intTypePromotion=1

Chỉ thị 393-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
82
lượt xem
1
download

Chỉ thị 393-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 393-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về triển khai thực hiện Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 393-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C H Ø  T H Þ   C ñ A   H ñ  T Þ C H  H é I ® å N G   é   R ë N G  S è  393­C T  N G µ Y   C BT 25­11­1991  V Ò   RI Ó N  K H AI T H ù C  HI Ö N  Q U Y  C H Õ  V Ò  T H µ N H  L Ë P T Vµ   GI¶I T H Ó  D O A N H  N G H I Ö P  N H µ  N í C  § Ó  tr Ón khai thùc hiÖn Quy   Õ  vÒ  thµnh  Ëp vµ  gi¶i thÓ   i   ch l   doanh  nghiÖp  µ   ícban  µnh  Ìm  Nh n   h k theo  Þ  nh  è  ngh ®Þ s 388­H§BT,  µy  th¸ng ng 20    11 n¨m  1991  ña  éi  ng  é   ëng, Chñ   Þch  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr   t H ®å B tr chØ  Þ  th c¸cngµnh,c¸ccÊp  Õn hµnh  ÷ng  Öc       ti   nh vi sau  y: ®© 1. TiÕp  ôc thùc  Ön    t  hi Quy Õt  nh  ®Þ 315­H§BT   ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr ngµy  th¸ng 9  1    n¨m  1990  Ò   Ên  v ch chØnh  µ  chøc  ¹  v tæ  li s¶n  Êt  µ  xu v kinh   doanh  trong khu  ùc    v kinhtÕ  èc    qu doanh  µ  iÓnkhaithùc hiÖn  v tr       Quy Õt  nh   ®Þ sè 330­ H§BT,  µy  th¸ng 10  ng 23    n¨m  1991  ña  éi  ng  é   ëng  Ò   öa  c H ®å B tr vs ® æi, bæ     sung  ét  è  iÓ m   m s® trong Quy Õt  nh    ®Þ 315­ H§BT,    é   ëng  µ  c¸c B tr v Chñ   Þch  û   t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Èn  ­ ¬ kh tr ¬ng  chØ   o    Õt  ®¹ gi¶iquy døt  iÓ m   ® trong  ý    qu I n¨m 1992    c¸c doanh  nghiÖp  Nhµ   íc®∙  Õp  µo  Ön    Ó  µ  c¸o kÕt  n  x v di gi¶ith v b¸o    qu¶  ùc hiÖn    ñ   Þch  th   lªnCh t Héi ®ång  é  ëng  µo    B tr v th¸ng4    n¨m  1992. Bé   µi chÝnh, Bé   T    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivµ  ©n   µng  µ     X∙    Ng h Nh nícViÖt Nam       ph¶ikÞp  êihíng dÉn    Õtvµ  èihîp chÆt  Ïvíic¸c Bé     th     chiti   ph     ch       qu¶n  ýngµnh  µ  û   l  v U ban  ©n   ©n    Nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng      Õt    Ên    ô  Ó  éc  ®Ó gi¶iquy c¸c v ®Ò c th thu chøc  n¨ng  µ  Òn  ¹n  ña  v quy hc m × nh. 2. Song    song  íi Öc    Õt    v vi gi¶iquy c¸cdoanh  nghiÖp  ∙  îcxÕp  µo  Ön  ®®   v di gi¶ithÓ  ©u    l nay  µ   a  m ch døt  iÓ m   îc,c¸c Bé   ëng  µ  ñ   Þch  û     ® ®     tr v Ch t U ban Nh ©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ ph¶itæ    chøc  Öc  µ so¸tl¹ vi r       i c¸cdoanh    nghiÖp  µ   ícthuéc ngµnh  µ  a  ¬ng  Nh n     v ®Þ ph qu¶n  ý, n   èiquý  l  ®Õ cu   IIn¨m    1992  ph¶ilµm    xong    Öc  c¸cvi sau  y: ®© a) KiÓ m     µ  Ên    trav ch chØnh  ¹ h×nh  l i thøc tæ    chøc  doanh nghiÖp  µ   ­ Nh n íc theo  íng    h chØ   ã    Êp  îc h¹ch  c hai c ®  to¸n ®éc  Ëp  µ doanh    l l  nghiÖp  µ  ªn v li   hiÖp doanh  nghiÖp.Gi¶ithÓ     hoÆc     Ëp  µo  ÷ng  n  Þ  s¸p nh v nh ®¬ v kh¸c nh÷ng    