intTypePromotion=4

Chương trình thi vào cao học môn Piano phổ thông

Chia sẻ: Cong Viec Ban Thoi Gian | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
17
lượt xem
0
download

Chương trình thi vào cao học môn Piano phổ thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu trình bày chương trình thi vào cao học môn Piano phổ thông giúp các học viên chuyên ngành Âm nhạc có thêm tư liệu tham khảo để ôn luyện, củng cố kiến thức cho đợt thi vào bậc cao học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình thi vào cao học môn Piano phổ thông

  1. - CHUONG T 'NH TH VAo CA H • C MON PIANO PHO THONG - 1 Bill sonate ( 1 chuang) - 1 Tac pham mroc ngoai * Sonate - ChQD 1 trong sA cac me phim dum day: 1. Mozart: Sonate sA 8 - chtrong I Mozart Sonate s6 8 Chtrong I Allegro maestoso, I'l ~ - ....---. ~ . v : f - - ~ ~:f: - 2. Mozart: Sonate sA 9 - Clnrong I so 9 I Mozart Son ate Allegro maestoso, . _ Chtrong I I'l~ I r: .+.• .•."-+ . ..."*-.fIL .,...--.. +..• .•..•..•. to .•.~ V P II- - II!.. II!.. .. + . 'II ~ - •• ~. - 3. Mozart: Sonate sA 10 - Chirong I , Mozart Sonate so 10 Allegro maestoso, Clnrong I I'l .- .•. ;.---..... ---- . ..,. ... ---- JV mf ~ ~ I Ii . ~) --- - -- - 4- ~ 4- -# .... -# -# .•.. 4- 1
  2. 4. Beethoven: Sonate sa 2 - Churmg I Beethoven Sonate s&2 Allegro vivace. Chuang r r. :> If ..- ••• I '. ••• - t.-' -----:...-# 7- ~ i I ~ < p , . " '. 5. Beethoven: Sonate sa 5 - Chuong I - Beethoven Sonate s6 5 fl :\1 • '0 I Ito a Uegro e con b . .. I . e r:---:- .. . Chuong I ~. .t ~ I I -- I •.. --------- ~ f •• - p 0< , ....."'* ~ '!' 6. Beethoven: Sonate sa 8 - Chuong ill Beethoven Sonate s6 8 Chuong III All egro fl I , ",.- . - -> ~ ~ •• •• ". 1""'. r: " ~ .. . ..•.. !-- #- .- + +,-!: ~ ~t:_~t: :, ... - - - , 7._B.eethoven:Senate-sf 17 -·Ghtrong-ill: Beethoven Sonate s6 17 Chuang III , Allegretto. t. ~ . ~ ~) - J : . : , r r r 2
  3. 8. Beethoven: Sonate sa 20 - Chuong I Beethoven Sonate s6 20 -- Clurong I Allegretto ma non troppo. tr r. ~ 3 ~ t- .. -;- . I r I < .. 1 I P • ~ • .fL I 9. Grieg: Sonate e-moll- Chuong I Grieg Sonate e-n1011Op.7 Chircng I Allegro moderato. ,...;; .- . "-- - i •.+ t) p I l' .; >'-----lY ~:;;t' . : ..'fro. .. .. .. '* .. 'fib. * .. .. .. 10. Grieg: Sonate e moll - Chuong II + chtrong ill Grieg Sonate e-n1011Op.7 Ctnrong II Andante molto, fill. cantabile ._,-.... . . t) P I l!= I -I'- ..•.. .J ~ i: ~ ~ ~~r; ... I I r Grieg Sonate e-rnoll Op.7 Chirong II r Alia mlnuetto, ma poco pili lento, 3 f'J ;.i I 3 J @...' p "i :> "!'"~~-i l~iIJ" :?7 :> ~:::j:"$ '! I =- ~ I ,.., -6 ::; -s ::; > ::; > :; '* 'fro. 3
