intTypePromotion=1

Chỉ thị 13/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
69
lượt xem
2
download

Chỉ thị 13/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 13/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 13/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  13/2000/CT­T T g   th n g µ y  17 th¸ng 7 n¨ m  2000 V Ò   Ö c x © y  d ù n g  k Õ  h o ¹ ch  vi p h¸t tri Ó n kinh t Õ  ­ x∙ h é i  v µ  d ù  to¸n  n g © n  s¸ch  h µ  n íc n¨ m  2001 n T×nh  ×nh    Õ     éi6  h kinht ­x∙h   th¸ng®Çu    n¨m  2000  ∙  ã  ÷ng  ® c nh chuyÓn  Õn  bi tÝch cùc.   §Ó     ph¸thuy  ÷ng  Õt  nh k qu¶  ∙  t® îc,kh ¾c  ôc  ÷ng  ¹n  Õ,  Õu   ® ®¹     ph nh h ch y kÐ m, nh»m   µn  µnh  ¾ng  î nhiÖ m   ô  Õ   ¹ch  ho th th l  i v k ho ph¸ttr Ón kinh tÕ       i     ­ x∙ héi n¨m     2000, Thñ   íng  Ýnh  ñ    t Ch ph yªu  Çu  ñ   ëng    é,  µnh, c¸c  c Th tr c¸c B ng   ®Þa   ¬ng  Ëp  ph t trung thùc hiÖn  ètc¸c gi¶iph¸p    iÓn kinh tÕ      éi®∙      t      ph¸ttr     ­ x∙h   ®Ò     ra trong NghÞ   Õt t¹ c¸cphiªnhäp  êng  ú  ña  Ýnh  ñ    quy      i   th k c Ch ph n¨m  2000.  §ång  êitiÕn  µnh  iÓn khaix©y  ùng  Õ   ¹ch  th   h tr     d k ho n¨m 2001  íiyªu  Çu  µ   v  c v néidung  ñ  Õu      ch y nh sau : I.  të n g  c h Ø  ®¹ o v µ  n h ÷ n g  N hi Ö m  v ô  c h ñ  y Õ u  c ñ a   T k Õ  h o ¹ ch p h¸t tri Ó n kinh t Õ  ­ x∙ h é i n¨ m  2 00 1  ViÖc  ©y  ùng  µ  ùc hiÖn  ¾ng  î kÕ   ¹ch  xd v th   th l   ho i n¨m 2001  Ï lµ bíc m ë   s      ®Ç u   Ën  î®Ó   t® îcm ôc    ña  Õ   ¹ch 5  thu l  i ®¹     tiªuc k ho   n¨m  2001    ­ 2005  µ  Õn  v Chi l c ph¸ttr Ón kinh  Õ      éi 10  î   i   t ­ x∙ h   n¨m  2001    ­ 2010. Thñ  íng  Ýnh  ñ      t Ch ph yªu cÇu    é, ngµnh, c¸c ®Þa   ¬ng  Çn  c¸c B      ph c qu¸n  iÖtph¬ng  íng,nhiÖ m   ô  Õ   tr   h   vk ho¹ch  n¨m  5  2001    ­ 2005  ña  níc vµ  Ó  Ön  ô  Ó, thiÕtthùc vµo  Õ   c c¶    th hi c th       k ho¹ch  n¨m 2001  ña  µnh, ®Þa   ¬ng. TËp  c ng   ph   trung thùc hiÖn  ètc¸c nhiÖ m       t    vô  ñ  Õu  ch y sau  y: ®© 1. PhÊn  u   t nhÞp      ®Ê ®¹   ®é t¨ng tr ng    ë kinh  Õ t cao  ¬n  h n¨m 2000, b¶o    ®¶m   Òn  n kinh tÕ    iÓn æn   nh  µ  Òn  ÷ng, t¹o®iÒu  Ön    ùc   ph¸ttr   ®Þ vb v    ki ®Ó th   hiÖn  ôc      iÓncao  ¬n  m tiªuph¸ttr   h trong nh÷ng    n¨m sau. a) Chuy Ón   æi  ¹nh  ¬  Êu  ® m cc s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp  µ  v kinh  Õ  t n«ng  th«n.Cã       gi¶iph¸p  ç  îs¶n  Êt vµ    ô  i  íim ét  è  h tr  xu   tiªuth ®è v   s s¶n  È m   ph n«ng  nghiÖp  quan träng. N © ng     cao  Öu  hi qu¶  s¶n  Êt  xu n«ng  