intTypePromotion=1

Chỉ thị về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sau giai đoạn thí điểm

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
85
lượt xem
5
download

Chỉ thị về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sau giai đoạn thí điểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sau giai đoạn thí điểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sau giai đoạn thí điểm

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n S è  02/2000/CT­N H N N 1 5  n g µ y   31 th¸ng 1 n¨ m   2000 V Ò  vi Ö c  tri Ó n  hai c¸c n hi Ö m  v ô   h » m  c ñ n g  c è, h o µ n  thi Ö n v µ   k n t¨ng c ê n g  q u ¶ n  lý h Ö   è ng q u ü  t Ý n d ô n g  n h © n  d © n   th sa u giai ® o ¹ n  Ý   i Ó m   th ® Sau  n¨m  ùc hiÖn  6  th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 390/TTg  µy ng 27/7/1993  ña  ñ   c Th t ng Ch Ýnh  ñ  Ò   iÓnkhai®Ò     Ý  iÓ m   µnh  Ëp Quü   Ýn  ông  ©n   í  ph v tr     ¸n th ® th l  td nh d©n,  ã  Ó  ¼ng  nh  ñ  ¬ng  ña  c th kh ®Þ ch tr c §¶ng  µ  µ   íc vÒ   v Nh n   ph¸ttr Ón m«    i   h×nh  µy  µ ®óng  n,  ï hîp  íiyªu  Çu    iÓn kinh tÕ  n l  ®¾ ph   v   c ph¸ttr     khu  ùc  v n«ng   nghiÖp, n«ng    th«n  µ  v nguyÖn  äng  ña  «ng  ¶o  Çn  óng  ©n  ©n.  v c® ® qu ch nh d Th«ng  qua  Öc  vi huy  ng  èn  µ  ®é v v cho  vay  ¹  ç  i  íic¸c thµnh      ti ch ®è v     viªntrªn tinhthÇn ¬ng  î Én    t tr l nhau, h Ö   èng  ü  Ýn  ông  ©n  ©n  ∙  ãp  Çn     th qu t d nh d ® g ph ph¸ttr Ón s¶n  Êt,kinh doanh, xo¸ ®ãi   i   xu        gi¶m  Ìo vµ  ©ng  ngh   n cao  i  èng  ®ê s cña  ©n  ©n,  ¹n  Õ   ×nh  ¹ng cho  nh d h ch t tr   vay  nÆng     ¹    ïng  l∙ t i i c¸c v n«ng  th«n.  Tuy  nhiªn,bªn  ¹nh  ÷ng  Æt   Ých  ùc  ∙  t® îcth×    c nh m t c ® ®¹     qua  tæng  Õt  n¨m   k 6  thÝ  iÓ m   µnh  Ëp quü  Ýn  ông  ©n  ©n  òng  ® th l  td nh d c cho  Êy  ùc tÕ  ∙  éc  é  th th   ® b l nh÷ng  ån t¹   Õu  Ð m     t   iy , k ph¸tsinh nh:m ét  è  ü  Ýn  ông  ©n  ©n  a     s qu t d nh d ch b¸m   s¸tm ôc    tiªu,tÝnh  Êt ho¹t®éng  µ t ng  îcéng  ng,  ã  Óu  Ön  ¹y    ch     l   ¬ tr  ®å c bi hi ch theo  î nhuËn;  a  Êp  µnh  li   ch ch h nghiªm  óc  t c¸c  quy  nh   Ò   Õ     Ýn  ®Þ v ch ®é t dông, l∙ suÊt,tµichÝnh, h¹ch    Õ     i      to¸nk to¸n;tr×nh ®é   bé      c¸n  cßn  Êt  Ëp    b c so víi   Çu  ùc tÕ;m èi  ªnkÕt  ÷a c¸cquü  Ýn  ông  ©n  ©n    c th     yªu li   gi     td nh d cßn  áng lÎo l    v.v. . Nh»m   Õp  ôc  ñng  è, hoµn  Ön  µ  ti t c c  