intTypePromotion=1

Công văn 1682/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
91
lượt xem
5
download

Công văn 1682/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1682/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc bổ sung phụ cấp khu vực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1682/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi sè 1682/L§TBXH-TL ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2003 vÒ viÖc bæ sung phô cÊp khu vùc KÝnh göi: - Bé Tµi chÝnh - Uû ban D©n téc - Bé Néi vô C¨n cø quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 03/2001/TTLT-BL§TBXH-BTC- UBDTMN ngµy 18/01/2001 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi - Bé Tµi chÝnh - Uû ban D©n téc vµ miÒn nói híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp khu vùc, Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh Ph íc cã C«ng v¨n sè 652/UB- KVX ngµy 7/5/2003 ®Ò nghÞ Liªn bé bæ sung møc phô cÊp khu vùc ®èi víi c¸c x· míi chia t¸ch (C«ng v¨n kÌm theo). Sau khi xem xÐt, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi thèng nhÊt víi ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh Phíc bæ sung møc phô cÊp khu vùc ®èi víi 7 x·, thÞ trÊn, cô thÓ: - X· Minh Th¾ng, huyÖn B×nh Long hëng møc phô cÊp khu vùc 0,1; - X· Phó NghÜa, huyÖn Phíc Long hëng møc phô cÊp khu vùc 0,3; - X· Phíc S¬n, huyÖn Bï §¨ng hëng møc phô cÊp khu vùc 0,3; - X· T©n TiÕn, huyÖn §ång Phó hëng møc phô cÊp khu vùc 0,2; - X· §ång TiÕn, huyÖn §ång Phó hëng møc phô cÊp khu vùc 0,1; - X· ThuËn Phó, huyÖn §ång Phó hëng møc phô cÊp khu vùc 0,3; - ThÞ trÊn T©n Phó, huyÖn §ång Phó hëng møc phô cÊp khu vùc 0,2; §Ò nghÞ quý Bé tham gia ý kiÕn ®Ó Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi cã c¬ së tr¶ lêi Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh Phíc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2