nghiÖp, khuyÕn    khÝch  dông  éng  ic¸c  Õn  é  ¸p  r r∙  ti b khoa  äc  ü  Ët vµo  h k thu   s¶n  Êt  xu n«ng  nghiÖp,tËp    trung ®Ç u      tcho  ©u  èng,nhÊt lµgièng  ñy s¶n,c«ng  Ö   kh gi      th     ngh sau thu  ¹ch, c«ng  ho   nghÖ   Õ   Õn  µ  ch bi v c¸c  µng  l nghÒ     ë n«ng  th«n. Chñ     ®éng  i phã  íi ×nh  ×nh  Ôn  Õn  Êu  ña  êitiÕt. ®è   v  t h di bi x c th     b) Duy  × ph¸ttr Ón c«ng  tr    i   nghiÖp  íinhÞp    v  ®é cao, trªnc¬  ë  Õp  ôc     s ti t   ®Ç u    Òu  ©u  µ  æi  íithiÕtbÞ, c«ng  Ö,  tiªn®Ç u      iÓn c¸c tchi s v® m     ngh u    tph¸ttr     s¶n  È m   ph c«ng  nghiÖp  ã  Þ  êng    ô,cã  c th tr tiªuth   kh¶  n¨ng  Êt khÈu, c«ng  xu     nghiÖp  Õ   Õn  ôc  ô  ch bi ph v n«ng  nghiÖp. Chó   äng    tr ph¸ttr Ón c¸c lo¹  ×nh    i     ih doanh  nghiÖp  õa  µ  á    ótnhiÒu    ng; tÝch  ùc  ×m  Õm  µ  ë   v v nh thu h   lao ®é   c t ki vm réng  Þ  êng    ô hµng      óc ®Èy  th tr tiªuth   ho¸ ®Ó th   s¶n  Êt ph¸ttr Ón.§Èy  ¹nh  xu     i   m tiÕn ®é     Çn        cæ ph ho¸ c¸cdoanh nghiÖp  µ  íc,®ång  êit¹om äi  iÒu  Ön  nh n   th     ® ki ®Ó     c¸cdoanh  nghiÖp    Çn ho¸ ®i  µo  cæ ph     v s¶n  Êtæn   nh. xu   ®Þ
  2. 2 c) Ph¸ttr Ón c¸c lo¹  ×nh  Þch  ô,trong ®ã   ó  äng dÞch  ô  Ën       i     i h d v    ch tr   v v t¶i , bu  Ýnh  Ôn  ch vi th«ng,du  Þch,tµichÝnh, ng©n  µng. TËp   l      h   trung th¸ogì víng        m ¾ c       iÓn thÞ  êng  éi®Þa,  Êt lµthÞ  êng  ïng n«ng  ®Ó ph¸ttr   tr n  nh     tr v  th«n,vïng     s©u, vïng xa.Thùc  Ön           hi c¸cgi¶i ph¸p n©ng    cao søc  mua  ña  ©n  ©n. c nh d 2. N © ng    cao  Öu  hi qu¶  kinh tÕ  i ngo¹i  ¹o®iÒu  Ön  Ën  î®Ó       ®è   ;  t ki thu l   i thu hót®Ç u    ùctiÕp nícngoµi,thu hótvèn    ttr          ODA;  duy  ×tèc ®é     ëng    tr     t¨ngtr cao trong xuÊt khÈu, h¹n  Õ   Ëp        ch nh siªu,m ë   éng  Þ  êng  Êt khÈu  µng     r th tr xu   h ho¸, ® Æc   Öt lµ c¸c s¶n  È m   íc ta  ã  Òm  bi       ph n   c ti n¨ng  ng  ang  nh ® gÆp   ã  kh kh¨n  trongtiªuthô.    3. Sö   ông  ã  Öu   d c hi qu¶  µichÝnh  èc    Õp  ôc c¬  Êu  ¹ ng©n  t  qu gia.Ti t   c li   s¸ch  µ  íc ®Ó   ãp  Çn  µnh  ¹nh  nh n   g ph l m ho¸  µichÝnh, tiÒn  Ö; tr Öt®Ó   Õt t    t  i  ti   kiÖm  i  «i víi ©ng  ®®    n cao  Öu  hi qu¶  ö  ông  èn,tµis¶n  µ  íc.Cñng  è  µ  sd v    nh n   cv n©ng  cao  Êtl ng ho¹t®éng  ña  Ö   èng  ©n  µng. ch  î     c h th ng h Huy  ng  èi®a    ån  èn  ®é t   c¸c ngu v trong níc,t¨ng nhanh      kh¶ n¨ng    ©n  gi¶ing vµ  hót vèn  íc ngoµi®Ó   ã  ån  Ëp  thu    n    c ngu t trung ®Çu    µo    ù  cã  Öu    t v c¸c d ¸n  hi qu¶,t¸c®éng  n   Òu  µnh    Õ,cã  ûlÖ  ÊtkhÈu    ©n    µ     ®Õ nhi ng kinht   t   xu   cao;ng s¸chnh níchç  î   tr cho    ïng cßn  ã  c¸cv   kh kh¨n,giµnh  Çn  ¸ng  Ó     ph ® k cho    ôc,®µo  ¹o, gi¸od   t  khoa  äc  tr ng,v¨nho¸vµ    éi. h m«i  ê       x∙h 4. TiÕp  ôc ® æi  íivµ    iÓn gi¸odôc,®µo  ¹o,ph¸ttr Ón h Ö   èng    t  m   ph¸ttr       t     i   th d¹y nghÒ.  Ón  Tri khai thùc  Ön  ¬ng  ×nh    hi ch tr phæ   Ëp  c trung  äc  ¬  ë, tr c h c s   í  h Õt    ÷ng  ïng  ã  iÒu  Ön. §Èy  ¹nh  ë nh v c® ki   m c¸c  ¹t ®éng  ho   khoa  äc  h c«ng  nghÖ,  nhanh  ãng    ông    Õt  ch ¸p d c¸c k qu¶  ∙  ® nghiªncøu  µo    v s¶n  Êt.T¨ng  ­ xu   c êng c«ng    t¸cb¶o  Ö   µ    Ön m«i  êng. v v c¶ithi   tr   5. Gi¶iquyÕt  Þp  êic¸c vÊn      éi bøc  óc,tr c h Õt  µ viÖc  µm      k th     ®Ò x∙ h   x   í  l  l cho  êi lao ®éng. TiÕp  ôc thùc hiÖn  ètch¬ng  ×nh    i,gi¶m  Ìo, ng       t    t  tr xo¸ ®ã   ngh   n©ng  Çn  d møc  èng    Çng  ípd©n  .Cã   ¬  Õ,  Ýnh  s c¸ct l  c   c ch ch s¸ch ®ång  é      b ®Ó ph¸ttr Ón vµ  ©ng   i   n cao  Êt l ng    ¹t®éng  ho¸ x∙ héi,gi¸odôc, y  Õ  ch  î c¸c ho   v¨n           t vµ  chøc  ùc hiÖn  ètviÖc    éiho¸ c¸clÜnh  ùc  tæ  th   t  x∙h       v trªn. 6.Cñng  è  èc    c qu phßng  µ  ninh,kÕt  îp gi÷a quèc  v an    h    phßng,an    ninh víi    ph¸ttr Ónkinh tÕ     éi.  i     ­x∙h   7. §Èy  ¹nh      m c¶ic¸ch hµnh  Ýnh, s ¾p  Õp  µ  æi  íibé    ch   x v® m   m¸y  µ   íc Nh n   ë    µnh,c¸ccÊp. c¸cng        II. hi Ö m  v ô  v Ò  N g © n  s¸ch n h µ  n í c n¨ m  2 00 1  n 1. Dù     to¸n thu  ©n    ng s¸ch  µ  íc ® îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  Ýnh  ng, nh n       trªnc s t ®ó   tÝnh      ®ñ c¸ckho¶n   thu theo  quy  nh  ña    Ët thuÕ  µ  Õ       Ön  ®Þ c c¸cLu   v ch ®é thu hi hµnh,thùc hiÖn    Ön      c¸c bi ph¸p    Õn qu¶n  ýthu,t¨ngcêng  èng  Êtthu, c¶iti   l      ch th     chèng  bu«n  Ëu  µ  l v gian lËn  ¬ng  ¹i;thùc hiÖn  y      ¬  Õ   ∙      th m    ®Ç ®ñ c¸c c ch ® ban hµnh  Ò   v khuyÕn  Ých  kh s¶n  Êt,kinh doanh, t¨ng xuÊt khÈu, m ë   éng  Þ  xu            r th tr ng; ph¶itÝnh  n   Õu  è thùc hiÖn  Õn  ×nh héi nhËp  ê    ®Õ y t    ti tr     kinh tÕ    khu  ùc  v vµ  Õ  í   ù     ph¶i®¶m   th gi iD to¸nthu  .   b¶o  Ých  ùc,v÷ng  ¾c, phÊn  u   t c  ch   ®Ê møc   ®éng      ©n  viªnthu ng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2001  t18   ®¹   ­19%   GDP.  so  2. Dù       ©n    to¸n ching s¸ch nhµ  íc ph¶iqu¸n  iÖtnguyªn  ¾c  ÕtkiÖm,    n    tr   t ti   b¶o  ¶m   èi  ® m quan  Ö   îp  ý gi÷a    êng  h h l  chi th xuyªn  µ    u    v chi ®Ç t ph¸ttr Ón,  i   thanh    î®Õ n   ¹n. to¸nn   h 