thi v t¨ng cêng    qu¶n  ý ®èi  íih Ö   l  v  thèng  ü  Ýn  ông  ©n  ©n  qu t d nh d trong  êigian  í   Æc   Öt lµ sau    Õt  th   t i® , bi     khi k thóc giai o¹n  Ý  iÓ m,  èng  c  ©n  µng  µ   ícyªu cÇu    n  Þ      ® th ® Th ®è Ng h Nh n     c¸c®¬ v li   ªnquan  trong  µnh  ©n   µng  ng Ng h qu¸n  iÖtvµ  ùc  Ön  ètnh÷ng  Ön  tr   th hi t   bi ph¸p sau:   1. X¸c  nh  â nhiÖ m   ô  äng t©m    ®Þ r  v tr   trong thêigian tí lµ tËp         i trung cñng    cè, chÊn    chØnh, n©ng    cao  Êt l ng  ¹t®éng  ña    ü  Ýn  ông  ©n  ch  î ho   c c¸c qu t d nh d©n,  ¹m  êikh«ng  t th   ph¸ttr Ón thªm  è îng  ü; xem   Ðt  håi giÊy  Ðp   i   s l qu   x thu    ph ®èi  íinh÷ng  ü  Õu  Ð m,  v  qu y k kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ån t¹  t  i hoÆc   Õu    ån t¹  n ®Ó t   i sÏ ¶nh  ëng  Êu  n   h Ö   èng; hoµn  Ön    ×nh  chøc  µ  Ö     h x ®Õ c¶  th   thi m« h tæ  vh thèng  ¬  Õ   Ýnh  c ch ch s¸ch nh»m   ¹o c¬  ë  µ  Òn  t  s v n t¶ng  ÷ng  ¾c  v ch cho  ü  qu tÝn  ông  ©n  ©n  ¹t®éng  ng  íng,an  µn. d nh d ho   ®ó h   to 2.  íc m ¾t,  Tr   trong    khi c¸c  ¬  Õ,  Ýnh  c ch ch s¸ch  íi vÒ   ü  Ýn  ông  m  qu t d nh©n  ©n   a  îc ban  µnh  Ö   èng  ü  Ýn  ông  ©n  ©n   îc thùc d ch ®   h h th qu t d nh d ®    hiÖn theo    b¶n  c¸c v¨n  quy  ¹m  ph ph¸p  ËthiÖn  µnh. Trong  lu   h   qu¸  ×nh tr Ón tr   i   khaic¸c nhiÖ m   ô     v sau    o¹n  Ý  iÓ m.  giai® th ® Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è  n    ph chØ  o    ü  Ýn  ông  ¬  ë,quü  Ýn  ông    ®¹ c¸c qu t d cs  td khu vùc    a  µn  ¹t®éng  toµn,hiÖu  trªn®Þ b ho   an    qu¶. 3.KhÈn  ¬ng  µn  µnh    Ö m  ô    tr ho th c¸cnhi v sau  y    ¬  ë  ∙  ®© trªnc s ® tæng  Õt  k ®iÓ m   ü  Ýn  ông  ©n  ©n: qu t d nh d a.  µn  Ho chØnh B¸o c¸o  tæng  Õt  Ý  iÓ m   µnh  Ëp  ü  Ýn  ông  k th ® th l qu t d nh©n  ©n  ×nh Thêng  ô  é   Ýnh  Þ vµ  ñ íng Ch Ýnh  ñ. Tr×nh  ñ  d tr   v B Ch tr   Th t   ph   Th
  2. 2 t ng  Ýnh  ñ  í Ch ph ban  µnh  Õt  nh  Ò   Öc  Ê m     Ý  iÓ m   µnh  h quy ®Þ v vi ch døt th ® th lËp quü  Ýn  ông  ©n  ©n.   td nh d b.Hoµn  Ön vµ  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt § Ò     ñng  è  µ    thi   tr   t  ph phª duy   ¸n c cv hoµn  Ön  thi nh»m     iÓn h Ö   èng  ü  Ýn  ông  ©n  ©n  ph¸ttr   th qu t d nh d sau tæng  Õt  k thÝ  iÓ m   µ  ÷ng  ® v nh n¨m  Õ   Õp. k ti c.Tr×nh  é  Ýnh  Þban  µnh    B Ch tr   h ChØ   Þ  Ò     êng  ù    o  ña  th v t¨ngc s l∙nh®¹ c cÊp  û, chÝnh  Òn    Êp, c¸c tæ  u  