  4. 11. Schubert: Sonate sa 3 - Chuong I Schubert Sonate so 3 D.664 r Op.l20 Chuang 1 ,---, Molto allegro e con brio. ,'-----" i '3 I I p -* - 12. Haydn: Sonate sa 33 - XVI:20 Haydn Sonate s6 33 - XVI:20 Moderato. 13. Haydn: Sonate sa 60 - XVI:50 , Haydn Sonate so 60 - XVI:50 Allegro. I'l , ~ , r-. . , v • • • ~ .... •.......•. •....f { ~-.f p • 1 1 • \.:~ '-..I ~ . . . .~ .~ , '. ; " J.~ V V V V 4
  5. * Ti~u pham nmrc ngoai - chon ID{)ttrong sa cac tac phftm dum day: 1. Chopin: Nocturne sa 1 Op.72 Chopin Nocturne s6 1 Op.72 Andante. fi ;J espresso ("n. . . - ~ dolce empIe molto fegai7j .••• I Pfh~~ ... ~ ..• ~ ~~~;. rn ..•...~ 4- 3 4- 4- 0#- - ~.,..-/ ... I '£e1'l. * '£e1'l. '* '£eo. * £e1'l. * 'fell. *~, * "'fcO. * 'fro. * '"2.-Chopinr Waltz sa 1 Op~69 Chopin Waltz s6 1 Op.69 Lento. t. , I, ..--: .. ~ --. t: ? ssiolle3 .. ' pconespr . ~ ~ J 'J ,.J- ~ 3. Chopin: Waltz sa 2 Op.69 Chopin Waltz so 2 Op.69 r Moderato. t.!J > ~ ..• > .~ -.. - --- t: < P -& -& ;.~ ~ ~ ~ £co. * .., 4. Glinka: Klnic chia ly * * Glinka - Khtic chia Iy !l , ,. I I I I I . '. , . . t) p~ I " t e 1t "I I (' ~ " I I e I . ") . III ., ( . , ; • ~ II 5
  6. 5. Liszt: Liebestraum sa 1 Liszt - Liebestraum s6 1 Andantino espresslvo assai. il canto accenttato assai /'; , -------... } t.: ..• m .;J ..• ..• t:..LI ~, r~ '~ r,--, r-r ,--- I } . ~olcissimo. r:;r-] ''''"J' r;;r] ,+ J ,FP una Corda. :e: l'accompagnamenro sempre e eolia parte 2 1\. f>2'o. * ~. ~ 6. Liszt: Liebestraum sa 2 Liszt - Liebestraum s6 2 Quasi Lento abbandonandosl ,-3-, " I ~ . >- .,.. ~ 7.Liszt: Liebestraum Sa 3 * Liszt - Liebestraum s6 3 Poco Allegro, COil affetto. /') ., , r·,:,,· ~ tJ ... 1( lcekclntando. j. r~' r' = . - £,,:0. '*' ." 8~Liszt:-Chim hoa mi Lento a capriccio Liszt - Chim hoa mi ~ ,- •..•... .J ,,';. :l r-; ~ f:. f:. f:: f:. r-. .J ...J, f\ •• ~ .- .'j r-. ~ ~ ~ ~. ~ tJ ::~ /'; ~ Jo!. . ~ t":\ = r-. ===- == t":\ ~ v , I una corda feD. * 6
  7. 9.Debussy: Arabesque sa 1 , Debussy - Arabesque s6 1 ~ .:0. Andantino con moto. --=;=======-- 3 P 3 10.Debussy: Arabesque sa 2 r Debussy - Arabesque so 2 Allegretto scherzando !'J ;; dim. II.Rachmaninoff: Elegie Rachmaninoff - Elegie Moderato ~ -;.... fl .. , ~ pp - - -~ ~-~ ... . ri"f1:~ ri"f1:~ r.i"f1=~ 7r 1.,~~ • J , , ~ I2.Rachmaninoff: Prelude sa 5 Op.23 - ~ - ~ - ~ - Rachmaninoff - Prelude s6 5 Op.23 Alla marcla Cresco ; 7
  8. 13. Tchaikovsky: Thang 3 Tchaikovsky - Thang 3 -Andantino espresslvo Ii , , . . - - -.• ..•.. 1 e, "'----" . ----- 1 ~ ~ J ~ J ~ j ~ ., "r 14.Tchaikovsky: Thang 11 8
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản