intTypePromotion=4

Chương trình thi cho học viên bậc cao học môn Piano phổ thông

Chia sẻ: Cong Viec Ban Thoi Gian | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
11
lượt xem
1
download

Chương trình thi cho học viên bậc cao học môn Piano phổ thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu thông tin đến quý độc giả chương trình thi cho học viên bậc cao học môn Piano phổ thông, chuyên ngành Sư phạm phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình thi cho học viên bậc cao học môn Piano phổ thông

  1. / CHVONG TRiNH THI CHO HOC VIEN BAc CAO HOC MaN PIANO PHO THONG Chuyen nganh: Su pham ph6 thong • 1 Chuang Sonate hoac Sonatine • 1 TiSu pham mroc ngoai • Ti~u phim mnrc ngoai - chon mQt trong s8 cac tac phim durri day Tuyen t~p tac pham cho piano 3 - 4 Bai hat vung Sicil - Schumann TiSu pham cho piano 16 - Tr.52 SCllalkh~_---------":"'--- I'l ~ __ -.---........ 1 - - - f7-
  2. Tuyen t~p tac pham cho piano 3 - 4 Bai hat Nga - Ay-ghex TiSu pham cho piano 27 - Tr. 73 Mollo Moderato Tuyen tap tac pham cho piano 3 - 4 , , , Bien tau tren chu de dan ca Nga - Lubarxki TiSu pham cho piano 2 - Tr.88 < ~ r. , - .-- .Andante mf , r - I'l , v - 1 ! - • - ! Tuyen tap cac tac pham cho piano 3 - 4 Bi@nt~u tren chu d€ dan ca Nga - Maikapar Khuc bien t~u 12 - Tr. 120 1\ • Andantino - - -.. 2
  3. Mendelssohn Bai ca kh6ng loi Op.19 NO.2 fl Andante espressivo --, ~ ---- v 7-.t:. _ :f; -.t:." ~ ~ _ :f; -#-£Sj r=z- .fL ,> .f!. Tchaikovsky Thang 3 Andantino espresslvo r-8---, ( I .- '. - U -. t. J J J ~ J "J -t -.k " " " Chopin Waltz Op.69 No.2 Modera~ fljj , -.. - ------- ~ - ------- t,) -' . , • .e. .e. ~ Q~ :s: :s: .. . , 3
  4. f * Sonate - chon mQt trong sB cac tac ph§m dum oay: Clementi Sonatina in C - Chuang'-' I Kulau Sonatine Op.55 No.1 fl Vivace - v . p - gruzioso #: - :i - ~ -= . -= Mozart Sonatine K.283 No.5 Allegro Ii '1 ~ .. ~ -#-: -#- - •• { .... - v P ~_-Il-_ - .••. -Il- .••. -Il--#- .fL. .fL. I -~ 4
  5. Mozart Sonatine K.S4S No.IS Allegro fl .•. .,9---"""" ~ ..•. tr { •••• t.i I tl t.i 4---- 4- T ... -#- 4- T - 4-_--- Beethoven Sonatina in F - ChuOTI2: '-' IT Allegro :: I _-========= t -- Beethoven Sonata No.19 - Chuang I Andante r, , .- .. I .. { tj ., , p " c>-: liifp .. ~ , ~. ... I n!fp~ 5
  6. Beethoven Sonata No.19 - Chuonz'- III Allegro - - - 6
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản