intTypePromotion=1

Công văn 1311/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
203
lượt xem
18
download

Công văn 1311/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1311/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1311/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------- Số: 1311/BGTVT-TC Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2009 V/v Thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB. Kính gửi : - Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành; - Các Ban Quản lý dự án; - Các Tổng công ty nhà nước; - Các Trường, Viện, Cục Y tế GTVT; - Trung tâm Công nghệ thông tin; - Các Công ty nhà nước trực thuộc Bộ; - Các Sở Giao thông vận tải. Theo số liệu tổng hợp về tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2008 của các đơn vị báo cáo Bộ Giao thông vận tải cho thấy tình hình lập quyết toán dự án hoàn thành và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của các đơn vị còn chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Để đẩy nhanh công tác lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt là phục vụ công tác tất toán tài khoản các dự án đã hoàn thành hoặc bị đình hoãn từ năm 2004 trở về trước theo ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị như sau: I/ CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH 1-Các Ban quản lý dự án, các Chủ đầu tư khẩn trương rà soát hồ sơ tài liệu để lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, thực hiện thuê công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán và trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo quy định. 2-Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành chủ động đôn đốc các đơn vị trực thuộc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và tổ chức thẩm tra, phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền của Bộ Giao thông vận tải. Riêng Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và các Sở Giao thông vận tải được giao làm chủ đầu tư đối với các dự án từ nhóm B trở xuống trong việc lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định. 3- Tại văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Xử lý dứt điểm việc tất toán tài khoản đối với các dự án từ năm 2000 chở về trước chậm nhất là ngày 30/6/2009”, “Xử lý dứt điểm việc tất toán tài khoản đối với các dự án từ năm 2001 đến năm 2004 chậm nhất là ngày 30/11/2009”, do vậy Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành, các Ban quản lý dự án, các đơn vị được giao làm Chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc thực hiện quyết toán các dự án tồn đọng để tất toán tài khoản theo đúng quy định và báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo yêu cầu tại văn bản số 272/BGTVT-TC ngày 13/01/2009. II/ CÔNG TÁC BÁO CÁO Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 315/BGTVT-TC ngày 15/01/2009 yêu cầu các đơn vị báo cáo và tổng hợp báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2008 theo quy định tại Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. Qua số liệu tổng hợp cho thấy một số đơn vị đã nghiêm túc thực hiện, báo cáo đầy đủ, kịp thời. Tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều đơn vị chưa nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2008 (có danh sách kèm theo), đồng thời có đơn vị đã nộp báo cáo nhưng nội dung báo cáo chưa đúng biểu mẫu quy định, không tổng hợp đầy đủ báo cáo của các đơn vị cấp dưới, báo cáo có sự trùng lắp và số liệu các kỳ báo cáo không liên tục, chính xác. Do vậy để đảm bảo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định, các đơn vị cần rút kinh nghiệm trong công tác báo cáo trong thời gian vừa qua cả về chất lượng và
  2. tiến độ. Đối với các đơn vị chưa nộp báo cáo cần khẩn trương tổ chức kiểm tra rà soát lại các dự án được giao quản lý để lập báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 315/BGTVT-TC ngày 15/01/2009. Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để b/c); - TTr Ngô Thịnh Đức; - Lưu: VT, TC. Nguyễn Hồng Trường
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2