct nguyªn  ¾c  t chung, nhng  ét  è  chøc  Ýn  ông  a  íng  Én  ô  Ó      m s tæ  td ch h d c th c¸c Th Ó   Ö  Ýn  ông  lt d chung  ña  ©n  µng  µ   íc®Ó   ïhîp víi iÒu  Ön  ô  c Ng h Nh n   ph       ® ki c thÓ, cha  íng  Én    h d quy  ×nh  ña  tr c nghiÖp  ô  Ýn  ông. M ét  è  chøc  Ýn  vt d   s tæ  t dông  ∙  ã    ® c v¨n b¶n  íng dÉn  ng  a  y  ,  a  ô  Ó    qu¸ tr×nh h  nh ch ®Ç ®ñ ch c th ho¸ nªn      thùc hiÖn    gÆp   ã  kh kh¨n. 2. HiÖn îng  Êp  µnh  Ó  Ö  Ýn  ông  a    t ch h th l t d ch nghiªm  óc cßn  ån  ¹    t  t ti ë m ét  è  ¬i,vi ph¹m  s n    quy  ×nh  tr cho vay, bá    qua  ét  è  iÒu  Ön  m s® ki cho  vay,   kiÓm     å  ¬  so¸th s vay  µ  iÒu    v® trakh¸ch hµng    kh«ng  y  ,  cßn  ã  Óu  ®Ç ®ñ do  c bi hiÖn  kinhdoanh  n  Çn  µ     Ñ   toµn  èn      ®¬ thu m coinh an  v khicho vay. 3. M ét  è  ÎxÊu  îdông  ¬  ë    Êp  Òu  Çn  Êy têsë  ÷u  µis¶n,   s k  l i s h xinc nhi l gi     h t     lËp hå  ¬        s gi¶®Ó vay  èn  Òu  ¬i,nh»m   ôp  Ëtlõa®¶o    chøc  Ýn  v nhi n   ch gi     c¸ctæ  t dông;®ång  êim ét  è    é  ©n  µng    th   s c¸n b ng h tho¸i   Õn  Êt®∙  Õp taycho   ho¸,bi ch   ti     hä  îdông  l i vay  èn  v kh«ng  ng  Õ     ®ó ch ®é quy  nh. ®Þ 4. Sù   èihîp  ÷a c¸c chinh¸nh  ©n  µng    ph   gi       ng h trong cïng  Ö   èng  òng    h th c nh  kh¸ch Ö   èng,gi÷a c¸cchinh¸nh    ïng m ét  a  µn,phèihîp gi÷a c¸c   th       trªnc   ®Þ b         tæ chøc  Ýn  ông  íitrung t©m   td v    th«ng    Ýn  ông  ña  ©n   µng  µ   íc tint d c Ng h Nh n  
  2. 2 cßn  Õu.  y C¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td cho  vay kh«ng cung  Êp  c cho nhau  hoÆc   cung  Êp  Õu  Ýnh      c thi ch x¸c c¸c th«ng    Ò   tinv kh¸ch  µng  h kh¸c ®Þa   µn; cung    b  cÊp th«ng    tincho trung t©m    th«ng    Ýn  ông  a  y    µ  a  Þp  êi, tint d ch ®Ç ®ñ v ch k th   do    ¸nh    ®ã ® gi¸kh¸ch hµng    kh«ng  y    µ  Én  n   Õt  nh  ®Ç ®ñ v d ®Õ quy ®Þ cho    vay thiÕu chÝnh    x¸c. 5. ViÖc  Óm     ña    chøc  Ýn  ông, thanh    ña  ©n   µng    ki trac c¸c tæ  td   trac Ng h Nhµ   íccha  êng  n  th xuyªn vµ  ö  ýc¸ctr ng  îp viph¹m  Õu nghiªm    x l    ê h     thi   minh. Nh÷ng  ån  ¹    y,  òng  Ýnh  µ c¸c nguyªn  ©n  ãp  Çn    t ti trªn®© c ch l    nh g ph t¨ng thªm  î qu¸  ¹n, nî khã  ßi  Én  n   ñiro  n  h    ®d ®Õ r   trong  ¹t®éng  Ýn  ông. § Ó   ho   td   kh ¾c  ôc  ×nh  ¹ng tiªucùc  ph t tr     trong  ùc  Ön  ¬  Õ   ét  th hi c ch m kh¸ch  µng    h vay vèn  Òu  chøc  Ýn  ông  ãiriªngvµ  Ó  Ö  Ýn  ông  ãichung,tõng  íc nhi tæ  td n    th l t d n    b  n©ng  cao  Öu  hi qu¶  µ  toµn  èn  v an  v cho  vay,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc   ®è Ng h Nh n   chØ  Þ: th 1. Tæng     gi¸m  c  ®è (gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Èn  ¬ng  ã    ®è c¸c tæ  td kh tr c v¨n b¶n  íng dÉn    Õt, ô  Ó    Ó  Ö  Ýn  ông, quy  nh  h  chiti   th c¸c th l t d c   ®Þ quy  ×nh ho¹t tr     ®éng  Ýn  ông  õ kh©u  Èm  nh  å  ¬,xÐt cho  td t  th ®Þ hs    vay,kiÓm    Óm     tra,ki so¸t,  thu  î vµ  Ýnh  l∙  n  t thu  itr¸chnhiÖ m   ña  çi  Êp  ,   c m c cho  vay  ¶m   ® b¶o  Õu  è an  y t  toµn.C¸c  chøc  Ýn  ông  µo  ∙  íng dÉn  Çn  µ so¸tl¹   Õu  a  y      tæ  td n ®h   c r     in , ch ®Ç ®ñ vµ    Õtth×  Çn  íng  Én    chiti   c h d bæ sung. Ph Çn  íng  Én  ét    h d m