  3. 3 Vèn  ©n  ng s¸ch nhµ  íc chi®Ç u    Ëp    n    tt trung cho      c¸c c«ng  ×nh h¹  Çng  tr   t c¬  ë  s kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  sinhlêi µ      kh«ng    åi® îcvèn,u    v thu h       tiªncho    c¸cc«ng  tr×nh träng ®iÓ m   ña  µ  íc,c¸c c«ng  ×nh sÏhoµn  µnh  a  µo  ö  ông      c nh n     tr     th ® v sd trongn¨m  µ    v c«ng  ×nh ®∙    ñ tôc. tr   ®ñ th     Chi hç  î   tr  s¶n  Êt kinh doanh  Ëp  xu     t trung cho    Ünh  ùc:s¶n  Êt c¸c   c¸c l v  xu     s¶n  È m   äng  iÓ m,  µnh  äng  iÓ m;  ©ng  ph tr ® ng tr ® n cao  Êt îng  ch l s¶n  È m,  ph ® Æc   Öt lµ s¶n  È m   bi     ph n«ng  nghiÖp  Êt khÈu; c¶it¹ovµ  ©n  èng  ©y, xu         nh gi c  gièng  con; chuyÓn  æi  ¬  Êu  ©y  ång,vËt nu«i;c¶ic¸ch  µ  ¾p  Õp  ¹   ® c c c tr       vs x l i doanh  nghiÖp  µ  íc;hç  î nh n   tr  cho  ¹t®éng  Êt khÈu,m ë   éng  µ  ×m  Õm   ho   xu    r v t ki thÞ  êng,cung  Êp  tr   c th«ng    Þ  êng. tinth tr   Ng ©n  s¸ch  µ  íc sÏ u    è  Ý ®Ó   ùc  Ön  ï trtgi¸vµ    nh n     tiªnb tr   th hi b   î    c¶ic¸ch   tiÒn ¬ng  ña    i îng hëng ¬ng, trî Êp  l c c¸c ®è t   l    c cho  êicã  ng   c«ng  íic¸ch m¹ng, v      trîcÊp    éi thuéc  ©n    x∙ h   ng s¸ch  µ  íc;thùc hiÖn  ¬ng  ×nh    i  nh n     ch tr xo¸ ®ã gi¶m  nghÌo;b¶o  ¶m     ® cho    ù  c¸c s nghiÖp    ôc, ®µo  ¹o,khoa  äc  gi¸o d   t  h c«ng  nghÖ   m«i  êng  tr theo  NghÞ   Õt  quy Trung  ng  ,sù  ¬ II  nghiÖp  v¨n ho¸ th«ng    tintheo  NghÞ   quyÕt  Trung  ng  thùc  Ön  Ö m   ô  èc  ¬ V,  hi nhi v qu phßng, an    ninh. §Èy    m¹nh  ùc hiÖn    éihãa  th   x∙h   trong c¸c lÜnh  ùc    ôc,y  Õ,v¨n ho¸,thÓ  ôc     v gi¸od   t       d thÓ  thao    ®Ó huy  ng  ®é thªm  ån  ùcx∙héi,gi¶m    ùcching©n  ngu l       ¸p l     s¸ch nhµ    níccho    Ünh  ùc  µy,gãp  Çn    c¸cl vn  ph thay ® æi  ¬  Êu    ©n    c c ching s¸ch nhµ  íc.   n  Thùc  Ön  ¬  Õ   hi c ch qu¶n  ýtµichÝnh    ©n  l    ­ ng s¸ch míi®èi víi ét  è  n          m s ®¬ vÞ   ù  s nghiÖp  ã  c thu;chuyÓn  ét  è  n   Þ   µnh  Ýnh, sù    m s ®¬ v h ch   nghiÖp   ®ñ ®iÒu  Ön    ùc  Ön  ki ®Ó th hi theo  ¬  Õ   ù trang    c ch t   tr¶ikinh phÝ.    Kinh  Ý   ¹t ph ho   ®éng  nghiªncøu    khoa  äc,y  Õ,®µo  ¹ocña  h  t   t  doanh nghiÖp  µ  íc® îch¹ch nh n       to¸nvµo    Ý     chiph s¶n  Êt kinh doanh  xu     theo  Õ     ch ®é quy  nh,  ®Þ kh«ng  è  Ý b tr   hç  î õ ng©n  tr    t s¸ch nhµ  íc(trõtr ng  îp Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ã  Õt  nh     n    ê h   t  ph c quy ®Þ riªng). Bè  Ýdù  tr   phßng  µ      v chibæ sung  ü   