doang  nghiÖp  c¸cLiªnhiÖp,Tæng  do        c«ng    tyhoÆc     ¬  c¸cc quan  µ   íctùý  Nh n     thµnh  Ëp vµ  l   cho  ¹ch to¸n®éc  Ëp tr¸víi h   l    i quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n b) Lµ m   ñ tôc thµnh  Ëp  µ  ¨ng  ý    th     l v® k kinh doanh      c¸c doanh  nghiÖp  µ   Nh níctheo    quy  Õ   µy  i víi ÷ng  ch n ®è     nh doang nghiÖp    iÒu  Ön  ån t¹   Õp  ®ñ ® ki t   iti , tôc s ¾p  Õp  ¹ nh÷ng    x l  i doanh  nghiÖp kh«ng  cßn kh¶ n¨ng  Õp tôc ho¹t®éng  ti       theo Quy Õt  nh    ®Þ 315­ H§BT,  µy  th¸ng9  ng 01    n¨m 1990  µ  v Quy Õt  nh  ®Þ 330­ H§BT,  µy  th¸ng10  ng 23    n¨m  1991  ña  éi ®ång  é  ëng. c H  B tr Tríc 31    th¸ng 1    n¨m  1992  Êtc¶    t   c¸c doanh  nghiÖp ph¶ikhaib¸o  å  ¬      hs cña  doanh  nghiÖp  íi ¬  v   quan  c qu¶n  ýNhµ   íccÊp    ùctiÕp. l  n  trªntr   3. § Õn  Õt  ý      h qu IIn¨m  1992 ph¶ihoµn  µnh  Ò   ¬    th v c b¶n  Öc  µm  ¹ thñ vi l l     i tôc thµnh  Ëp  ¨ng  ý    l® k kinh doanh,lµm      con  Êu  íi®èi víic¸c doanh  d m       nghiÖp  ®ñ   iÒu  Ön  Õp tôctån t¹ . ® ki ti       i
  2. 2 Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  ña  Ýnh  ñ  µn  íiBé   éi vô    b c Ch ph b v   N   ®Ó quy  nh   ®Þ h×nh  thøc con  Êu  íicña    d m  doanh nghiÖp  µ   íc. Nh n 4. ChË m   Êt  n   µy  th¸ng 3    nh ®Õ ng 31    n¨m  1992    é   ñ  c¸c B ch qu¶n  µ  û   vU ban  ©n   ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ ph¶igöi®Çy       ®ñ danh  s¸ch vµ  å  ¬    µnh  Ëp  ¹ c¸c doanh    h s xinth l l    i nghiÖp  cho    ¬  c¸c c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn  Õt  nh  quy quy ®Þ theo quy  Õ   íi vÒ   µnh  Ëp  µ    Ó  ch m   th l v gi¶ith doanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n 5. Träng  µikinh tÕ  µ   ícph¶icã    t    Nh n     quy  nh  ô  Ó  Ò   ñ tôc,tr×nh ®Þ c th v th       tù cÊp  Êy    gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, chuÈn  Þ   ùc l ng,ph¬ng  Ön     b l  î   ti   (giÊychøng  Ën  ¨ng  ý    nh ® k kinh doanh  èng  Êt trong c¶  íc. .  Ò   chøc    th nh     n . )v tæ  , tËp  Ên  hu cho    é    µm  ètvµ  Þp  êiviÖc  ¨ng  ý  c¸n b ®Ó l t   k th   ® k kinh doanh    cho    c¸c doanh  nghiÖp. 6. Chñ   Þch  éi  ng  é   ëng    t H ®å B tr yªu  Çu    é   ëng  µ  ñ   Þch  û   c c¸c B tr v Ch t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  ïng  íiviÖc  ¬c v  chØ   o  ®¹ nh÷ng  c«ng    äng t©m     µnh  µ  a   ¬ng, cÇn    êng  i  ©u    t¸ctr   ë ng v ®Þ ph   t¨ng c ®s s¸t c¬  ë  µ  Ëp  s v t trung søc    chØ  o  ùc hiÖn  ètQuy  Õ   µy  ña  éi ®ång  é   ®¹ th   t  ch n c H   B tr ng. ë Hµng  th¸ng Bé   ëng  µ  ñ   Þch  û     tr v Ch t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc    trung  ng  ¬ b¸o c¸o  Õt  k qu¶  ùc  Ön  th hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 388­ H§BT   ngµy  th¸ng 11  20    n¨m  1991  µ  v ChØ   Þ  µy  ña  ñ   Þch  éi  ng  é   ­ th n c Ch t H ®å B tr ëng. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2