kh¸ch  µng    h vay nhiÒu  ©n  µng, hoÆc   Òu  ©n  µng  ng h   nhi ng h cho  vay  ét  ù    m d ¸n ph¶i®óng  íi   v  quy  nh  ¹ §iÒu  trong Th Ó   Ö  Ýn  ông  ¾n  ¹n  i víi   chøc  ®Þ t  i 5    lt d ng h ®è     tæ c¸c kinh  tÕ ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  ®Þ 198/Q§­ NH1   µ  Òu  cña  Ó   Ö  Ýn  v §i 21  Th l t dông  trung,dµi h¹n  i  íic¸c tæ     ®è v     chøc  kinh  Õ  t ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  ®Þnh  367/Q§­ NH1,    chøc  Ýn  ông  µo  Ðt thÊy  a  ã    iÒu  Ön  c¸ctæ  td n x  ch c ®ñ ® ki vµ  a  ã    ch c v¨n b¶n  íng dÉn, th×  ¹m  êicha  ùc hiÖn  h    t th   th   cho  vay  µ  v cho  n   ®Õ khicã      v¨n b¶n  íng dÉn. C¸c    h    v¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn    Ó  Ö  Ýn  ông  h  th   c¸c th l t d cña    chøc  Ýn  ông  Çn  îc göi cho  ©n   µng  µ   íc (Vô  c¸c tæ  td c ®   Ng h Nh n   nghiªn  cøu kinhtÕ,Thanh    ©n  µng) ®Ó      traNg h   theo dâi, Óm     ki tra. 2. Tæng   gi¸m  c  ®è (gi¸m  c)  ®è c¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td ph¶i thùc  Ön    hi nghiªm  óc Th Ó   Ö  Ýn  ông  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc ban  µnh  t  lt d c Th ®è Ng h Nh n   h vµ  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   Ò     v quy  ×nh  m ×nh   íng  Én,  tr do  h d quy  nh   µ  iÓn ®Þ v tr   khaithùc hiÖn      trongh Ö   èng    th TCTD   × nh  ô  m ph tr¸ch. C¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td ph¶i t¨ng cêng      c«ng    ù kiÓm     Óm     t¸ct   tra,ki so¸t m ét  c¸ch th ng    ê xuyªn viÖc  Êp  µnh  Ó  Ö  Ýn  ông  µ    ch h th l t d v quy  ×nh cho  tr   vay,  bao  å m   Öc  Óm     íc,trong vµ  g vi ki tratr     sau   khicho  vay  ña  c c¸n  é  Ýn  ông, bt d   gi¸m    ña  Óm      ¹ tæ  s¸tc ki so¸tviªnt   chøc  Ýn  ông. i td 3. Thanh    ña  ©n  µng  µ   íc¸p dông    Ön    trac Ng h Nh n     c¸c bi ph¸p  Óm    ¹  ki trat i chç, thanh    õ xa      tra t   ®Ó ph¸thiÖn    ãt,uèn  ¾n   Þp  êi;tr ng  îp      sais   n k th   ê h ph¸t hiÖn  ã    ¹m  c vi ph nghiªm  äng  tr ph¶i xö  ý nghiªm  óc vµ    l  t   quy  tr¸ch nhiÖ m   ô    c thÓ,tr¸nht×nh  ¹ngkiÓm        tr   trakh«ng  ©u    ô  Ó,xö  ýkh«ng  Öu  s s¸tc th   l   hi qu¶,sù   viÖc  tiÕp diÔn. cø    4. Thanh    ©n  µng  µ   íckhÈn  ¬ng  µn    traNg h Nh n   tr ho chØnh  ù  d th¶o NghÞ     ®Þnh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  c Ch ph v x l     h ch trong  ¹t®éng  ©n   ho   Ng hµng    èng  c  ©n  µng  µ   íctr×nh Ch Ýnh  ñ  ®Ó Th ®è Ng h Nh n     ph ban  µnh. h
  3. 3 5. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  Ng h th m  doanh, Ng ©n   µng  u    vµ    h ®Ç t Ph¸t   tr Ón c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n  µng  ªndoanh,Chi nh¸nh  ©n  µng  i    h th m  h li      ng h nícngoµi,C«ng    µichÝnh,Hîp      Ýn  ông,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ã      tyt     t¸cx∙t d   td nh d c tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön    th hi ChØ   Þ  µy. Thanh    ©n   µng  µ    n   Þ  th n   tra Ng h v c¸c ®¬ v chøc  n¨ng    ©n   µng  ë Ng h trung  ng,  ¬ Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  ã  ph c tr¸chnhiÖm  Óm      ki tra,gi¸m      ×nh thi µnh  s¸tqu¸ tr     h ChØ   Þ. th
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2