intTypePromotion=1

Công văn 233/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
93
lượt xem
1
download

Công văn 233/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 233/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số điểm của Chỉ thị số 01/1999/CT-NHNN1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 233/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n  c ñ a N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  233/CV­N H N N 1   s n g µ y 23  th¸ng 3 n¨ m  1999 V Ò  vi Ö c h í ng d É n  m é t  è  ® i Ó m   s c ñ a C h Ø  th Þ  s è  01/1999/CT­N H N N 1 K Ýnh  öi: g  C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc  Ng h Th m  doanh Ngµy  th¸ng 01  29    n¨m  1999, Thèng  c  ©n   µng  µ   ícban  µnh    ®è Ng h Nh n   h ChØ   Þ  è  th s 01/1999/CT­ NHNN1   Ò   Öc  iÒu  v vi ® chØnh  gi¶m    Êt cho    l∙ su   i vay b»ng  ng  ÖtNam   ña    ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc  ®å Vi   c c¸cNg h th m  doanh  i víi ®è    kh¸ch  hµng    ë khu  ùc  µnh  Þ. Theo    v th th   ®Ò nghÞ   ña  c c¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i Ng h th m  quèc doanh,Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   íng dÉn  ét  è  iÓ m       h Nh n     h  m s® nh sau: 1/ V Ò   ¹m    dông  Çn    Êt cho    ph vi¸p  tr l∙ su   i vay:Møc   Çn    Êt cho      tr l∙ su   i vay khu  ùc  v n«ng  th«n    ông  ¸p d cho  ÷ng  i t ng kh¸ch hµng  nh ®è  î     theo quy  nh  ¹ ®Þ ti   ®iÓ m     1,Th«ng   è  ts 05/TT­ NH1   µy  ng 18/8/1996 cña  ©n  µng  µ   ícViÖt   Ng h Nh n     Nam   íng  Én  Ò   ¹m    dông  Çn    Êt cho  h d v ph vi¸p  tr l∙ su   i vay    a   µn  trªn®Þ b n«ng  th«n vµ  ¬ng    ph ph¸p tÝnh    chªnh  Öch    Êtb×nh  ©n. l l∙su   i qu Nh÷ng  i îng  ®è t kh¸ch hµng    kh«ng  éc  thu quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti® 1, Th«ng t sè 05/TT­NH1   ãi trªnth×  dông  n    ¸p  møc   Çn    Êt cho  tr l∙ su   i vay khu  ùc  µnh  v th thÞ. §èivíi       doanh  c¸c nghiÖp    ë khu c«ng nghiÖp,Khu  Õ   Êt kh«ng  éc    ch xu   thu ®Þa  µn  µnh  Þ,doanh  b th th   nghiÖp  ã  ôsë  µ  c tr   v s¶n  Êt,kinh doanh    xu     ë n«ng  th«n,doanh    nghiÖp  ã  ôsë    µnh  Þ  ng  c tr   ë th th nh s¶n  Êt,kinh doanh    xu     ë n«ng  th«n hoÆc   îc l¹  ×  ng   ith c¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  Ng h Th m  doanh c¨n  vµo  cø  ® Æc   iÓ m,  iÒu  Ön  ® ® ki kinh doanh  µ  Ýnh    v ch s¸ch kh¸ch hµng  ña  ×nh        cm ®Ó ¸p  ông    ¹tmøc   Çn    Êt cho  d linh ho   tr l∙ su   i vay khu  ùc  µnh  Þ  v th th hay  khu  ùc  v n«ng th«n cho  ïhîp:   ph   2/ C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc    Ng h Th m  doanh  ùc hiÖn  møc   Çn    Êt th     tr l∙ su   i cho vay khu vùc thµnh thÞ  theo quy ®Þnh  t¹ ®iÓ m  1, ChØ  thÞ  sè  i 01/1999/CT­NHNN1   µy  ng 29/1/1999  µ  v møc   Çn  i Êt  tr l∙ su cho    vay khu  ùc  v n«ng th«n theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    iÒu    1, ® I,Quy Õt  nh  è  ®Þ s 39/1998/Q§­ NHNN1   µy  ng 17/1/1998 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   Th ®è Ng h Nh n 3/ §èivíi         kho¶n  c¸c cho vay  theo møc  Çn l∙suÊt quy  nh  ¹ ChØ   Þ  tr     i   ®Þ t  i th sè 01/1999/CT­ NHNN1   ×    Êt nî qu¸  ¹n  th l∙ su     i h b»ng  150%   møc   Çn    Êt tr l∙ su   i cho vay  ïng  ¹  c lo icho vay  ¾n   ¹n  ng h hoÆc  trung  ¹n,dµi h¹n  h   quy  nh   ¹  ®Þ ti ChØ   Þ  µy. th n   4/ C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc    Ng h Th m  doanh  íng  Én      h d c¸c chi nh¸nh  ùc tr   thuéc thùc hiÖn  èng  Êt theo néidung      th nh      c«ng    µy. v¨n n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2