intTypePromotion=1

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Bán nợ \giá bán nợ thấp hơn dư nợ gốc\Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
79
lượt xem
4
download

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Bán nợ \giá bán nợ thấp hơn dư nợ gốc\Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước\bán nợ \giá bán nợ thấp hơn dư nợ gốc\trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Bán nợ \giá bán nợ thấp hơn dư nợ gốc\Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính

  1. Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Bán nợ \giá bán nợ thấp hơn dư nợ gốc\Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể
  2. Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) có 1. Bước 1: văn b ản đề nghị mua khoản nợ phải thu của Chi nhánh NHPT đối với khách hàng vay vốn tín dụng đ ầu tư gửi Chi nhánh NHPT hoặc NHPT; Trường hợp khoản nợ đúng đối tư ợng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT phối hợp với khách hàng lập hồ sơ, có ý kiến bằng văn bản (kèm theo 2. Bước 2: toàn bộ hồ sơ đ ề nghị bán nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết; Trường h ợp khoản nợ không đúng đối tư ợng, không đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có văn b ản trả lời DATC. NHPT (Trung tâm XLN) nhận và thẩm định: 3. Bước 3: - Trường hợp khoản nợ không đủ điều kiện để bán nợ, có văn bản trả
  3. Mô tả bước Tên bước lời Chi nhánh NHPT để Chi nhánh căn cứ trả lời DATC, đồng thời yêu cầu Chi nhánh đôn đốc khách h àng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết. - Trường hợp khoản nợ đúng đối tư ợng nh ưng chưa đủ điều kiện, có văn b ản yêu cầu Chi nhánh phối hợp khách hàng bổ sung hồ sơ; - Trường hợp khoản nợ đúng đối tư ợng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền. Liên Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước 4. Bước 4: Việt Nam) tổ chức thẩm tra hồ sơ, Bộ Tài chính tổng hợp kết quả thẩm tra hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ 5. Bước 5: tướng Chính phủ (đồng ý hoặc không đồng ý bán nợ), Bộ Tài chính có văn b ản gửi NHPT Căn cứ vào văn bản của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý bán 6. Bước 6: nợ), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để trả lời DATC.
  4. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản của DATC đề nghị mua khoản nợ phải thu của Chi nhánh NHPT đối với 1. khách hàng vay vốn tín dụng đầu tư; 2. Văn bản đề nghị bán nợ của Chi nhánh NHPT; Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách h àng. (b ản chính) 3. Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nư ớc thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị bán n ợ; Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản 4. sao y bản chính của Chi nhánh NHPT) Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trư ờng hợp được bảo 5. lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời đ iểm đề nghị bán nợ (bản chính); Biên b ản xác định giá trị doanh nghiệp kèm bản kê chi tiếp công nợ thực tế phải trả 6. tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của cơ quan có ch ức năng; (bản sao chứng thực);
  5. Thành phần hồ sơ Quyết định ph ê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan Nhà nư ớc có thẩm quyền. 7. (b ản sao chứng thực). Các văn bản, tài liệu khác liên quan đến hồ sơ vay n ợ của Nh à nước, tình hình tài 8. chính doanh nghiệp và việc không trả được nợ nh ư đ ã cam kết của khách h àng. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Bán nợ cho Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp đư ợc áp dụng cho các trường hợp khách hàng đ ã được áp dụng một trong các biện pháp xử lý nợ: gia hạn Thông tư 105 1. n ợ và khoanh nợ nh ưng vẫn không có khả năng trả nợ cho /2007/TT-BTC ng... Ngân hàng Phát triển Việt Nam như cam kết trong Hợp đồng tín dụng (phụ lục Hợp đồng tín dụng) đ ã ký, do Khách h àng là Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở
  6. Nội dung Văn bản qui định hữu (cổ phần hóa, giao, bán) theo quyết định của cơ quan Nhà nư ớc có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính nhất thiết phải được xử lý.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2