quy c¸c c     chøc  oµn  Ó, tæ  ® th   chøc    éi®èi víi x∙h       quü  Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d sau    Õt  óc thÝ  iÓ m   µ  ©n  nh  â  khik th   ® v ph ®Þ r tr¸ch   nhiÖ m qu¶n  ýnhµ  íccña  ©n  µng  µ   ícvµ  û   l  n  Ng h Nh n   U ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸cc ®èi  íiho¹t®éng  ña  ü  Ýn  ông  ©n  ©n  v    c qu t d nh d nh»m   ¶m   ® b¶o    ü  ¹t c¸c qu ho   ®éng  ng  íng,an  µn. ®ó h   to 4. Thµnh  Ëp    l Ban  chØ   o  ña  µnh  Ò   ñng  è  µ  µn  Ön  Ö   ®¹ c ng vc c v ho thi h thèng  ü  Ýn  ông  ©n  ©n, do  ét  ng  Ý  ã  èng  c  µm  ëng  qu t d nh d   m ®å ch Ph Th ®è l Tr ban    ®Ó chØ  o  iÓnkhai§ Ò     ñng  è  ü  Ýn  ông  ©n  ©n  ®¹ tr     ¸n c c qu t d nh d sau    ­ khi® îc Thñ  íng  Ýnh  ñ    t Ch ph phª  Öt,trong    Ëp  duy   ®ã t trung  µo  ÷ng  éi dung  v nh n  trängt©m    sau  y: ®© a.Hoµn  Ön m«   ×nh  ü  Ýn  ông  ©n  ©n    thi   h qu t d nh d theo híng x©y  ùng  Ö       d h thèng  ü  Ýn  ông  ©n  ©n  qu t d nh d bao  å m   chøc  ùctiÕp  g tæ  tr   kinh doanh  ôc    ph vô  µnh    µ  chøc  ªnkÕt    iÓn h Ö   èng;trong ®ã,  çi  ü  Ýn  th viªnv tæ  li   ph¸ttr   th     m qu t dông  ©n  ©n  µ ®¬n  Þ  nh d l  v kinh tÕ  ù chñ, ho¹t®éng  c  Ëp,tù chÞu    t      ®é l     tr¸ch   nhiÖ m   Ò   Õt  v k qu¶  µichÝnh, nhng  îc li   Õt  t    ®   ªnk chÆt  Ï ®Ó   ch   qu¶n  ý ho¹t l    ®éng  µ  ùc hiÖn  iÒu  µ  èn,thanh    µ    Þch  ô  v th   ® ho v   to¸nv c¸cd v kh¸c th«ng  èt,   su   nhanh  ¹y trong toµn  Ö   èng;®ång  êicã  ù  Óm     nh     h th   th   s ki so¸ttrong néibé  Ö     h thèng,b¶o  ¶m     ® cho  ¹t®éng  ña    ü  Ýn  ông  ©n  ©n  ã  Öu  ho   c c¸cqu t d nh d c hi qu¶,   an  µn,®óng  to   ph¸p luËt.   b. X ©y  ùng  é tr×nh      d l  ®Ó chuyÓn    ×nh  ü  Ýn  ông  ©n  ©n    m« h qu t d nh d 3 cÊp  µnh    ×nh  cÊp; cã  íc ®i  Ých  îp      iÓn Quü   Ýn  ông  th m« h 2    b   th h ®Ó ph¸ttr   td nh©n  ©n  d Trung  ng  ¹t®éng  ¬ ho   theo quy  nh   Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ®Þ nh h Th m  nh»m   ¹onguån  ùchç  î t  l   tr  cho  h Ö   èng,®ång  êi®ãng      íng dÉn, c¶  th   th   vaitrßh     ®µo  ¹ovµ  t   gi¸m    Óm    i víi   ü  Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë. s¸t,ki tra®è     qu t d c¸c nh d cs c.KhÈn  ¬ng  µn  Ön  ù    tr ho thi d th¶o NghÞ   nh  Ò   chøc  µ  ¹t®éng    ®Þ v tæ  v ho   cña  ü  Ýn  ông  ©n  ©n  ×nh  Ýnh  ñ  qu t d nh d tr Ch ph ban  µnh, trong    ¼ng   h   ®ã kh ®Þnh  ü  Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  µ tæ  qu t d nh d c s l   chøc  îc thµnh  Ëp    ®  l trªnnguyªn  t¾c  ù nguyÖn,  ©n  ñ, b×nh  ng,  ù chÞu  t  d ch   ®¼ t  tr¸ch nhiÖ m   Ò   Õt    v k qu¶  µi t  chÝnh  nh»m   ôc   ¬ng  îhîp t¸ctrong néibé    µnh      a  µn  m tiªut tr       ,     c¸cth viªntrªn®Þ b m ét    êng,thÞ  Ên. x∙,ph   tr d. Sím    ban  µnh  Òu  Ö  É u   Ò   ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n   h §i l m v ho   c Qu t d nh d©n  Trung  ng  µ  ü  Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë. ¬ v qu t d nh d cs ®. Ban  µnh  h quy  Õ   ch thanh   tra,gi¸m    i  íiho¹t®éng  ña  ü  Ýn  s¸t®è v     c qu t dông  ©n  ©n.  ©n  nh  â  nh d Ph ®Þ r chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  ÷a bé  Ën    v gi   ph qu¶n  ý l  vµ  é  Ën  b ph thanh    tra,gi¸m    ü  Ýn  ông  ©n  ©n  ¹ Ng ©n  µng  µ   ­ s¸tqu t d nh d ti  h Nh n íc;trªnc¬  ë    Õp  ôc hoµn  Ön  é      s ®ã ti t   thi b m¸y  chøc,t¨ng cêng  o  ¹o®Ó   tæ     ®µ t   n©ng  cao  ×nh ®é     é  ùc hiÖn  tr   c¸n b th   c«ng    t¸cqu¶n  ý, l  thanh    ü  Ýn  ông  traqu t d nh©n  ©n  d nh»m   ¸p  ® øng    Çu  yªu c c«ng    t¸cqu¶n  ý®èi víi ü  Ýn  ông  ©n   l      qu t d nh d©n  tronggiai o¹n  íi.    ® m e. Nghiªn cøu    Þ     é, ngµnh  ã  ªnquan  µ  Ýnh  ñ  ã      ®Ò ngh c¸c b   c li   v Ch ph c biÖn ph¸p  ç  îcÇn  Õttrong  h tr  thi   qu¸  ×nh  iÓn khai ®Ò   cñng  è, hoµn  tr tr     ¸n  c 
  3. 3 thiÖn  ü  Ýn  ông  ©n  ©n  qu t d nh d nh»m   b¶o  ¶m   ùc hiÖn  îcc¸cm ôc      ® th   ®   tiªu®Ò ra;®ång  êicã  Ýnh    th   ch s¸ch  ®∙il©u  µi,æn   nh  Ò  Õ, b¶o  Ó m,  ö  u    d   ®Þ (v thu   hi x lý rñiro,c¬  Õ   µichÝnh...    ç  îquü  Ýn  ông  ©n  ©n        ch t   )®Ó h tr  td nh d ph¸ttr Ón  i  ®óng  íng,lµnh m¹nh. h     5. Gi¸m  c      ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùcthuéc Ng h Nh n     ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm   íc Thèng  c    tr   ®è chØ   o  Ên  ®¹ ch chØnh, cñng  è    c toµn  Ön  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü  Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    di v tæ  v ho   c qu t d nh d c s trªn ®Þa  µn  b theo híng:   a.  èi víic¸c quü  Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ∙  îc chuyÓn  æi  ¹t §     td nh d cs®®  ® ho   ®éng  theo  Ët hîp      ang  ¹t®éng  ã  Öu  Lu   t¸cx∙ ® ho   c hi qu¶: cÇn      ph¸thuy  ÷ng  nh m Æt   ¹nh, xem   Ðt    Æt   Õu  Ð m   ån  ¹    ã  Ön  m   x c¸c m y k t ti ®Ó c bi ph¸p  ¾c  ôc, kh ph   b¶o  ¶m   ü  Ýn  ông  ¹t®éng  ® qu t d ho   theo  ng  ôc    ng  ®ó m tiªu,®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;xem   Ðt  lu   x cho  Ðp  ét  è  ü  Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ã    ph m s qu t d nh d c s c ®ñ ®iÒu  Ön  iÓn khailµm  ilýcho  ki tr     ®¹     vay  èn  ña  ©n   µng  v c Ng h n«ng  nghiÖp  µ  v ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Ng ©n   µng  ôc  ô  êinghÌo ®Ó   ótkinh nghiÖ m       h ph v ng     r    ¸p dông  éng    r r∙ trongh Ö   èng  ü  Ýn  ông  ©n  ©n. i   th qu t d nh d b. §èi íi  v  c¸c quü  tÝn dông nh©n  d©n  c¬  së kh«ng ®ñ  ®iÒu kiÖn  chuyÓn  æi  ® hoÆc   ∙  ® chuyÓn  æi  ® theo  Ët hîp t¸cx∙ nhng  ¹t®éng  Õu  Lu         ho   y kÐ m,  ã  c nguy  ¬  Êt  cm kh¶  n¨ng      Êt  chitr¶,m kh¶ n¨ng thanh to¸n kh«ng  Ó    th cñng  è  ¬n    îc,ph¶i kiªn quyÕt  c v lªn ®      thu  åi giÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t h  ph th l v ho   ®éng.  ¬ng  xö  ý ph¶i ®Ò   c¸c gi¶iph¸p  ô  Ó, c¸ch  Ph ¸n  l     ra      c th   thøc  Õn  µnh  ti h ®èi  íitõng  ü, cã  Ýnh  n   Æc   ïcña  a   ¬ng, tr×nh Uû   v  qu   t ®Õ ® th   ®Þ ph     ban  ©n  nh d©n  tØnh, thµnh  è    ph phª  Öt,®ång  êib¸o  duy   th   c¸o  èng  c  ©n   µng  Th ®è Ng h Nhµ   íc®Ó   ã  ù  èihîp trong chØ  o  ö  ý, ¹n  Õ   n   n  c s ph       ®¹ x l   ch ®Õ møc  Êp  Êt h th nh   nh÷ng  Õn  ng  ©y  Êt    nh  ×nh  ×nh  bi ®é g m æn ®Þ t h kinh tÕ     éitrªn®Þa  µn.   ­x∙h     b c. X ©y  ùng  ¬ng  xö  ý®èi  íic¸c quü  Ýn  ông  ©n  ©n  ªnx∙,   d ph ¸n  l   v    td nh d li     li   êng  ªnph theo  íng  h chØ  ¹t®éng    ¹m    x∙,1  êng; s¸p  Ëp    ho   trªnph vi1    ph   nh c¸c quü  Ýn  ông  ©n  ©n  «  Þ  íic¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  ang  td nh d ® th v     h th m   ph ® ho¹t®éng    a  µn,n¬ikh«ng  ã  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  × cã    trªn®Þ b     c Ng h Th m   ph th   ph¬ng  thu hÑp  ¹t®éng  õng  Çn, tiÕn  í thu håigiÊy  Ðp  µnh  Ëp  ¸n    ho   t ph   t      i ph th l vµ  ¹t®éng.  Öc  ö  ý ®èi  íic¸c quü  µy  Çn  Õt  ho   Vi x l   v    nc h søc  Ën  äng,tr¸nh th tr     g©y  x¸o  én,g©y  Êt    nh    a   ¬ng, thêigian  µn  µnh  Ë m   tr   m æn ®Þ ë ®Þ ph    ho th ch nhÊt cuèin¨m      2001. 6.Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  ¬ ph¶itËp    trung kiÖn  µn,cñng  è    to   c tæ  chøc    ã    ®Ó c ®ñ kh¶  n¨ng  ùc hiÖn      µtrung t©m  ªnkÕt  Ö   èng  th   vaitrßl     li   h th quü  Ýn  ông  ©n   ©n.  ©y   ùng  ¬ng  thµnh  Ëp  td nh d X d ph ¸n  l c¸c    chi nh¸nh  ¹  ti nh÷ng  ¬i träng ®iÓ m     ã  Ó  ùc tiÕp  ôc  ô    ü  Ýn  ông  ©n   n    ®Ó c th tr   ph v c¸c qu t d nh d©n  ¬  ë,thay thÕ      ña    ü  Ýn  ông  ©n  ©n  cs    vaitrßc c¸c qu t d nh d khu  ùc.Nghiªn v    cøu  iÓnkhaithùc hiÖn  ét  tr       m c¸ch cã  Öu    hi qu¶  ét  è  Ö m   ô  ña  chøc  m s nhi v c tæ  li   Õt    iÓnh Ö   èng  ü  Ýn  ông  ©n  ©n. ªnk ph¸ttr   th qu t d nh d 7. T¨ng  êng  o  ¹oc¸n bé    c ®µ t     cho  ü  Ýn  ông  ©n  ©n    ùc hiÖn  qu t d nh d ®Ó th   tiªuchuÈn        ho¸ c¸c chøc danh  ñ  ètnh  ñ   Þch  éi ®ång  ch ch   Ch t H  qu¶n  Þ,Gi¸m  tr   ®èc  iÒu  µnh,K Õ     ëng,Trëng  ® h   to¸ntr   ban  Óm    µ    é  ki so¸tv c¸n b nghiÖp  ô  ña  vc quü  Ýn  ông  ©n  ©n.  td nh d Xem   Ðt,rµ      x   so¸tc¸c chøc  danh  ñ  èt cña  ü  ch ch   qu tÝn  ông  ©n  ©n,  d nh d b¶o  ¶m   ©n  ñ c¸c tiªuchuÈn  Ò   È m   Êt,tr×nh ® tu th       v ph ch     ®é  chuyªn m«n,    n¨ng  ùcqu¶n  ý, iÒu  µnh  l  l  ® h theo quy  nh  ña  ©n  µng  ®Þ c Ng h Nhµ   íc.Giao  ô   n  V C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸cphèihîp víic¸c ®¬n  Þ  tæ  td h          v chøc  n¨ng  éc Ng ©n   µng  µ   ícx©y  ùng  ¬ng  ×nh cô  Ó  Ò   o  ¹ovµ  thu   h Nh n   d ch tr   th v ®µ t  
  4. 4 ®µo  ¹o l¹ c¸n  é  íic¸c ph¬ng  vµ  ×nh  t i   b v    ¸n  h thøc  o  ¹o kh¸c nhau    ¸p  ®µ t     ®Ó ® øng  nhu  Çu  Ò     é  ña    ü  Ýn  ông  ©n  ©n. c v c¸n b c c¸cqu t d nh d 8. §Èy  ¹nh    m c«ng    t¸ctuyªntruyÒn    nh»m   ©ng  n cao  Óu  Õtcña  ©n  hi bi   nh d©n  Ò   v b¶n  Êt,m ôc    ¹m    ¹t®éng, tr¸chnhiÖ m   µ  Òn  ù chñ  ch   tiªu,ph viho       v quy t  trongkinh doanh  ü  Ýn  ông  ©n  ©n.     qu t d nh d 9.Ban    chØ  o  ña  µnh  Ò   ñng  è  µ  µn  Ön  Ö   èng  ü  Ýn  ®¹ c ng vc c v ho thi h th qu t dông  ©n  ©n, c¸c ®¬n  Þ  ªnquan  éc Ng ©n  µng  µ   íc,trong ph¹m  nh d    v li   thu   h Nh n     vichøc    n¨ng,nhiÖm   ô  ña  n  Þ  ã    v c ®¬ v c tr¸chnhiÖ m   iÓn khai,phèihîp tr Ón   tr        i   khaic¸c néidung  ña      c ChØ   Þ  µy  th n nh»m   ñng  è, hoµn  Ön  µ    êng  c c  thi v t¨ng c qu¶n  ý®èi víi Ö   èng  ü  Ýn  ông  ©n  ©n  l       thh qu t d nh d sau    o¹n  Ý  iÓ m. giai® th ® Trong    ×nh  ùc hiÖn, n Õu  qu¸ tr th     ph¸tsinh khã      kh¨n,víng  ¾ c,  n  Þ    m ®¬ v b¸o c¸o Thèng  c  ©n  µng  µ   íc®Ó     Õt.    ®è Ng h Nh n   gi¶i quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2