ù  ÷tµichÝnh  ña    Êp  ©n   Qu d tr     c c¸cc ng s¸ch theo ®óng      quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h 3. C © n   i  ©n    ®è ng s¸ch  µ  íc trªnc¬  ë  ån  nh n     s ngu thu  Õ  µ  Ý   thu v ph ph¶i   b¶o  ¶m     êng  ® chith xuyªn ë    møc  îp lý,tr¶c¸c kho¶n  î ®Õ n   ¹n,cã  Ých  òy h      n  h t l  cho  u      iÓn. ®Ç tph¸ttr Béiching©n     s¸ch nhµ  ícdíi     n     GDP,  ïhîp víi 5% ph       kh¶ n¨ng  vay trong níc    vµ vay  ®∙ingoµi níc.Kh«ng  u       vay  ¬ng  ¹i níc ngoµi,kh«ng  th m      ph¸thµnh  µ    v h¹n chÕ     vay  ¾n  ¹n trongnícvíi   Êtcao    ﮾ p   éichi. ng h       il∙su   ®Ó b   b  4.V Ò   ù    ©n    d to¸nng s¸ch ®Þa  ¬ng:   ph Dù  to¸n ng©n    s¸ch  ña    a   ¬ng  îc x©y  ùng  c c¸c ®Þ ph ®  d theo nguyªn  ¾c  t æn   nh   ®Þ trong  n¨m  3  (2000  2002),trong    è    ­    ®ã s bæ sung  õ  ©n  t ng s¸ch  Trung  ng  ¬ cho  ©n  ng s¸ch ®Þa   ¬ng  ù  Õn      møc      ph d ki t¨ng 3% so  bæ sung    n¨m 2000  (kh«ng  bao  å m     g c¸c kho¶n  ∙    ® bæ sung  ã  ôc      Õt  ÷ng  cm tiªu,gi¶iquy nh khã kh¨n  trong n¨m    2000).Bè   Ý nhiÖ m   ô    ©n    tr   v ching s¸ch n¨m 2001  Çn    c u tiªnc¸c nhiÖ m   ô    ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng,c¶it¹ogièng  ©y, gièng     v chix d csht     c  con,  chuyÓn  æi  ¬  Êu  ©y  ång,vËtnu«i. ® c c c tr       TiÕp  ôcthùc hiÖn  ¬  Õ   è  Ýchi®èi víi ét  è  ôc   ¬ng  t    c ch b tr         m sm tiªut øng  íi v  toµn  é  b hoÆc   ét  Çn  õ c¸c kho¶n  m ph t    thu  Õ  ö  ông  t  thu s d ®Ê n«ng nghiÖp,   tiÒn cho thuª ®Êt, tiÒn  ö  ông  t,.       sd ®Ê . theo    . c¸c quy  nh  Ön  µnh. Thùc  ®Þ hi h   hiÖn chuyÓn  ét  è  ¬ng  ×nh m ôc    µo  Ö m   ô    ña  ©n  m s ch tr   tiªuv nhi v chic ng s¸ch  ®Þa  ¬ng. ph
  4. 4 ViÖc  ëng  îtthu n¨m  th v    2001  theo  quy  nh  ña  Ët Ng ©n  ®Þ c Lu   s¸ch nhµ  ­   n íc. III.Ti Õ n  ® é  x © y  d ù n g  k Õ  h o ¹ ch v µ  p h © n  c « n g     th ù c hi Ö n   1.V Ò   Õn    ti ®é   ­ Trong th¸ng 7    n¨m  2000, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    íng  Én    K ho v§ th d khung  Õ   k ho¹ch n¨m 2001  cho    é, ngµnh,®Þa   ¬ng    µm    x©y  ùng  Õ   c¸c B     ph ®Ó l c¨n cø  d k ho¹ch. ­ Tríc ngµy  th¸ng 8      30    n¨m  2000, c¸c Bé,  µnh, Tæng      ng   c«ng      y  ty 91, ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ b¸o  kÕ   ¹ch    c¸o  ho ph¸t tr Ón kinh  Õ      éi vµ  ù  i  t ­ x∙ h   d to¸n ng©n     s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2001 cho  é   Õ   BK ho¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh     § t  T   ®Ó