Đính chính thông tư

Xem 1-20 trên 16098 kết quả Đính chính thông tư
 • Quyết định 1173/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf2p lengocln 22-03-2014 42 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 43/2010/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG NGÀNH CÔNG THƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf2p meoconanca 28-02-2011 62 6   Download

 • Quyết định 596/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

  pdf1p strips 07-08-2009 84 4   Download

 • Công văn 13158/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006

  doc1p hangbaby 14-08-2009 49 4   Download

 • Công văn 15640/TC-VP của Bộ Tài chính về việc đình chính Thông tư 113/2004/TT-BTC

  doc2p sontinh 18-08-2009 61 2   Download

 • Quyết định số 133/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawttnh12 13-11-2009 45 2   Download

 • Công văn 15641/TC-VP của Bộ Tài chính về việc đình chính Thông tư 111/2004/TT-BTC

  doc2p sontinh 18-08-2009 50 1   Download

 • Công văn 15642/TC-PC của Bộ Tài chính về việc đình chính Thông tư 97/2004/TT-BTC

  doc2p sontinh 18-08-2009 78 1   Download

 • Quyết định 817/QĐ-BLĐTBXH năm 2013 đính chính Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  pdf2p lengocln 22-03-2014 28 1   Download

 • Quyết định Số 945/QĐ-BGDĐT về việc đính chính Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng.

  pdf2p pechi1412 23-11-2015 17 0   Download

 • Quyết định số 227/QĐ-BVHTTDL về việc đính chính thông tư số 12/2015/TT-BVHTTDL ngày 11/12/2015 của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim ban hành kèm theo quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/7/2008.

  pdf1p bachma47 26-12-2017 4 0   Download

 • Quyết định số 421/QĐ-BKHCN về việc đính chính thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ về ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ khoa học và công nghệ.

  pdf1p bachma49 06-01-2018 2 0   Download

 • Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính) 3.1. Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng do Cục Thuế phát hành (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính

  pdf10p la-vie 31-12-2010 1400 381   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Công an - Bộ Ngoại giao cùng ban hành, để Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Vi...

  pdf1p lawqds1 09-12-2009 137 16   Download

 • Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT về việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất...

  pdf6p lawbds4 06-11-2009 139 12   Download

 • Thông tư 70/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi một số quy định tại Thông tư số 56-TC/NSNN ngày 21/8/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100/QĐ/TW ngày 3/6/1995 của Ban Bí thư TW về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

  doc1p anhphuong 17-08-2009 93 11   Download

 • Thông tư hướng dẫ công tác quản lý...định tại Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụngkinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước. ...

  pdf3p hongle 24-06-2009 158 9   Download

 • Quyết định 2538/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

  pdf2p nguyenchien 08-08-2009 148 9   Download

 • Quyết định 2746/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính

  doc2p landai 14-08-2009 80 5   Download

 • Thông tư 151/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu quy định tại thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính

  doc1p tuuyen 17-08-2009 86 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Đính chính thông tư
p_strCode=dinhchinhthongtu

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản