intTypePromotion=1

Chương 3: Các thiết bị động lực trong nhà máy thủy điện - Phần 1

Chia sẻ: Kubin Kubin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
339
lượt xem
123
download

Chương 3: Các thiết bị động lực trong nhà máy thủy điện - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các kiểu Tua bin nước Tua bin nước thông thường được chia thành tua bin xung kích và tua bin phản kích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: Các thiết bị động lực trong nhà máy thủy điện - Phần 1

  1. Phát điện Thuỷ JE-HYO-B-01 điện CH¦¥NG III: C¸c thiÕt bÞ ®éng lùc trong NMT§ I. Tua bin nước I.1 Các kiểu Tua bin nước Tua bin nước thông thường được chia thành tua bin xung kích và tua bin phản kích. Tua bin xung kích là kiểu có cấu trúc mà dòng nước với áp năng được chuyển hoàn toàn thành đ ộng năng chảy thẳng vào bánh công tác. Tua bin Gáo thuộc kiểu này, nó được thiết kế sao cho dòng nước từ vòi phun hướng thẳng vào các gáo bố trí xung quanh bánh công tác. Tua bin phản kích được thiết kế sao cho dòng nước mang theo một áp năng chảy vào bánh công tác, tua bin Tâm trục (Francis), tua bin Cánh quạt và tua bin Cánh chéo đều thuộc kiểu này. Tua bin Francis là loại có cấu trúc mà trong đó các cánh quạt được gắn với vành bánh công tác và là một loại của tua bin phản kích, khi làm việc dòng nước chảy vào theo hướng xuyên trục và ra theo hướng trục chính vì vậy mà còn được gọi là tua bin Tâm trục. Tua bin Cánh quạt là loại không có vành bánh công tác để ghép nối các cánh cũng là một dạng của tua bin phản kích. Khi làm việc, dòng nước chảy qua bánh công tác theo hướng trục do vậy nó còn được gọi là tua bin Hướng trục. Ngoài ra, tua bin Cánh quay (cánh quay được) hay còn gọi là tua bin Kaplan, loại dùng cho cột áp thấp cũng là một loại của tua bin Cánh quạt. Tua bin n−íc G¸o Francis C¸nh chÐo (Deliaz) C¸nh qu¹t C¸nh quay C¸nh kh«ng quay ®−îc B¬m-Tuabin Francis C¸nh chÐo (Deliaz) C¸nh qu¹t I.2 Ph©n lo¹i Tua bin n−íc Tua bin n−íc ®−îc ph©n lo¹i theo h−íng ®Æt trôc vµ theo ph−¬ng thøc l¾p ®Æt (ph©n lo¹i theo cÊu tróc). Theo h−íng ®Æt trôc tua bin chia thµnh lo¹i trôc ngang vµ lo¹i trôc ®øng. Theo ph−¬ng thøc l¾p ®Æt (ph©n lo¹i theo cÊu tróc) tua 31 Dự án đào tạo giáo viên/hướng dẫn viên ngành điện (JICA- EVN)