tæng  îp tr×nh Ch Ýnh  ñ. h    ph ­  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   µi chÝnh  chøc  µm  Öc  íic¸c Bé, B K ho v§ t  T   tæ  l vi v       ngµnh, ®Þa   ¬ng    Þp    ph ®Ó k tæng  îp  Õ   ¹ch  ×nh    ¬  h k ho tr c¸c c quan    o  l∙nh ®¹ §¶ng, Nhµ   íc,®ång  êidù  Õn  ¬ng  ph©n        n  th   ki ph ¸n  bæ c¸c chØ    Õ   ¹ch  tiªuk ho vµ  ©n  ng s¸ch ®Ó   ×nh ñy    tr   ban  êng  ô  èc  éi. Th v Qu h 2.V Ò   © n     ph c«ng  ùc  Ön th hi a)  é   Õ   ¹ch  µ  Çu : Chñ   ×phèihîp  íiBé   µi chÝnh  Ýnh  B K ho v§ t  tr     v  T   t to¸n,  x©y  ùng    ¬ng      ©n  i  ín®Ó   µm  ¬  ë  íng  Én  d c¸c ph ¸n,c¸c c ®è l   l csh d cho    é, c¸c B   ngµnh,c¸c ®Þa  ¬ng  ©y  ùng  Õ   ¹ch n¨m     ph xd k ho   2001;tæ    chøc  íng dÉn  ©y  h  x dùng  µ  v tæng  îp kÕ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      éin¨m  h   ho ph¸ttr     ­ x∙h   2001;chñ  ×phèi   tr     hîp víi é  µichÝnh  ù  Õn  Õ   ¹ch ®Ç u      iÓnvµ  ©n    èn  u      T  B d ki k ho   tph¸ttr   ph bæ v ®Ç tx©y  ùng  ¬    d c b¶n; chñ  ×cïng Bé   µi chÝnh, c¸c Bé   µ    a   ¬ng  ªn   tr     T      v c¸c ®Þ ph li   quan  ¸nh    Õt  ® gi¸k qu¶  ùc hiÖn    ¬ng  ×nh  ôc      o¹n  th   c¸c ch tr m tiªugiai® 1996    ­ 2000;®Ò   Êt  Ö m  ô  ¬ng  ×nh m ôc      o¹n    xu  nhi v ch tr   tiªugiai® 2001  ­2005,  ¬ng   ch tr×nh m ôc    ùc hiÖn  íc®©y   ng  õ n¨m    tiªuth   tr   nh t   2001  a  µo  Ö m   ô    ­ ® v nhi v chith êng  xuyªn  ña    é,  ¬  c c¸c B c quan  Trung  ng, c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc ¬     ph tr     Trung  ng,tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh  ¬    t  ph quy   trong th¸ng8      n¨m  2000. b)  é   µi chÝnh: H íng  Én    é,  ¬  BT    d c¸c B c quan  Trung  ng  µ    a   ­ ¬ v c¸c ®Þ ph ¬ng  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù    ©n  ® gi¸t h th   d to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2000; x©y    dùng  ù  d to¸n ng©n    s¸ch  µ  v th«ng  b¸o  è  Óm     Ò   ù  s ki trav d to¸n thu,ching©n        s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2001  cho    é,  ¬  c¸c B c quan  Trung  ng, c¸c ®Þa   ¬ng; x¸c ¬   ph    ®Þnh  û lÖ  ©n  t   ph chiac¸c nguån    µ  è       thu v s bæ sung  cho  ©n  ng s¸ch c¸c tØnh,      thµnh  è  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Õt  nh; chñ  ×, èihîp víi é  Õ   ph tr   c th quy quy ®Þ   tr  ph       KB ho¹ch vµ  Çu ,c¸c c¬   § t    quan  ã  ªnquan  ©y  ùng  µ  c li   xd v tæng  îp dù    ©n   h   to¸nng s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2001; lµm  Öc  íic¸c Bé,  ¬    