intTypePromotion=1

Công văn 15642/TC-PC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
93
lượt xem
1
download

Công văn 15642/TC-PC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 15642/TC-PC của Bộ Tài chính về việc đình chính Thông tư 97/2004/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 15642/TC-PC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n  cña Bé TµI CHÝNH Sè 15642/TC­PC ngµy 31 th¸ng 12 n¨m2004  vÒ viÖc §Ýnh chÝnh Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh  sè 97/2004/TT­BTC KÝnh göi:   ­ V¨n phßng Trung ¬ng vµ c¸c Ban cña §¶ng ­ V¨n phßng ChÝnh phñ, V¨n phßng Quèc héi,    V¨n phßng Chñ tÞch níc ­ ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao ­ Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao ­   C¸c   Bé,   c¬   quan     ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc   ChÝnh phñ;    C¬ quan trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ ­   H§ND,   UBND   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng ­ Ban Tµi chÝnh qu¶n trÞ Trung ¬ng ­ Së  Tµi chÝnh, KBNN c¸c tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc T¦ ­ Côc KiÓm tra v¨n b¶n (Bé T ph¸p) Ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2004, Bé  Tµi chÝnh  ®∙ ban hµnh   Th«ng  t  sè  97/2004/TT­BTC  híng  dÉn  chÕ   ®é  qu¶n  lý,  chi   tr¶,   thanh   to¸n   c¸c   kho¶n   chi   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   b»ng   ngo¹i tÖ qua Kho b¹c Nhµ níc. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ   ban hµnh v¨n b¶n nªu trªn  ®∙ cã  mét sè  sai sãt t¹i  ®o¹n   ®Çu, Môc III cña Th«ng t. Nay xin ®îc ®Ýnh chÝnh nh sau: Söa   ®o¹n:  “Th«ng  t  nµy  cã  hiÖu  lùc thi  hµnh sau  15  ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. C¸c néi dung quy  ®Þnh t¹i  Th«ng t nµy  ®îc thùc hiÖn tõ  niªn  ®é  ng©n s¸ch n¨m 2004;  Thay thÕ  Th«ng t  sè  40/2001/TT­BTC ngµy 5/6/2001 cña Bé  Tµi chÝnh”  thµnh  ®o¹n:  “Th«ng  t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15  ngµy   kÓ   tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o;   Thay   thÕ   Th«ng   t   sè  40/2001/TT­BTC ngµy 5/6/2001 cña Bé Tµi chÝnh”.   Bé  Tµi chÝnh th«ng b¸o  ®Ó  c¸c c¬  quan biÕt vµ   ®iÒu  chØnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t.
  2. 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2