  2. Phát điện Thuỷ JE-HYO-B-01 điện bin ®−îc ph©n thµnh lo¹i ®−êng dÉn n−íc kÝn vµ ®−êng dÉn n−íc hë, ngoµi ra, 32 Dự án đào tạo giáo viên/hướng dẫn viên ngành điện (JICA- EVN)
  3. lo¹i ®−êng dÉn n−íc kÝn cã thÓ cßn ®−îc chia thµnh kiÓu th¼ng, kiÓu c¾t ngang vµ kiÓu xo¾n. Sau ®©y lµ c¸c c¸ch ph©n lo¹i tua bin n−íc: (1) Ph©n lo¹i theo h−íng ®Æt trôc a. Lo¹i trôc ®øng......Trôc ®−îc l¾p ®Æt th¼ng ®øng b. Lo¹i trôc ngang......Trôc ®−îc l¾p ®Æt n»m ngang c. Lo¹i trôc nghiªng......Trôc ®−îc l¾p ®Æt nghiªng (2) Ph©n lo¹i theo sè l−îng b¸nh c«ng t¸c a. Lo¹i ®¬n......mét b¸nh c«ng t¸c b. Lo¹i kÐp... hai b¸nh c«ng t¸c c. Lo¹i ba b¸nh c«ng t¸c......cã 3 b¸nh c«ng t¸c d. Lo¹i bèn b¸nh c«ng t¸c......cã 4 b¸nh c«ng t¸c (3) Ph©n lo¹i tua bin G¸o theo sè l−îng vßi phun Tua bin G¸o ®−îc ph©n lo¹i theo sè l−îng vßi phun trªn mét b¸nh c«ng t¸c nh− sau: a. Lo¹i mét vßi phun......chØ cã mét vßi phun b. lo¹i hai vßi phun......cã 2 vßi phun c. Lo¹i ba vßi phun......cã 3 vßi phun d. Lo¹i bèn vßi phun......cã 4 vßi phun e. lo¹i n¨m vßi phun......cã 5 vßi phun f. Lo¹i s¸u vßi phun......cã 6 vßi phun (Ghi chó) Ph©n lo¹i theo sè l−îng vßi phun trªn mét b¸nh c«ng t¸c cã thÓ sai so víi thùc tÕ bëi lÏ dùa vµo sè l−îng vßi phun trªn mét b¸nh c«ng t¸c, song ph¶i lo¹i trõ c¸c vßi phun dïng ®Ó diÒu chØnh ¸p suÊt hoÆc phanh h·m. (4) Ph©n lo¹i tua bin T©m trôc theo sè l−îng h−íng x¶ Tua bin T©m trôc ®−îc ph©n lo¹i theo c¸ch x¶ n−íc khái b¸nh c«ng t¸c nh− sau: a. Lo¹i x¶ mét phÝa......N−íc x¶ vÒ mét phÝa cña b¸nh c«ng t¸c b. Lo¹i x¶ hai phÝa......N−íc x¶ ra theo hai phÝa cña b¸nh c«ng t¸c (5) Ph©n lo¹i tua bin ph¶n kÝch theo d¹ng buång dÉn n−íc Tïy theoviÖc cã hay kh«ng cã buång dÉn n−íc tua bin ph¶n kÝch ®−îc ph©n lo¹i nh− sau: a. Lo¹i buång xo¾n......buång dÉn n−íc cã d¹ng xo¾n b. Lo¹i nöa buång xo¾n......buång dÉn n−íc cã d¹ng nöa xo¾n c. Lo¹i trùc diÖn (th¼ng)......buång dÉn n−íc cã d¹ng h×nh trô vµ èng ¸p lùc