vi v     c quan  Trung  ng  µ    a   ¬ v c¸c ®Þ ph¬ng  Ò   ù    ©n  v d to¸nng s¸ch;chñ  ×, èihîp víi   é  ªnquan  ×nh Thñ ­   tr  ph       B li   c¸c tr   t íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  ÷ng  n  Þ   ù  Ch ph quy ®Þ nh ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu  ùc  Ön  ¬  th hi c chÕ  qu¶n  ý tµichÝnh  íi trong  n¨m  l    m  3  2001  2003; nh÷ng  n   Þ   µnh  ­    ®¬ v h chÝnh, sù    nghiÖp  ùc hiÖn  ¬ng  th   ph thøc  ù trang tr¶ikinh phÝ,  t       bao  å m     g c¶ tiÒn l ng.  ¬ c) C¸c  é,  ¬    B c quan  µ   íc phèi hîp  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé   µi Nh n     v   K ho v§ t  T   chÝnh  ©y  ùng  Ö m   ô  x d nhi v ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi vµ  ù   i     ­ x∙ h   d to¸n ng©n    s¸ch   thuéc  Ünh  ùc  ×nh   ô  l vm ph tr¸ch.C¸c  é,  ¬    B c quan  qu¶n  ý c¸c  ¬ng  ×nh l  ch tr  
  5. 5 m ôc    èc    èihîp víiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   µi chÝnh  µm  Öc  tiªuqu gia ph       K ho v§ t  T   l vi víic¸c Bé, c¬        quan  Trung  ng, ®Þa   ¬ng  ªnquan  Ò   Öm   ô  µ  ù    ¬  ph li   v nhi v v d to¸n kinh phÝ     n¨m 2001    ùc hiÖn    ¬ng  ×nh  éc  Ünh  ùc  ô  ®Ó th   c¸c ch tr thu l v ph tr¸ch   ®èi  íinh÷ng  ¬ng  ×nh  ôc    îc tiÕp  ôc thùc  Ön  v  ch tr m tiªu®   t  hi qu¶n  ý theo  ¬  l  c chÕ   ¬ng  ×nh m ôc    èc    ch tr   tiªuqu giatrong giai o¹n     ® 2001  ­2005. C¸c  é, c¬  B   quan  µ   íctheo  Nh n   chøc  n¨ng  ña  × nh,    ¬  ë  Ýnh    cm trªnc s t to¸n c¸cnguån  ùccã  Ó    l   th khaith¸c® îc,x©y  ùng         d c¸cchØ    tiªukinh tÕ      éi,®Ò     ­ x∙h   xuÊt c¸c gi¶iph¸p,c¸c c¬  Õ   Ýnh          ch ch s¸ch,chÕ     íihoÆc   Õn  Þ  öa    ®é m   ki ngh s ® æi, bæ     sung    Õ   ,  Ýnh  c¸c ch ®é ch s¸ch  Ön  µnh  µm  cø  ©y  ùng  Õ   hi h l c¨n  x d k ho¹ch  µ  ù  v d to¸n ng©n    s¸ch,th«ng    b¸o cho  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   µi B K ho v§ t  T   chÝnh,c¸cBé, c¸cc¬          quan  ã  ªnquan  ícthêi®iÓ m   Ëp dù    ©n  c li   tr     l   to¸nng s¸ch. d)  û   U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  íng ¬ h  dÉn, tæ    chøc  µ  v chØ  o    ë   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Së   µi chÝnh    Ët    ®¹ c¸c S K ho v§ t  T   ­ V gi¸ phèihîp    chÆt  Ï víic¸c Së,  ch       Ban, ngµnh    kh¸c x©y  ùng  Õ   ¹ch    iÓn   d k ho ph¸ttr   kinh tÕ     éivµ  ù    ©n    ­x∙h   d to¸nng s¸ch nhµ  íctr×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Õt    n    c th quy quy ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2