  4. dÉn n−íc vµo däc theo trôc cña trô ®ã. d. Lo¹i c¾t ngang......buång dÉn n−íc cã d¹ng h×nh trô vµ èng ¸p lùc dÉn n−íc vµo theo h−íng vu«ng gãc víi trôc cña trô ®ã. e. Lo¹i h×nh èng......buång ®Én cã d¹ng èng, n−íc ch¶y däc theo h−íng trôc èng ®ã. f. Lo¹i hë......kh«ng cã buång dÉn n−íc (6) Ph©n lo¹i tua bin c¸nh qu¹t vµ tua bin c¸nh chÐo theo cÊu tróc cña c¸nh b¸nh c«ng t¸c Dùa vµo kÕt cÊu cña c¸nh tua bin c¸nh qu¹t vµ tua bin c¸nh chÐo ®−îc ph©n lo¹i thµnh: a. Tua bin c¸nh quay......gãc më cña c¸nh cã thÓ ®iÒu chØnh ®−îc b. Tua bin c¸nh cè ®Þnh......gãc më cña c¸nh kh«ng thÓ thay ®æi (Ghi chó) §èi víi c¸c tua bin cã gãc quay cña c¸nh thay ®æi tù ®éng theo ®é më c¸nh h−íng ®éng, nÕu lµ tua bin c¸nh qu¹t cßn ®−îc gäi lµ tua bin Kaplan cßn tua bin h−íng xiªn ®−îc gäi lµ tua bin Deliaz. (7) KÝ hiÖu tua bin G¸o KÝ hiÖu cña tua bin G¸o theo thø tù sau: - H−íng ®Æt trôc, sè b¸nh c«ng t¸c vµ sè l−îng vßi phun. Tuy nhiªn, tªn gäi "b¸nh ®¬n" cã thÓ kh«ng sö dông mét khi kh«ng cÇn thiÕt. Ngoµi ra, ®èi víi tua bin G¸o hai b¸nh c«ng t¸c, sÏ ®−îc gäi lµ lo¹i kÐp nÕu ®−îc l¾p vµo hai phÝa cña m¸y ph¸t vµ nÕu ®−îc l¾p vµo mét phÝa cña m¸y ph¸t th× ®−îc gäi lµ lo¹i t¨ng ®em hay lo¹i ghÐp ®«i. ThÝ dô: a. Tua bin G¸o lo¹i trôc ngang, (b¸nh ®¬n) vµ hai vßi phun ...... ®−îc kÝ hiÖu: HP-1R2N b. Tua bin G¸o lo¹i trôc ®øng, (b¸nh ®¬n) vµ bèn vßi phun...... ®−îc kÝ hiÖu: VP-1R4N (8) KÝ hiÖu tua bin T©m trôc (Francis) KÝ hiÖu tua bin T©m trôc theo thø tù sau: - H−íng ®Æt trôc, sè b¸nh c«ng t¸c, sè ®−êng th¶i vµ d¹ng buång dÉn n−íc. Tuy nhiªn, môc b¸nh ®¬n, mét ®−êng x¶ vµ buång xo¾n cã thÓ kh«ng ®Ò cËp khi kh«ng cÇn thiÕt. T−¬ng tù nh− ®èi víi tua bin G¸o, tua bin Francis hai b¸nh c«ng t¸c ®−îc gäi lµ lo¹i kÐp nÕu chóng ®−îc l¾p vµo hai phÝa cña m¸y ph¸t vµ nÕu ®−îc l¾p vµo mét phÝa cña m¸y ph¸t th× ®−îc gäi lµ lo¹i t¨ng ®em hay lo¹i ghÐp ®«i.
  5. ThÝ dô: a. Tua bin Francis trôc ngang, hai b¸nh c«ng t¸c, hai ®−êng x¶, buång dÉn n−íc kiÓu xo¾n vµ b¸nh c«ng t¸c ghÐp mét phÝa..... ®−îc kÝ hiÖu thµnh: HF-2RDST b. Tua bin Francis trôc ®øng, b¸nh ®¬n, mét ®−êng x¶ vµ buång dÉn n−íc kiÓu xo¾n ......®−îc kÝ hiÖu thµnh:VF-1RS (9) KÝ hiÖu tua bin H−íng trôc (C¸nh qu¹t) KÝ hiÖu cña tua bin C¸nh qu¹t theo thø tù sau: - H−íng ®Æt trôc, d¹ng buång dÉn n−íc, h−íng dßng ch¶y, kÕt cÊu c¸nh, ph−¬ng thøc ®iÒu chØnh c¸nh. Tuy nhiªn cã thÓ kh«ng cÇn phÇn kÝ hiÖu vÒ buång xo¾n vµ ph−¬ng thøc ®iÒu chØnh c¸nh. ThÝ dô: a. Tua bin c¸nh qu¹t trôc ®øng, buång dÉn n−íc kiÓu xo¾n vµ c¸nh cè ®Þnh...... ®−îc kÝ hiÖu thµnh: VS-1RS b. Tua bin c¸nh qu¹t trôc ®øng, buång dÉn n−íc kiÎu xo¾n vµ c¸nh cã thÓ quay (Tua bin Kaplan )...... ®−îc kÝ hiÖu thµnh: VK-1RS (10) KÝ hiÖu tua bin h−íng xiªn KÝ hiÖu tua bin ®−îc x¾t xÕp theo thø tù sau: - H−íng ®Æt trôc, d¹ng buång dÉn n−íc. Tuy nhiªn, phÇn kÝ hiÖu buång xo¾n cã thÓ bá qua. ThÝ dô: Tua bin h−íng xiªn trôc ®øng, buång dÉn kiÓu xo¾n (Tua bin Deliaz )...... ®−îc kÝ hiÖu lµ: VD-1RS I.3 Tªn gäi c¸c thµnh phÇn kÝ hiÖu cña tua bin (1) C¸c thµnh phÇn kÝ hiÖu cña tua bin n−íc ®−îc x¾p ®Æt theo thø t− sau: H−íng ®Æt trôc, d¹ng tua bin, sè l−îng b¸nh c«ng t¸c, sè vßi phun hoÆc ph©n biÖt dßng ®¬n /kÐp, kiÓu buång dÉn n−íc vµ cÊu tróc. Tuy vËy th−êng bá qua d¹ng cÊu tróc trõ tr−êng hîp ®Æc biÖt. Ngoµi ra, tªn gäi tua bin cÇn ph¶i ®¬n gi¶n hãa, th−êng chØ cÇn chØ râ h−íng ®Æt trôc vµ lo¹i tua bin lµ ®ñ. §Æt dÊu c¸ch (-) gi÷a c¸c kÝ hiÖu thø hai vµ ba. (2) Tªn gäi cña KÝ hiÖu a. Ch÷ c¸i thø nhÊt: chØ h−íng ®Æt trôc V: Trôc th¼ng ®øng H: Trôc n»m ngang I: Trôc ®Æt nghiªng b. Ch÷ c¸i thø hai: chØ lo¹i tua bin P: Tua bin G¸o F: Tua bin T©m trôc (Francis)
  6. S: Tua bin H−íng trôc c¸nh kh«ng quay K: Tua bin H−íng trôc c¸nh quay (Tua bin Kaplan) D: Tua bin H−íng xiªn (C¸nh chÐo) c. Ch÷ c¸i thø ba: ChØ sè b¸nh c«ng t¸c 1R: Lo¹i b¸nh ®¬n 2R: Lo¹i b¸nh ®«i §èi víi tua bin Francis vµ tua bin C¸nh qu¹t, 1R cã thÓ bá qua trõ tr−êng hîp cã kÕt cÊu ®Æc biÖt. d. Ch÷ c¸i thø t−: ChØ sè vßi phun 1N: Mét vßi phun 2N: Hai vßi phun, x¶ ®¬n hoÆc kÐp D: X¶ kÐp (x¶ ®¬n kh«ng cÇn kÝ hiÖu) e. Ch÷ c¸i thø n¨m: d¹ng buång dÉn n−íc S: KiÓu xo¾n H: KiÓu nöa xo¾n F: KiÓu trùc diÖn C: KiÓu c¾t ngang T: KiÓu èng O: KiÓu hë f. Ch÷ c¸i thø s¸u: D¹ng cÊu tróc T: D¹ng kÕ tiÕp hoÆc nhiÒu khèi: C¸c khèi m¸y ®−îc l¾p ®Æt vÒ mét phÝa cña m¸y ph¸t. D: D¹ng kÐp W: D¹ng ghÐp ®«i: Tua bin G¸o cã hai b¸nh c«ng t¸c l¾p trong mét khèi. Tua bin Francis, Hai b¸nh c«ng t¸c chung mét èng hót.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2